Awdurdod

Awdurdod S4C

Mae Awdurdod S4C yn gorff cyhoeddus annibynnol. Mae'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau rhaglenni teledu yn yr iaith Gymraeg. Yr Awdurdod sy'n atebol am yr hyn sy'n cael ei ddarlledu ar S4C ac am sicrhau fod y sianel yn cael ei rheoli'n gywir.

Mae rolau allweddol yr Awdurdod yn cynnwys:

  • goruchwylio, cymeradwyo a chraffu rheolaeth gywir S4C
  • sicrhau fod S4C yn darparu gwasanaethau teledu S4C
  • gweithredu fel corff cyhoeddus
  • gweithredu fel rheolydd wrth ymdrin â materion penodol
  • paratoi Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol.

Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr, swyddogion a staff S4C ydi rheoli a chynnal S4C o ddydd i ddydd. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cynnwys darparu gwasanaethau teledu S4C. Nid yw'r Awdurdod yn ymwneud â phenderfyniadau sy'n cael eu gwneud o ddydd i ddydd. Yn benodol, nid yw'r Awdurdod yn ymwneud ag unrhyw benderfyniadau comisiynu neu benderfyniadau golygyddol. Mae'r arfer yma wedi bodoli er 1982, ac mae'n parhau i gynnal annibyniaeth yr Awdurdod. Mae'n sicrhau ei fod yn cael ei gadw hyd braich o benderfyniadau sy'n cael eu gwneud gan y swyddogion, yn arbennig, felly, ynglŷn â chynnwys rhaglenni.

Mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb statudol i ganfod y farn gyhoeddus am y rhaglenni sy'n cael eu darlledu ar S4C ynghyd ag effeithiau rhaglenni ar agwedd ac ymddygiad y gwylwyr ac yn ogystal y math o raglenni y byddai aelodau'r cyhoedd yn dymuno eu gweld ar S4C. Mae'r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod darpariaethau priodol yn bodoli er mwyn galluogi gwylwyr i gwyno i S4C am raglenni'r sianel.

Mae dyletswyddau'r Awdurdod wedi eu nodi mewn statud yn Neddf Gyfathrebiadau 2003 a Deddfau Darlledu 1990 a 1996.

Aelodau'r Awdurdod

Mae aelodau’r Awdurdod yn cael eu penodi gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn dilyn ymgynghori gyda Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth y BBC. Hysbysebir swyddi ar yr Awdurdod yn gyhoeddus, ac mae’r penodiadau yn cael eu gwneud yn dilyn trefn penodiadau cyhoeddus.

Huw Jones (Cadeirydd)

Tymor aelodaeth: 08.06.11 - 07.06.19

Cyn ganwr a darlledwr, un o sylfaenwyr Cwmni Recordiau Sain a rheolwr y cwmni hyd at 1981. Cyd-sefydlodd un o’r cwmniau teledu annibynnol cyntaf, Teledu’r Tir Glas a’r cwmni adnoddau Barcud, ac roedd yn Gadeirydd y cwmni hwnnw rhwng 1981-1993. Roedd yn Brif Weithredwr S4C rhwng 1994 a 2005. Mae nawr yn Gadeirydd Portmeirion Cyf., yn is-Gadeirydd Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ac yn Ymddiriedolwr y Gymdeithas Deledu Frenhinol.

John Davies

Tymor aelodaeth: 01.04.10 - 31.03.18

Mae’r Cynghorydd John Davies yn amaethwr ac yn gyn-arweinydd Cyngor Sir Benfro. Bu’n Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru rhwng 2008 a 2012 ac mae’n Gadeirydd Bwrdd rheoli y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd. Mae’n Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth yr Uchel Siryfion.

Hugh Hesketh Evans

Tymor aelodaeth: 20.11.14 – 19.11.18

Mae Hugh yn Arweinydd ar Gyngor Sir Ddinbych ers mis Tachwedd 2007, ac yn gynghorydd Sir dros Llanfair Dyffryn Clwyd a Gwyddelwern ers mis Mehefin 2004. Mae hefyd yn aelod o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU), aelod o Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ac Ymddiriedolwr a Thrysorydd Elusen Gyfunol.

Yn 2012, cyfarfnwyd iddo OBE am wasanaethau i Lywodraeth Leol yn Rhestr Anrhydeddau'r Frenhines.

Guto Harri

Tymor aelodaeth: 9.07.14 – 08.07.18

Dechreuodd Guto Harri ei yrfa fel newyddiadurwr BBC, a threuliodd y rhan fwyaf o’r cyfnod yn gohebu gwleidyddiaeth y DU ar deledu a radio y gorfforaeth.

Fe gyflwynodd nifer o sioeau blaenllaw a bu’n Brif Ohebydd Gwleidyddol yn San Steffan ac yn ohebydd tramor yn Rhufain ac Efrog Newydd. Gadawodd y BBC i fod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu ar gyfer Boris Johnson, Maer Llundain, ac ym Mai 2012 cafodd ei benodi'n Gyfarwyddwr Cyfathrebu News UK. Mae bellach yn reolwr gyfarwyddwr cysylltiadau allannol Liberty global.

Siân Lewis

Tymor aelodaeth: 9.07.14 – 08.07.18

Mae Sian yn Brif Weithredwr Menter Iaith Caerdydd, ac yn aelod o nifer o Fyrddau a grwpiau partneriaeth o fewn yr awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru.

Elan Closs Stephens

Tymor aelodaeth: 12.07.12 - 31.10.18

Mae Elan yn aelod o Awdurdod S4C yn rhinwedd ei swydd fel Ymddiriedolwraig Cenedlaethol Cymru y BBC.

Mae’n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi darparu arweiniad strategol i gyrff megis S4C fel Cadeirydd (1998-2006), Llywodraethwr y BFI(2001-2007) ac fel Cadeirydd yr Adroddiad ar y Celfyddydau yng Nghymru (Adroddiad Stephens 2006) ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’n parhau ar Fwrdd Imax Waterloo ar ran y BFI.

Mae’n Ymddiriedolwraig Anweithredol o Fwrdd Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru.

Ganed Elan yn Nyffryn Nantlle, Gwynedd, a’i haddysgu yng Ngholeg Somerville, Rhydychen. Yn 2001, dyfarnwyd iddi CBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei chyfraniad i ddarlledu a’r Gymraeg.