S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Sbarc - Nos

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'nos'.

Content options
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Seren fôr yr awyr

Mae Lili'n benderfynol o weld clwstwr arbennig o sêr yn yr awyr. Mae'n dod o hyd i bibell fach ar y traeth ac yn trio ei defnyddio fel telesgop. Mae hi'n ceisio mynd mor agos â phosib at yr awyr ond buan y daw i ddeall bod angen dod o hyd i ffordd arall o edrych ar y sêr.

Content options
07:25 Guto Gwningen - Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwms

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod rhyw leidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Bach a Mawr

Mae Mawr a Lleucu yn ceisio ysgrifennu cerdd am aderyn bach annwyl, ond mae Bach wastad yn ymyrryd. Mae e'n cael ei hel i'r gegin lle mae e'n darganfod par o glocsiau - esgidiau swnllyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tân - Cadno Cyfrwys

Mae Mandy a Norman yn trio dod o hyd i'r cadno cyfrwys gyda chymorth Tom a Moose ac mae Elvis yn sefyll ei brawf gyrru uwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Hud

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Nico Nôg - Menna a fi

Mae Nico wrth ei fodd efo Menna ac yn ceisio creu argraff arni drwy redeg ar ôl ei bêl mor gyflym â phosib. Ond buan iawn mae Menna'n sylweddoli ei fod wedi colli'r bêl ac mai peth gwirion iawn i'w wneud ydy hynny!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Popi'r Gath - Pili Pala'r Goedwig

Ar ôl i chwiler droi'n pili-pala'r jwngl hardd penderfyna Popi a'i ffrindiau fynd â'r creadur 'nôl i'r goedwig Pili Pala Plop er mwyn iddi fod gyda'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Sbridiri - Cowbois

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae cowbois ac yn creu llun gan ddefnyddio rhaff. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Darllen 'Da Fi - Un Drwg Drwg yw Edwyn

Bydd Gwyneth Glyn yn darllen am Edwyn ddrwg, y gwningen gas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Tili a'i ffrindiau - Fflur yn Colli'i Llais

Mae Tili a'i ffrindiau yn dawnsio Dawns y Wigli-Wigli Ww, pan ddaw Fflur i geisio dwyn y sylw a chanu nerth ei phen. Yn anffodus mae hi'n colli ei llais ac mae'n rhaid i'r ffrindiau chwilio amdano. Mae gan Arthur syniad gwych ond mae'r lleill yn rhy brysur i wrando.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Straeon Ty Pen - Mr Morris

Mae Mr Morris y ci yn ffrind i holl drigolion Porthywawr a phawb yn hoff iawn ohono, ar wahân i Jini Jincs y gath annymunol wrth gwrs. Iddon Jones sydd yn adrodd stori Mr Morris ar ôl iddo golli ei lais a'r antur a gafodd wrth geisio dod o hyd iddo eto.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Boj - Yn y Ty Twym

Wrth i Mia a Rwpa anghytuno am sut i helpu Mr Clipaclop ddyfrio'r planhigion yn ei dy twym mae'r bibell ddwr yn torri. Ond mae Boj yn dyfeisio gêm y gallant i gyd chwarae i ddatrys y broblem a sicrhau bod y planhigion yn cael ei ddyfrio. Yn ogystal â hyn mae'n llwyddo creu twr twym i Tada i dyfu ei blanhigion ef.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Tŷ Cyw - Helo Pili Pala

Ymunwch â Gareth, Sali Mali a gweddill y criw am stori'r pili pala yn Nhy Cyw heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Tebot y Frenhines Rhiannon

Mae Mali'n torri tebot hyfryd y Frenhines Rhiannon yn ddamweiniol. Ydy hi'n gallu ei drwsio?

 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Oli dan y Don - Yr Anhygoel Morfudd

Mae Morfudd y morlo yn gystadleuol iawn ac eisiau i weddill y criw weld pa mor dda yw hi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Ty Mêl - Nid Ennill yw Popeth

Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn heddiw, sef bod teulu yn bwysig i bawb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Wibli Sochyn y Mochyn - Llong Ofod

Mae stafell Wibli yn flêr iawn ond does neb yn fodlon ei helpu i'w thacluso. Mae'n well gan bawb chwarae llong ofod. Pan mae'r llong ofod yn glanio ar blaned estron, maen nhw'n darganfod planed llawn teganau wedi eu gadael yn flêr ymhobman. Mae'r ffrindiau yn mynd ati i dacluso'r blaned gan fwynhau hedfan drwy'r gofod, a phan ddaw'r criw yn ôl i'r ddaear maen nhw'n darganfod fod ystafell Wibli wedi ei thacluso hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Holi Hana - Hwyr i'r Ysgol

Mae Douglas yr hwyaden fach yn hwyr i'r ysgol bob dydd ac mae Ernie yn ei ddilorni tra bo'r athrawes Mrs Winger yn poeni ei fod yn anhapus. Mae Owen y dylluan yn ei wely efo annwyd trwm ac ar ôl i Douglas fynd i ymweld ag ef gyda Hana a'r criw mae'n cyfaddef bod ei fam yntau yn sâl yn ei gwely efo'r ffliw a'i fod wedi bod yn gofalu amdani.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Tecwyn Y Tractor - Aredig

Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Sbarc - Adar

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'adar'.

Content options
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Yr hen Bertha

Mae Lili yn dod o hyd i frwsh paent ar y traeth ar y ffordd i Ynys Broc Môr. Mae hi'n clywed bod Morgi Moc yn bwriadu adnewyddu a phaentio ei hen gwch a phan mae e'n cael ei alw i ffwrdd mae Lili'n galw ar ei ffrindiau i drwsio'r cwch fel syrpreis. Ond cyn bo hir, maen nhw'n sylweddoli mai gwaith caled yw atgyweirio cwch!

Content options
11:25 Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Fawr

Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr yn helpu Cati i balu am drysor yn ei gardd, ond yn darganfod sbwirel (yn ôl Cati). Ond Mae Bach a Mawr yn penderfynu eu creu yn glychau gwynt. (Ddim sbwriel o gwbl!)

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Brenin y Mynydd

Mae'r plant yn mynd i drafferth yn y mynyddoedd ac mae cathod yn creu problemau ym Mhontypandy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

Content options
12:00 123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn ar gefn tractor i'r fferm am antur gyda'r rhif 4.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Ti Fi a Cyw - LauraPeiriannau

Gemau llawn hwyl wrth i blant ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Heddiw mae Laura a'i thad yn chwarae gêm am beiriannau'r fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:20 Gwdihw

Heddiw bydd Gruffydd, Gwydion a Marged yn adeiladu cwt i'r ieir newydd a bydd Megan yn ymweld â phengwiniaid Fferm Folly.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Da 'Di Dona - Ar y fferm gyda Wil

Dewch i ymuno â Dona Direidi wrth iddi gael tro ar bob math o swyddi gwahanol. Heddiw mae'n mynd i weithio ar y fferm gyda Wil.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Heini - Y Fferm

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â'r Fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn ni'n trafod y cysylltiad rhwng un o fandiau enwoca'r ugeinfed ganrif, y Beatles, a Phortmeirion; bydd Elin Fflur yn cael blas ar waith celf diweddara'r arlunydd o Ddyffryn Nantlle, Josie Russell, ac Anni Llyn fydd y gwestai stiwdio yn Llanelli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Merthyr Tudful

Bydd Nia Roberts yn ymweld â chanolfan Soar ym Merthyr Tudful lle bydd aelodau o ysgolion lleol yn uno ar gyfer cymanfa blant. Bydd cyfle i'w clywed yn canu rhai o'r cytganau mwyaf poblogaidd a hwyliog dan arweiniad Martyn Geraint. Bydd perfformiad hefyd gan Delwyn Siôn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Prynhawn Da

Byddwn ni'n cael cwmni Gwynfor Jones, awdur 'Y Crysau Cochion' yn y Clwb Llyfrau heddiw. Mae'r gyfrol yn edrych 'nôl ar yr holl chwaraewyr pêl-droed sydd wedi troedio'r cae yng nghrys Cymru o 1946 hyd at haf bythgofiadwy 2016. Bydd Carys Tudor yn taclo'r 'spring clean' a byddwn ni'n cwrdd â dwy o Brifysgol Aberystwyth sydd newydd dderbyn gwobr am eu cyfraniad oes i'r Gymraeg ym maes addysg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Cartrefi Cefn Gwlad Cymru - Y Ty Hir

Mae ein taith drwy Gartrefi Cefn Gwlad Cymru yng nghwmni Aled Samuel yn parhau. Y tro hwn mi fyddwn yn edrych ar 'Y Ty Hir' - adeilad sy'n cynnwys ffermdy a beudy o dan yr un to, ond sydd hefyd yn llawn cymhlethdodau pensaernïol a chymdeithasol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Blero yn Mynd i Ocido, Ben Dant, Sara a Cwac, Patrôl Pawennau, Henri Helynt.

Content options
16:00 Blero yn Mynd i Ocido - Blas

O na! Mae Blero wedi dal annwyd, ac yn darganfod nad ydi pethau'n blasu'r un fath, yn enwedig ei hoff sanau gwyrdd. Mae'r ateb bob tro draw yn Ocido!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Ben Dant - Ysgol Pencae

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Pencae wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Sara a Cwac - Y Barcud

Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Sara a Cwac yn penderfynu hedfan barcud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Patrôl Pawennau - Ar drywydd Twrchyn

Mae Gwil yn dweud hanes cyfarfod Twrchyn wrth Faer Morus; mae'n esbonio sut cafodd Jêc ei achub o ogof eira, a sut y daeth yn aelod diweddaraf y Pawenlu.

Content options
16:45 Henri Helynt - A'r Cart Gwyllt

Mae Dad a Henri yn adeiladu cart cyflym a fydd ymhlith y gorau a'r cyflyma' yn y byd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

Content options
17:30 Angelo am byth - Llanast y Llun

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:35 Ci Da

Bydd Dafydd yn cwrdd â chwn bach Labrador fydd tyfu'n gwn tywys a byddwn yn cyfarfod Hannah a'i chi tywys, Oz.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Nid yw Hywel yn hapus gyda'r ffordd mae Colin yn ymateb i wig newydd Sheryl. Mae Sara'n poeni bod rhywbeth yn dal i fynd ymlaen rhwng Jason a Vicky.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Mae camperfan y ddau ffermwr, Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe, wedi llwyddo i'w cludo i ben y daith o dros 1,500 o filltiroedd o amgylch yr Alban. Yn y bennod olaf maen nhw'n treulio amser yn dod i adnabod ffordd o fyw'r Crofters ar Ynys Uist yn yr Hebrides. Er bod rhai ar yr ynys yn glynu at dechnegau traddodiadol o ffermio, mae eraill yn gweld bod rhaid addasu os am oroesi. Ar ddiwedd y daith fythgofiadwy mae'r ddau yn profi uchafbwynt eu siwrnai ac yn gwireddu breuddwyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Bydd Malcolm Allen yn y stiwdio'n edrych ymlaen at gêm Gweriniaeth Iwerddon v Cymru a byddwn ni hefyd yn dymuno pen-blwydd hapus iddo'n 50 oed! Bydd Alun Williams yn Abergwaun yn llongyfarch un o gaffis y dref ar ennill gwobr Ewropeaidd fawreddog, a bydd ein camerâu'n darlledu'n fyw o Dywyn wrth i'r gyfrol 'O! Mam Bach' gael ei lansio'n barod ar gyfer Sul y Mamau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Cymoedd Roy Noble

Cwm ola'r gyfres yw Dyffryn Tywi sydd yn gartref i lyn anferth Llyn Brianne ac sy'n cyfleu dwr i Abertawe a'r cyffiniau. Y ffermwr Aled Edwards a'i wraig Eleri sy'n tywys Roy o amgylch eu fferm lle maen nhw'n magu gwartheg Limousin. Yna, Prif Fachgen Coleg Llanymddyfri, Huw Richards Price, sy'n croesawu Roy i'r coleg hanesyddol i glywed ychydig am ei fusnes gwefan unigryw. Jim Griffiths sydd yn treulio misoedd ar y tro yn teithio'r byd ar gefn ei feic modur yw'r alwad nesaf cyn i Roy gwrdd â'i hen ffrind, y ddarlledwraig Sara Edwards, sydd erbyn hyn yn Arglwydd Raglaw Sir Ddyfed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Pobol y Cwm

A wnaiff y lluniau o gleisiau Ed wneud i'r pentrefwyr newid eu barn am Sioned? Caiff Ffion peth newyddion da o'r diwedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Pobol y Cwm

Ydy Mark yn gwneud y peth iawn yn cau Non allan o'i fywyd? Mae Gwyneth yn penderfynu cadw allan o'r ffordd nes i'r helynt dawelu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:55 Calon - Lapis Lazuli

Ffilm fer am liw ac yn benodol am Lapis Lazuli. Sara Huws sy'n esbonio pam mae glas yw lliw dillad y Forwyn Fair.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:35 Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

Ryland Teifi a Kizzy Crawford sy'n mynd â ni ar grwydr o amgylch Glasgow ac yn ein tywys drwy uchafbwyntiau Cwlwm Celtaidd 2017. Dyma wyl sydd yn dathlu cerddoriaeth werin o bob rhan o'r byd gan ganolbwyntio ar y gwledydd Celtaidd. Bydd perfformiadau Cymreig gan Plu, Gareth Bonello, Kizzy Crawford, Al Lewis, Ryland Teifi a nifer o berfformwyr Celtaidd eraill.

22:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Y Dyn Gwyllt

Rhaglen ddogfen yn dilyn dyn o Wynedd wrth iddo geisio goroesi yn y gwyllt a byw yn hunangynhaliol am 5 diwrnod a 5 noson - a hynny yn ei filltir sgwâr ei hun yn ardal Porthmadog. Mae Carwyn Jones yn byw mewn ty teras ac yn gweithio o 9 tan 5, ond bob cyfle posib, mae'n dianc o'r dref ac yn hela, chwilota a physgota am ei swper yn y gwyllt. Bydd y rhaglen hon yn mynd i wraidd yr hyn sy'n gyrru Carwyn, wrth iddo osod sialens newydd iddo'i hun a gwthio'i hun i'r eithaf - yn gorfforol ac yn emosiynol.

 • Isdeitlau Saesneg
23:38 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?