S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Sbarc, Stiw, Ynys Broc Môr Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Rapsgaliwn, Halibalw, Octonots, Marcaroni, Peppa, Gwdihw.

Content options
06:00 Sbarc - Nos

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'nos'.

Content options
06:15 Stiw - Stiw yn Gwersylla

Gyda help a straeon difyr gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Ynys Broc Môr Lili - Yr hen Bertha

Mae Lili yn dod o hyd i frwsh paent ar y traeth ar y ffordd i Ynys Broc Môr. Mae hi'n clywed bod Morgi Moc yn bwriadu adnewyddu a phaentio ei hen gwch a phan mae e'n cael ei alw i ffwrdd mae Lili'n galw ar ei ffrindiau i drwsio'r cwch fel syrpreis. Ond cyn bo hir, maen nhw'n sylweddoli mai gwaith caled yw atgyweirio cwch!

Content options
06:35 Blero yn Mynd i Ocido - Cynefin

Dydy Sim a Sam ddim yn gallu rheoli'r Llong Gwmwl ac wrth iddi wibio'n wyllt o le i le, mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Rapsgaliwn - Bara

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - Yr Octonots a'r Mwydod Tanio

Wrth blymio i'r dyfnfor du, mae criw o Fwydod Tanio yn ymosod ar yr Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Marcaroni - Esgidiau

Am ryw reswm mae Oli wedi cyrraedd heddiw yn gwisgo pâr anferth o welingtons ar ei thraed. Dydi hi ddim yn gallu cerdded yn iawn ynddyn nhw, ac mae'r tylwyth teg yn rowlio i bob man ar eu sglefrolion. Beth sydd yn mynd ymlaen? Mae'r dryswch yn parhau pan ddaw Marcaroni lawr y Llithroffon a phâr o fflipyrs ar ei draed! Mae un peth yn sicr - mae angen cân newydd i sortio hyn - a chân am wybod pa sgidie i wisgo ar ba achlysur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Peppa - Ysbyty

Mae Musus Hirgorn, Peppa a'i ffrindiau yn mynd i ymweld ag Endaf Ebol, sydd yn yr ysbyty wedi torri ei goes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Gwdihw

Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd â Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni i bobl ifanc: Dewi a'r Ditectifs Gwyllt, Dreigiau: Gwarchodwyr Berc, Tref a Tryst, Pigo Dy Drwyn, Gwboi a Twm Twm, Chwarter Call.

Content options
08:00 Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Ystlymod

Mae Dewi a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw yn ystod y nos i ymweld â hen adeilad sydd o bosib yn gartref i ystlumod. Mae hi'n anghyfreithlon ymyrryd ag unrhyw le lle mae ystlumod yn byw ac mae Dewi yn amau bod rhywun wedi torri i mewn i'r adeilad sy'n gartref i nifer fawr o'r creaduriaid.

Content options
08:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Y Prentis Powld

Mae Snotfawr yn grediniol ei fod am farw gan ei fod yn dechrau gweld rhai o'r pum arwydd Falhala, felly mae e am i Robat larsen gymryd ei le, ac edrych ar ôl Bwchdan. Ond mae mwy tu ôl i'r arwyddion nag y mae Snotfawr yn feddwl ac mae'r gweddill yn ceisio twyllo Snotfawr trwy dderbyn Robat a'i ddraig Danbwch. Ond gyda Dagr yn cynllunio rhywbeth dieflig gydag arf newydd, daw cyfle anfwriadol i Robat ennill ei le.

Content options
08:30 Tref a Tryst

Cyfle i ymuno â Tref, y ci drygionus, a'i ffrind gorau, Trystan.

Content options
09:00 Pigo Dy Drwyn

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

Content options
09:30 Gwboi a Twm Twm - Adolygu Llyfr y Meirw

Mae Gwboi yn defnyddio llyfr Cai, 'Llyfr Hud y Meirw' i wneud ei waith cartref, adolygu llyfr. Yn ddamweiniol mae Mr Pyfflyd yn troi i fod yn sombi. Mae Gwboi wrth ei fodd gan fod yn Mr Pyfflyd yn ei drin fel ffefryn y dosbarth.

Content options
09:45 Chwarter Call

Ymunwch â Mari, Tudur, Hanna a Jack yn y gyfres gomedi Chwarter Call. Digonedd o hwyl a chwerthin gyda InstaGraham ac InstaGrace, Wgl ag Ogl, a chriw Yr Unig Ffordd Yw.

Content options

10:00 TAG

Cawn edrych ymlaen at y gêm bêl-droed enfawr rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Chymru a bydd y model Dylan Garner o 'Ffasiwn Mecanic' yn y stiwdio i sôn am y gyfres newydd. Ysgol Dyffryn Nantlle fydd yn mentro i'r dyfnderoedd yn yr her 'O Gof' a bydd Owain yn cwrdd â'r sêr ar garped coch parti mawr ITV! Hefyd, cipolwg ar y gajets a'r gemau consol diweddaraf.

Content options

10:45 Y Diwrnod Mawr - Mia

Ar Ynys Môn mae Mia'n byw ac mae hi'n ferch brysur iawn yn ymarfer yn gyson gyda chriw dawnsio stryd a hip hop Amlwch. Maen nhw'n paratoi i fynd i gystadlu mewn cystadleuaeth go arbennig yn Winsford Swydd Caer, ac mi fydd diwrnod y gystadleuaeth yn Ddiwrnod Mawr iawn i Mia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:00 Cynadleddau'r Gwanwyn - Llafur Cymru

Darllediad byw o Gynhadledd Llafur Cymru 2017 o Landudno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Ffermio

Bydd Alun yn ymweld â theulu o Dalgarreg sydd yn chwilio am bartner busnes newydd. A bydd Daloni yn ymweld â Dr Prysor Williams sy'n cyfuno ffermio a darlithio ym Mhrifysgol Bangor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Mae'r camperfan bellach wedi llwyddo i gludo'r ddau ffermwr, Wil Hendreseifion ac Aeron Pughe, i Ucheldiroedd yr Alban lle maen nhw'n cael cyfle i ddysgu am saethu grugieir a hela ceirw er mwyn rheoli'r tir. Pa densiynau sy'n codi rhwng y ddau ffrind ar eu taith o dros 1500 o filltiroedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Ward Plant

Babi bach yn cael ei drosglwyddo ar frys i ysbyty ym Manceinion ac un arall yn dod i mewn o Ysbyty Alder Hey, Lerpwl. Mae'n ddiwrnod prysur iawn ar Ward Dewi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

14:30 Y Daith: O Ddyffryn Aeron i Fadagascar

Yn y rhaglen hon bydd Dylan Iorwerth yn olrhain taith dau genhadwr ifanc o Geredigion, Thomas Bevan a David Jones, a deithiodd i ochr draw'r byd i sefydlu cenhadaeth ym Madagascar. Caiff weld rhyfeddodau'r ynys a oedd yn eu haros ynghyd â thrasiediau a chreulondebau'r cyfnod. Y cwestiwn mawr yw faint o'u dylanwad sy'n dal yno heddiw? Wrth iddo deithio drwy'r wlad daw Dylan i weld a chlywed eu holion yno heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:15 Castell Howell - Y Teulu

Cyfres yn edrych ar waith y cwmni dosbarthu bwyd Castell Howell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

15:45 Dudley yn Gwledda - GwleddaPwllheli

Mae Dudley ar daith unwaith eto, a'r wythnos hon mae yng Ngwyl Tir a Môr Llyn, ym Mhwllheli. Yn ystod y rhaglen fe fydd yn cwrdd â phobydd tra gwahanol o Flaenau Ffestiniog ac yn ymweld â chwmni cynhyrchu porc yn Llithfaen wrth iddyn nhw baratoi at yr Wyl. Bydd hefyd yn cynnig gwledd i Daloni Metcalfe a bydd y prif gogydd Hugh Bracegirdle yn dangos ei ddoniau yng nghegin Plas Bodegroes. A tybed sut hwyl gaiff criw hwylio Pwllheli ar flasu cynnyrch arbennig?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

16:15 Corff Cymru - Blasu

Heddiw, bydd y criw yn trafod y synnwyr blasu. Beth yw wmami? Bydd Dr Anwen Rees yn profi ei thafod gan ddarganfod mwy am yr hanfod o flasu tra bod Dr Katie Hemer, yn teithio i Lundain i gymryd rhan yn arbrawf amlsynhwyraidd mwyaf y byd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

16:45 Rygbi - RGC v Merthyr

Yn rownd gynderfynol y Cwpan Cenedlaethol mae Rygbi Gogledd Cymru'n wynebu Merthyr ar Heol Sardis sy'n sicrhau y bydd clwb newydd yn ymddangos yn y Ffeinal ym mis Mai. Ymunwch ag Owain Gwynedd, Jamie Robinson a Lowri Morgan ar gyfer y gêm fyw gyda sylwebaeth gan Wyn Gruffydd a Rob Walters. Cic gyntaf, 5.00. Gall rhaglenni sy'n dilyn newid.

Content options

19:00 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
19:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:15 Clwb Rygbi - Treviso v Gweilch

Darllediad byw o Treviso yn erbyn y Gweilch yn y Guinness PRO12 o Stadio Comunale di Monigo. Cic gyntaf, 7.35.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:35 Hwyl y Noson Lawen

Yn y rhaglen hon o 2008 cawn gwmni'r digrifwyr Ifan Gruffydd, Tudur Owen, Eilir Jones, John Pierce Jones, Alun James a Dilwyn Price, a bydd perfformiadau cerddorol gan Ieuan ap Siôn, a'r ddeuawd Gwenda a Geinor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:05 Dim Byd

Cyfres ddychanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:35 Prosiect - Ed Holden (Mr Phormula)

Ed Holden (AKA Mr Phormula) yw'r unig fîtbocsiwr yn y byd sy'n gallu treiglo. Mae'n fwy na cherddor, mae e hefyd yn offeryn. Yn y bennod yma o Prosiect byddwn yn dilyn taith a bywyd Ed wrth i'w allu i wneud synau anhygoel gyda'i gorff ei arwain o'i gartre' ym mhentref bach Llanfrothen i bencampwriaeth bîtbocsio Prydain yn Brixton. Mae e hefyd yn perfformio yn Brooklyn a Harlem ac yn ail greu holl hanes cerddoriaeth Gymraeg mewn tair munud mewn eisteddfod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:38 Y Tywydd

Y Tywydd.

06:00 Cyw

Rhaglenni ar gyfer y gwylwyr iau: Hafod Haul, Guto Gwningen, Twt, Sbridiri, Halibalw, Nico Nôg, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Tomos a'i Ffrindiau, Teulu Ni, Jen a Jim a'r Cywiadur, Boj, Cei Bach.

Content options
06:00 Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sâl. Tybed a fydd Jaff a'r anifeiliaid yn llwyddo i gasglu'r gwair i gyd cyn i'r glaw ddod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Pastai Sul y Mamau

Mae chwilio am anrheg Sul y Mamau hwyr i'w fam yn arwain Guto a'i ffrindiau ar antur fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Twt - Twt ar Olwynion

Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cyn pen dim, mae Twt yn cael gwireddu un o'i freuddwydion gan ddod allan o'r dwr a throi'n gerbyd y tir!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Cowbois

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae cowbois ac yn creu llun gan ddefnyddio rhaff. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?