S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni ar gyfer y gwylwyr iau: Hafod Haul, Guto Gwningen, Twt, Sbridiri, Halibalw, Nico Nôg, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Tomos a'i Ffrindiau, Teulu Ni, Jen a Jim a'r Cywiadur, Boj, Cei Bach.

Content options
06:00 Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cynhaeafu'r gwair ar fferm Hafod Haul, ond mae Heti'n teimlo'n sâl. Tybed a fydd Jaff a'r anifeiliaid yn llwyddo i gasglu'r gwair i gyd cyn i'r glaw ddod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Pastai Sul y Mamau

Mae chwilio am anrheg Sul y Mamau hwyr i'w fam yn arwain Guto a'i ffrindiau ar antur fawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Twt - Twt ar Olwynion

Mae Cen Twyn wedi creu cerbyd newydd sbon ar olwynion. Cyn pen dim, mae Twt yn cael gwireddu un o'i freuddwydion gan ddod allan o'r dwr a throi'n gerbyd y tir!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Cowbois

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae cowbois ac yn creu llun gan ddefnyddio rhaff. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Nico Nôg - Menna a fi

Mae Nico wrth ei fodd efo Menna ac yn ceisio creu argraff arni drwy redeg ar ôl ei bêl mor gyflym â phosib. Ond buan iawn mae Menna'n sylweddoli ei fod wedi colli'r bêl ac mai peth gwirion iawn i'w wneud ydy hynny!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ben Dant - Ysgol Sant Baruc

Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Sant Baruc wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Do Re Mi Dona - Bryn IagoY Tywydd

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu cân 'Y Tywydd,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Tomos a'i Ffrindiau - Y Dymuniad Ddaeth yn Wir

Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. Dyma'r seren fwyaf disglair yn y byd, ac wrth fynd heibio iddi gall pawb wneud dymuniad. Ond mae'r seren yn cael ei thaflu oddi ar dryc fflat Tomos, yn chwyrlio drwy'r awyr, yna disgyn a thorri yn ddarnau. Bydd rhaid i ddymuniad Tomos ddod yn wir, neu mi fydd yna helynt mawr ar ynys Sodor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Teulu Ni - Sul y Mamau

Mae Dylan o Gwm-y-Glo eisiau rhoi diwrnod i'w gofio i'w fam am yr holl waith caled mae hi'n ei wneud yn edrych ar ôl yr wyth o blant yn y teulu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Jen a Jim a'r Cywiadur - BBolgi a'r Briwsion Bara

Mae Bolgi'n dipyn o gogydd a newydd orffen pobi bara ffres, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri ar y bwrdd yn yr ardd, mae rhywun neu rywbeth yn cipio hanner y dorth. Tybed all y criw ddod o hyd i bwy bynnag aeth â'r bara a darganfod pam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Boj - Pen-blwydd Hapus

Mae Boj yn helpu Mia i ddewis anrheg arbennig i Rwpa ar gyfer ei phen-blwydd. Ond cyn i Mia allu rhoi ei hanrheg o raff sgipio i Rwpa mae Carwyn yn cyrraedd gyda'i anrheg ef: peiriant sgipio swper-sonig! Ond mae gan Boj syniad Boj-a-gwych fydd yn gwneud anrheg Rwpa'n well byth a chaniatáu i'r ffrindiau sgipio gyda'i gilydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Cei Bach - Mari'n Helpu Pawb

Mae Mari bob amser yn barod i gynnig help llaw i bawb er mwyn iddyn nhw gael gorffwys. Ond un diwrnod, mae Mari'n dysgu ei bod hi weithiau'n well dweud "na" na cheisio gwneud gormod a gadael pawb i lawr yn y diwedd - gan gynnwys hi ei hun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Y Parti

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio. Pwy sy'n dathlu eu pen-blwydd heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Rygbi - RGC v Merthyr

Yn rownd gynderfynol y Cwpan Cenedlaethol mae Rygbi Gogledd Cymru'n wynebu Merthyr ar Heol Sardis sy'n sicrhau y bydd clwb newydd yn ymddangos yn y Ffeinal ym mis Mai. Ymunwch ag Owain Gwynedd, Jamie Robinson a Lowri Morgan ar gyfer y gêm fyw gyda sylwebaeth gan Wyn Gruffydd a Rob Walters. Cic gyntaf, 5.00. Gall rhaglenni sy'n dilyn newid.

Content options

11:15 Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld â phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg. (2016)

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:15 Dal Ati

Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref yr archeolegydd a cherddor Rhys Mwyn yn Adre. I ddilyn, cyfle i weld Cegin Bryn a ryseitiau o'r llyfr Tir a Môr

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
13:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:15 Rownd a Rownd

Gyda'i nosweithiau'n llawn hwyl a'i diwrnodau'n gur pen, mae Llio'n poeni'n arw pan ddaw galwad gan Jim i ddod i'w swyddfa. Yn dilyn y cyfarfod hwnnw, mae'r dynfa i Copa am ddiod efo Mathew yn un teilwng, ond un sy'n peri i Llio gropian adref yn ei diod a gwneud camgymeriad mawr. Yn nhy Mr Lloyd, mae o a Megan yn llawn cyffro i wylio eu pennod nhw o Noson Lawen o flaen y bocs pan ddaw anffawd dechnegol i'w rhwystro. Mae Ken yn hapusach bellach ac yn derbyn trip arall gan Barry, ond mae o mewn penbleth pan ni all fynd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:40 Rownd a Rownd

Mae gan Megan syrpreis i Mr Lloyd sydd yn codi ei galon ond un hefyd mae'n mynnu talu amdano ei hun. Yn dilyn noson fawr Llio neithiwr, mae ganddi hi a Iolo waith trafod y bore 'ma. Ond a fydd gobeithion un yn fwy na'r llall? Nid dyma'r unig beth sy'n poeni Llio heddiw wrth i'w diwrnod fynd o ddrwg i waeth yn ei gwaith. Yn y Salon, caiff Jac a Lowri wybod beth yw ateb Philip i'r prysurdeb yn absenoldeb Dani. Ond nid oes unrhyw un eisiau'r cyfrifoldeb o ddweud wrth Dani beth sy'n mynd ymlaen tra ei bod hi'n dioddef.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:05 Cymoedd Roy Noble

Yn Nyffryn Llwchwr, bydd Roy yn cwrdd â Ken Rees o siop esgidiau Aubrey's, Pontarddulais a'r newyddiadurwr profiadol Garry Owen sy'n byw yn yr Hendy. Bydd e hefyd yn clywed straeon difyr yng nghwmni'r cyn chwaraewr rygbi Terry Davies a Kate Jones o gwmni cocos Selwyn's. Ac yn ystod y daith, cawn gwrdd â rhai o aelodau criw bad achub Glannau'r Llwchwr ac ymweld â Sioe Pontarddulais.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:35 Cymoedd Roy Noble

Cwm ola'r gyfres yw Dyffryn Tywi sydd yn gartref i lyn anferth Llyn Brianne ac sy'n cyfleu dwr i Abertawe a'r cyffiniau. Y ffermwr Aled Edwards a'i wraig Eleri sy'n tywys Roy o amgylch eu fferm lle maen nhw'n magu gwartheg Limousin. Yna, Prif Fachgen Coleg Llanymddyfri, Huw Richards Price, sy'n croesawu Roy i'r coleg hanesyddol i glywed ychydig am ei fusnes gwefan unigryw. Jim Griffiths sydd yn treulio misoedd ar y tro yn teithio'r byd ar gefn ei feic modur yw'r alwad nesaf cyn i Roy gwrdd â'i hen ffrind, y ddarlledwraig Sara Edwards, sydd erbyn hyn yn Arglwydd Raglaw Sir Ddyfed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:00 Pobol y Rhondda

Siôn Tomos Owen o Dreorci sy'n teithio trwy Gwm Rhondda gyda'i frwsh a'i baent i greu cyfres o luniau trawiadol o'r cwm, gan gychwyn ym Mharc Treftadaeth y Rhondda. Ond bydd hefyd yn wynebu her bersonol fawr, wrth iddo fentro cael tatw i ddathlu pen-blwydd ei ferch Eira, yn un oed. Ar ôl hynny bydd yn sgwrsio â Rhian Jones, Doctor Dolittle Treherbert, ac yn ymuno ag Owain Harris a Claire Hingott i berfformio gyda'r DB Big Band.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Rygbi Pawb - Cymru Dan 18 v Lloegr Dan 18

Gyda thimoedd rygbi Lloegr yn ennill holl bencampwriaethau'r 6 Gwlad RBS eleni, dyma gyfle i fechgyn dan 18 Cymru droi'r drol wrth iddyn nhw groesawu tîm dan 18 Lloegr i Barc Eugene Cross yng Nglyn Ebwy. Y gêm yn fyw yng nghwmni Owain Gwynedd a Steff Hughes gyda sylwebaeth gan Wyn Gruffydd. Y gic gyntaf am 3.45.

Content options

17:35 Gwyl Cwlwm Celtaidd Glasgow 2017

Ryland Teifi a Kizzy Crawford sy'n mynd â ni ar grwydr o amgylch Glasgow ac yn ein tywys drwy uchafbwyntiau Cwlwm Celtaidd 2017. Dyma wyl sydd yn dathlu cerddoriaeth werin o bob rhan o'r byd gan ganolbwyntio ar y gwledydd Celtaidd. Bydd perfformiadau Cymreig gan Plu, Gareth Bonello, Kizzy Crawford, Al Lewis, Ryland Teifi a nifer o berfformwyr Celtaidd eraill.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:35 Newyddion

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
18:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:45 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Treffynnon

Nia Roberts sy'n cymryd golwg ar y straeon sy'n gysylltiedig â rhai o'n hemynau mwyaf poblogaidd. Cawn glywed am emynau welodd olau dydd yn sgil profiadau personol trist, am emyn gafodd ei greu pan oedd yr awdur yn dioddef o'r ddannodd, ac emynau eraill yn cael eu defnyddio i dawelu torf wrthwynebus. Hefyd, bydd perfformiad gan y mezzo soprano Ceri Haf Roberts.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:15 Côr Cymru - Cymysg

Ymunwch â Heledd Cynwal a Morgan Jones yn Aberystwyth ar gyfer rownd gynderfynol y corau cymysg. Y pedwar côr sy'n cystadlu am le yn y ffeinal yw Côrdydd, Côr ABC, Côr Dre ac CF1.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:30 Anita

Mae Kev Dymp yn dod i arfer â byw ym Moelfre unwaith eto ac mae Dei Dymp yn dod i arfer hefo cael ei frawd mawr yn ei ôl. Mae 'na lot o ddal fyny i'w wneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 35 Diwrnod

Er i Nia geisio cadw ei bywyd priodasol yn breifat, caiff y cyfan ei ddatgelu pan fo Dylan yn galw yn ddirybudd. Daw rhai gwirioneddau i'r amlwg rhwng Ifan a Huw, er bod hyn yn codi mwy o gwestiynau nag atebion ynglyn â beth yn union ddigwyddodd rhwng y ddau ar fore boddi Gwyndaf. A fydd genedigaeth Macsen yn fodd o dynnu teulu Dolwen a theulu'r byngalo at ei gilydd? Mae helbulon ariannol Tom a'i gelwyddau diddiwedd yn dechrau blino Lissie, a does dim dal am faint eto y bydd hi'n fodlon ei warchod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Clwb2

Yn dilyn y gêm enfawr i dîm pêl-droed Cymru nos Wener, y cyn-ymosodwr rhyngwladol Malcolm Allen sy'n cadw cwmni i Dylan Ebenezer yn y stiwdio. Rhoddir sylw i rownd gynderfynol y Cwpan Cenedlaethol wrth i RGC 1404, Merthyr, Pontypridd a Cross Keys obeithio cyrraedd y rownd derfynol. Bydd uchafbwyntiau o ornestau Diawled Caerdydd yn erbyn Belfast, a Wrecsam yn erbyn Torquay, yn ogystal ag eitem arbennig gyda'r gerddwraig Bethan Davies.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:45 Y Ditectif

Yn rhifyn yr wythnos hon, mae Mali Harries yn dysgu sut brofiad oedd dod wyneb yn wyneb ag un o'r llofruddwyr gwaethaf yn hanes Cymru - John Cooper - y dyn a laddodd bedwar o bobl yn Sir Benfro. Ond sut lwyddodd Heddlu Dyfed Powys i'w ddal ddegawdau ar ôl y llofruddiaethau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:15 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Yn y rhaglen hon bydd Aled Jones yn teithio i ddinas hyfryd Salzburg gyda'i phalasau crand a'i gwyl gerddoriaeth enwog. Bydd yn dysgu mwy am fywyd cynnar Mozart, ei gerddoriaeth anhygoel, a'i farwolaeth anamserol o gynnar. Bydd e hefyd yn teithio i ddinas Passau dros y ffin yn yr Almaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:48 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?