S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Ben Dant - Ysgol Bronllwyn

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Bronllwyn wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ynys Broc Môr Lili - Morloi hurt

Mae Lili yn dod o hyd i gorn arbennig ar y traeth ac ar y ffordd draw i Ynys Broc Môr mae'n cwrdd â nifer o forloi cyfeillgar. Mae hi'n credu bod modd hyfforddi'r morloi i wneud triciau gyda'r corn newydd - ond dydy Morgi Moc ddim o'r un farn!

Content options
07:25 Twm Tisian - Golchi Car

Mae Twm Tisian wedi prynu blodau hardd i'w famgu, ond cyn iddo fynd i'w gweld hi mae'n rhaid iddo olchi ei gar budr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - CCerddorfa Cyw

Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'n canu'n swynol iawn. Mae Jim yn credu y gallan nhw i gyd ffurfio côr i ganu yn yr eisteddfod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sam Tân - Lili Fach ar Goll

Mae argyfwng yn codi wrth i bawb fwynhau diwrnod ar y traeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cled - Ar Werth

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Cath

Ceisia Mwnci gadw ei gydbwysedd wrth gerdded ar draws weiren gaws ar das o wair! Dyw Mwnci ddim yn dda iawn! Mae Cath yn gwneud yr union beth mor ddiffws a diffwdan felly rhaid chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Popi'r Gath - Seren y Sglefrfwrdd

Mae'r criw yn ceisio gwneud fideo o dric sglefrfyrddio Sioni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Llan-ar-goll-en - Lleidr y Lliain Llestri

Pwy fyddai eisiau dwyn pob un lliain a chlwtyn llestri o bentref Llan-ar-goll-en a pham? Mae hon yn ddirgelwch tra gwahanol i Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Idris

Ymunwch â Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw Idris. Mae Idris yn byw ar fferm, ac mae'r ddau yn cael cyfle i helpu bugeilio'r defaid. Wedi iddyn nhw Chwarae Chwilio gyda Ffion, maen nhw'n gwneud llun arbennig gyda Nain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Tili a'i ffrindiau - Pryd Mae'r Picnic?

Mae'n ddiwrnod perffaith am bicnic yn yr ardd ond mae Dwynwen yn llarpio-llowcio gormod o gacen! O dan y goeden afalau mae hi'n darganfod rhywun arall gwyrdd sy'n llarpio-llowcio - lindysyn! Ond cyn bo hir mae ffrind bach Dwynwen yn hedfan i ffwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Diwrnod Mawr - Cian

Disgybl yn Ysgol yr Hendre, Caernarfon ydy Cian ac mae ganddo fo nifer o ddiddordebau -actio, canu a phêl-droed. Ar ei Ddiwrnod Mawr bydd Cian yn mynd ar drip ysgol gyda'i ffrindiau i Gelligyffwrdd - ac am le braf ydy fan'no - gyda phob math o weithgareddau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Boj - Gwyliau Mia

Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii ac yn darganfod wrth wneud nad yw Mia na'i theulu erioed wedi bod ar wyliau. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i ddod â Hawaii i Bentre' Braf i Mia a'i theulu fwynhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Bla Bla Blewog - Diwrnod y moron oren mawr

Mae Dad wedi tyfu moronen enfawr sy'n gwrthod symud o'r pridd. Mae Boris eisiau'r foronen er mwyn gwneud siampw moron. Mae'n ceisio ei chwythu o'r pridd gyda'i saethwr swigod. Mae'r Bla Bla Blewog yn meddwl bod Boris yn ceisio golchi'r foronen! Chaiff Boris mo'r foronen na'i siampw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Diwrnod Prysur Y Brenin

Mae Mali'n treulio'r diwrnod yng nghwmni'r Brenin Rhi.

 • Isdeitlau Saesneg
10:05 Oli dan y Don - Y Morfil Bach

Caiff morfil bach ei dynnu i'r lan gan y llanw. Mae pawb yn gweithio'n galed i'w ryddhau ond dydy brwdfrydedd Sid ddim yn taro deuddeg bob tro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Cwm Teg - A Fuoch Erioed yn Morio?

Rhaglen feithrin animeiddiedig, sydd yn edrych ar y môr, a'r rhai sydd yn gwethio arno. Wrth olchi llestri mae Jac yn dychmygu mordaith anghygoel gydag ei Wncwl Wyn y pysgotwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Wibli Sochyn y Mochyn - Pabell

Mae Wibli wedi gosod pabell ac mae o a Porchell yn barod i fynd ar antur. Ond cyn gadael mae'n bwysig fod y babell yn gartrefol gyda sedd fach a bisgedi ar gyfer anturwyr llwglyd! I ffwrdd â'r ddau ar eu hantur, ond mae Porchell yn mynd ar goll a rhaid i Wibli ofyn am help yr Eryr i'w ddarganfod! Diolch byth, mae Porchell yn saff wrth y babell, ond ble mae'r bisgedi wedi mynd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Holi Hana - Dihuna!

Mae Lee y llew yn poeni ei fod yn deffro mewn llefydd od ac ar ôl i Hana ei wahodd i gysgu draw gyda Francis mae nhw'n darganfod mai cerdded yn ei gwsg mae Lee. Mae Hana yn ei ddarbwyllo bod nifer o blant yn cael y profiad hwn ond bod y rhelyw ohonynt yn tyfu mas ohono. Mae Hana a Beti yn cael hwyl yn y swyddfa yn gwylio Owen yn siarad yn ei gwsg tra ei fod yn gweithio ar y shifft nos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Marcaroni - Sibrydion

Mae 'na lond Twr y Cloc o gamddealltwriaeth heddiw! Pan fydd rhywun yn rhoi neges i rywun arall i roi i rywun arall, dydy'r neges ddim bob amser yn gywir pan fydd hi'n cyrraedd. Wel, dyna ddoniol! Mae'n rhaid i Marcaroni gyfansoddi cân am ddryswch y sibrydion!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Ben Dant - Ysgol Llwyncelyn

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch â Ben Dant a'r morladron o Ysgol Llwyncelyn wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Myffins Pwffin

Mae Lili'n dod o hyd i chwisg ar y traeth ac yn mynd ag e gyda hi i ddosbarth coginio Nonna Moc. Mae Nonna'n athrawes lem sy'n hoffi i bawb ddilyn y drefn. Ond buan iawn daw i ddeall bod rhaid iddi groesawu syniadau newydd os yw hi am fod yn athrawes dda.

Content options
11:25 Twm Tisian - Pitsa

Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - BBolgi a'r Briwsion Bara

Mae Bolgi'n dipyn o gogydd a newydd orffen pobi bara ffres, ond yn anffodus, wrth i'r bara oeri ar y bwrdd yn yr ardd, mae rhywun neu rywbeth yn cipio hanner y dorth. Tybed all y criw ddod o hyd i bwy bynnag aeth â'r bara a darganfod pam?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Noson y Merched

Mae pethau'n mynd o'i le pan fo'r merched yn mwynhau noson yng nghwmni ei gilydd ac mae Mandy yn gwarchod Lili.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Cled - Gwichian

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Eliffant

Fyddech chi'n credu bod dwr yn syrthio o'r nen yn y Safana poeth? Wel mae'n gallu digwydd pan mae eich ffrind Eliffant drws nesaf i chi! A phan fo Mwnci'n gweld ffrind mae'n gofyn iddo ddod i chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Popi'r Gath - Pwll Malws Melys

Anturiaethau Popi a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Llan-ar-goll-en - Ew am Uwd

Gyda diflaniad uwd hyfryd Beti o garreg ddrws y Becws, mae'n edrych yn debyg bod 'na leidr llwglyd yn y pentref! Tybed a daw Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif o hyd iddo?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Dwylo'r Enfys - Gwern

Heddiw mae Heulwen yn glanio yng Nghaerdydd ac yn chwilio am Gwern. Mae Gwern wrth ei fodd gyda cherddoriaeth, ac yn dipyn o ddrymiwr. Mae Ffion yn trefnu ymweliad arbennig â stiwdio gerddoriaeth er mwyn gwneud CD!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Tudur Owen a'i Gwmni Pysgod

Sialens gyffrous sy'n wynebu'r cyflwynydd a'r comedïwr Tudur Owen yn y rhaglen hon. Y bwriad yw ail-gysylltu tref draddodiadol Gymreig efo'i sgiliau traddodiadol, ac ail-ddysgu hen grefftau sydd bellach wedi'u colli. Mae Tudur yn mynd i dref hynafol Porthaethwy ar Ynys Môn lle nad oes modd bellach prynu pysgod lleol ffres er bod y dref wedi'i lleoli ar lannau'r Fenai. Dilynwn hynt a helynt Tudur wrth iddo fynd ati i helpu pobl y dref i ail-ddarganfod y pysgod sy'n byw yn y dyfroedd o amgylch yr ynys, a chynnal y farchnad bysgod gyntaf yn y dref mewn dros 50 mlynedd.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Catrin Gerallt fydd yn bwrw golwg ar bapurau'r Sul, Elwen Roberts o Hybu Cig Cymru fydd cogydd y dydd a bydd Marion Fenner yma gyda chyngor ar gyfer detox i'r croen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Ward Plant

Pendics, sepsis a ffit - tri chyflwr tra gwahanol ar y Ward Plant yn rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Taith Fawr y Dyn Bach - Corinna Roberts

Yr wythnos hon mae James yn teithio i Langefni ar Ynys Môn i gwrdd â Corinna Roberts sydd â'r cyflwr Myotubular Myopathy, sy'n golygu bod ei chyhyrau yn wan iawn. Mae Corinna a Brian, ei gwr, yn disgwyl eu plentyn cyntaf - sefyllfa go anarferol i rywun sydd â'r cyflwr arbennig yma. Cawn flas ar eu bywydau yn ystod y cyfnod cynhyrfus a phryderus yma.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Ynys Broc Môr, Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud, Popi'r Gath, Jen a Jim a'r Cywiadur, Llan-ar-goll-en.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Drewgi

Ar Ynys Broc Môr, mae Morgi Moc yn ymbaratoi ar gyfer cinio arbennig gyda Heti ac yn penderfynu gwisgo ychydig o bersawr pysgodlyd. Pan mae Lili'n trio esbonio i Morgi Moc ei fod yn drewi, mae'n gwrthod gwrando!

Content options
16:10 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Gwdihw

Mae'n nos yn y jwngl, mae'n dywyll a chlyw Mwnci swn rhyfedd. Pwy sy'n gwneud y swn? Wooooooo! Y gwdihw yw e ac mae'n hwtian helo! Mae Mwnci wrth ei fodd yn cyfarfod ei hen ffrind y dylluan. Penderfyna'r ddau chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Popi'r Gath - Broga Brenhinol

Mae Alma wedi cwrdd â broga o'r enw Cecil ac mae'n hwyr i briodas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Jen a Jim a'r Cywiadur - AAnrheg Arall i Plwmp

Mae'n ben-blwydd ar Plwmp heddiw. Mae wedi derbyn anrheg anarferol, allwedd! Rhaid i'r criw ddarganfod beth mae'r allwedd yn ei agor er mwyn dod o hyd i'r anrheg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Mae Ianto ar Goll!

Mae Ianto ar goll! Tybed a oes gan ddyfais newydd Dr Jim Clem rywbeth i'w wneud gyda'r dirgelwch?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Wiwerod

Mae Dewi yn mynd â'r ditectifs am dro i goedwig arbennig yn Nhreborth ger Bangor. Dyma goedwig sydd yn amgylchedd arbennig ar gyfer wiwerod coch. Mae'r criw i gyd yn mwynhau chwilio am y wiwerod cyn iddyn nhw glywed swn llifio ac maen nhw'n bryderus bod rhywun yn llifio'r coed i lawr yn yr ardal lle mae'r wiwerod yn byw. A fyddan nhw'n dal y dihiryn a phwy fydd o tybed? Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
17:10 Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Sgrech y Sgrochan

Wrth chwilio am y Sgrech Angheuol mae Igion, Twlldant, Sgodraed a'r efeilliaid yn darganfod Sgrochan wedi'i anafu ar Ynys y Newidiaid. Mae'r Sgrochan yn gwrthod pob cymorth gan bawb ond Ffeuan. Rhywsut mae hi'n creu cysylltiad gyda'r ddraig glwyfus. Mae ei hymdrechion yn tawelu'r ddraig gan roi cyfle i'r criw geisio ei helpu ond a fyddan nhw'n llwyddo i ddianc cyn i'r Newidiaid eu darganfod.

Content options
17:30 Fideo Fi

Mae Fideo Fi yn llawn flogs, fideos a syniadau defnyddiol. Heddiw, mae Clwb Celf Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yn creu campwaith allan o ddeunyddiau ailgylchu.

Content options
17:40 Dennis a Dannedd - Yma Mae'r Maer

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Ydy Garry yn peryglu ei briodas drwy lanhau arian budur drwy'r Deri? Mae Hannah yn cael newyddion drwg o Awstralia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, Wrecsam yn erbyn Torquay o Gynghrair Vanarama a'r rhestr fer ar gyfer Gôl y Mis ar gyfer mis Mawrth. Tra bo Sbaen ar doriad rhyngwladol mae yna gemau allweddol yn hanner uchaf ac isaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Tra bo'r Bala ar grwydr i'r brifddinas i herio myfyrwyr Met Caerdydd, mae gap Cei Connah yn cwrdd â Bangor yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy a Chaerfyrddin yn teithio at y pencampwyr, Y Seintiau Newydd. Yn yr hanner isaf, osgoi'r seithfed safle a'r cwymp fydd y nod yn y tair gêm wrth i'r Rhyl chwarae'r Drenewydd, Llandudno wynebu Airbus Uk ac Aberystwyth herio Derwyddon Cefn ar Goedlan y Parc.

Content options

19:00 Heno

Byddwn yn ymweld â'n gwylwyr ac yn hel rhagor o straeon ac atgofion am un o'r cyfnodau gwaethaf yn hanes cefn gwlad Cymru, Eira Mawr 1947. Bydd Stifyn Parri yma i sôn am ei sioe un-dyn, Cau Dy Geg, ac fe fyddwn ni'n rhoi syrpreis i wraig arbennig o Dremadog sy'n ymddeol ar ôl rhoi oes o wasanaeth i'r ysgol leol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Ydy Hannah wir eisiau gweithio yn y siop tsips? Mae Dani yn difaru'r hyn mae hi newydd ei wneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Bywyd y Fet

Y tro hwn, byddwn yn cwrdd â bridwyr cwn o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o gwn bach Labrador i'r byd. Mae John o bractis Abergele yn ymweld â dau fochyn ac mae criw Y Wern yn brysur yn Sioe Meirionnydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ydy ffermio ar yr ucheldir o dan fygythiad yn sgil Brexit? Byddwn yn siarad â ffermwyr, gwleidyddion ac undebau i weld sut fath o ddyfodol sydd i'r cymunedau hyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Clwb Rygbi - Leinster v Gleision

Cyfle i weld gêm Gleision Caerdydd oddi cartre' yn erbyn Leinster a chwaraewyd dros y penwythnos yn y Guinness PRO12.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?