S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Pingu - Pingu a'r Dyn Eira Dychrynllyd

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
07:05 Octonots - a'r Pengwiniaid Adelie

Tra bod Harri a Pegwn yn cael cryn drafferth wrth warchod cywion y pengwiniaid Adelie, mae Capten Cwrwgl yn mentro i'r moroedd garw i achub eu rhieni!

 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Octonots - Pengwiniaid Adelie

Cân fer gan griw'r Octonots.

 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Digbi Draig - Siencyn ar wib

Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gêm Digbi a Conyn bron â'u dymchwel.

Content options
07:30 Rapsgaliwn - Tatws

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Twt - Ble Mae Pero?

Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd iddo. Tybed ble all e fod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio dawnsio

Dyw'r Dywysoges Fach ddim eisiau mynd i'r dosbarth dawns.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 DipDap - Cerflun

Mae Dipdap yn ceisio creu cerfluniau allan o siapiau.

Content options
08:15 Syrcas Deithiol Dewi - Syrcas Heb Swn

Mae Heulwen yn sâl ac mae Dewi yn ceisio cadw pawb arall yn y syrcas yn dawel er mwyn iddi hi gael gorffwys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Mwnciod yn Neidio Drwy

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae mwncïod yn neidio trwy'r coed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:40 Peppa - Gwanwyn

Mae Taid Mochyn wedi trefnu helfa wyau siocled. Tybed a fyddan nhw'n dod o hyd i'r danteithion?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Newyddion Glyndreigiau

Wedi i'r dreigiau gael sylw yn Newyddion Glyndreigiau mae Meic yn genfigennus ac yn dymuno iddyn nhw ddiflannu, heb sylweddoli ei fod yn gwisgo breichled hud Efa ac y bydd ei ddymuniad felly'n dod yn wir. Mae o'n dysgu bod ffrindiau'n bwysicach na bod yn enwog!

Content options

09:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Falmai'r Fuwch - Y Broga sy'n canu

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul

Does dim golwg o Jaff, ac ar ôl chwilio ymhob twll a chornel o'r fferm, mae'r anifeiliaid yn dod o hyd iddo yn sâl yn y sied ac mae'n rhaid i Heti fynd ag ef at y milfeddyg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a Sgryff

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Abadas - Brwyn

Mae'r Abadas wrth eu bodd yn chwarae 'jwngl' yn yr ardd. Mae gan Ben gêm yr hoffai chwarae gyda nhw hefyd; 'gêm y geiriau'. Tybed pwy gaiff ei ddewis i chwilio am air newydd heddiw, "brwyn" ac a fydd angen mynd i'r jwngl i'w ganfod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Y Dywysoges Fach - Be gai fod pan

Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Y Teulu Mawr - Hel Sbwriel

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Bing - Peiriant Syrpreis

Mae gan Bing a Swla geiniog yr un ar gyfer y Peiriant Syrpréis yn siop Pajet.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Rapsgaliwn - Hufen Iâ

Mae Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd!' yn ymweld â siop hufen iâ er mwyn darganfod sut mae hufen iâ yn cael ei chynhyrchu. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Bobi Jac - Yn Suo

Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:45 Pentre Bach - Ping! Pow! Pop!

Gyda phawb yn y Pentre yn defnyddio gymaint o ynni, mae Bili Bom Bom yn penderfynu gwneud ei ran dros yr amgylchedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Pingu - Pingu a'r Sgwter Newydd

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
11:05 Octonots - a'r Argyfwng Cnau Coco

Mae Harri a'r Octonots yn helpu hen ffrindiau, y Crancod Cnau Coco, i ddarganfod pwy sy'n dwyn eu cnau coco.

Content options
11:15 Cân yr Octonots - a'r Argyfwng Cnau Coco

Cân fer gan griw'r Octonots.

Content options
11:20 Digbi Draig - Cneuen for Cochyn

Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen fôr' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau môr yn bodoli.

Content options
11:30 Rapsgaliwn - Cwpan

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld â chrochendy yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae cwpan yn cael ei chreu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Twt - Y Canwr Cyfrinachol

Mae 'na swn rhyfedd iawn yn yr harbwr heddiw - swn rhywun yn canu - neu'n ceisio canu, o leia'!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Chwarae yn y Glaw

Mae'r Dywysoges Fach wrth ei bodd yn chwarae yn y glaw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 DipDap - Clustffonau

Mae'r Llinell yn tynnu llun o glustffonau - mae Dipdap yn clywed cerddoriaeth ac yn methu stopio dawnsio.

Content options
12:15 Syrcas Deithiol Dewi - Enfys yn Jyglo

Mae Enfys wedi colli ei holl beli jyglo, felly mae'n rhaid dod o hyd i amryw o bethau eraill yn eu lle.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod y Baedd Hyll Mor Hyll?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Baedd Hyll mor hyll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:40 Peppa - Crwban Doctor Bochdew

Daw Doctor Bochdew y milfeddyg i ddangos ei hanifeiliaid anwes i'r Ysgol Feithrin. Mae Caradog y crwban yn dianc, ond daw Miss Cwningen i'w achub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Darian Aruthrol

Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach o, ond mae'n darganfod yn fuan iawn bod ei darian newydd yn llawer rhy fawr, trwsgl, a chymhleth. Rhaid ceisio cael yr hen darian yn ôl felly - i achub Sblash, sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr!

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Heno

Byddwn yn ymweld â'n gwylwyr ac yn hel rhagor o straeon ac atgofion am un o'r cyfnodau gwaetha yn hanes cefn gwlad Cymru, Eira Mawr 1947. Bydd Stifyn Parri yma i sôn am ei sioe un-dyn newydd, Cau Dy Geg ac fe fyddwn ni'n rhoi syrpreis i wraig arbennig o Dremadog sy'n ymddeol ar ôl rhoi oes o wasanaeth i'r ysgol leol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Penri Roberts o gwmni Theatr Maldwyn fydd yma i rannu ei dri hoff beth yn y byd. Bydd Dr Elin Jones yma i sôn am gyfraniad merched i hanes Cymru ac Anna Bryant fydd yma gyda'i chyngor ar sut i gadw'n heini heb orfod ymaelodi â'r gym.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:00 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Yn y rhaglen hon bydd Aled Jones yn teithio i ddinas hyfryd Salzburg gyda'i phalasau crand a'i gwyl gerddoriaeth enwog. Bydd yn dysgu mwy am fywyd cynnar Mozart, ei gerddoriaeth anhygoel, a'i farwolaeth anamserol o gynnar. Bydd e hefyd yn teithio i ddinas Passau dros y ffin yn yr Almaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Darn Bach o Hanes - Llysoedd Coll

Mae Cymru yn enwog am ei chestyll, boed yn rhai Normanaidd neu'n rhai Cymreig; ond mae 'na safleoedd eraill, fu am ganrifoedd cyn y goncwest Normanaidd, yn gwbl ganolog i weinyddiad y gyfraith, ac i fywyd diwylliannol Cymru. Y Llys. Bydd Dewi yn ymweld ag amrywiaeth o'r hen lysoedd Cymreig yng Ngwynedd - rhai'n adnabyddus, eraill yn llai adnabyddus - ac yn egluro sut aeth Edward I ati yn fwriadol i'w 'sgubo oddi ar y map yn llwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Detholiad o raglenni i blant: Pingu, Guto Gwningen, Octonots, Meic y Marchog, Rapsgaliwn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:00 Pingu - Pingu a'r Iglw Dyddiol

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
16:05 Guto Gwningen - Hanes y Ddihangfa Fawr

Wedi i Mr Puw ddal Watcyn a'r holl wiwerod yn gaeth yn ei ardd, mae'n rhaid i Guto achub ei ffrindiau i gyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - a'r Pengwiniaid Ymerodrol

Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. Ar ôl i un o'r mamau frifo, mae'r Octonots yn ceisio'i chludo adref at ei theulu ond does ganddyn nhw ddim cyswllt radio na map.

Content options
16:30 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrafferthion Trolyn

Er mai gofyn i Efa helpu rhyddhau Trolyn o goeden wnaeth y Troliaid, mae Meic yn mynnu mai ei waith o fel marchog ydy achub ei ffrind. Wedi gwneud pethau'n waeth o lawer, mae Meic yn dysgu mai'r helpu ei hun sy'n bwysig, nid pwy sy'n gwneud hynny.

Content options
16:45 Rapsgaliwn - Sudd Afal

Mae Rapsgaliwn yn ymweld â pherllan afalau yn y bennod hon er mwyn darganfod beth sy'n digwydd wrth wneud sudd afal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am uchafbwyntiau holl gemau Uwch Gynghrair Cymru Dafabet, Wrecsam yn erbyn Torquay o Gynghrair Vanarama a'r rhestr fer ar gyfer Gôl y Mis ar gyfer mis Mawrth. Tra bo Sbaen ar doriad rhyngwladol mae yna gemau allweddol yn hanner uchaf ac isaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Tra bo'r Bala ar grwydr i'r brifddinas i herio myfyrwyr Met Caerdydd, mae gap Cei Connah yn cwrdd â Bangor yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy a Chaerfyrddin yn teithio at y pencampwyr, Y Seintiau Newydd. Yn yr hanner isaf, osgoi'r seithfed safle a'r cwymp fydd y nod yn y tair gêm wrth i'r Rhyl chwarae'r Drenewydd, Llandudno wynebu Airbus Uk ac Aberystwyth herio Derwyddon Cefn ar Goedlan y Parc.

Content options
17:25 TAG

Y diweddara' o fyd chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, ffilmiau a selebs.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Ydy Hannah wir eisiau gweithio yn y siop tsips? Mae Dani yn difaru'r hyn mae hi newydd ei wneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Bywyd y Fet

Y tro hwn, byddwn yn cwrdd â bridwyr cwn o Bontuchel ger Rhuthun sydd newydd groesawu nythaid o gwn bach Labrador i'r byd. Mae John o bractis Abergele yn ymweld â dau fochyn ac mae criw Y Wern yn brysur yn Sioe Meirionnydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Fe fyddwn ni'n cael golwg ar y bunt newydd sbon, bydd Llinos Lee yn crwydro rhai o siopau coffi'r de-ddwyrain a bydd Rhodri Gomer yn cymryd rhan yng ngornest 'Battle of the Beach'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

O'r diwedd, mae'r diwrnod wedi cyrraedd i Dani ddod adref o'r ysbyty, ond mae'n sylweddoli na fydd bywyd yn hawdd i neb er y newyddion da. Caiff Ken gynnig 'trip' i Fangor gan Barry i ddanfon pizza unwaith eto ond nid yw'r dasg yn cael ei chyflawni wedi iddo orfod danfon rhywun arall yn ei le. Dyma ddechrau poen meddwl i Ken Walsh a'i was bach. A thra bod gwên ar wynebau John a'i deulu erbyn diwedd y dydd, mae rhywbeth digalon yn pwyso ar feddwl Mr Lloyd, druan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Mathew yn gweld dyfodol iddo fo a Dani, ond beth am Garry? A wnaiff Jason achub Vicky o'i thrybini?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ceffylau Cymru

Yn y gyfres newydd hon o Ceffylau Cymru, bydd David Oliver a Nia Marshalsay-Thomas yn ein cyflwyno i wahanol agweddau ar fyd y ceffyl yn y Gymru gyfoes. Dressage fydd dan sylw yn y bennod gyntaf, sef dull arbennig o hyfforddi sy'n llwyr ddibynnol ar y berthynas rhwng y ceffyl a'i reidiwr. Bydd Nia a David yn dilyn tîm BYRDS Cymru dan 25 (British Young Riders Dressage Scheme) gan ymweld â thri chystadleuydd wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer un o brif bencampwriaethau dressage Prydain yn Sheepgate.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar

Ers blwyddyn, mae'r Byd ar Bedwar wedi bod yn dilyn bywydau Bradley a Chloe, dau yn eu harddegau sydd wedi dod yn rhieni am y tro cyntaf. Gyda phrosiectau i helpu rhieni ifainc yn cau yng Nghymru, byddwn ni'n gofyn faint o gefnogaeth sydd yna i'r plant sy'n cael plant?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 O'r Senedd

Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Côr Cymru - Cymysg

Ymunwch â Heledd Cynwal a Morgan Jones yn Aberystwyth ar gyfer rownd gynderfynol y corau cymysg. Y pedwar côr sy'n cystadlu am le yn y ffeinal yw Côrdydd, Côr ABC, Côr Dre ac CF1.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:45 Clwb2

Yn dilyn y gêm enfawr i dîm pêl-droed Cymru nos Wener, y cyn-ymosodwr rhyngwladol Malcolm Allen sy'n cadw cwmni i Dylan Ebenezer yn y stiwdio. Rhoddir sylw i rownd gynderfynol y Cwpan Cenedlaethol wrth i RGC 1404, Merthyr, Pontypridd a Cross Keys obeithio cyrraedd y rownd derfynol. Bydd uchafbwyntiau o ornestau Diawled Caerdydd yn erbyn Belfast, a Wrecsam yn erbyn Torquay, yn ogystal ag eitem arbennig gyda'r gerddwraig Bethan Davies.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?