S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant bach: Hafod Haul, Guto Gwningen, Twt, Sbridiri, Halibalw, Nico Nôg, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Patrôl Pawennau, Sara a Cwac, Jen a Jim a'r Cywiadur, Boj, Cei Bach.

Content options
06:00 Hafod Haul

Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Wy Dili Minllyn

Wedi iddo gynnig gwarchod wy Dili Minllyn, mae Guto'n sylweddoli bod hynny'n waith anodd a pheryglus iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Twt - Cerddoriaeth gyda'r Nos

Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar swn cerddoriaeth. All trigolion yr harbwr ei helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Anifeiliaid

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu eliffant i ddal brwsus paent. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu anifeiliaid cardfwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Nico Nôg - Cardiau i Dad

Mae Megan a Nico yn gwneud cardiau arbennig i Dad ac mae Nico'n cael rhoi ôl ei bawen yn ei gerdyn o!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ben Dant - Ysgol Nant Caerau

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Gymraeg Nantcaerau wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Do Re Mi Dona - Dewi SantAilgylchu

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gân 'Ailgylchu,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Patrôl Pawennau - Gwylio'r gwyddau

Pan daw haid o wyddau i aros am noson ger pencadlys y Pawenlu mae un cyw isio bod yn ffrind i Fflamia. Ond pan mae'n amser i'r gwyddau hedfan ymlaen y diwrnod canlynol, mae Plufyn wedi yn mynd ar goll!

08:00 Sara a Cwac - Enfys Lemwn

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc er mwyn dilyn taith yr enfys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Jen a Jim a'r Cywiadur - EYr Enfys Goll

Mae'n ddiwrnod o fynd a dod heddiw yng ngardd Cyw. Mae'r eryr wedi galw draw gyda cherdyn post gan Ela'r eliffant ond wrth i'r criw ei ddarllen, mae'r Enfys yn diflannu. Oes rhywun neu rywbeth wedi mynd â hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Boj - Gwyliau Mia

Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii ac yn darganfod wrth wneud nad yw Mia na'i theulu erioed wedi bod ar wyliau. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i ddod â Hawaii i Bentre' Braf i Mia a'i theulu fwynhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Cei Bach - Sioe Trefor

Cyfres boblogaidd i blant meithrin yn dilyn hynt a helynt trigolion lliwgar Cei Bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Mae Banjo isie Hedfan

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Jerwsalem: Tir Sanctaidd

Jason Mohammad sy'n archwilio hanes Mynydd y Deml, Jerwsalem. Dyma un o'r llefydd mwyaf sanctaidd ar wyneb y ddaear - ond mae hefyd ynghanol yr ymryson gwleidyddol rhwng yr Iddewon a'r Palestiniaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:30 Jerwsalem: Tir Sanctaidd

Jason Mohammad sy'n archwilio hanes Mynydd y Deml, Jerwsalem - un o'r llefydd mwyaf sanctaidd ar wyneb y ddaear. Ond ydy'r llwybr sy'n rhedeg dros dir sanctaidd Jerwsalem yn arwain yn anorfod at ryfel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Dal Ati - Sgwad Sêr Cymru

Osian Roberts a Lowri Morgan sy'n cyfarfod rhai o sêr ifanc y byd chwaraeon yng Nghymru. Yr wythnos hon byddwn yn cwrdd â'r pêl-droediwr Gethin Jones a Chloe James sy'n chwarae pêl-rwyd. I ddilyn, cyfle i weld Ar Werth gyda chipolwg ar y prynwyr a'r gwerthwyr tai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:00 Rownd a Rownd

Tra bo Barry yn Lerpwl yn ceisio adfer y sefyllfa gyda'r rhai oedd yn gyfrifol am dorri i mewn i'r fflat, mae effaith y digwyddiad yn dal i ffrwtian. Mae Kay yn parhau i fygwth mynd at yr heddlu ac mae Carys yn teimlo bod rhyw anffawd ar droed yn y ty newydd. Mae Barry yn dychwelyd gan sicrhau pawb bod pethau wedi eu lleddfu, ond tybed ydy hyn yn wir? Mae Dani yn bygwth ymweld â'r salon ac mae pawb yn ofni y bydd gwrthdaro rhyngddi hi a Sophie. Mae trwbl ar droed draw yn fflat Wyn hefyd wrth i Wyn a Vince ymuno mewn cynllun i dwyllo Cathryn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

12:25 Rownd a Rownd

Caiff Dani newyddion da yn yr ysbyty sy'n rhoi hyder iddi dreulio mwy o amser yn y salon. Ond mae hi'n sylweddoli erbyn diwedd y dydd ei bod hi wedi gwthio ei hun yn llawer rhy bell. Caiff Wil goblyn o ffrae gan John wedi iddo ddarganfod ei fod wedi derbyn llythyr am oryrru. A fydd Wil yn medru cadw cyfrinach Rhys dan y fath bwysau? Cynyddu mae'r pwysau ar Barry hefyd wrth i sawl un ddweud wrtho bod rhywbeth rhyfedd yn mynd ymlaen yn y ty. Does gan Barry ddim dewis ond mynd yno i weld drosto'i hun ac mae hyn yn arwain at ddarganfyddiad diddorol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

12:50 Seiclo - Paris i Roubaix

Ras feicio Paris-Roubaix yw un o'r clasuron enwocaf. Eleni bydd 55km o'r 257km yn cael ei rasio dros goblau a bydd breuddwydion nifer o ennill y ras yn cael eu difetha ar hyd llwybr brawychus y Trouée d'Arenberg. Mae'r ras hon yn cael ei hadnabod fel Uffern y Gogledd, a bydd angen dewrder i goncro un o rasus mwyaf heriol y calendr seiclo. Uchafbwyntiau'r ras yng nghwmni Wyn Gruffydd a Rheinallt ap Gwynedd

Content options
13:48 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:50 Pobol y Rhondda

Siôn Tomos Owen o Dreorci sy'n teithio trwy Gwm Rhondda yn peintio cyfres o luniau fydd yn creu un map mawr newydd o'r cwm. Ar ei deithiau y tro yma bydd yn mynd i Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn i glywed aelodau o Gôr y Cwm yn ymarfer ac yn cyfarfod merch sydd yr un mor gartrefol ar lwyfan eisteddfod ag y mae ar y cae pêl-droed. Bydd e hefyd yn cwrdd â merch sy'n rhannu ei hamser rhwng ei cheffylau a'i gwaith gyda'r Gwasanaeth Tân ac yn mynychu seremoni i anrhydeddu'r hanesydd John Davies.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:20 Pobol y Rhondda

Mae Siôn Tomos Owen o Dreorci yn gwibio o amgylch Y Rhondda y tro yma, gan ddechrau trwy beintio llun ar y thema 'Protest' ym Mharc Treftadaeth Y Rhondda. Ar ôl hynny mae'n cerdded lan mynydd Pen Pych gyda'i ffrind Gethin Down, cyn cael ei wers tai-chi gyntaf yn Hopkinstown. Mae'n cyfarfod y cerddor a'r ieithydd John Asquith o Flaenllechau, sy'n crwydro'r byd i arwain corau ac yn sgwrsio â'r bardd Gwynfor Dafydd, enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd, am ei gerdd ddadleuol am y Cymoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:50 Cartrefi Cefn Gwlad Cymru - Y Ty Hir

Mae ein taith drwy Gartrefi Cefn Gwlad Cymru yng nghwmni Aled Samuel yn parhau. Y tro hwn mi fyddwn yn edrych ar 'Y Ty Hir' - adeilad sy'n cynnwys ffermdy a beudy o dan yr un to, ond sydd hefyd yn llawn cymhlethdodau pensaernïol a chymdeithasol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:45 Y Daith: O Landdarog i Cape Town

Cawn ddilyn taith Menna Machreth i Gyngres Gristnogol Lausanne yn Cape Town, De Affrica. Cawn ychydig o'i hanes hi a'i ffydd, a dilyn ei hymweliad ag ardal ddifreintiedig y tu allan i'r ddinas.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:15 3 Lle - Owain Fôn Williams

Cawn gwmni'r gôl-geidwad Owain Fôn Williams heddiw. Bydd Owain yn dychwelyd i'w filltir sgwâr ym Mhenygroes lle cafodd ei fagu, ac yn trafod y gôl sgaffald lle bu'n ymarfer ei sgiliau pêl-droed pan yn fachgen. Ail leoliad Owain yw Trefor, lle byddai fe a'i frodyr yn treulio sawl prynhawn yn pysgota oddi ar gwch pan oeddent yn blant. Mae'r traeth yn llawn atgofion hafaidd braf o fod gyda'i deulu. Mae Owain yn mynd â ni'r holl ffordd i Ucheldir yr Alban ar gyfer ei drydydd lleoliad, sef Inverness, lle mae'n chwarae dros glwb y ddinas ym mhrif gynghrair y wlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:45 Cofio Sioned James

Mae'r rhaglen arbennig hon yn talu teyrnged ac yn diolch am gyfraniad cerddorol y diweddar Sioned James. Cawn gyfle i edrych 'nôl ar fywyd y ferch ddireidus o Landysul, a dilyn ei thaith gerddorol o'i chyfnod cynnar yn yr ysgol a'r capel yn Llandysul i'w chyfnod diweddar wrth sefydlu Côrdydd. Cawn gyfweliadau gan ffrindiau a chyfoedion yn ogystal â pherfformiadau arbennig o'r archif.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:45 Only Men Aloud yn Bollywood

Mae Only Men Aloud wedi mentro ymhell o Wlad y Gân i brofi pob agwedd ar fywyd Bollywood ac i rannu cân neu ddwy hefo trigolion Mumbai. Maen nhw'n ymgymryd â'r her o ddysgu cân newydd yn yr iaith Hindi gan gyfansoddwr a chanwr sy'n gweithio yn niwydiant ffilm Bollywood. Ar ôl gwers ddawns gan goreograffydd Bollywood mae Tim Rhys-Evans ac OMA yn barod am eu sialens olaf - perfformiad gwefreiddiol a lliwgar o'r gân newydd gyda phlant Ysgol Shindewadi.

 • Isdeitlau Saesneg

18:50 Ralio+ - Ffrainc

Holl uchafbwyntiau pedwaredd rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd, Rali Corsica Ffrainc, gydag Emyr Penlan. Hefyd, mae Llinos Lee yn ymweld â rhai o gymalau gorau'r byd yn Rali Gogledd Cymru. Mae Hana Medi yn sgwrsio gyda'r chwaraewr rygbi rhyngwladol Scott Williams am ei fenter Scott Williams Motorsport a chawn y newyddion diweddara' o'r byd moduro o bob cwr o'r wlad.

Content options

19:20 Newyddion

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Dyffryn Aman

Cawn ymuno â'r gynulleidfa yn Eglwys yr Holl Saint, Rhydaman. Catrin Hughes fydd yn arwain, ac fe fydd cyfle i glywed perfformiadau gan y tenor Robyn Lyn a Chôr Lleisiau'r Cwm. Yn ogystal, cawn sgwrsio â dau gymeriad lleol, sy'n weithgar iawn ym mywyd Cristnogol yr ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Trefi Gwyllt Iolo

Mewn cyfres newydd bydd Iolo Williams yn chwilio am fywyd gwyllt yn ein trefi. Cawn weld creaduriaid yn dilyn llwybrau i'n gerddi, yn ymgartrefu mewn annibendod o gwmpas y dref ac yn newid eu natur i gyd-fyw gyda ni yng nghanol y concrit. Y tro yma, mae Iolo yn darganfod crëyr glas yn dod am ei selsig ddyddiol mewn gardd yn Llanberis a llwynoges a chadno bach yn casglu esgyrn o ardd yn Aberdâr. Mae'n gweld mochyn daear yn dod am swper i dy yn Aberystwyth, yn dod o hyd i neidr ddafad yn cuddio o dan ddarnau o blastig ym Mhorthmadog ac yn gweld gwiwerod coch ar stad yn Llangefni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:30 Cofio - Margaret Williams

Margaret Williams, cantores ac actores sydd wedi ein diddanu am dros hanner canrif, sy'n rhannu ei hatgofion gyda Heledd Cynwal. Yn ystod ei gyfra fe gafodd y fraint o weithio gyda mawrion fel Ryan Davies, Ronnie Williams, Aled Hughes a Stewart Jones a thrwy wylio clipiau teledu o'r archif bydd hi'n cofio'r pleser o rannu llwyfan â nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 35 Diwrnod

Mae Tom yn gwneud ei orau i gael ei fam i riportio ei dad i'r heddlu ac mae Lissie mewn gwewyr meddwl mawr. Oherwydd y tensiynau rhwng Catrin a Gwenda mae Geraint yn gorfodi ei ferch i ddychwelyd adre' i Gaerdydd. Ond ble mae hyn yn gadael ei pherthynas â Josh? A pham nad yw Josh yn ateb ei ffôn? Yn y cyfamser, mae'n rhaid i Geraint gadarnhau ei gynlluniau ond dyw'r tir dal ddim yn nwylo'r teulu. Mae'r pwysau ar Ifan yn waeth nag erioed ac mae hyn yn ei orfodi i weithredu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Clwb2

Yn rhaglen ola'r tymor, rygbi fydd yn cael y sylw wrth i ohebydd rygbi BBC Cymru, Gareth Charles, ymateb i gyhoeddiad carfan y Llewod. Cawn glywed hefyd gan y Cymro, Jack Roberts o glwb Caerlyr, fydd yn symud i ranbarth y Gleision y tymor nesaf. Bydd cyfle i glywed mwy am bencampwriaeth y Cymro Cryfaf sy'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd lle bydd Gareth Williams o Gaernarfon yn gobeithio am lwyddiant. A chlwb gymnasteg Bangor fydd yn hawlio'r sylw eitem Clwb Ni ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:45 Y Ditectif

Un o achosion mwyaf arswydus Cymru sydd dan sylw heno - llofruddiaeth gweddw 90 oed ar Ynys Môn. Mae Mali Harries yn cael golwg ar y dystiolaeth fforensig wnaeth arwain yr heddlu at y llofrudd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:15 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Mae Aled yn dechrau yma yng Nghymru gan archwilio ei ysbrydoliaeth gerddorol pan roedd yn blentyn. Mae'n ymchwilio cryfder traddodiadau cerddorol Cymru a chariad y Cymry tuag at gerddoriaeth, yn cynnwys y cyfansoddwr clasurol Cymreig mwyaf nodedig, William Matthias. Yna, byddwn yn mentro i galon Ewrop - Hamburg ac ymlaen Vienna - i ddarganfod am fywyd rhamantwr mawr y byd cerddoriaeth glasurol, Johannes Brahms, yn ei gartref enedigol Hamburg a Vienna y cartref a fabwysiadwyd i'w hunan, yn cynnwys ei berthynas hir gyda Clara Schumann.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:48 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?