S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Dona Direidi - Betsan Brysur 2

Yr wythnos hon does gan Dona ddim bwyd yn y ty ond mae Betsan brysur yn cyrraedd ac ar fin coginio torth o fara i Huwi Stomp. Mae Dona'n cytuno helpu Betsan er mwyn cael blas o'r dorth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Guto Gwningen - Hanes y Gath a'r Llygoden Fawr

Mae Sami Wisgars wedi hel Dili Minllyn a'i chywion o'u cartre', a heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys y sefyllfa

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Octonots - a'r Morfil Pensgwâr Ofnus

Mae'n rhaid i Merfyn y morfil ofnus oresgyn ei ofnau a phlymio i ddyfnderoedd y môr i achub Pegwn sydd wedi cael ei ddal gan gragen fylchog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Bing - Hipo Wini a Wil Bwni Wib

Mae Bing a Swla'n chwarae gêm wibio gyda'u hoff deganau - Wil Bwni a Hipo Wini.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Stiw - Stiw y Cogydd

Mae Stiw yn helpu Nain i wneud cacen ar gyfer Sul y Mamau, ond heb sylweddoli ei bod yn gacen arbennig mae Dad yn ei bwyta hi. Aiff Stiw ati i wneud un arall ar ben ei hun, ond dydy hynny ddim yn hawdd i sebra bach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Ty Mêl - Gwenyn Gwirion

Mae Sionyn yn gwenud i Morgan chwerthin yn y dosbarth a tydy Miss Goch Gota ddim yn hapus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Digbi Draig - Dwyn lliw

Mae Betsi a'r Newidliwiwr yn troi Digbi'n goch fel ei arwr Gruffudd Goch yn y gobaith y bydd yn medru hedfan - ond nid yw'n llwyddo.

Content options
08:30 Loti Borloti - Mathemateg

Caiff Macsen drafferth gyda'i waith cartref Mathemateg felly mae Loti Borloti yn cynnig gwahanol syniadau iddo fyddai'n ei helpu i adio a thynnu, gan gynnwys gwneud peli bach siocled blasus! Trwy wneud yr ymarferion hyn mae Macsen yn sylweddoli ei fod yn gallu datrys y problemau Mathemategol ac mae'n cael hwyl wrth wneud hynny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Syrcas Deithiol Dewi - Dewi'n Dringo'n Uchel

Mae Dewi'n darganfod sgil newydd yn datod clymau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Stori Sblash

Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Ond mae straeon Meic yn rhai marchogaidd, a draig ydy Sblash. Rhaid i Meic ddysgu gadael i Sblash adrodd ei stori ei hun - stori am antur draig!

Content options
09:10 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Y Dywysoges Fach - Alla i Gadw Cyfrinach

Dim ond y Dywysoges Fach sydd yn gwybod cyfrinach y Cadfridog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Holi Hana - Rhian y Bencampwraig

Problem Patsy'r mochyn yw ei bod yn anniben a bod ei ffrindiau wastad yn baglu dros ei phethau ac yn cael anaf. Mae Beti hithau'n anhrefnus yn y swyddfa ac mae Owen yn ei helpu i ffeilio enwau pawb yn y llefydd cywir tra bod Francis yn helpu Patsy i fod yn daclus wrth gadw ei phethau yn y locyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Abadas - Ceffyl Pren

Mae'r Abadas yn brysur yn chwarae 'ceffylau' pan ddaw Ben ar eu traws. Mae gan air heddiw rywbeth i'w wneud â cheffylau hefyd. Tybed beth all e fod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:55 Tomos a'i Ffrindiau - Amser Chwarae

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid i gyd yn chwarae cuddio ar fferm Hafod Haul heddiw. Ond pam nad yw Iola'r iâr am ymuno yn yr hwyl a beth yw ei syrpreis i bawb?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Byd Carlo Bach - Carlo'r Bwgan Brain

Mae Carlo wrth ei fodd yn tyfu llysiau. Pwy arall sydd yn hoffi bwyta llysiau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Twt - Twt a'r Sioe Dalent

Mae Twt a'r efeilliaid Bethan a Caleb wedi cyffroi'n lân - mae'r Harbwr Feistr wedi cytuno i gynnal cystadleuaeth yn yr harbwr. Mae'r cychod wrthi'n ddiwyd yn ymarfer ar gyfer y sioe fawr fydd yn arddangos talentau'r ardal. Mae rhai fel HP yn hyderus iawn ac eraill fel Pop yn swil. Ar ôl yr holl gyffro, tybed pwy fydd yr enillydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Pentre Bach - Y Band Un Dyn

Mae Bili yn ceisio creu argraff ar ei gariad newydd drwy droi ei hun yn fand un dyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Pingu - Pingu a'r Sbwriel

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

11:05 Octonots - a'r Mursennod Môr

Mae haid o fursennod môr barus yn gwrthod gadael i bysgod eraill fwyta algae oddi ar y riff, felly mae'n rhaid i'r Octonots eu perswadio bod hyn yn gwneud drwg i'r riff ac i bawb arall hefyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Octonots - Mursennod Môr

Mae'r Octonots yn canu cân am y mursennod môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Digbi Draig - Y llun

Ceisiodd Besti fwrw tri swyn ar Digbi'n ddiweddar ond weithiodd yr un ohonynt. Mae Betsi yn pledio ar Abel i adael iddi fynd â pharsel i Digbi er mwyn ymddiheuro iddo.

Content options
11:30 Rapsgaliwn - Papur

Mae Rapsgaliwn - rapiwr gore'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld â chanolfan grefft yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae gwneud papur. Fe fydd yn rapio am ei brofiad ar ddiwedd y bennod yn ôl yr arfer!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Twt - Gwyddau'n Galw

Mae Twt wrth ei fodd pan mae gwyddau'n ymgartrefu yn yr harbwr ac ar ben ei ddigon yn ceisio sgwrsio gyda'r criw swnllyd. Yn anffodus, mae'r gwyddau'n clebran ddydd a nos a does neb yn llwyddo i gysgu! Cyn hir, mae pawb wedi blino'n lân ac yn methu'n deg â gweithio. Mae'r Harbwr Feistr yn mynnu bod y gwyddau'n gadael yr harbwr. Tybed all Twt ddod o hyd i gartref arall i'w ffrindiau newydd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Y Dywysoges Fach - Dwi isio cael hyd i'r trysor

Mae'n ddiwrnod helfa drysor yn y castell ac mae'r Dywysoges Fach eisiau dod o hyd i un o'r wyau siocled.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 DipDap - Tomato

Mae'r Llinell yn tynnu llun o tomato enfawr sy'n rolio ar ôl Dipdap.

Content options
12:15 Syrcas Deithiol Dewi - Sianco'n Colli ei Lais

Mae Sianco yn colli ei lais - ond pwy all ganu yn ei le?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Gan Porciwpein Bigau?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Porciwpein bigau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Peppa - Clebran

Mae Peppa yn llawer rhy siaradus yn ôl Siwsi. Felly mae Peppa'n penderfynnu nad yw hi byth am siarad eto. Ond tydi hyn ddim yn para'n hir iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o Fangor wrth i gwpan Cynghrair Pencampwyr UEFA gyrraedd clwb pêl-droed y ddinas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Bydd Geraint Hopkins yn rhoi cyngor am ba nadroedd gwyllt sydd i'w canfod yng Nghymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:00 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Mae Aled yn dechrau yma yng Nghymru gan archwilio ei ysbrydoliaeth gerddorol pan roedd yn blentyn. Mae'n ymchwilio cryfder traddodiadau cerddorol Cymru a chariad y Cymry tuag at gerddoriaeth, yn cynnwys y cyfansoddwr clasurol Cymreig mwyaf nodedig, William Matthias. Yna, byddwn yn mentro i galon Ewrop - Hamburg ac ymlaen Vienna - i ddarganfod am fywyd rhamantwr mawr y byd cerddoriaeth glasurol, Johannes Brahms, yn ei gartref enedigol Hamburg a Vienna y cartref a fabwysiadwyd i'w hunan, yn cynnwys ei berthynas hir gyda Clara Schumann.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Bois y Loris

Sut brofiad yw gweld y byd o gab lori? Mi fydd y rhaglen arbennig yma yn cynnwys cyfweliad gyda Geraint Lloyd am hanes ei glwb unigryw ar Radio Cymru. Byddwn hefyd yn dilyn tri o'r aelodau am ddiwrnod, sef Eifion Jones o Gwmsychbant, Dorian Llety Shon o Ystrad Aeron ac Emyr Wyau o Lanwrda.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Bing, Guto Gwningen, Octonots, Traed Moch.

Content options
16:00 Bing - Esgidiau Tincial

Mae Bing yn dod o hyd i'w esgidiau babi. Maen nhw'n rhy fach i Bing erbyn hyn ond mae Coco wrth ei bodd efo nhw ac felly hefyd Charli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Guto Gwningen - Hanes y Dylluan Flin

Mae Hen Ben wedi dwyn llyfr Guto, y trysor mwya' sydd ganddo, ond wrth drio'i gael yn ôl mae'n rhaid i Guto ddewis rhwng achub ei lyfr neu achub ei ffrind.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - a'r Ystifflog Anferthol

Mae ystifflog anferthol yn tynnu'r Octofad i lawr i ddyfnderoedd y môr ac mae'n rhaid i Gapten Cwrwgl a Harri fentro allan a nofio ato i geisio'i gael i ollwng ei afael ar yr Octofad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Traed Moch - Seren Ffyrgi

Caiff Ffyrgi gyfle i fod yr arweinydd wrth chwarae cowboys. Dyw Porchell ddim yn hapus gan ei fod yn gorfod dilyn ac mae'n teimlo nad yw Ffyrgi'n arwain yn iawn. Ond ar ôl gwrando ar gyngor ei dad, mae Porchell yn teimlo parch newydd at Ffyrgi ac yn mwynhau chwarae gyda fe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Sgorio

Ymunwch â Morgan Jones am gêm fwya'r byd o Sbaen a phenwythnos olaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet. Mae Barcelona yn mentro am y Bernabeu i herio Real Madrid yn yr El Clásico, wrth i'r ras i gipio'r bencampwriaeth gyrraedd penllanw llawn cyffro. Tybed ai'r BBC o Bale, Benzema a Cristiano Ronaldo mewn gwyn neu MSN y blaugrana o Messi, Suarez a Neymar fydd yn dathlu ar ddiwedd penwythnos all fod yn gwbl allweddol? Ymhlith prif gemau rownd olaf tymor arferol Uwch Gynghrair Cymru mae'r Rhyl gartref yn erbyn Llandudno ac Aber ar grwydr ar draws y canolbarth i herio'r Drenewydd ar Barc Latham yn yr hanner isaf. Yn yr hanner uchaf, cawn ragflas o rownd derfynol Cwpan Cymru wrth i'r Bala wynebu'r Seintiau Newydd ar Faes Tegid.

Content options
17:25 FM

Pan ddaw ymwelwyr i'r ysgol ar gyfer y ffair yrfaoedd, ychydig iawn o ddiddordeb sydd gan neb mewn Mwytho Mochyn a dysgu byw efo natur. Ond mae gan Owain gynllun i ddenu sylw Bobi Rocs o'r BBC i'w stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:50 Pat a Stan - Gwyliau Gwahanol

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Josh yn symud ei garafán i dir Penrhewl ac mae Eifion yn poeni ei fod e'n bwriadu aros! Mae Dai yn dod o hyd i ffordd eithafol o drio cael y gwir gan Jason am yr arian coll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:30 Bywyd y Fet

Y tro hwn byddwn ymuno â Manon sydd yn gwneud llawdriniaeth go ddelicet ar griw o hyrddod, fel bod modd eu gwerthu ymlaen fel hyrddod 'teaser'. 'Yr hwyl heb y cyfrifoldeb,' yng ngeiriau Manon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn dilyn y Cymry a heidiodd draw i'r Wyl Ban Geltaidd dros y penwythnos, a chawn flas o garolau haf traddodiadol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae Megan yn dechrau darganfod nad ydy hi'n hawdd plesio Mr Lloyd a'i gyfeillion capel. Dydy Rhys a Wil ddim eisiau cyfaddef wrth eu tad eu bod nhw wedi ceisio twyllo'r system bwyntiau. Petai o'n cael gwybod, a fyddai John yn dweud wrth Siân? Dydy Iris ddim yn gwybod eto bod ei mab canol yn ôl yn y pentref. Gwneud i Jason dalu am ei le drwy weithio yw cynllun Barry, yn enwedig ar ôl clywed pam gadawodd Jason Gaergybi. Yn anffodus i Jason, nid peth hawdd ydy anghofio'r gorffennol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Ffion yn amau bod y doctor newydd yn ei ffansio hi. Ydy Tyler yn chwarae gyda thân drwy gynnig helpu Chester gyda'i waith ysgol?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ceffylau Cymru

Mae Bridfa Derwen yn un o'r cewri ym myd y cobiau Cymreig, a bydd David Oliver yn ymweld ag Ifor a Myfanwy Lloyd yng Ngheredigion lle maen nhw wedi bod yn magu cobiau ers degawdau. Mae gwaed a llinach yn hollbwysig yn hanes y fridfa hon, sydd wedi arwain at lwyddiant mawr iddyn nhw yn y cylch dangos ar hyd y blynyddoedd, gan gynnwys Cwpan y Frenhines yn Sioe Frenhinol 1983. Bydd David hefyd yn cael cyfle i wylio archif deuluol werthfawr nas welwyd ar deledu erioed o'r blaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru

Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Tudur Owen a'r Cwmni - Dillad

Yn rhaglen ola'r gyfres mae Tudur Owen yn Llanbed lle mae criw o bobl leol am herio cwmnïau mawr y byd ffasiwn wrth iddynt fentro i gynllunio, gwneud a gwerthu eu dillad gwreiddiol eu hunain. Mae'r fenter yn cynnwys cynllunwyr newydd o'r ardal, rhai o ferched ffatri gwneud dillad Dewhirst a gaeodd 15 mlynedd yn ôl, a gwerthwyr dillad o stryd fawr y dref. Maen nhw am sicrhau bod Llanbed yn cael ei hadnabod fel 'y lle' i fynd i brynu'r dillad gorau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 Clwb2

Yn rhaglen ola'r tymor, rygbi fydd yn cael y sylw wrth i ohebydd rygbi BBC Cymru, Gareth Charles, ymateb i gyhoeddiad carfan y Llewod. Cawn glywed hefyd gan y Cymro, Jack Roberts o glwb Caerlyr, fydd yn symud i ranbarth y Gleision y tymor nesaf. Bydd cyfle i glywed mwy am bencampwriaeth y Cymro Cryfaf sy'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd lle bydd Gareth Williams o Gaernarfon yn gobeithio am lwyddiant. A chlwb gymnasteg Bangor fydd yn hawlio'r sylw eitem Clwb Ni ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:15 Evan Jones a'r Cherokee

Yr Athro Jerry Hunter sy'n cyflwyno hanes y Cymro fu'n byw hefo'r Cherokee, nes cael ei dderbyn yn aelod llawn o'r genedl. Heddiw, cawn hanes y Rhyfel Cartre' lle chwalwyd cartre' newydd y Cherokee. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:18 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?