S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Dona Direidi - Oli Odl 2

Yr wythnos hon mae Oli Odl yn dod i chwarae gyda Dona. Er bod y ddwy yn mwynhau odli maen nhw'n penderfynu dawnsio gyda'i gilydd. Maen nhw'n dawnsio pob math o ddawns, yn cynnwys dawnsio gwerin a dawnsio fflamenco.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Guto Gwningen - Hanes y Twnneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 TiPiNi - Porthmadog

Yn rhaglen gynta'r gyfres newydd hwyliog hon mae TiPiNi wedi cyrraedd Porthmadog. Yn y dref porthladdol yma mae Kizzy a Kai wedi dod o hyd i griw bach o ffrindiau o Ysgol Eifion Wyn sy'n eu dysgu am hanes ynys go arbennig ac am y llongau oedd yn teithio i bedwar ban byd. Efallai y daw cân o'r stori!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Octonots - a'r Crancod Llygatgoch

Mae storm fawr wedi gadael llanast ar draeth ac mae'r Octonots yn mynd ati i'w lanhau, ond daw helynt wrth i'r crancod llygatgoch sy'n byw ar y traeth herwgipio eu llong danddwr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Bing - Dere Charli

Mae Charli'n dod i chwarae ac mae Bing wedi paratoi nifer o wahanol gemau. Ond pan mae Charli'n cyrraedd nid yw eisiau chwarae dim un o gemau Bing.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Stiw - Stiw yn Gwersylla

Gyda help a straeon difyr gan Taid, mae Stiw ac Elsi yn paratoi i wersylla yn yr ardd gefn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Ty Mêl - Dangos a Dweud

Mae angen i bawb fynd â rhywbeth i'w drafod i'r ysgol ond tydy Morgan ddim yn medru meddwl am ddim byd. Yn y diwedd mae'n cael syniad!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Digbi Draig - Adenydd

Mae Digbi'n gadael pâr o adenydd i hedfan o dy Betsi ar ddamwain. Gan ei fod ofn dweud wrth Betsi mae'n penderfynu mynd ar eu holau cyn iddi ddod i wybod beth sydd wedi digwydd.

Content options
08:35 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Syrcas Deithiol Dewi - Saethu Fyny Fry

Mae gan Dewi declyn newydd i orffen y sioe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ffair Ffeirio

Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd â phethau pobl eraill heb ofyn iddyn nhw. Ond mae rhywun wedi mynd â'i bethau o hefyd - y Llychlynwyr!

Content options
09:10 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy nant

Mae un o ddannedd gwyn y Dywysoges Fach yn cwympo mas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Holi Hana - Sut Mae'r Ardd Yn Tyfu

Mae Katie'r gath yn teimlo'n aniddig achos fod pawb yn dda am wneud rhywbeth heblaw hi. Pan mae'r plant eraill yn penderfynu cystadlu i greu gardd-eco nid yw Katie yn dangos fawr o ddiddordeb er ei bod yn brysur yn helpu Owen a Beti yn eu gardd nhw a'i thad yn ei ardd yntau. Mae Francis yn pledio arni i'w helpu ar ôl sylweddoli fod Katie yn arddwraig dda iawn ac maen nhw'n ennill y gystadleuaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Abadas - Brwsh Dannedd

Mae'r Abadas wrth eu bodd yn chwarae 'siop trin gwallt', yn ymolchi a brwsio eu gwalltiau i'w cadw'n lân. Mae gair newydd heddiw, 'brwsh dannedd' hefyd yn rhywbeth a ddefnyddir i'ch cadw'n lân. Tybed pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y brwsh dannedd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Tomos a'i Ffrindiau - Amser Stori

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Hafod Haul

Pan mae nifer o lysiau Heti yn diflannu o'r ardd, Jaff y ditectif sy'n cael y dasg o ddarganfod pwy yw'r lleidr llysiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Byd Carlo Bach - Carlo ar Ynys Bellenig

Mae Carlo'n teithio i ynys sydd yn bell, bell i ffwrdd. Ond mae o'n unig ar ei ben ei hun. Tybed pwy sydd ar y llong fawr sydd yn hwylio heibio ?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Twt - Twt a'r Pysgod sy'n Hedfan

Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Mae'r plant wrth eu bodd. Bydd astudio'r pysgod yn berffaith ar gyfer eu prosiect ysgol. Nid nid yw pawb yn teimlo'n gyffrous am yr ymwelwyr newydd. Tybed beth fydd ymateb Celfin a Gwil?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Cei Bach - Croeso, Prys a Mari!

Mae'n fore braf o haf, ac mae Prys a Mari'n symud i'w cartre' newydd yng Nghei Bach o'r diwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Pingu - Academi Sledio Pingu

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

11:05 Octonots - a'r Gen-bysgodion

Mae gên-bysgodyn wedi colli ei wyau mewn cerrynt cryf iawn yn y môr ac mae'r Octonots yn ei helpu i ddod o hyd iddyn nhw mewn pryd iddyn nhw ddeor yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Octonots - Gen-Bysgodyn

Mae'r Octonots yn canu cân am y gên-bysgodyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Digbi Draig - Y Bwystfil Mwd

Pan mae Cochyn yn colli ei hoff farcud yn y gors dydy ei ffrindiau ddim yn awyddus iawn i'w helpu ei gael e 'nôl. Yn ôl pob sôn mae Bwystfil Mwd yn byw yn y gors!

Content options
11:30 Gwdihw

Bydd y milfeddyg yn ymweld â walabi a chawn gwrdd â sebras, ieir a moch cwta. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Twt - Twt a'r Argyfwng Hufen Iâ

Mae'n ddiwrnod hyfryd o haf ac mae'r Harbwr Feistr yn penderfynu tanio ei fan hufen iâ, Mistar Rhewllyd. Yn anffodus does dim olew ynddi ac mae'r Harbwr Feistr yn danfon Twt i 'nôl llwyth o'r garej. Yn ei frys i gwblhau'r dasg a dychwelyd yn ôl i fwynhau'r hufen iâ, mae'r llwyth yn troi ac yn cael ei arllwys i'r môr. Mae'n ras yn erbyn amser i achub anifeiliaid y môr rhag yr olew sy'n lledu ar draws y dwr. Gyda gwaith caled a chymorth ei ffrindiau, mae Twt yn achub y dydd. Mae'r criw'n dathlu gyda hufen iâ hyfryd Mistar Rhewllyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:00 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim yn licio taranau

Mae'r Dywysoges Fach yn archarwres ac yn ofni dim, ond mellt a tharanau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 DipDap - Ymbarél

Mae'r Llinell yn tynnu llun o ymbarél fydd yn amddiffyn Dipdap rhag y tywydd anwadal.

Content options
12:15 Syrcas Deithiol Dewi - Mewn ac Allan

Mae Li a Ling yn anghytuno yn y syrcas heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Madfall yn Cuddio o Da

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Madfall yn cuddio o dan greigiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:35 Peppa - Fan Mistar Llwynog

Pan fydd Dadi Mochyn angen oriawr newydd, mae Mistar Llwynog yn canfod tri chloc mawr yng nghefn ei fan. Mae gan Mistar Llwynog bopeth yn ei fan - hyd yn oed iâr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:45 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

Content options

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o Galeri Caernarfon, a bydd gwraig o Borthmadog yn cael gweddnewidiad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Cawn gyngor ar sut i edrych ar ôl hen greiriau, a bydd yr RSPCA yn sôn am eu hymgyrch diweddaraf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:00 Ffasiwn Mecanic

Mae gofyn i'r 5 mecanic sy'n weddill fod yn greadigol wrth i'r ffocws symud at edrychiad car. Ac nid y ceir yn unig fydd yn cael eu trawsnewid. Bydd y sialens fodelu yn dilyn thema'r 50au wrth i'r mecanics geisio ail greu fideo gerddorol hanesyddol. Gyda lle i ddim ond pedwar yn y rownd gynderfynol, pwy fydd yn gadael y gystadleuaeth?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Corff Cymru - Arogl

Yn y bennod hon, byddwn yn edrych ar y synnwyr arogl. Bydd Dr Katie Hemer yn darganfod mwy am y cysylltiad cryf rhwng arogl a chof a bydd Dr Anwen Rees yn cynnal arbrawf arbennig i weld pa ran mae ein harogl unigol yn chwarae wrth ddenu cymar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Bing, Guto Gwningen, Octonots, Digbi Draig, Gwdihw.

Content options
16:00 Bing - Edrych ar ôl Fflop

Dydy Fflop ddim yn teimlo'n dda ac felly mae Bing yn penderfynu edrych ar ei ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Guto Gwningen - Hanes y Cwt Coed Cudd

Mewn cystadleuaeth mae Guto'n profi ei fod yn haeddu bod yn rhan o griw'r wiwerod, a chael ei gwt coed cudd ei hun i fyny yn y goeden.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - a'r Morfilod Pen Bwa

Mae'r Octonots yn cael trafferth rhyddhau morfilod ungorn sydd wedi eu cau o dan rew trwchus, felly mae'n rhaid gofyn am gymorth y morfilod pen bwa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Digbi Draig - Diwrnod y ddraig

Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan ei orau glas.

Content options
16:45 Gwdihw

Bydd y milfeddyg yn ymweld â neidr a bydd Bedwyr a Peredur yn helpu Megan i chwilio am drychfilod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ysgol Jac

Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae plant o Ysgol Dewi Sant, Llanelli.

Content options
17:30 Dim Byd

Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul!

Content options
17:40 Rygbi Pawb

Yr uchafbwyntiau a'r newyddion diweddaraf a'r datblygiadau o'r byd rygbi ieuenctid yng Nghymru.

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Britt yn dychwelyd loced Eileen ond mae hi'n awyddus i wybod pam mae Eileen wedi ei adael yng ngwely Sam! Ydy Gaynor yn cymryd mantais o 'Jobsys Jim'?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:30 Ysgol Ddawns Anti Karen

Tro Karen yw hi i feirniadu wrth iddi dderbyn gwahoddiad i draddodi barn ym Mhasiant 'Miss Eryri'. Ac mae hi'n 'Ddolig yng Nghaernarfon sydd yn golygu un peth - parti mawreddog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Bydd Owain Gwynedd yn clywed hanes Clwb Rhwyfo Porthmadog yn paratoi at y Celtic Challenge 2017, a bydd Heiddwen Tomos yn y stiwdio yn sôn am ei nofel gyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Wrth i Dani frolio am y gwyliau drud maen nhw am fwynhau gyda'i gilydd, mae David yn gorfod mynd i dalu am ei siâr o'r costau, ond oes wir angen? Daw twyll Megan ynglyn â'i sgiliau yn y gegin i'r amlwg, ac yn anffodus iddi hi, Michelle sy'n darganfod ei chyfrinach. Mae drygioni Wil a Rhys hefyd yn dod i'r fei a'r ddau yn cael ymweliad gan yr heddlu. Ond mae'n rhaid gofyn y cwestiwn, pwy dynnodd sylw'r cops at eu cynllun anghyfreithlon yn y lle cyntaf?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Sheryl yn poeni bod ei pherthynas gyda Hywel wedi newid - ond beth mae Hywel yn ei guddio go iawn? Mae Sioned yn annog Dani i fwrw ymlaen gyda'i chynllun busnes newydd y tu ôl i gefn Garry.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Ymunwch â Nia Roberts wrth i'r brawd a chwaer, Peredur Davies ac Angharad Morgan, fynd am y jacpot o £10,000!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Pobol y Rhondda

Natur a chelf yn Y Rhondda fydd yn cael sylw Siôn Tomos Owen yr wythnos hon. Bydd yn brwydro yn erbyn y gwynt ar ben Y Bwlch i greu rhan arall o'r map, ac yn sgwrsio â'r artist Elwyn Thomas am ei luniau trawiadol o strydoedd a phobol y cwm. Bydd Siôn yn mynd 'nôl i Ysgol Gyfun Cymer Rhondda i weld gwaith celf rhai o'r disgyblion presennol, a bydd yn edrych ar esiamplau o weithiau celf cyhoeddus ar hyd a lled y ddau gwm. A chawn ymuno â Siôn a'i ffrindiau ar noson cyhoeddi 'Cawl', ei lyfr cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
21:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:00 Only Men Aloud yn Bollywood

Mae Only Men Aloud wedi mentro ymhell o Wlad y Gân i brofi pob agwedd ar fywyd Bollywood ac i rannu cân neu ddwy hefo trigolion Mumbai. Maen nhw'n ymgymryd â'r her o ddysgu cân newydd yn yr iaith Hindi gan gyfansoddwr a chanwr sy'n gweithio yn niwydiant ffilm Bollywood. Ar ôl gwers ddawns gan goreograffydd Bollywood mae Tim Rhys-Evans ac OMA yn barod am eu sialens olaf - perfformiad gwefreiddiol a lliwgar o'r gân newydd gyda phlant Ysgol Shindewadi.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Jess y Model a Tudalen 3

Rhaglen ddogfen yn dilyn Jess Davies, 22 o Aberystwyth, un o brif fodelau 'glamour' Prydain. Cawn ofyn pa mor berthnasol mae Tudalen 3 heddiw drwy lygaid un o fodelau bronnoeth fwyaf poblogaidd Prydain gan gael barn hefyd gan academyddion blaenllaw a golygyddion a ffotograffwyr cylchgronau. Byddwn yn ystyried y syniad o Ffeministiaeth ac yn edrych ar y ddadl dros ac yn erbyn gyrfa Jess - ydy e'n niweidio neu'n rhoi grym i fenywod? Rydyn ni hefyd yn edrych ar hanes cylchgronau dynion yn ein diwylliant poblogaidd ac effaith y we ar y diwydiant ac ar yrfa Jess yn y dyfodol.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?