S4C

Cynnwys

Amserlenni

07:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
07:00 Ben Dant - Ysgol Sant Baruc

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Sant Baruc wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Sam Tân - Hela Deinasor

Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y môr gan ddweud bod deinasoriaid yno. Ond mae'r llanw yn troi ac mae'r plant yn sownd yn yr ogof!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Boj - Ffrind Pry Coch Mia

Mae Mia yn dango Boj ei hanifail anwes newydd - buwch goch gota mewn bocs - ond mae'n hedfan i ffwrdd. Mae'r ddau'n ffeindio'r pry yng ngardd Mr Clipaclop ac mae'r pry yn esbonio iddyn nhw fod rhaid iddyn nhw adael iddo fod yn rhydd. Mae Boj yn cael syniad o sut gall Mia dal gweld ei phry ond gadael iddo fod yn rhydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Octonots - a'r Morgathod Neidiol

Mae morgath neidiol ar goll ac yn methu dod o hyd i fan bwydo cyfrinachol gweddill y morgathod, ond gyda chymorth yr Octonots mae hi'n cyrraedd pen ei thaith yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:55 Peppa - Beicio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i lawr yr allt.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Ynys Broc Môr Lili - Pethau gwynt

Mae Lili yn meddwl am gynllun arbennig i helpu Morgi Moc i hedfan ei farcud.

Content options
08:20 Igam Ogam - Dwi'n Dod!

Mae Igam Ogam yn dweud ei bod yn dod, ond ble mae hi?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Straeon Ty Pen - Y Cangarw

Hanes Musus Mariwari, y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. Mae pob un sydd yn ei chyfarfod yn cael ei ddarbwyllo ei fod hefyd yn gangarw - ar wahân i Bob, y ceffyl diog. Ond oes ganddo fo obaith o berswadio pawb i roi'r gorau i hopian?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Syrcas Deithiol Dewi - Dawns y Ceir Clec

Mae'r ceir clec yn defnyddio morthwyl Brân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
09:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Tlws Triphlyg

Mae Meic eisiau ennill tri thlws mewn diwrnod, ac felly pan fydd un o'r dreigiau yn ennill gêm mae'n newid y rheolau. Ond yn y diwedd mae'n dysgu chwarae'n deg, ac yn sylweddoli bod cael tlws am wneud hynny yn llawer mwy gwerthfawr a marchogaidd!

Content options
09:15 Sara a Cwac - Esgidiau Tap

O diar, mae yna dwll yn hoff esgidau Sara, bydd rhaid cael rhai newydd o'r siop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Y Brodyr Coala - Dewi a'r Wenynen

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Yn yr Ardd - Cartref Newydd Blod

Ar ôl cyfnod hir o stormydd a thywydd garw yn yr ardd mae Blodeuwedd wedi cael llond bol ac yn penderfynu gadael yr ardd am byth. Does neb eisiau i Blod adael felly mae'r criw o ffrindiau yn mynd ati i greu cartref newydd iddi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Dwylo'r Enfys - Maddison

Yn y Rhondda mae Maddie'n byw. Mae hi wrth ei bodd gydag anifeiliaid o bob math. Wrth Chwarae Chwilio heddiw, mae'n harwyr Cawod a Heulwen yn cyfarfod dwy lygoden Maddie - ei hanifeiliaid anwes. Yna, maen nhw'n mynd ar ymweliad â fferm arbennig iawn ac mae Maddie'n gwneud gwaith pwysig gan roi llaeth i'r myn gafr bychan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:00 Tomos a'i Ffrindiau - Parsel Persi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:10 Marcaroni - Diwrnod Dawnsio Oli

Mae Marcaroni wrth ei fodd yn dawnsio - ond mae hyn yn gwneud i Oli deimlo'n annifyr. Dydy hi ddim yn medru dawnsio. Dim problem - mae 'na gân at bopeth, a thrwy gyfansoddi a chanu heddiw yn Nhy'r Cloc, mae Oli'n darganfod ei rhythm! Hwrê!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Sgwarnog yn Hopian?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed mae Sgwarnog yn hopian.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Falmai'r Fuwch - Cerrig! Cerrig! Cerrig!

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Bach a Mawr

Mae Mawr am gyfansoddi cân er mwyn dathlu'r helogan, ac mae Bach yn ysbrydoli ei ffrind.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
11:00 Ben Dant - Ysgol Glanmorfa

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Glanmorfa wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Dirgelwch y goriad

Daw Lili o hyd i gartref allwedd ddirgel mewn lle annisgwyl.

Content options
11:20 Byd Carlo Bach - Mwnci Llawn Direidi

Mae Carlo wrth ei fodd yn actio fel mwnci, a gwneud lot o swn. Ond ydy hi'n syniad da i ddeffro teigar?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Do Re Mi Dona - Dewi SantAilgylchu

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Dewi Sant, Llanelli i ddysgu'r gân 'Ailgylchu,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sam Tân - Yn y Niwl

Cartwn i blant ifanc. Pwy sydd angen help Sam Tân ym Mhontypandy heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:55 Cled - Ymwelwyr

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:10 Sara a Cwac - Rhubanau

Mae Sara a Cwac yn chwarae yn yr ardd, ac yn cyfarfod eu cymdogion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:15 Popi'r Gath - Dewin Doeth

Mae Sioni wedi torri ei sglefrfwrdd ac mae Owi'n awgrymu y dylen nhw fynd i weld Dewin y Sglefrfwrdd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:30 Heini - Picnic

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn mynd am bicnic.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:45 Un Tro - Y Storiwr a'r Dewin

Mae'r chwedl hon wedi ei seilio yn Iwerddon. Dilynwn hynt a helynt storïwr sydd heb stori i'w dweud. Sut yn y byd y caiff afael ar stori i ddweud wrth y brenin?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Heno

Bydd Owain Gwynedd yn clywed hanes Clwb Rhwyfo Porthmadog yn paratoi at y Celtic Challenge 2017, a bydd Heiddwen Tomos yn y stiwdio yn sôn am ei nofel gyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Y diwydiant defaid fydd yn cael sylw - bydd Alun yn edrych ar werthiant cig oen yn yr archfarchnadoedd ac yn gweld sut mae'r gwerthiant wedi bod yn y mart. Bydd Daloni yn ymweld â ffermwr sydd wedi addasu ei system ddefaid a bydd Meinir yn gofyn beth fydd oblygiadau'r Etholiad i ffermwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Prynhawn Da

Byddwn yn clywed am daith IVF gwraig o Grymych i feichiogrwydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:55 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:00 Ceffylau Cymru

Mae Bridfa Derwen yn un o'r cewri ym myd y cobiau Cymreig, a bydd David Oliver yn ymweld ag Ifor a Myfanwy Lloyd yng Ngheredigion lle maen nhw wedi bod yn magu cobiau ers degawdau. Mae gwaed a llinach yn hollbwysig yn hanes y fridfa hon, sydd wedi arwain at lwyddiant mawr iddyn nhw yn y cylch dangos ar hyd y blynyddoedd, gan gynnwys Cwpan y Frenhines yn Sioe Frenhinol 1983. Bydd David hefyd yn cael cyfle i wylio archif deuluol werthfawr nas welwyd ar deledu erioed o'r blaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Gardd Pont y Twr

Heddiw mae'r ieir yn cyrraedd eu cartref newydd! Mae Nanw a Malan yn arwain y gad yn yr wyl flodau leol ac mae'n bryd gweld a fydd arbrawf plannu tatws Iwan yn llwyddiannus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Teulu Ni, Sam Tân, Do Re Mi Eona, Boj, Hendre Hurt.

Content options
16:00 Teulu Ni - Diwrnod Allan

Dylan Hall o Gwm-y-Glo sy'n ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei deulu ef. Mae Mam a Dad yn mynd â'r plant i barc antur lleol ac mae ganddyn nhw syrpreis mawr i'w rannu gyda phawb. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Sam Tân - Helpu Mam

Mae Dilys yn galw Mike i ddod i drwsio ei pheiriant golchi dillad, ond mae Mike yn anghofio diffodd ei haearn smwddio cyn gadael y ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Do Re Mi Dona - Y WernLliwiau

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu cân 'Lliwiau,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Boj - Tada'n Cadw'n Heini

Mae Boj wedi trefnu treulio'r diwrnod cyfan yn chwarae gemau gyda Tada, ond mae Tada yn cael trafferth cadw lan gyda Boj gan ei fod mor anffit. Mae Rwpa'n benderfynol o gael Tada i gadw'n heini er gwaethaf cwynion Tada. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gyfuno cerddoriaeth a chadw'n heini i apelio at Tada.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Hendre Hurt - Y Brenin Mw

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Kung Fu Panda - Tân y Ddraig (Rhan 2)

Mae Po yn dychwelyd i Gwm Tangnefedd er mwyn adfer ei statws fel arwr a rhwystro'r ddraig ddrygionus Ke-Pa rhag goresgyn Tsieina.

Content options
17:25 FM

Mae Deiniol yn benderfynol o ennill cystadleuaeth 'y bocs bwyd gorau' yn Ysgol Ffrwd y Môr, ac mae ei focs yn un ysblenydd. Ond a fydd y temptasiwn yn ormod iddo? Mae Betsan yn gwneud darganfyddiad arbennig wrth ymchwilio i'w choeden deuluol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:50 Y Brodyr Adrenalini - Cynffonnau Cyffrous

Mae morforynion yn mwynhau bywyd tawel, hyfryd, ond pan maen nhw wedi eu cythruddo, mae popeth yn newid!

Content options
17:55 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:00 Pobol y Cwm

Mae Sheryl yn poeni bod ei pherthynas gyda Hywel wedi newid - ond beth mae Hywel yn ei guddio go iawn? Mae Sioned yn annog Dani i fwrw ymlaen gyda'i chynllun busnes newydd y tu ôl i gefn Garry.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:25 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:30 Cegin Bryn

Elaine Jones o Landudno sy'n torchi ei llewys yr wythnos hon wrth iddi gael dosbarth meistr ar goginio pysgod. Bydd Bryn yn pysgota ar y môr oddi ar arfordir Bae Colwyn ac yn coginio ger y traeth wrth i'r haul fachlud dros y tonnau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn edrych ymlaen at ddydd Sadwrn Barlys yn Aberteifi, a bydd y grwp Panda Fight yn y stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Sioned yn gweld ei chyfle i fynd i siarad â Garry ar ei phen ei hun. Dydy Ricky ddim yn hapus gyda'i anrheg ben-blwydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ffasiwn Mecanic

Bydd y mecanics yn cael eu gwthio i'r eithaf wrth iddyn nhw ymuno â'r gwasanaethau argyfwng, cyn camu i mewn i salon byd enwog Nicky Clarke i gael gweddnewidiad. Yna, bydd gofyn i'r cystadleuwyr gamu o flaen y cyhoedd am y tro cyntaf yn y sialens fodelu fwyaf hyd yn hyn. Gyda thri lle yn y ffeinal yn y fantol, mae'r cystadlu yn frwd a'r siom yn amlwg i un cystadleuydd aflwyddiannus fydd yn dychwelyd yn ôl i'r garej.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Darllediad Etholiadol gan y Ceidwadwyr Cymreig

Darllediad etholiadol gan y Ceidwadwyr Cymreig.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 'Run Sbit

Mae Linda'n cael profion oherwydd tymheredd uchel, tra bod Caren yn helpu lookalike Dudley Newbury i baratoi ar gyfer agor siop Kebabs yn Ninas Dinlle.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Lisa: Y Dyn ei Hun - Ocsiwnïar

Yn y gyfres newydd yma, bydd y gyflwynwraig eofn Lisa Angharad yn troi ei llaw at amrywiol ddyletswyddau mewn meysydd sydd yn draddodiadol yn cael eu cysylltu â dynion. Bydd Lisa yn cael ei mentora gan ddynion sy'n brofiadol iawn yn eu meysydd ac yn ymgymryd â nifer o sialensiau. Yn rhaglen gyntaf y gyfres bydd Lisa Angharad yn mentro i fyd yr ocsiwnïar neu'r arwerthwr a chawn ddilyn ei hynt a'i helynt - o foethusrwydd Christies yn Llundain, i'r baw a'r llaid yng Nghanolfan Arwerthiant Morgan Evans, Gaerwen, Ynys Môn! Ei phrif sialens heddiw bydd gwerthu heffer mewn arwerthiant ym Mart Gaerwen!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 35 Diwrnod

Mae Tom yn gwneud ei orau i gael ei fam i riportio ei dad i'r heddlu ac mae Lissie mewn gwewyr meddwl mawr. Oherwydd y tensiynau rhwng Catrin a Gwenda mae Geraint yn gorfodi ei ferch i ddychwelyd adre' i Gaerdydd. Ond ble mae hyn yn gadael ei pherthynas â Josh? A pham nad yw Josh yn ateb ei ffôn? Yn y cyfamser, mae'n rhaid i Geraint gadarnhau ei gynlluniau ond dyw'r tir dal ddim yn nwylo'r teulu. Mae'r pwysau ar Ifan yn waeth nag erioed ac mae hyn yn ei orfodi i weithredu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?