S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Ben Dant - Ysgol Creigiau

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Gynradd Creigiau wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Cadw-Mi-Gei

Mae Jams eisiau anrheg gwell i'w fam ac yn benthyg datguddydd metal Steele i chwilio am ddarnau o arian. Ond drwy gloddio mae rhan o'r clogwyn yn cwympo ar ei ben.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Boj - Yr Hwyaden Fach

Mae Rwpa yn darganfod hwyaden fach goll sydd wedi dechrau dilyn tegan hwyaden Mia. Mae Boj yn amau bod yr hwyaden yn chwilio am ei theulu, ac maent yn ei harwain yn ôl i'r pwll. Ond sut y gall Boj a'i ffrindiau gael yr hwyaden i nofio yn ôl i'r ynys pan nad yw'r hwyaden eisiau eu gadael - gyda syniad Boj-a-gwych wrth gwrs!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - a'r Pelicanod

Mae'r Octonots a'r pelicanod yn cydweithio i glirio ysbwriel sy'n peryglu bywyd yr adar a chreaduriaid eraill y môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Cist Cofnod

Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Maen nhw'n darganfod bod eu rhieni wedi gwneud cist cofnod blynyddoedd maith yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Golau hedfan bach

Mae Lili a Tarw'n mynd ar goll ar daith wersylla wrth geisio dilyn golau bach sy'n hedfan.

Content options
07:25 Igam Ogam - Nid Fy Un I!

Mae Igam Ogam eisiau cael gwared ag anrheg gan Deryn; beth mae'n mynd i'w wneud!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Straeon Ty Pen - Deg Hwyaden Fechan

Mae Caryl Parry Jones yn adrodd stori arbennig heddiw. Pan fo deg hwyaden fechan yn gadael ar eu siwrnai, maen nhw'n gwybod mai'r un peth sydd yn rhaid ei wneud er mwyn cyrraedd pen y daith yn ddiogel ydy canolbwyntio. Ond ar hyd y ffordd, mae sawl un yn ildio i demtasiwn. Faint o hwyaid fydd yn cyrraedd tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Syrcas Deithiol Dewi - Heulwen Niwlog

Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r cyfrifiadur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Sosbanau Coll

Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd â sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ôl. Gyda chymorth Cragen Wrando Efa mae Meic a'r Dreigiau'n llwyddo i ddod o hyd i'r sosbannau coll.

08:15 Sara a Cwac - Ofn y Grisiau

Mae Sara a Cwac yn ceisio helpu Siôn gyda'i ofn o'r grisiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Brodyr Coala - Cloc-Cwcw Dewi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Yn yr Ardd - Anwybyddu Moc

Druan â Moc y mwydyn, mae'n teimlo'n drist heddiw gan fod ei ffrindiau yn yr ardd yn rhy brysur i wrando arno. Beth yn y byd sy'n bod ar bawb heddiw? A fydd Moc un gallu dod o hyd i rywun sy'n fodlon gwrando a gwneud iddo chwerthin?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Jayden

Mae Heulwen ar daith dros yr Enfys unwaith eto i fynd ar antur gyda phlant bach Cymru. Ar hyd y ffordd, byddwn ni'n dysgu tri arwydd Makaton newydd gyda Heulwen a'i ffrind Cawod. Heddiw, mae Heulwen yn cwrdd â Jayden. Dau hoff beth Jayden yw meddygon a hofrenyddion ac mae'r antur heddiw yn cynnwys y ddau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tomos a'i Ffrindiau - Henri, Iechyd a Diogelwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Marcaroni - Clymu Careiau

Cân newydd bob tro gan Gyfansoddwr Gore'r Byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chân o Dwr y Cloc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pan Fod Gan Camel Grwmp?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan Camel grwmp.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Falmai'r Fuwch - Chwilio am Nain

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Mae Bach a Lleucu yn cael ras o amgylch yr ardd yn eu ceir newydd cyflym, ond pwy fydd yn ennill?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Ben Dant - Ysgol Bro Eirwg

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Bro Eirwg wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Ffws ar y Bws

Mae'n ddiwrnod poeth ond nid yw Trefor yn fodlon cyfaeddef bod ei fws yn rhy hen i fynd fyny mynydd Pontypandy. Mae'n gor-dwymo ac wrth i Trefor agor y bonet mae'n achosi tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Boj - Peidiwch â'n Gadael Mr Clipacl

Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn sôn ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hwylfan Hwyl. Ond camddealltwriaeth llwyr yw'r holl beth - ei hen gadair esmwyth sydd wedi mynd yn hen! Diolch i syniad Boj-a-gwych mae Boj yn dod o hyd i ffordd o adnewyddu hen gadair Mr Clipaclop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - a'r Seiffonoffor

Mae Harri a Dela yn cael eu dal gan greadur rhyfedd iawn yn ddwfn yn y môr - y seiffonoffor - a phan fydd geiser yn bygwth eu chwythu nhw a'r creadur i'r wyneb, rhaid ei achub o cyn iddo ffrwydro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Elin Eliffant

Mae disgybl newydd o'r enw Elin Eliffant yn ymuno â Peppa a'i ffrindiau yn yr ysgol feithrin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:55 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Ynys Broc Môr Lili - Ymwelydd pwysig iawn

Mae gwestai dirgel ond pwysig yn cyrraedd i weld gardd gerfluniau'r Iarll Carw.

Content options
11:20 Igam Ogam - Rhy Hwyr

Mae Igam Ogam yn gallu bod yn "dipyn o fadam" a gall hyn yn arwain at drafferthion!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Straeon Ty Pen - Beth sydd yn yr wy

Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Heddiw bydd Daniel Glyn yn adrodd sut mae'r anifeiliaid eraill yn dyfalu beth sydd yn yr wy. Ond dydyn nhw ddim yn cytuno - ac mae pawb eisiau i'r anifail anhygoel berthyn iddyn nhw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Syrcas Deithiol Dewi - Mwnci ar Goll

Mae bwni bach Bobo yn cael ei daflu i'r awyr ac yn mynd ar goll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Byddwn yn talu teyrnged i'r cyn Brif Weinidog yn dilyn ei farwolaeth sydyn ddoe. Ymhlith y cyfranwyr y mae'r haneswyr Dr Elin Jones a'r Dr Hywel Francis a'r gwleidydd, Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC. Byddwn hefyd yn cwrdd â'r daearegwr Dyfed Elis-Gruffydd ac yn crwydro bro'r Preseli yn ei gwmni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Bad Achub Porthdinllaen

Ar arfordir gogleddol Penrhyn Llyn, mae gorsaf bad achub yr RNLI wedi bod ym Mhorthdinllaen ers bron i gant a hanner o flynyddoedd bellach. Yn y gyfres hon cawn gwrdd â'r criw dewr o wirfoddolwyr sy'n fodlon rhoi eu bywydau ar y lein pan mae'r alwad yn dod. Yn ystod blwyddyn llawn newid a chyffro i'r criw, bydd y gyfres yn eu dilyn wrth iddyn nhw symud i gartref newydd a chael bad achub newydd. Dyma gofnod o bennod arbennig yn hanes criw RNLI Porthdinllaen, a chofnod o ffordd o fyw i gymuned gyfan - ar dir sych ac ar donnau tymhestlog y môr. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2013.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Ceffylau Cymru

Y bach a'r mawr sydd dan sylw Ceffylau Cymru ym mhennod olaf y gyfres. Bydd David Oliver yn dysgu am fyd y Shetlands ar Ynys Môn gyda'r cynhyrchwyr Ann a Gwen Holland. Bydd Nia Marshalsay-Thomas yn Sir Benfro yn cwrdd â theulu John Fletcher, sy'n cadw ac yn gweithio gyda cheffylau gwedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

14:05 Prynhawn Da

Bydd Lowri Cooke yn edrych ymlaen at ffilmiau'r penwythnos a bydd cyfle i chi ennill £100.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:05 O Gymru Fach - Y Dwyrain Canol

Yr wythnos hon, mae'r actor Steffan Rhodri yn parhau â'i daith i bedwar ban byd ar drywydd cynnyrch a nwyddau o Gymru. Y Dwyrain Canol sydd dan sylw heddiw ac mae Steffan yn ymweld â stablau teulu brenhinol Dubai i weld sut mae teclyn pwyso ceffylau o Gymru yn gwneud ei farc. Bydd hefyd yn torchi llewys yn y gegin mewn gwesty crand lle mae'n defnyddio caws o Sir Gaernarfon i greu pryd ac yn mynd ar daith drwy'r anialwch i weld sut mae murluniau o Ddinbych yn rhoi lliw a phatrwm i'r bensaernïaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Peppa, Sam Tân, Straeon Ty Pen, Boj.

Content options
16:00 Peppa - Gwyliau Poli

Mae Peppa a George wrth eu boddau pan ddaw Poli, parot Nain a Taid i aros. Ond wrth i Poli hedfan i ffwrdd, rhaid i George geisio ei chael hi i ddychwelyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Sam Tân - Gweiddi Blaidd

Mae Norman yn cicio ei bêl-droed yn erbyn y larwm tân ac mae'r gloch yn canu. Mae'n ceisio perswadio ei fam nad ef oedd ar fai gan ddweud fod nam ar y gloch. Mae'n gwasgu'r botwm eto, ac nid yw Sam yn hapus eu bod nhw wedi eu galw allan am yr eildro!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Straeon Ty Pen - Tylwyth Teg y Brynie

Heddiw, mae Mali Harries yn datgelu hanes Tylwyth Teg y Bryniau - y creaduriaid bach sydd yn rhoi lliw i'r blodau ac yn creu'r llwybrau gyda'u hud. Ond mae un dylwythen deg fechan sy'n dueddol o gyffroi gormod weithiau - ac mae'n cael ei hun i drwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Boj - Tedi Coll Daniel

Mae Daniel wedi colli ei hoff dedi - Snwcsi. Ar ôl chwilio yn Hwylfan Hwyl maen nhw'n dod ar draws y Trwynau Bach yn ymladd dros Snwcsi. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i greu teganau newydd i'r Trwynau Bach fel bod Daniel yn gallu cymryd Snwcsi yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:45 Rygbi Ewrop: Stade Francais v Gleision Caerdydd

Mae Gleision Caerdydd yn wynebu Stade Français yn rownd gynderfynol gemau ail-gyfle Cwpan Pencampwyr Ewrop. Mae tîm Danny Wilson wedi sicrhau eu lle ar ôl gorffen yn y seithfed safle yn y Guinness PRO12. Os byddant yn fuddugol yn Stade Jean Bouin, bydd y Gleision yn mynd ymlaen i rownd derfynol y gemau ail-gyfle ar 26 Mai. Cic gyntaf, 5.00.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Byddwn yn fyw o Dalybont wrth inni ddathlu hanner canrif ers sefydlu gwasg Y Lolfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae rhywun o'r gorffennol yn llechu yn y cysgodion ar Stryd Fawr Cwmderi. Mae Debbie'n gwrthod derbyn y posibilrwydd bod Josh yn dad iddi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 3 Lle - Ifan Huw Dafydd

Yr actor Ifan Huw Dafydd, (Dic Deryn o Pobol y Cwm) sydd yn ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd. Y cyntaf yw bwthyn ei fam-gu a'i dad-cu, Ty Poeth ger Llandysul; yr ail le yw Clwyd Theatr Cymru a'r trydydd dewis yw ardal Coedwig Mametz yn Ffrainc, lleoliad brwydr fawr yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 'Run Sbit - Dwylo Dros Amour

Mae addewid meddwol gan Linda yn golygu bod yn rhaid i'r cwmni ymddangos ar raglen deledu fyw a dim ond tebygwr Dafydd Iwan all helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Lisa: Y Dyn ei Hun - Pysgotwr

Yn y rhaglen hon bydd Lisa'n gadael diogelwch y tir ac yn camu ar fwrdd llong er mwyn profi'r wefr o fod yn bysgotwr am ychydig ddyddiau. Cyn mentro i'r môr mawr fodd bynnag, bydd rhaid i Lisa dderbyn hyfforddiant Achub o'r Môr, neu Sea Survival, yng nghanolfan hwylio Plas Menai, Gwynedd. Yn rhoi cyflwyniad i Lisa i'r byd 'sgota fydd neb llai na'r actor byd enwog Julian Lewis Jones a'r cyn bysgotwr dros Gymru. A fydd y salwch môr yn trechu Lisa, neu a fydd hi'n llwyddo i roi'r pysgod a'r cregyn yng nghefn y rhwyd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 Stiwdio Gefn

Ar lwyfannau'r Stiwdio Gefn yr wythnos hon; y rocyrs o Abertawe, Yr Angen; dwy gân o gywaith newydd Colorama a Plu, a'r bytholwyrdd Emyr Huws Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 999: Y Glas

Does dim amser i'w golli wrth i swyddogion arbenigol archwilio ty lle maen nhw'n credu bod rhywun yn tyfu canabis; yn Abertawe mae'n rhaid i Sarjant Phil Morgan weithredu'n sydyn i atal ymosodiad all beryglu bywydau nifer o bobl; ac mae Cwnstabl Andrea Evans yn delio â chanlyniadau emosiynol damwain car difrifol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?