S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Nico Nôg, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Jen a Jim a'r Cywiadur, Meic y Marchog, Cei Bach.

Content options
06:00 Hafod Haul

Mae Jaff a Heti yn penderfynu cystadlu mewn Sioe Dalent ar y teledu ond mae'r anifeiliaid eraill yn poeni na fyddan nhw'n dod yn ôl i'r fferm os byddan nhw'n ennill.

 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwms

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod rhyw leidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio mynd i'r gwely

Nid yw'r Dywysoges Fach eisiau mynd i gysgu pan mae pawb arall ar ddihun.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Môr-ladron

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn chwarae morladron ac yn creu cist drysor. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Maenclochog lle mae'r plant yn creu llong forladron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw - Nadolig

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Nico Nôg - Dad y diogyn!

Mae Nico wedi deffro'n gynnar iawn i fynd â Dad am dro. Ond mae Dad 'chydig bach yn ddiog ac wedi cysgu'n hwyr, felly mae'n rhaid i Nico ei ddeffro a'i helpu i wisgo amdano.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ben Dant - Ysgol Y Dderwen

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol y Dderwen wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Do Re Mi Dona - Bryn IagoO Dan y Mor

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais ddysgu cân 'O Dan y Môr,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Digbi Draig - Brawd bach Conyn

Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'.

Content options
08:00 Sara a Cwac - Tywysoges Y Llyn

Mae Sara a Cwac yn y parc, ac mae Sara yn cael ei urddo'n Dywysoges y Llyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Jen a Jim a'r Cywiadur - HHet, Hances a Hosan

Taith i Begwn y Gogledd ar drywydd het, hances a hosan goll Jangl sy'n wynebu Jen a Jim heddiw. Mae'r ddau'n edrych ymlaen yn arw at dreulio amser yn yr eira!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddraig Go Iawn

Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Ond trwy ddamwain mae Sblash yn ddychryn yr holl bentrefwyr, ac mae Meic yn sylweddoli ei bod yn llawer gwell gadael llonydd iddo fod yn fo'i hun!

08:35 Cei Bach - Dan y Fan

Mae Seren Siw wrthi'n peintio Ystafell yr Enfys, ond yn sydyn, mae'n sylwi ar fan ar y cei - sy'n gwerthu rholiau bacwn. Rhaid iddi hi a Mari flasu'r rholiau - a chyfarfod Dan y Fan yn y fargen!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Y Sioe Fawr

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati - Codi Pac

Geraint Hardy sy'n ein cyflwyno i Fetws y Coed gan edrych ar weithgareddau difyr, llefydd i aros, llefydd i fwyta a llefydd i ymweld â nhw. Byddwn hefyd yn cwrdd â thrigolion lleol i glywed mwy am hanes yr ardal. I ddilyn, bydd cyfle i weld 'Perthyn' gyda Trystan Ellis-Morris yn cyfweld â pherthnasau amrywiol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Er y daw newyddion da i Dani o'r ysbyty, mae'r gyfrinach am David a Rhys yn pwyso'n drwm ar feddyliau criw'r Salon, ac mae amheuon Lowri'n cynyddu. Yn benderfynol o gael atebion, mae'n penderfynu mynd at wraidd y cwbl i gael y gwir. Yn y Ty Pizza, mae Kylie wedi cael llond bol ar agwedd Jason ac yn penderfynu dysgu gwers iddo. Hefyd heddiw, mae meddwl Wil ar chwâl wrth iddo gychwyn am yr ysgol i sefyll arholiad. Gyda dyddiad yr achos llys wedi'i gadarnhau, nid yw'n gwybod os yw'n mynd neu ddod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:25 Rownd a Rownd

Mae'n ddiwrnod hapus ym mywyd Barry a Carys wrth iddynt symud i'w ty newydd o'r diwedd. Caiff Mathew newyddion da am ei orffennol, sy'n rhoi achos dathlu iddo fo a Sophie. Yn ei hwyliau da, mae Dani'n trefnu trip bach iddi hi a David, ond nid yw David yn rhannu ei brwdfrydedd gan fod gorchwyl pwysig ar ei feddwl. Wrth i Jac ddod wyneb yn wyneb â David ddiwedd y dydd, daw'n amlwg bod David yn meddwl bod ei gyfrinach dan reolaeth. A thra bo Iris ac Arthur yn gwarchod Tom am y prynhawn, mae 'Taid' yn dechrau gwaith ar ei gynllwyn cyfrwys.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:50 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Merthyr TudfulCymanfa 2

Daw rhaglen yr wythnos hon o gymanfa i blant yng nghanolfan Soar ym Merthyr Tudful. Martyn Geraint sydd yn arwain y canu a bydd perfformiad gan y canwr Steffan Rhys Hughes.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12:18 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

12:20 Gerddi Cymru - Castell Picton a Wyndcliffe

Heddiw, bydd Aled Samuel yn ymweld â gardd Castell Picton yn Sir Benfro a Gardd Wyndcliffe yn Sir Fynwy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:50 Gerddi Cymru - Cestyll Gwydir ac Upton

Yn y rhaglen hon mae Aled Sam yn mynd i Ddyffryn Conwy i ymweld â gardd Castell Gwydir ac yn teithio i'r De Orllewin i weld gardd hyfryd Castell Upton yn Sir Benfro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:20 Gerddi Cymru - Plas Cadnant ac Abaty Cwmhir

Yn y rhaglen hon bydd Aled yn croesi Pont Menai i Sir Fôn i ymweld â gardd Plas Cadnant. Bydd e hefyd yn teithio i un o ddyffrynnoedd cudd Canolbarth Cymru wrth alw mewn gardd yn Neuadd Abaty Cwmhir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:50 Alpau Eric Jones - MatterhornMynydd yr Alpau

Cyfres o 2008 gyda'r mynyddwr Eric Jones yn ein tywys i brofi bywyd yn yr Alpau. Mae siwrnai Eric yn cychwyn yn Zermatt y Swistir lle bu Eric yn hyfforddwr dringo am bum haf yn y Saithdegau. Awn i gopa'r Matterhorn a chwrdd â'r unig ferch sydd yn gweithio fel tywysydd mynydd yn Zermatt - Bettina Sulliger-Perren. O Zermatt awn i Awstria i glywed am gynllun arloesol i greu twnnel enfawr o dan yr Alpau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:20 Cartrefi Cefn Gwlad Cymru - Y Bwthyn

Mae ein taith drwy gyfrol Peter Smith, Cartrefi Cefn Gwlad Cymru yn tynnu tua'i therfyn. Yn y rhaglen hon bydd Aled Samuel yn olrhain cyfraniad y bwthyn i'n treftadaeth bensaernïol, ac yn ystyried sut y gall ddylanwadu ar arferion pensaernïol y dyfodol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:15 Rygbi - Aberafan v Merthyr

Y ddau glwb sydd wedi bod yn arwain y ffordd bron trwy gydol y tymor fydd yn herio ei gilydd heddiw yn Rownd Derfynol Uwch Gynghrair y Principality. Ymunwch ag Owain Gwynedd, Jamie Robinson a Lowri Morgan wrth i Aberafan groesawu Merthyr i Faes Talbot Athletic i benderfynu pwy fydd pencampwyr y tymor. Mae'r gêm yn fyw ac yn ecsgliwsif ar S4C gyda'r gic gyntaf am 3.30.

Content options

17:35 Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:20 Newyddion

Newyddion a chwaraeon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Bethel

Cawn ddychwelyd i bentref Bethel y tu allan i Gaernarfon heddiw ar gyfer rhifyn diweddaraf y gyfres. Capel y Cysegr ydy lleoliad y canu a byddwn yn cwrdd ag un o flaenoriaid yr eglwys sydd hefyd yn berson blaenllaw yng Nghlwb Criced Bangor. Bydd perfformiadau gan Ffion Emyr a Chôr Iau Ysgol Brynrefail. Iwan Wyn Williams fydd yn arwain y canu a Glenys Griffiths fydd wrth yr organ.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Trefi Gwyllt Iolo

Bydd Iolo'n darganfod llygod mawr yn Llanelli ac yn dal llygod yn Y Bala. Ym Merthyr Tudful, mae siglen lwyd wedi adeiladu nyth mewn caets uwchben y Taf. Yng Nghaerfyrddin a Llandudno, mae gwylanod yn manteisio ar fywyd ar y stryd. Ac yng Ngorseinon a Dolgellau, mae adar godidog a phrin yn ymweld â'r ardd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:30 Cofio - Gwyn Llewelyn

Gwyn Llewelyn, un o wynebau mwyaf cyfarwydd teledu yng Nghymru, fydd yn hel atgofion gyda Heledd Cynwal mewn rhaglen o 2010. Trwy archif a sgwrs bydd Gwyn yn ein tywys ar draws y byd wrth bwrw golwg yn ôl dros gyfresi megis 'Hel Straeon' a 'Gwyn a'i Fyd'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 O'r Galon: Fy Chwaer a Fi

Ffilm rymus a gafaelgar gan Kirstie a Catherine Fields, efeilliaid 18 oed o Lanelli a'r unig bobl yn y byd sydd â'r cyflwr 'Fields Condition'. Oherwydd y cyflwr creulon hwn maen nhw bellach yn dibynnu ar gadeiriau olwyn ac wedi eu gadael yn fud. Yn cyfathrebu trwy gyfrwng peiriannau llefaru electronig am y tro cyntaf, dyma eu stori ddirdynnol yn eu geiriau didwyll eu hunain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Wynne Evans ar Waith

Y tro hwn mae Wynne yn cynnal clyweliadau ar gyfer gweithwyr Trenau Arriva Cymru mewn lleoliadau ar draws Cymru. Pob lwc iddo!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Y Ditectif

Mae dyn o Gaernarfon wedi cael dedfryd o 50 mlynedd mewn carchar yn Oregon, ar ôl teithio i America i dreisio merch ddeg oed. Ond sut y cafodd ei ddal gan yr heddlu? Mali Harries sy'n cyfarfod y ditectifs yn Oregon wnaeth ddal Gareth Hall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

23:00 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Yr wythnos hon bydd Aled Jones yn mynd â ni i'r Ffindir a Norwy i ddarganfod mwy am hanes Sibelius. Roedd Sibelius yn serennu hyd yn oed fel plentyn a'i uchelgais oedd creu cerddoriaeth â gwir naws Ffinnaidd. Bydd Aled hefyd yn ymweld â dinas Bergen yn Norwy i glywed mwy am fywyd a cherddoriaeth Edvard Grieg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?