S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Dona Direidi - Heini 2

Yr wythnos hon mae Heini yn ymweld â Dona Direidi. Mae Dona'n teimlo yn ddiegni ac mae Heini yn esbonio bod angen bwyta'n iach i gael egni ac yn cynnig dysgu i Dona sut mae gwneud diod ffrwythau iachus i'w helpu i deimlo'n fwy egnïol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Map Benja

Ar ôl i Benja fynd ar goll yn y goedwig, mae Guto a Lili yn rhoi map iddo i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd adre. Ond mae Mr. Cadno yn cael gafael ar y map, ac mae'n rhaid i'r cwningod weithio gyda'i gilydd i'w rwystro rhag dod o hyd i gartre' Benja.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - a'r Cranc Blewog

Wrth i'r criw brofi offer yn nyfnderoedd y cefnfor, mae Cranc Blewog yn difrodi'r llong, gan beryglu ei fywyd ei hun a'r Octonots.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Bing - Plaster

Wrth weld Coco yn cael plaster ar ei bys mae Bing eisiau un hefyd wrth gwrs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Stiw - Stiw a'r Camera

Mae Stiw am i'w Ddyddiadur Un Diwrnod fod yn arbennig iawn i blesio'r athrawes, felly mae'n cael benthyg camera newydd sbon Dad i dynnu lluniau ar ei gyfer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Ty Mêl - Hwyl Diwrnod Glawog

Mae Morgan a Maldwyn yn chwarae mewn pyllau mwd, ac mae rhywfaint o fwd yn tasgu ar arwydd pwysig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Digbi Draig - Beic Eich Bach

Mae Digbi yn achosi i'r beic golli pob rheolaeth ac mae'r parseli'n cwympo driphlith draphlith ar hyd y lle.

Content options
07:30 Loti Borloti - Dysgu Dawnsio

Yr wythnos hon mae Loti Borloti yn gwisgo ei hesgidiau dawnsio wrth iddi gynnig help llaw i blentyn arall. Mae Beca yn aelod o dîm dawnsio'r ysgol ond caiff hi gryn anhawster wrth ddysgu a chofio'r ddawns. Trwy rywfaint o hud a lledrith Loti, mae athrawes ddawns yn ymddangos sy'n rhoi gwers ddawns arbennig i Beca. Mae Loti yn rhoi pâr newydd sbon o esgidiau dawnsio i Beca, ac erbyn diwedd y rhaglen mae hi'n hyderus yn dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Syrcas Deithiol Dewi - Anelu'n Uchel

Wrth gyfuno syniadau pawb am eitemau newydd mae Dewi'n creu sioe a hanner!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Garreg Goll

Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. Mae Sbarcyn yn falch o glywed ei bod efallai wedi cael ei gollwng i mewn i darten, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddo fwyta pob un i geisio dod o hyd i'r garreg!

08:15 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Y Dywysoges Fach - Dwi Ddim Isho Bath

Nid yw'r Dywysoges Fach yn hoff iawn o ymolchi - dyw hi ddim eisiau bath o gwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Holi Hana - Rosie'n Concro'i Hofn

Mae Rosie'r Panda Mawr yn poeni achos ei bod yn mynd i gwrdd â rhywun enwog iawn ac er mai ei syniad hi oedd rhoi'r blodau i'r gwestai pwysig ar ddiwrnod y ffair nid yw'n teimlo'n hapus pan mae Mrs Winger yn cynnig ei bod hi, Rosie, yn eu cyflwyno nhw. Ar ôl sawl ymarfer gyda Hana ac Owen mae'r Panda yn ennill digon o hyder i siarad a mwynhau ar y diwrnod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Coron

Mae Ela wrth ei bodd yn chwarae 'tywysoges' ac rhywbeth mae twysogesau'n ei hoffi yw gair newydd heddiw. Tybed beth all e fod?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemonêd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul

Mae Jaff yn penderfynu rhoi tro ar fod yn artist am y dydd ac yn paentio llun o'r fferm. Ond a fydd Heti'n hapus gyda'r llun, neu a fydd Jaff yn cael y bai ar gam am yr holl lanast mae Pws wedi ei greu gyda'r paent?

 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Byd Carlo Bach - Ras Carlo a Robat

Mae Carlo wrth ei fodd yn rhedeg nerth ei draed. Ond ai dyna'r ffordd orau i ennill ras yn erbyn Robat, y robot araf a phwyllog?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Twt - Celwydd Golau

Mae Twt wrth ei fodd yn gwrando ar straeon dros ben llestri 'Rhen Gerwyn am ynysoedd pell a pharotiaid sy'n chwibanu. Mae'n adrodd rhai ohonynt wrth Pop sy'n sôn wrtho nad yw straeon 'Rhen Gerwyn bob tro'n wir - mae 'Rhen Gerwyn yn tueddu i ddweud celwydd golau er mwyn i'w straeon swnio'n gyffrous. Mae Twt wrth ei fodd gyda'r syniad yma ac yn bwrw ati i greu ei straeon ei hun. Cyn hir, mae'r straeon yn mynd yn rhy bell ac yn arwain at broblemau i'w ffrindiau yn yr harbwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Pentre Bach - Sioe Fawr Mrs Migl Magl

Mae Mrs Migl Magl yn cychwyn ffasiwn newydd - dillad streipiog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Dona Direidi - Sali Mali 2

Yr wythnos yma mae Sali Mali yn ymweld â Dona Direidi, ond mae hi mewn tipyn o benbleth oherwydd ar ôl golchi dillad pobl 'Pentref Bach' mae wedi llwyddo i'w cymysgu i gyd! Mae Dona yn cytuno i'w helpu wrth i'r ddwy chwarae gêm 'parau' gyda'i gilydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes yr Arwr-Gwningen

Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nôl eu pys sydd wedi cael eu dwyn. Ond tydi hynny ddim mor hawdd, fel mae Benja'n darganfod yn fuan iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - a'r Falwen Bigfain

Mae Malwen Bigfain yn cuddio ar yr Octofad ac yn ymosod ar y criw gyda'i bachau llawn gwenwyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Bing - Ailgylchu

Mae Bing yn darganfod twll yn ei esgidiau glaw melyn ond nid yw am eu taflu nhw yn y bin drewllyd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Stiw - Stiw a'r Degan

Mae Stiw'n cuddio ei hen degan gnoi cyn i Esyllt ei gweld, a gwneud hwyl am ei ben am fod ganddo degan babi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Ty Mêl - Syr Swnllyd a Tedi Mêl

Mae Syr Swnllyd yn prynu Tedi Morgan, drwy gamgymeriad, ac mae Mali a Dani yn dyfeisio ffordd i'w gael yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Digbi Draig - Pen Bryn Menyn

Mae Conyn yn cario blwch dirgel i fyny'r bryn uchaf ym Mhen Cyll. Mae Digbi'n ei berswadio i adael iddo fo a Cochyn gadw cwmni iddo.

Content options
11:30 Loti Borloti - Ofn Gadael Cartref

Mae Betsan yn bryderus am dreulio noson oddi cartref heb ei rhieni am y tro cyntaf, ond mae Loti Borloti wrth law i leddfu ei hofnau. Mae'r ddwy'n cael hwyl wrth iddyn nhw baratoi picnic i Betsan fynd gyda hi i dy ei ffrind Heledd y noson honno, felly mae hi'n teimlo dipyn yn hapusach ac yn edrych ymlaen at y picnic! Ar ddiwedd y rhaglen mae Betsan yn mynd i dy Heledd yn dawel ei meddwl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Syrcas Deithiol Dewi - Gorymdaith

Mae Dewi yn defnyddio dulliau newydd i ddenu pobl at y syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Byddwn yn dod â holl hanes Gwobrau Harddwch a Thrin Gwallt Cymru ac yn darlledu'n fyw o fwyty newydd yn Llandudno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Aled Jones: Fy Nhaith Glasurol

Yr wythnos hon bydd Aled Jones yn mynd â ni i'r Ffindir a Norwy i ddarganfod mwy am hanes Sibelius. Roedd Sibelius yn serennu hyd yn oed fel plentyn a'i uchelgais oedd creu cerddoriaeth â gwir naws Ffinnaidd. Bydd Aled hefyd yn ymweld â dinas Bergen yn Norwy i glywed mwy am fywyd a cherddoriaeth Edvard Grieg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Trefi Gwyllt Iolo

Y tro yma, mae Iolo yn darganfod miloedd o adar yn hedfan i'r dref i dreulio'r nos. Ar stryd prysuraf Caerdydd mae siglennod yn cadw'n gynnes uwchben y siopwyr. Mae haid enfawr o jac-y-do yn ymgynnull ar ddiwedd dydd ar stad ddiwydiannol yn Llanelli. A sioe awyr anhygoel o ddrudwyod o gwmpas pier Aberystwyth. Hefyd mae Iolo yn dod o hyd i fronfreithod a chynffonnau sidan, adar tlws o Sgandinafia, yn dod i archfarchnad yn Llansamlet a Chaernarfon i fwyta aeron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

14:05 Prynhawn Da

Bydd Carys Tudor yn rhannu tips glanhau, a byddwn yn blasu gwinoedd sy'n berffaith ar gyfer yr haf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:05 Cefn Gwlad - Tyddewi

Mewn rhaglen o 2007, Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld â Thyddewi yn Sir Benfro gan gyfarfod rhai o'r cymeriadau lleol, gan gynnwys rhai o griw'r bad achub.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Bing, Guto Gwningen, Octonots, Traed Moch.

Content options
16:00 Bing - Deinosor sialc

Mae Bing eisiau tynnu llun mawr felly mae Fflop yn dod o hyd i sialc i wneud llun ar y pafin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Guto Gwningen - Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Maen nhw'n penderfynu ei ddal a chael gwared arno unwaith ac am byth, ond yn dysgu'n fuan bod dal pysgodyn yn llawer mwy anodd na'r disgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - a'r Crocodeil Dwr

Mae crocodeil dwr hallt o Awstralia ar goll ym môr yr Antarctig, a thasg yr Octonots ydi mynd â fo adre' yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Traed Moch - Blas o Sbaen

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Chwarter Call

Mewn rhaglen arbennig bydd Poppy, Archie, Owen a Jodie o Yr Unig Ffordd Yw yn edrych 'nôl ar gyfres llawn LOLs!

Content options
17:30 TAG

Bydd Dr Dei yn y stiwdio gyda'i arbrofion mentrus, cawn glipiau doniol, y newyddion a'r trends diweddara' yn Tag Tiwb a chlip ecsgliwsif o'r operâu sebon! Ows Bach fydd yn rhoi'r byd yn ei le, bydd Miriam mewn arddangosfa Star Wars, a bydd cyfle i chi ennill tocynnau i gig yr Urdd a Nintendo Switch!

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:05 Becws

Heddiw bydd Beca'n camu 'nôl mewn amser ac yn ail-greu rhai o hoff fwydydd ei phlentyndod ar gyfer parti retro yn steil yr Wythdegau. O vol-au-vents corgimwch i dreiffl 'Black Forest' a ffondant ffansi, mae'r bwydydd yma'n dod â gwên i'r wyneb! Bydd Beca hefyd yn troi ei llaw at wneud fferins, sef Malws Melys (Marshmallows) gyda phop!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Jude Cissé: Y WAG o Fôn

Yn y rhaglen heddiw bydd Jude Cissé yn rhannu ei hatgofion am rai o achlysuron mawr y byd pêl-droed yn ystod cyfnod Djibril gyda Lerpwl. Bydd yn cofio'n ôl i'r gêm ryfeddol yn Istanbul yn 2005 pan enillodd Lerpwl Gynghrair y Pencampwyr a'r dathlu mawr yn Lerpwl wedyn. Mae dau o'u plant - Cassius a Prince Kobe - eisoes yn dangos dawn fel pêl-droedwyr ac yn chware dros Academi Crewe a Lerpwl a bydd Djibril yn chwarae pêl-droed hefo'r hogiau ac yn trafod eu potensial fel darpar chwaraewyr proffesiynol. Bydd Jude yn mynd â ni i'w hystafell wisgo i ddatgelu ei chasgliad rhyfeddol o esgidiau a bagiau drud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Byddwn yn llongyfarch Terry Davies wrth i'w lyfr gyrraedd rhestr fer llyfr rygbi'r flwyddyn, ac fe fyddwn yn darlledu'n fyw o Ysgol Gwaun Gynfi wrth i'r ysgol lansio eu llyfr o ganeuon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Nawr bod ei ddyledion wedi eu talu mae Mathew am brynu car newydd ac mae Sophie wrth ei bodd - nes iddi ei weld. Ar noson allan, mae Carys yn hapus o weld Llio yn gwneud argraff ar fachgen golygus. Mae'n ddiwrnod mawr i Dani - heddiw mae'n cael tynnu'r 'brace' sydd wedi creu cymaint o drafferth iddi. Mae Wyn yn penderfynu trefnu parti bach i ddathlu, ond mae calon David yn ei esgidiau wrth iddo sylweddoli beth fydd yn rhaid iddo wneud cyn diwedd y dydd. Yn anffodus, mae'r hyn mae Dani'n ei wneud yn y parti yn chwalu ei gynlluniau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Sut mae Dani yn ymateb pan sylweddola fod ei thad yn ôl yn y cwm? Caiff Vicky newyddion da.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Mistar Urdd, Mickey a ni

Yn dilyn llwyddiant pump o gystadleuwyr ifanc Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016, cawn ddilyn eu taith fythgofiadwy i Wyl Gymreig Disneyland, Paris. Lois Cernyw sydd yn cadw cwmni i'r anturwyr ifanc wrth iddyn nhw brofi gwefr unigryw byd Disney a pherfformio ar lwyfan yr Wyl o flaen cynulleidfa ryngwladol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:00 Bendith: Yn Fyw o Acapela

Prosiect cydweithiol o'r bandiau Cymraeg, Plu a Colorama, yw 'Bendith'. Fe wnaethon nhw ryddhau eu halbwm, hefyd o'r enw 'Bendith' ym mis Hydref ac mae'r caneuon wedi eu hysbrydoli gan wreiddiau - ymdeimlad o le, teulu a chartref. Mae'r rhan fwyaf o'r caneuon wedi'u henwi ar ôl ardal benodol o Sir Gaerfyrddin. Mae'r rhaglen hon yn dangos y broses o ysgrifennu a recordio'r albwm yn stiwdio Acapela ym Mhentyrch.

22:30 Bethan Gwanas: Y Menopos a Fi

Yn ail raglen y gyfres, bydd Bethan Gwanas yn edrych ar y menopôs yn ei gyd-destun hanesyddol, gan gynnwys y triniaethau sydd wedi cael eu cynnig ar hyd y canrifoedd. Cawn glywed am brofiadau llu o ferched Cymru heddiw a'r gwahanol symptomau a thriniaethau y maent wedi eu cael. Be' ydy'r gwir am HRT? Oes 'na driniaethau amgen? Cawn farn ac atebion gonest yn y rhaglen hon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

23:00 Cofio - Cofio gyda John Ogwen

Un o actorion enwocaf Cymru, John Ogwen, sy'n rhannu atgofion gyda Heledd Cynwal. Cawn glywed am ei obeithion cynnar i fod yn bêl-droediwr, ei ddiddordeb mewn bocsio a chawn ddarganfod pam fod y ddrama "Tywyll Heno" mor bwysig iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?