S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Yr Ysgol - Bwyta'n Iach

Heddiw mi fydd criw Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn blasu pob math o fwyd iach, ac mi fydd Talar a'i Nain yn mynd i siopa yn y farchnad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Abseilio a Sgrialu

Mae Norman eisiau sglefrfwrdd newydd wedi i Trefor yrru ei fws dros yr hen un! All e ddim aros tan ei ben-blwydd i gael un newydd, felly mae'n ceisio casglu'r arian o waelod y ffynnon - sydd yn syniad peryglus iawn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Boj - Hwyl Wrth Chwarae

Mae Daniel druan yn cael un o'i ddiwrnodau dryslyd. Mae'n cadw i ddifetha gemau ei ffrindiau trwy guro popeth drosodd. I godi ei galon, mae Boj yn dyfeisio gêm Boj-a-gwych - gêm lle mae'n dda i guro pethau i lawr. Croeso i Bowlio Boj-a-gwych!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Baracwdas

Mae Cregynnog a'r Môr Fresych yn mynd ar antur i ail blannu coedwig fangrof. Bydd rhaid iddynt fod yn ofalus am y baracwdas

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Ynys y Môr-ladron

Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd â Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys y Morladron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Sbarc - Y Galon

Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw 'Y Galon'.

Content options
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Storm

Mae baromedr yn dangos bod storm ar ei ffordd!

Content options
07:20 Igam Ogam - Cusan Fawr!

Mae Igam Ogam yn darganfod bod 'cusan fawr' yn gallu gwella popeth os ydy rhywun wedi brifo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Enwog o Fri, Ardal Ni! - Mari Jones

Dyma gyfres sy'n dod â straeon enwogion hanesyddol Cymru yn fyw i blant. Cawn ein tywys yn ôl mewn amser wrth i ddisgyblion ysgolion cynradd o ardal y person enwog dan sylw gyflwyno'r hanesion a hynny drwy gyfrwng drama a chân. Yn y rhaglen hon, ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Bryncrug, heb fod ymhell o lethrau Cadair Idris, wrth iddynt ddilyn hynt a helynt, Mari Jones - y ferch ifanc, benderfynol a gerddodd yr holl ffordd i'r Bala i gael Beibl yn y Gymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Syrcas Deithiol Dewi - Trafferthion Trydanol

Wrth i'r cyflenwad trydan ddod i ben mae pawb yn cydweithio i greu ynni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr â fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ôl, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

08:10 Nico Nôg - Hela llygod

Mae Nico a'i ffrind Rene yn helpu Dad i hela llygod ond tybed ydyn nhw'n llwyddo i ddal llygoden?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Brodyr Coala - Siwsi a'r siop

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Sbridiri - Llyffantod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu llyffant papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Siôn Cwilt lle mae'r plant yn creu llyffantod o gerrig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Byd Begw Bwt - Torth o Fara

Yn y rhaglen hon cawn fynd ar daith i ymweld â phobl yr Hafod gan ddod â thorth o fara yn bresant iddynt. Ond ar y ffordd mae'r dorth yn syrthio ac yn bowlio i'r afon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tomos a'i Ffrindiau - Victor yn Dweud Iawn

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Marcaroni - Mêl Melyn Melys Trwchus

Cân newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch â Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chân o Dwr y Cloc!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Cameleon yn Newid Lliw

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Cameleon yn newid lliw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Crads Bach y Traeth - Tacluso

Mae pawb yn brysur yn tacluso heddiw. Ond mae Capten y ci yn benderfynol mai ei gwch e fydd y daclusaf oll!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Tecwyn y Tractor - Plannu Da-Da

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Yr Ysgol - Lliwiau

Mae'n amser chwarae, canu, dysgu a chreu! Heddiw bydd criw o Ysgol Llanrug ac Ysgol Sant Curig yn creu pob math o liwiau a bydd Fflur a'i chwaer yn mynd i wers Karate.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Dwbwl Trwbwl

Mae Jams a Sara yn gystadleuol iawn ac yn achosi helbul wrth fynd am dro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Boj - Y Parc Gorau

Mae Boj a'i ffrindiau yn helpu tacluso'r Hwylfan Hwyl. Mae'r Maer yn dod i feirniadu Cystadleuaeth Y Parc Gorau, gwobr mae Mr Clipaclop erioed wedi'i hennill. Ond pan mae'r sbwriel yn disgyn oddi ar gerbyd Mr Clipaclop mae angen syniad Boj-a-gwych i guddio'r llanast a throi'r Hwylfan Hwyl i barc teilwng o'r wobr gyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - a'r Riff Ffug

Pan mae storm yn dinistrio riff bychan, sy'n gartref i lawer o anifeiliaid, mae'n rhaid i'r criw greu riff ffug cyn i storm arall daro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Mistar Bwgan Brain

Mae Peppa a George yn helpu Taid Mochyn i wneud bwgan brain i rwystro'r adar rhag bwyta hadau'r blodau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

Content options
11:00 Sbarc - Gweld

Cyfres wyddoniaeth newydd gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r synnwyr 'gweld'.

Content options
11:15 Sbridiri - Offerynnau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu offerynnau cerdd ac yn mwynhau cerddoriaeth yng nghwmni plant Ysgol Cenarth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Blero yn Mynd i Ocido - Dilyn Dy Drwyn

Er bod Blero'n hoff iawn o sanau drewllyd, mae traed Talfryn yn achosi problem enfawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Ci

Heddiw, mae Mwnci a'r plant yn dysgu yng nghwmni'r Ci sy'n dangos i ni sut i gerdded ar bedair coes, sniffian, cyfarth a siglo cynffon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Ti Fi a Cyw - GabrielY Synhwyrau

Plant yw'r bosus yn y gyfres hwyliog hon. Heddiw mae Gabriel yn dysgu'r synhwyrau i'w fam gyda chymorth cacen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Byddwn yn llongyfarch Terry Davies wrth i'w lyfr gyrraedd rhestr fer llyfr rygbi'r flwyddyn, ac fe fyddwn yn darlledu'n fyw o Ysgol Gwaun Gynfi wrth i'r ysgol lansio eu llyfr o ganeuon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Arfordir Cymru: Môn

Mae Bedwyr Rees ar drywydd rhai o enwau'r llefydd ar hyd arfordir Môn gan obeithio cofnodi rhai ohonynt a mynd ar drywydd eu hanes. Y tro hwn mae Bedwyr yn ymweld ag Ynys Cybi ac yn gweld sut mae gweithgareddau awyr agored yn esgor ar enwau newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Sion a Siân

Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy'n busnesa ym mywydau Doris ac Eifion o Gapel Isaac a Dennis a Wendy o Drelales. Pwy fydd yn ennill y cyfle i ateb Y Cwestiwn Mawr werth £1000?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Garddio a Mwy

Meinir sy'n ymweld â meithrinfa fuchsia flaenllaw yn Nhrefriw i ryfeddu at y blodyn trofannol sydd wedi dod yn gymaint o ffefryn yn ein gerddi ers cenedlaethau. Ym Mhont-y-Twr, ar drothwy'r wyl flodau eiconig yn Llundain, bydd Sioned yn mynd i'r afael â'r 'Chelsea Chop' blynyddol, cyn i ffrind iddi alw draw i helpu gydag ambell i fasged grog. Yng Nghaerffili, mae Iwan yn rhoi help llaw i rywun â chyflwr cyhyrol difrifol er mwyn iddi barhau gyda'i diléit o arddio. A chawn gipolwg ar baratoadau tymhorol yng ngerddi hanesyddol Aberglasney.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

14:05 Prynhawn Da

Byddwn yn rhannu cyngor i bobl ifanc am fwyd i helpu gydag adolygu, a bydd gwyliwr lwcus yn cael gweddnewidiad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:05 Ar y Lein

Mewn cyfres o 2004, Bethan Gwanas sy'n teithio'r byd gan ddilyn lledred tref Llanymddyfri. Yn y rhaglen hon bydd Bethan yn ymweld ag amgueddfa sy'n cofio trychineb Chernobyl yn Kiev cyn croesi mynyddoedd yr Ural, ffin naturiol rhwng Rwsia ac Asia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Y Chef a'r Afal Mawr

Efrog Newydd, Cegin Gordon Ramsay a throbwynt ym mywyd hogyn ifanc o Fôn. Mae Aled Williams ar ei ffordd i un o dai bwyta prysuraf yr Afal Mawr lle bydd yn dysgu ei grefft am fis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ynys Broc Môr Lili, Nico Nôg, Ben Dant, Boj, Henri Helynt.

Content options
16:00 Ynys Broc Môr Lili - Sgarff amser gwely

Mae Lili yn arwain pawb wrth iddynt chwilio am amser gwely coll Tarw.

Content options
16:10 Nico Nôg - Y Cytiau Cwn

Mae Mam, Dad, Megan a Morgan yn mynd ar awyren i Mallorca, felly mae Nico'n cael mynd i aros i'r Cytiau Cwn am 'chydig ddyddiau. Mae o wrth ei fodd yn cael mynd yno i chwarae efo'i ffrindiau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Ben Dant - Ysgol Sant Baruc

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Sant Baruc wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Boj - Yr Heglwr

Mae Boj a Rwpa, ceidwaid Hwylfan Hwyl, yn mynd am eu bathodynnau gwylio adar aur, ond er mwyn ennill eu bathodynnau rhaid iddynt dynnu llun o'r aderyn hynod-brin hir-goesog Yr Heglwr. Pob lwc ceidwaid!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Henri Helynt - A'r Plorod

Mae twyllo a dweud celwydd yn beryg bywyd ac mae Henri a Huw yn diodde'n enbyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Ditectifs Hanes - Caerdydd

Yn y rhaglen yma bydd Anni, Tuds a Hefin yn darganfod mwy am brifddinas Cymru. Bydd y ditectifs yn ymweld ag olion caer Geltaidd ac yn dysgu am hanes porthladd, oedd ar un adeg, yr un mwyaf yn y byd! Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Sain ddisgrifio
17:30 Bernard - Rasio Ceir

Mae Bernard, Efa and Zack yn cystadlu mewn ras geir gyffrous iawn.

Content options
17:35 Pwy Geith y Gig?

Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Bydd panel 'Pwy Geith y Gig?' yn dewis pwy fydd aelodau'r band newydd! Cawn eu gweld yn ymarfer am y tro cyntaf wrth gael eu mentora gan Casi Wyn, Osian Williams o fand Candelas ac Yws Gwynedd. 7/8

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:05 04 Wal - 2004

Y tro hwn tai o'r flwyddyn 2004 sydd dan sylw. Cawn wrthgyferbyniad llwyr yn y rhaglen hon - tai o swmp a sylwedd ac yna tai sydd i bob rheswm yn un stafell o faint. Yn eu plith - Plas Penglais yn Aberystwyth - ac yna Penygraig, ger Penrhyndeudraeth - ty lleiaf 04 Wal erioed!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Celwydd Noeth

Nia Roberts sy'n tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o £10,000. Yn mynd am yr arian heddiw mae'r ffrindiau Gerallt Hywel a Rhys Myfyr, a Tanya Lewis a Catrin Mair.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn dathlu 40 mlynedd o Star Wars, a bydd y cyflwynydd radio Al Huws a'r ffermwr Gareth Wyn Jones yn westeion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Ydy Gethin yn ymdopi gyda Moc yn dychwelyd? Mae Kath yn ceisio perswadio Debbie i roi cyfle i Josh.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Lle Aeth Pawb? - Hogia Llangrannog

Criw o hogiau deuddeg oed, i ffwrdd o'u cartrefi am y tro cyntaf, yn edrych lawr ar draeth Llangrannog. Faint ohonynt ddaw yn ôl, ugain mlynedd yn ddiweddarach, i gael tynnu eu llun eto? Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2009.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Ralio+ - Portiwgal

Holl uchafbwyntiau chweched rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd, Rali Portiwgal, gydag Emyr Penlan. Yn ogystal, cawn ddilyn Llinos Lee i un o rowndiau pencampwriaeth Enduro Cymru yn Llanymddyfri a bydd Hana Medi yn Llanwrda ger Llanbed yn cwrdd â'r tad a'r mab Melvyn a Meirion Evans sy'n gyrru, adeiladu ac yn paratoi rhai o geir rali gorau'r wlad.

Content options
21:58 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:00 Mike Phillips: Y Gem Olaf

Mae Mike Phillips, un o gymeriadau mwyaf y byd rygbi, ar fin pasio'i bêl olaf a bydd y rhaglen hon ynghanol y cynnwrf tan y funud olaf. Bydd y camerâu'n dilyn Mike am y 24 awr olaf o'i yrfa rygbi proffesiynol. 99 cap a 10 cais rhyngwladol, 2 daith y Llewod a 3 Camp Lawn. Bywyd wedi'i ymroi i rygbi. Ond nawr, mae'r cwbl yn dod i ben.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ysbyty

Cyfres o 2012 yn dilyn bywydau pob dydd staff a chleifion Ysbyty Gwynedd, Bangor. Yn y drydedd bennod, y pleser a'r boen o fod yn fydwraig, ar y wardiau efo radio'r ysbyty, y gaplaniaeth a'r moddion gras, a stori un ferch fach sydd yn gobeithio am wellhad buan iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:30 Lowri Morgan: Her 333

Yn rhaglen ola'r gyfres, bydd Lowri yn parhau â'r her tuag at Ben y Fan. Yn ei chefnogi bydd y rhedwr ultra marathon ac actor, Mark Lewis Jones, a'r cyn-filwr SAS Nigel Thomas. Yn ystod y trydydd diwrnod bydd Lowri'n brwydro'n galed i gyrraedd y llinell derfyn. A fydd hi'n cwblhau'r her 333?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?