S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Dona Direidi - Rapsgaliwn 2

Yr wythnos hon mae Rapsgaliwn yn dod i weld Dona. Mae'r ddau yn dwlu ar odli ac yn penderfynu chwarae gêm odli gyda phethau sydd wedi eu cuddio mewn sach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg, ac mae'n rhaid i Guto fynd ar frys i ddod o hyd i'w chwaer fach cyn i Hen Ben gael gafael arni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 TiPiNi - Blaenau Ffestiniog

Heddiw mae TiPiNi wedi teithio i Flaenau Ffestiniog. Mae ffrindiau newydd Kizzy a Kai yn sôn am hanes y llechi ac am y gerddoriaeth sydd yn yr ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Hwyatbig

Wrth achub creaduriaid afon yn dilyn storm, mae'r Octonots yn dod o hyd i wy diddorol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Bing - Cath

Ar y ffordd i siop Pajet mae Bing a Fflop yn chwarae gyda Arlo'r gath.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Stiw - Fferm Forgrug Stiw

Mae Stiw eisiau anifail anwes, ond does neb yn fodlon iddo gael ci. Yn yr ardd efo Taid mae'n dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Ty Mêl - Gwneud y Stomp

Mae'n ben-blwydd priodas Mari a Gwyn Grug, ond o diar, mae Gwyn wedi anghofio cael anrheg, ond mae'r criw yn helpu allan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Digbi Draig - Gwahoddiad Gwyn

Mae'n fore ym Mhen Cyll. Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig; efallai bydd Glenys a Teifion yn methu gadael eu cartref yn y tywydd rhewllyd! Mae Digbi a Cochyn yn ymweld â nhw i'w gwahodd i barti Pen Cyll.

Content options
07:35 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Syrcas Deithiol Dewi - Syrcas y Môr-ladron

Mae cynnwys casgen fawr o gefn y lori yn ysbrydoli Dewi i wneud sioe môr-ladron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Cwn yn Hedfan

Mae Chwit a Chwat yn gallu hedfan, diolch i hud Efa! Yn hytrach na dweud wrth y Frenhines mae Meic yn ceisio achub y cwn ei hun ond yn gorfod derbyn yn y diwedd mai mam sy'n gwybod orau weithiau!

08:10 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Dywysoges Fach - Nid y fi wnaeth

Mae'r Dywysoges Fach wedi cael caniatâd i adeiladu den yn y castell dim ond iddi gadw'r lle yn daclus.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Holi Hana - Penri a'i Flanced

Problem Penri yw nad ydi o'n gallu mynd i unman heb ei flanced gwtsio sydd yn gwneud iddo deimlo'n ddiogel. Mae'r flanced yn mynd yn y ffordd drwy'r amser, ac yn achosi pob math o broblemau yn yr ysgol. Pan mae'n mynd i weld Hana i drafod y broblem mae Owen yn ei alw'n dipyn o fabi, ond mae Francis yn cyfaddef bod ganddo yntau dedi arbennig mae'n hoffi ei gwtsio ond ei fod yn ei adael adref o dan y gobennydd. Sylweddola Penri fod hyn yn syniad da, ac mae'n cytuno i adael ei flanced adref er mwyn iddo allu mwynhau gweithgareddau'r ysgol gyda'r plant eraill.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Ceirios

Mae'r Abadas yn chwarae caffi ac mae gan Hari'r cogydd rywbeth blasus iawn i Ela ei fwyta. Mae gair newydd heddiw, 'ceirios' hefyd yn rhywbeth a ellir ei fwyta. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y 'ceirios'?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tomos a'i Ffrindiau - Tomos yn Trefnu

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul

Mae'r milfeddyg yn ymweld â'r fferm i roi archwiliad i'r anifeiliaid. Ond tybed ble mae Jaff ac a fydd e'n hapus i weld y milfeddyg fel pawb arall?

 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Byd Carlo Bach - Tedi ar y Tonnau

Mae Carlo yn hoffi dangos ei hun weithiau. Ond oes rhywun sydd yn well nag o am wneud triciau ar y tonnau?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Twt - Twt a'r Ras Fawr

Mae HP a Twt yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i weld pwy yw cwch cyflyma'r harbwr, ond mae pethau'n troi o chwith pan fod HP yn mynd yn rhy gyflym.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Cei Bach - Betsan a'r Arwyddion

Mae'n fore braf arall yng Nghei Bach, ac mae Betsan Brysur ar ei ffordd draw i Fwthyn Morlo, pan mae'n gweld hen fan wedi'i pharcio'n flêr ar y cei o dan yr arwydd DIM AROS DROS NOS. Mae Betsan wedi gwylltio'n lân - wedi'r cyfan, arwydd ydy arwydd, maen nhw yno i bwrpas! Ond cyn diwedd y dydd, Betsan ei hun sy'n gorfod dysgu gwerth arwyddion...

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Dona Direidi - Tigi 2

Yr wythnos hon mae Tigi, un o ffrindiau pennaf Dona Direidi yn galw draw. Mae'r ddwy yn penderfynu creu coron binc ar gyfer brenhines er mwyn iddyn nhw gael rheoli'r wlad a gwneud i bawb arall wisgo pinc hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes y Garreg Fawr

Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac mae Guto a'i ffrindiau'n sylweddoli y bydd yn dinistrio ty Mrs. Tigi-Dwt a hithau yno'n cysgu dros y gaeaf. Tybed a fyddan nhw'n gallu achub Mrs. Tigi-Dwt?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - a'r Morfilod Cefngrwn

Mae sardîn wedi llyncu allwedd i'r gist drysor! Mae morfil cefngrwn yn helpu'r tîm i gael yr allwedd yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Bing - Hufen Iâ

Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen iâ Myfi ac maen nhw'n rhuthro drwy'r parc ar ei hôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Stiw - Stiw y Dringwr

Dringwyr ydy Stiw a Taid yn eu gêm, a mynydd i'w ddringo ydy grisiau'r ty.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:10 Ty Mêl - Gwyliau Miss Goch Gota

Mae Miss Goch Gota yn mynd i ffwrdd am ddiwrnod, a bydd angen cael athrawon dros dro, ond pwy tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Digbi Draig - Swyn diflannu

Pan mae Betsi yn bwrw swyn ac yn gwneud i Siriol ddiflannu ar ddamwain, mae Glenys yn manteisio ar ei chyfle ac yn cipio Llyfr Swyn.

Content options
11:30 TiPiNi - Caerfyrddin

Heddiw mae TiPiNi wedi cyrraedd Caerfyrddin ac yn nhref hynaf Cymru mae Kizzy a Kai wedi dod o hyd i bedwar ffrind newydd. Mae Iolo, Ioan, Gethin a Hedd yn dysgu iddyn nhw am Gastell Caerfyrddin ac am hen, hen lyfr o'r enw Y Llyfr Du. Mae digon o ddeunydd cân yn fanna!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Syrcas Deithiol Dewi - Drama'r Drymiau

Mae Heulwen yn creu sioe limbo ar ôl gyrru dros ddrymiau Sianco.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Byddwn yn dathlu 40 mlynedd o Star Wars, a bydd y cyflwynydd radio Al Huws a'r ffermwr Gareth Wyn Jones yn westeion.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Mike Phillips: Y Gem Olaf

Mae Mike Phillips, un o gymeriadau mwyaf y byd rygbi, ar fin pasio'i bêl olaf a bydd y rhaglen hon ynghanol y cynnwrf tan y funud olaf. Bydd y camerâu'n dilyn Mike am y 24 awr olaf o'i yrfa rygbi proffesiynol. 99 cap a 10 cais rhyngwladol, 2 daith y Llewod a 3 Camp Lawn. Bywyd wedi'i ymroi i rygbi. Ond nawr, mae'r cwbl yn dod i ben.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

14:05 Prynhawn Da

Byddwn yn trafod alergeddau'r haf, a bwydo fydd yn cael y sylw yn ein cyfres 'Y Babis'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:05 Tir Cymru - O Dan yr Wyneb

Yn ail raglen y gyfres drawiadol ar dirweddau Cymru, mae Iolo Williams yn teithio o dan y ddaear. Mae'n darganfod y tirluniau rhyfeddol sydd y tu mewn i ogofau naturiol a'r rhai sydd wedi eu creu gan bobl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Bing, TiPiNi, Octonots, Digbi Draig, Enwog o Fri, Ardal Ni.

Content options
16:00 Bing - Taten

Mae Bing a Swla'n dod o hyd i daten yng ngardd lysiau Amma gyda wyneb doniol felly maent yn penderfynu ei fabwysiadu a'i enwi'n Tomi Trwyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 TiPiNi - Rhosllannerchrugog

Mae TiPiNi yn Rhosllannerchrugog heddiw i chwilio am griw o ffrindiau o Ysgol I.D. Hooson i ganu, dawnsio a chreu cerddoriaeth newydd gyda'i gilydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:25 Octonots - a'r Llowcwyr

Mae Harri a'r Athro Wythennyn wedi mentro'n ddwfn i blannu cwrel, ond maen nhw mewn perygl pan ddaw llowcwyr llwglyd ar eu traws.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:35 Digbi Draig - Siencyn ar wib

Mae Abel wrthi'n adeiladu pyramid o jariau jam yn ofalus ac mae gêm Digbi a Conyn bron â'u dymchwel.

Content options
16:45 Enwog o Fri, Ardal Ni! - Dewi Sant

Dyma gyfres sy'n dod â straeon enwogion hanesyddol Cymru yn fyw i blant. Cawn ein tywys yn ôl mewn amser wrth i ddisgyblion ysgolion cynradd o ardal y person enwog dan sylw gyflwyno'r hanesion a hynny drwy gyfrwng drama a chân. Yn y rhaglen hon, ymunwn â disgyblion Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi ger Tregaron wrth iddyn nhw bortreadu hanes Nawddsant Cymru, Dewi Sant, a'r wyrth ryfeddol a ddigwyddodd yn eu pentref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Ysgol Jac

Ymunwch â Jac Russell am hwyl, sbri a gemau gwych.

Content options
17:35 Dim Byd

Comedi anarchaidd yn dangos pigion o sianeli coll eich teledul!

Content options
17:45 SpynjBob Pantsgwar - Gwiwer Gudd

Mae Tina Tywod ar frys i fynd i'r Gwersyll Antura ac yn ddiarwybod iddi mae SbynjBob a Padrig yn neidio i gefn y jîp er mwyn cael trip i'r gwersyll gyda hi.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:05 Becws

Mae amser yn hedfan ac mae merch Beca, Alys, yn dathlu ei phen-blwydd yn flwydd oed. Gyda'r teulu cyfan yn dathlu, mae Beca am baratoi bwydydd y gall plant ac oedolion eu mwynhau gyda'i gilydd. Ar y fwydlen bydd bysedd falafel a sglodion polenta sy'n berffaith ar gyfer dwylo bach, yn ogystal â myffins blasus y gallwch chi eu gwneud gyda sbarion. I orffen y dathlu, bydd cacen ben-blwydd foron gyda chwningen fach ddel ar ei phen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Pethe - Fi a Mistar Urdd

Wrth i ni edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd, cyfle arall i glywed stori sefydlu'r cymeriad Mistar Urdd gan Wynne Melville Jones mewn rhaglen o 2010. Cawn glywed ei bwysigrwydd i ddatblygiad Yr Urdd wedi cyfnod cythryblus i'r mudiad ar ddiwedd y 1960au.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Byddwn yn edrych ar hen draddodiad y Seiri Rhyddion ac yn darlledu o Ysgol Dyffryn Ogwen wrth i ferch Caradog Prichard gyflwyno hen ddesg ysgrifennu ei thad i'r ysgol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Mae'n amlwg bod gan Arthur ryw gynllun slei ar y gweill sy'n cynnwys Tom ond mae Carys yn falch o gael rhywun i'w warchod - nes bod Barry yn darganfod pwy fydd hwnnw. Dydy Glenda ddim yn hoffi car newydd Mathew o gwbl ac mae'n amau be' yn union sydd gan y dyfodol i'w gynnig i Sophie ac yntau. Yn ôl y disgwyl, mae straen y dyweddïad yn dangos ar David ac nid yw Jac yn deall sut y gallai'r ffasiwn beth wedi digwydd. Yn anffodus, wrth iddo drafod y mater gyda Lowri, mae rhywun yn clywed y cyfan gan adael Sophie hefo rhywbeth i'w ddweud wrth Dani.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Garry yn siomedig nad yw Gethin wedi dilyn ei gyngor ynglyn â Moc. Mae Dai yn ceisio profi nad yw'n hiliol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Yn mynd am y jacpot yn rhaglen ola'r gyfres bresennol mae'r cariadon Gruff John ac Eleri Owen o'r Felinheli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 Pawb a'i Farn - Etholiad 2017

Bydd Pawb a'i Farn yng Nghanolfan Hamdden Maesteg heno wrth i ni edrych ymlaen at yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mehefin. Dewi Llwyd sy'n llywio trafodaeth fywiog gyda phanel o wleidyddion a chynulleidfa o'r ardal. Ar y panel: Guto Bebb (Ceidwadwyr); Nia Griffith (Llafur), Branwen Cennard (Plaid Cymru), Cadan ap Tomos (Democratiaid Rhyddfrydol) a Ken Rees (UKIP).

 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 O'r Galon: Gyrru Drwy Storom

Yn y rhaglen ddogfen hon, rydym yn cwrdd â'r fam ifanc, Alaw Griffiths, sydd wedi dioddef o iselder ar ôl geni ei dau blentyn. Wedi brwydro, a dod dros y salwch ar ôl genedigaeth ei merch Lleucu, roedd hi'n anodd iddi gredu bod y salwch wedi mynd yn drech na hi unwaith eto wedi geni ei hail blentyn, Morgan. Dyma bortread dewr a gonest gan fam sy'n credu'n gryf bod angen trafod y cyflwr er mwyn cael gwared â'r stigma sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl. Un o nifer o raglenni sy'n annog sgwrs am iechyd meddwl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:00 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Mistar Urdd, Mickey a ni

Yn dilyn llwyddiant pump o gystadleuwyr ifanc Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016, cawn ddilyn eu taith fythgofiadwy i Wyl Gymreig Disneyland, Paris. Lois Cernyw sydd yn cadw cwmni i'r anturwyr ifanc wrth iddyn nhw brofi gwefr unigryw byd Disney a pherfformio ar lwyfan yr Wyl o flaen cynulleidfa ryngwladol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?