S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Ben Dant - Ysgol Llandysul

Ymunwch â Ben Dant wrth iddo arwain criw o bedwar o blant o Ysgol Llandysul ar antur i geisio agor cist llawn trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Elvis yn barod ac abl

Mae Norman yn cael ei ben yn sownd rhwng bariau'r ffens ger yr orsaf dân. Mae Penny a Sam allan ar alwad frys, felly mae Steele sy'n dod i'w achub. Ond yn anffodus mae Steele hefyd yn llwyddo i gael ei ben yn sownd, gan adael Elvis a'i gadair olwyn i achub y ddau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Boj - Llonydd Fel Cerflun

Ar ôl cawod o law, mae Boj yn dod o hyd i Mia yn llawn cynnwrf oherwydd mae ei murluniau o'r Trwynau Bach wedi gwlychu a'u difetha - roeddent i fod yn anrheg ben-blwydd ar gyfer ei mam. Efallai, gyda help glud papur wal Tada a syniad Boj-a-gwych gall y ddau droi'r murluniau'n gerfluniau!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a Rhianedd y Môr

Mae Harri'n mynd ar goll wrth deithio ar yr octo-sgi bach ac yn cyfarfod nifer fawr o Rianedd y Môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod â rhywbeth i'w werthu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Ynys Broc Môr Lili - Lawr ar Lan y Môr

Mae pawb ar yr ynys yn mynd i dy'r Iarll Carw ar y traeth i gael ychydig o hwyl yr haf!

Content options
07:20 Igam Ogam - Dwed Stori Wrtha i

Mae Igam Ogam wedi diflasu ac yn gofyn i'w ffrindiau adrodd stori wrthi. Ond mae'n colli ei thymer pan nad yw'r stori yn ei chynnwys hi!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 Straeon Ty Pen - Dan y Siarc

Mae Dan y Siarc yn wahanol i'r siarcod eraill, gan nad oes ganddo ddannedd eto. Tudur Owen sydd yn adrodd sut y bu i Dan oresgyn y bwlis oherwydd bod ganddo ddawn unigryw sydd yn achub y dydd pan fo dyfarnwr y gêm fawr yn methu bod yn bresennol!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Syrcas Deithiol Dewi - Cylch Llawn Clymau

Mae hen io-io Dewi a rhubanau Li a Ling yn creu clymau di-ben-draw yn y syrcas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Croeso Marchogaidd

Wedi clywed bod marchog arbennig yn dod i Lyndreigiau mae Meic yn anghofio ei fod wedi addo chwarae efo Trolyn ac yn paratoi croeso marchogaidd i'r ymwelydd. Ond mae'n deall yn fuan bod angen i farchog groesawu pob gwestai i'r castell, hyd yn oed troliaid!

08:15 Sara a Cwac - Y Pwmp

Mae rhywbeth yn digwydd i feic Sara, ac yn y Siop Feics maen nhw'n darganfod pwmp arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Brodyr Coala - Anrheg Ben-blwydd Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Yn yr Ardd - Picnic

Mae hi'n ddiwrnod braf yn yr ardd heddiw ac mae'r criw wedi penderfynu creu picnic. Mae Gwilym y garddwr wedi gofyn i bob un o'r criw ddewis rhywbeth arbennig i fwyta yn y picnic. Tybed beth fydd dewis Fflach a Wali?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Gruffydd

Bachgen o ardal Aberystwyth ydy Gruffydd, ac mae o wrth ei fodd yn helpu. Mae'n dangos i Heulwen sut mae helpu Dad i roi gwynt yn nheiars y quad. Cyn pen dim, mae Heulwen ac yntau'n teithio dros yr Enfys i gyfarfod eraill sydd wrth eu bodd yn helpu - Swyddogion Tân Aberystwyth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Tomos a'i Ffrindiau - Persi ydi Persi!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Marcaroni - Bow Wow, Hip Hop, Cwac Cwac

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:25 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Smotiau gan Lewpart?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam bod gan Lewpart smotiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Falmai'r Fuwch - Y Blodyn Cactws

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Mae Bach a Mawr am ddarganfod pam bod y ddau lyffant yn crawcian mor uchel ag erioed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Ben Dant - Ysgol Creigiau

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Gynradd Creigiau wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Sam Tân - Cadw-Mi-Gei

Mae Jams eisiau anrheg gwell i'w fam ac yn benthyg datguddydd metal Steele i chwilio am ddarnau o arian. Ond drwy gloddio mae rhan o'r clogwyn yn cwympo ar ei ben.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Boj - Yr Hwyaden Fach

Mae Rwpa yn darganfod hwyaden fach goll sydd wedi dechrau dilyn tegan hwyaden Mia. Mae Boj yn amau bod yr hwyaden yn chwilio am ei theulu, ac maent yn ei harwain yn ôl i'r pwll. Ond sut y gall Boj a'i ffrindiau gael yr hwyaden i nofio yn ôl i'r ynys pan nad yw'r hwyaden eisiau eu gadael - gyda syniad Boj-a-gwych wrth gwrs!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - a'r Pelicanod

Mae'r Octonots a'r pelicanod yn cydweithio i glirio ysbwriel sy'n peryglu bywyd yr adar a chreaduriaid eraill y môr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Cist Cofnod

Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Maen nhw'n darganfod bod eu rhieni wedi gwneud cist cofnod blynyddoedd maith yn ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Ynys Broc Môr Lili - Golau hedfan bach

Mae Lili a Tarw'n mynd ar goll ar daith wersylla wrth geisio dilyn golau bach sy'n hedfan.

Content options
11:20 Igam Ogam - Nid Fy Un I!

Mae Igam Ogam eisiau cael gwared ag anrheg gan Deryn; beth mae'n mynd i'w wneud!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Straeon Ty Pen - Deg Hwyaden Fechan

Mae Caryl Parry Jones yn adrodd stori arbennig heddiw. Pan fo deg hwyaden fechan yn gadael ar eu siwrnai, maen nhw'n gwybod mai'r un peth sydd yn rhaid ei wneud er mwyn cyrraedd pen y daith yn ddiogel ydy canolbwyntio. Ond ar hyd y ffordd, mae sawl un yn ildio i demtasiwn. Faint o hwyaid fydd yn cyrraedd tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Syrcas Deithiol Dewi - Heulwen Niwlog

Mae Heulwen i fod i ymarfer efo Li a Ling ond mae hi'n brysur yn siarad ag Eira drwy'r cyfrifiadur.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Byddwn yn edrych ar hen draddodiad y Seiri Rhyddion ac yn darlledu o Ysgol Dyffryn Ogwen wrth i ferch Caradog Prichard gyflwyno hen ddesg ysgrifennu ei thad i'r ysgol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Bad Achub Porthdinllaen

Cyfle i ddod i adnabod criw gwirfoddolwyr bad achub RNLI Porthdinllaen ar arfordir gogleddol Pen Llyn. Yn y rhaglen yma, mae'r criw'n dod i arfer â'r bad achub newydd ac yn ffarwelio â'r hen fad achub ar ei fordaith ola' draw i Gonwy. Mae rhai o aelodau newydd y criw mewn dyfroedd dyfnion yng ngholeg yr RNLI yn Poole!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

13:05 Bois y Bins

Beth sy'n digwydd i'n sbwriel a'n gwastraff? Cawn ddilyn y bois ar y bins a'r rhai sy'n gweithio i gwmni CWM Environmental i gael yr ateb. Rhaid cael hiwmor i wneud y gwaith hanfodol hwn ymhob tywydd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Ffermio

Bydd Alun yn Sioe Ddefaid yr NSA yn ardal Talybont ar Wysg yn gweld sut mae'r diwydiant yn paratoi ar gyfer Brexit. Cawn weld sut mae un teulu wedi addasu camperfan er mwyn elwa o stoc y fferm a byddwn ni'n clywed am grant gwerth £40 miliwn sydd ar gael i ffermwyr Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

14:05 Prynhawn Da

Bydd Lowri Cooke yn edrych ymlaen at ffilmiau'r penwythnos, a bydd cyfle i ennill can punt neu fwy.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

15:05 O Gymru Fach - Siapan

Mae'r actor Steffan Rhodri'n ymweld â Siapan gan alw mewn siop sy'n gwerthu dillad a chlustogau wedi eu gwneud o frethyn Cymreig. Bydd e hefyd yn dringo coeden gan ddefnyddio offer diogelwch o gwmni sydd â chanolfan yn Llanberis, ac yn mynd ar ymweliad arbennig er mwyn rhoi rhodd o farmalêd blasus gafodd ei wneud mewn cegin fach ym Moncath. Fe ffilmiwyd y rhaglen hon cyn y daeargryn a'r tswnami yn Siapan yn 2011.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Ty Mêl, Sam Tân, Straeon Ty Pen, Boj, Hendre Hurt.

Content options
16:00 Ty Mêl - Cyfrinachau Morgan

Mae Morgan yn un gwael iawn am gadw cyfrinach, felly mae'r criw yn chwarae tric arno fo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Sam Tân - Ffws ar y Bws

Mae'n ddiwrnod poeth ond nid yw Trefor yn fodlon cyfaeddef bod ei fws yn rhy hen i fynd fyny mynydd Pontypandy. Mae'n gor-dwymo ac wrth i Trefor agor y bonet mae'n achosi tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Straeon Ty Pen - Beth sydd yn yr wy

Mae yna rywbeth annisgwyl wedi glanio yn y jwngl - wy lliwgar, mawr. Heddiw bydd Daniel Glyn yn adrodd sut mae'r anifeiliaid eraill yn dyfalu beth sydd yn yr wy. Ond dydyn nhw ddim yn cytuno - ac mae pawb eisiau i'r anifail anhygoel berthyn iddyn nhw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Boj - Peidiwch â'n Gadael Mr Clipacl

Mae Boj a'i fytis yn clywed Mr Clipaclop yn sôn ei fod yn hen ac yn meddwl gadael yr Hwylfan Hwyl. Ond camddealltwriaeth llwyr yw'r holl beth - ei hen gadair esmwyth sydd wedi mynd yn hen! Diolch i syniad Boj-a-gwych mae Boj yn dod o hyd i ffordd o adnewyddu hen gadair Mr Clipaclop.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Hendre Hurt - Parti Dawns Gwion Gwyllt

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 TAG

Bydd Lois Cernyw yn y stiwdio, cyflwynydd newydd Heart FM Gogledd Cymru, a bydd cyfle i ni gwrdd â band newydd 'Pwy Geith y Gig?' Cawn y gemau diweddara' o'r sioe EGX, ac edrych ymlaen at Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái!

Content options
17:45 Sbargo - Heliwr Trysorau

Rhaglen animeiddio fer.

Content options
17:50 Gwboi a Twm Twm - Brwydr Bwyell

Mae Gwboi a Twm Twm wrth eu bodd pan ddaw eu ffrind y Llychlynwr Torvald i ymweld â nhw. Yn anffodus mae wedi colli ei fwyell rhyfel ac mae eisiau i Gwboi a Twm Twm ei helpu i ddod o hyd iddi.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

18:05 04 Wal - 2005

Y tro hwn tai o'r flwyddyn 2005 sydd dan sylw. 'Byw yn y wlad' yw thema'r rhaglen hon gyda nifer o dai tlws mewn lleoliadau heb eu hail.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Garddio a Mwy

Yn Sioe Flodau'r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol yng Nghaerdydd, Sioned sy'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer ei border newydd. 'Nôl yng ngardd Plas Pont-y-Twr, fe gawn weld sut y bydd y planhigion a ddewisodd yno yn cymryd eu lle. Mae Iwan hefyd ar grwydr, wrth iddo gynnig help llaw i wraig o Lansannan sydd am ddod ag ychydig o ddiddordeb i'w gardd gefn di-liw. Coed bedw fydd nodwedd arbennig y cynllun a bydd Meinir yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer mathau eraill o goed bedw y gallwn eu hystyried ar gyfer ein gerddi. Yn ei gardd ei hun ym Mhen Llyn, mae Meinir yn derbyn tips gan y ffotograffydd Sioned Birchall ar sut i adlewyrchu'r bywyd gwyllt a'r planhigion yn yr ardd yn y ffordd orau bosib ar gamera. Cawn gyfle hefyd i sbecian ar fywyd ar randir ym Mhorthmadog a chael cyngor meithrinfa ar ba blanhigion i'w hystyried yr adeg hon o'r flwyddyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Cawn flas o Ben-y-bont ar Ogwr, ardal Eisteddfod yr Urdd eleni, yng nghwmni'r bobl leol, a bydd y ddeuawd Glesni Fflur a Gethin Fôn yn westeion stiwdio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Moc yn mentro i stryd fawr Cwmderi - oes unrhyw dda am ddod o hyn? Mae Gethin yn cymryd risg fawr er mwyn ceisio helpu ei chwaer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Eisteddfod yr Urdd 2017 - Croeso i Eisteddfod yr Urdd

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elai, Nia Roberts sy'n edrych ymlaen at wythnos llawn digwyddiadau, gweithgareddau a chystadlu brwd. Cawn glywed am y paratoadau yn yr ardal, a chwrdd â'r cystadleuwyr, y gwirfoddolwyr, a'r hyfforddwyr sy'n edrych ymlaen at wythnos i'w chofio. Bydd rhagflas o sioeau'r ysgolion cynradd ac uwchradd, a gwybodaeth am holl ddigwyddiadau'r wythnos, ynghyd â manylion am sut i gyrraedd y maes ym Mhencoed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

21:30 'Run Sbit - Lle Aeth Pawb?

Tydi syniad diweddaraf Linda am sut i ddod ag arian i mewn ddim yn cael croeso gan Caren, ac mae'r tebygwyr yn lleisio eu barn am ddiswyddiad disymwth. Rhaglen ola'r gyfres.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Lisa: Y Dyn ei Hun - Coedwigwraig

Yr wythnos hon bydd Lisa Angharad yn profi'r wefr o fod yn goedwigwraig. Bydd yn treulio amser gyda dau aelod o Dîm Bwyellwyr Prydain, ac yn troi ei llaw at weithio gyda bwyell beryglus a llif draws finiog. Hefyd caiff hyfforddiant ar sut i ddefnyddio llif gadwyn cyn cwrdd â Dafydd Cadwaladr, coediwr a chyn-bencampwr gwaith bwyell a llif draws gyda thîm Bwyellwyr Gwynedd, ym Methesda. Sut y bydd Lisa'n ymdopi â'r dasg o ddymchwel coeden gyda thy gwdyr a cheblau trydan yn amharu ar ei gwaith?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22:28 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

22:30 Stiwdio Gefn

Ar lwyfannau'r Stiwdio Gefn yr wythnos hon; Cowbois Rhos Botwnnog gyda chaneuon o'u halbwm 'Sbrigyn Ymborth'; triawd hudol HMS Morris, a'r cerddor gyfansoddwr John Nicholas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 999: Y Glas

Mae'r frwydr i gadw cyffuriau oddi ar y strydoedd yn parhau wrth i dîm Townhill weithredu gwarant ar dy lleol. Mae penderfyniad anodd yn wynebu Cwnstabl Neal Connelly wrth ddelio â dyn sydd ddim yn cadw at amodau ei orchymyn atal, ac yng Nghastell-nedd mae Sarjant Justyn Knight yn delio ag un o'r 3000 o alwadau am ladrad sydd yn cyrraedd Heddlu De Cymru bob blwyddyn. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2013.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Dim gwybodaeth bellach ar gael ar hyn o bryd

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?