S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Bing, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Antur Natur Cyw, Meic y Marchog, Cei Bach.

Content options
06:00 Hafod Haul - Celwydd Golau

Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. Ar ôl cael eu galw yno sawl gwaith mae'r ddau yn cael llond bol ar eu drygioni. Ond y noson honno pan ddaw llwynog go iawn i'r cwt a fydd Iola'r iâr yn llwyddo dianc yn ddiogel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Atgas

Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd, ond yn darganfod eu bod yn cael eu hamddiffyn gan y cymeriad mwyaf hunanol yn yr holl ddyffryn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy mhabell

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gosod pabell ond bob tro mae hi'n darganfod man addas mae'n rhaid iddi symud ymlaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Ffrwythau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ffrwythau clai ar linyn. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Llanfihangel y Creuddyn lle mae'r plant yn creu parti ffrwythau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bing - Ffôn Symudol

Mae Bing yn chwarae gêm 'letys yn siarad' ar ffôn Fflop pan mae'n gollwng y ffôn ac yn ei dorri ar ddamwain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ben Dant - Ysgol Bro Eirwg

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Bro Eirwg wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Do Re Mi Dona - Ysgol Bro Siôn Cwilt

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bro Siôn Cwilt, Ceredigion i ddysgu'r gân 'O Dan y Môr'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Digbi Draig - Y Bwystfil Mwd

Pan mae Cochyn yn colli ei hoff farcud yn y gors dydy ei ffrindiau ddim yn awyddus iawn i'w helpu ei gael e 'nôl. Yn ôl pob sôn mae Bwystfil Mwd yn byw yn y gors!

Content options
08:00 Sara a Cwac - Y Bêl Sbonciog

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r siop i brynu pêl newydd, ond yn anffodus dydy'r bêl newydd ddim yn sboncio o gwbl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gêm Guddio

Mewn gêm guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galâth. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

Content options
08:35 Cei Bach - Mari a'r Taflenni Lliw

Gyda dim ond wythnos i fynd cyn i Glan y Don agor yn swyddogol, mae Mari'n edrych ymlaen yn fawr at gael gweld y taflenni lliw'n cyrraedd. Ond, mewn camgymeriad, mae'r bocs taflenni'n cael ei gasglu gan y lorri ailgylchu! Beth wnaiff Mari nawr? Ydy Betsan Brysur yn gallu helpu, tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch - Olwynion

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati - Uchafbwyntiau Y Sioe 2016

Cyfle i weld uchafbwyntiau'r Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. Cawn olwg ar y cystadlaethau a'r pencampwriaethau a bydd Ifan yn sgwrsio â rhai o'r enillwyr ac arbenigwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Mae diwrnod priodas Mr Lloyd a Megan yn agosáu ac mae Michelle yn benderfynol o geisio achub Mr Lloyd rhag twyll Megan. A wnaiff hi lwyddo i ddarganfod y dystiolaeth angenrheidiol i brofi pethau i'r hen wr? Draw yn nhy John, mae pawb ar bigau'r drain ar ddiwrnod achos llys Wil a Rhys. Mae Kelvin, Lowri a'r plant ar eu gwyliau ond nid yw Lowri'n mwynhau ei hun. Mae Kelvin yn mynnu ei fod am wneud y gwyliau'n rhai i'w cofio - beth all fynd o'i le?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Mae diwrnod mawr Mr Lloyd a Megan wedi cyrraedd ac mae'r ddau yn edrych ymlaen at eu priodas. Ond a fydd Meical a Michelle yn llwyddo i berswadio Mr Lloyd ei fod ar fin gwneud camgymeriad mwyaf ei oes? Mae Arthur yn derbyn newyddion drwg hefyd wrth i Kelvin a Lowri ddychwelyd hefo'i motorhome. Fydd Arthur ddim yn hapus, ond mae'n debyg y bydd Lowri mewn hwyliau gwaeth! Mae swper teuluol yn creu problemau i John wrth i Erin fynnu gwahodd Jason. Tybed a fydd John yn llwyddo i frathu ei dafod? Bydd Rownd a Rownd yn ôl ym mis Medi ar ôl hoe dros yr haf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Calon - Y Dyfrgi Coch

Mae Mair Tomos Ifans yn gweithio'n rheolaidd mewn ysgolion a gwyliau ledled Cymru yn perfformio i blant ac yn adrodd straeon. Yn y ffilm hon mae'n sôn am ei gwaith ac yn adrodd hanes Y Dyfrgi Coch.

 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol - UchafbwyntiauEmynau

Yr wythnos hon cawn ymweld â nifer o ardaloedd yng Nghymru - o Gaergybi i Rydaman. Bydd cyfle i glywed rhai o'n hemynau mwyaf poblogaidd ni fel cenedl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Arfordir Cymru: Llyn - LlanberisTrefor

Bydd Bedwyr Rees yn dilyn llwybr arfordir Llyn o Gaernarfon i Borthmadog ar drywydd enwau a hanesion yr ardal. Heddiw, mae'n pysgota am frithyll yn y Afon Seiont, yn clywed am hanes rhwydo eogiaid yn y Fenai ac yn mynd ar drywydd hanes enw pentref chwarelyddol Trefor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Arfordir Cymru: Llyn - TreforPorth Ty Mawr

Cyfres yn archwilio'r enwau a'r hanesion sydd i'w cael o amgylch glannau Penrhyn Llyn. Yn y bennod yma, bydd y daith yn mynd o Nant Gwrtheyrn i Borth Ty Mawr. Byddwn yn clywed am ddiwydiant penwaig Nefyn, am graig â chwedl ryfeddol ynghlwm â hi ac am longddrylliad a esgorodd ar enw newydd ar un llecyn o'r arfordir.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ffermio

Newid fydd thema'r rhaglen y tro hwn. Bydd Meinir yn clywed barn Y Farwnes Eluned Morgan am sut mae gwneud y mwyaf o adnoddau cefn gwlad a chreu economi wledig gref; bydd Alun yn clywed sut aeth dramodydd ati i ddehongli safbwynt ffermwr llaeth mewn drama fer ar gyfer bapur newydd y Guardian yn sgil Brexit a Daloni fydd yn cwrdd â Harri Parri - ffermwr ifanc o Benrhyn Llyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 15 / Stage 15

Mae diwrnod gorffwys haeddiannol yn disgwyl y peloton ar ddiwedd cymal heddiw yn Le Puy-en-Velay. Darllediad byw o'r daith sy'n rhedeg am bron 190 cilomedr, gan ddechrau yn Laissac-Sévérac l'Église. Mae sawl rhan o'r llwybr yn cyrraedd 1000m uwchben lefel y môr.

Content options

17:10 Chwys - Cneifio Corwen

Mae'r rhaglen olaf yn cynnwys Gwyl Cneifio Corwen - cymal olaf Coron Driphlyg Cymdeithas Cneifio Cymru. Dyma wythnos o gystadlu epig ddechreuodd yn Llambed, aeth ymlaen i'r Sioe Fawr a gorffen ar Stad y Rhug, Corwen. Elen Pencwm sy'n cyflwyno'r Pencampwriaethau Cenedlaethol ac Agored, ynghyd â'r gemau prawf hollbwysig rhwng Cymru a Seland Newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:35 Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:20 Newyddion

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Uchafbwyntiau

Mewn rhaglen o 2014, cawn ail-fyw rhai o uchafbwyntiau'r gyfres. Cawn gwmni'r Gwir Barchedig Barry Morgan, cyn Archesgob Cymru ac ymweld â Llangeitho 300 mlynedd ar ôl geni Daniel Rowland. Byddwn ni'n mynd i gapel Bethel, Cwm Taf, ganrif ers iddo gael ei ail godi a Llangyndeyrn, hanner canrif ers ennill brwydr i rwystro creu cronfa ddwr yng Nghwm Gwendraeth Fach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Mynyddoedd y Byd - Y Rockies: Siân Lloyd

Sut mae gwarchod mynyddoedd mwyaf hardd y blaned? Gohebydd newyddion y BBC Siân Lloyd sy'n cwrdd â phobl y Rockies ac yn gweld y byfflo gwyllt yn dod yn ôl i'r copaon am y tro cyntaf mewn canrif a mwy - a hynny yn y modd mwyaf syfrdanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Ras yr Wyddfa 2017

Uchafbwyntiau Ras yr Wyddfa 2017 o'r dechrau i'r diwedd. Dyma ras ryngwladol gyda rhedwyr clwb a rhedwyr elît o bedwar ban byd yn herio'i gilydd i fod y cyntaf dros y llinell derfyn. Bydd ambell un â'i fryd ar guro'r record o 1 awr 2 funud a 29 eiliad a osodwyd gan Kenny Stuart 'nôl yn 1985. Tybed ai eleni fydd y flwyddyn y caiff ei thorri?

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 15: Uchafbwyntiau

Mae diwrnod gorffwys haeddiannol yn disgwyl y peloton ar ddiwedd cymal heddiw yn Le Puy-en-Velay. Uchafbwyntiau'r daith sy'n ddechrau yn Laissac-Sévérac l'Église. Mae sawl rhan o'r llwybr yn cyrraedd 1000m uwchben lefel y môr.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Ditectif

Mali Harries sydd yn ymchwilio i helfa ryngwladol ditectifs De Cymru i ddal Americanwr ar ôl i gorff ei gariad gael ei ddarganfod mewn gwesty yng Nghaerdydd. Mae ditectifs De Cymru yn datgelu tystiolaeth syfrdanol o'r achos a'u sgyrsiau gyda'r llofrudd. Bydd teulu'r ferch yn siarad am eu colled.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:00 Cymoedd Roy Noble

Yn Nyffryn Llwchwr, bydd Roy yn cwrdd â Ken Rees o siop esgidiau Aubrey's, Pontarddulais a'r newyddiadurwr profiadol Garry Owen sy'n byw yn yr Hendy. Bydd e hefyd yn clywed straeon difyr yng nghwmni'r cyn chwaraewr rygbi Terry Davies a Kate Jones o gwmni cocos Selwyn's. Ac yn ystod y daith, cawn gwrdd â rhai o aelodau criw bad achub Glannau'r Llwchwr ac ymweld â Sioe Pontarddulais.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?