S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Ben Dant - Ysgol Tregaron

Croeso i Ynys y Môr-ladron. Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Tregaron wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Roced Meic

Mae Meic wedi adeiladu roced ac mae Norman yn genfigennus. Felly mae'n adeiladu roced i gystadlu gyda Meic, ond mae pethau yn mynd o chwith!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Bobi Jac - Yn Gwneud Swn Mawr

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur swnllyd yn y gofod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Pan fydd yr holl gychod Tanddwr yn colli pob rheolaeth, mae Capten Cwrwgl a Harri yn neidio ar gefn Hwylbysgod Chwim i'w dal a'u cael dan reolaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Y Cwpwrdd Teganau

Mae basged teganau Peppa a George yn llawn, felly mae Mami Mochyn yn penderfynu ei bod hi'n amser i brynu cwpwrdd teganau newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Heini - Pobi Bara

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n Pobi Bara.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:15 Blero yn Mynd i Ocido - Codi Pontydd

Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn profi ei bod yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Twm Tisian - Anrhegion

Mae'n rhaid i Twm lapio nifer o anrhegion heddiw, ond mae'n waith anoddach nag oedd e wedi rhagweld.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Cymylaubychain - Ara' Deg Enfys

Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r un ffordd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Stiw - Syrcas Stiw

Mae Stiw, Elsi a Steff yn penderfynu ffurfio syrcas. Mae Steff yn cael trafferth penderfynu beth fydd ei ran o yn y sioe, nes iddo ddarganfod ei ddoniau fel clown.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Heulwen a Lleu - Ffrindiau

Mae Heulwen a Lleu'n ffrindiau pennaf. Heddiw, mae'r ddau ffrind yn dysgu am y gwahanol ffyrdd mae anifeiliaid cyfeillgar y byd yn helpu ei gilydd

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Mrs Twt yn Gwarchod

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Llan-ar-goll-en - Môr-ladron

Mae pawb ym mhentref Llan-ar-goll-en wrthi'n paratoi ar gyfer parti Môr-ladron! Ond mae'r gacen wedi diflannu! All Ceri'r Ci-dectif a Prys ar Frys ddarganfod pwy oedd y lleidr llwglyd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:50 Dwylo'r Enfys - Guto

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Heddiw mae Heulwen a Cawod yn cael hwyl a sbri efo Guto ym Mhen Llyn. Mae Guto yn mynd â nhw i helpu ar fferm Taid. Mae angen rhoi ffisig i'r defaid er mwyn iddyn nhw fod yn iach. Mae cyfle i gyfarfod Jess y ci hefyd - ac ar ddiwedd y rhaglen, mae Guto'n cael reiden ar y tractor! Wwww am gyffrous!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Cled - Arlunwyr

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:15 Y Diwrnod Mawr - Rhys

Mae Rhys wrth ei fodd yn helpu yn siop gig ei Dad yn Rhydaman. Ar gyfer ei Ddiwrnod Mawr, mae Rhys wedi penderfynu trefnu barbeciw ar gyfer ei deulu a'i ffrindiau. Fe ei hun fydd yn paratoi'r byrgers a'r selsig a bydd 'na ddigon o ddireidi hefyd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Chwedlau Tinga Tinga - Pam Fod Trwnc Gan Eliffant?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae gan yr eliffant drync.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Falmai'r Fuwch - Nain yn Gwneud Jam

Amser stori gyda Falmai'r Fuwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:50 Bach a Mawr

Mae bywyd Mawr yn cael ei droi wyneb i waered pan fo Bach yn galw heibio!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Ben Dant - Ysgol Cwrtnewydd

Ymunwch â Ben Dant a'r môr-ladron o Ysgol Cwrtnewydd wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:20 Sam Tân - Ras Deircoes

Mae yna gystadleuaeth ras deircoes ym Mhontypandy bob blwyddyn. Ond nid yw Norman a Dilys yn cael llawer o hwyl wrth ymarfer!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Bobi Jac - Yn Bownsio, Bownsio

Mae Bobi Jac yn mynd ar antur yn y wlad ac yn chwarae bownsio bownsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - Yr Octonots yn Dianc Rhag yr A

Mae Capten Cwrwgl a'i griw yn gorfod dal yr Octofad sydd wedi'i herwgipio gan griw o grancod a chimychiaid sy'n ceisio dianc o ddwr sy'n llawn algae.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:55 Peppa - Cyfaill Gohebu

Mae gan Peppa gyfaill gohebu newydd, mul bach o Ffrainc o'r enw Marie.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Heini - Gwersylla

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n mynd i Wersylla.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:15 Blero yn Mynd i Ocido - Teledu Estron

Mae sianeli teledu Ocido wedi drysu'n lân ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ddatrys y broblem.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Twm Tisian - Amser Bath

Mae Twm wrth ei fodd yn cael bath ond er ei fod wedi paratoi yn ofalus iawn mae rhywbeth wedi mynd o'i le.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:35 Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:50 Cymylaubychain - Parti ar Gwmwl

Mae'n noson gynnes iawn ac mae pawb yn cael trafferth cysgu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Heno

Bydd Mari Grug yng nghwmni'r arlunwyr Aneurin a Meirion Jones wrth iddyn hwn baratoi ar gyfer eu harddangosfa 'Patagonia'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Cythrel Canu

Yn y rhaglen olaf tan yr hydref, bydd cythrel canu go iawn wrth i'r perfformiwr Stifyn Parri, yr arweinyddes Dr Angharad Mair Jones, y gohebydd Newyddion Iwan Griffiths a'r amryddawn Ieuan Rhys ymuno â'r capteiniaid Aled Hall ac Elin Manahan Thomas yn yr hwyl a'r anhrefn. Daw'r cyfan yr wythnos yma o Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Genod y Carnifal

Mae criw o genod Llangefni, Ynys Môn, am ddod â'r Carnifal yn ôl i'r dref. Heddiw, seremoni coroni'r Frenhines a'i gorsedd. A fydd y ffrogiau'n plesio, a'r gweision bach yn bihafio? Darlledwyd y gyfres gyntaf yn 2011.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Byddwn yn profi cynnyrch lliw haul ffug, ac yn pori drwy bapurau'r penwythnos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Terfysgwyr Tryweryn

Rhaglen ddogfen o'r archif yn olrhain hanes Emyr Llywelyn Jones, Owain Williams a John Albert Jones a ddechreuodd ffrwydrad ar argae Tryweryn ym 1963. Mae'r tri 'therfysgwr' yn adrodd eu stori nhw, tra bo'r ddau dditectif a'u harestiodd yn datgelu'r dulliau a ddefnyddiwyd i'w dal. Gan ddefnyddio deunydd archif a chyfweliadau gyda chyn drigolion Capel Celyn, cawn ddilyn hanes y brotest genedlaethol yn erbyn boddi'r cwm er mwyn creu cronfa ddwr i wasanaethu dinas Lerpwl. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2003.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Peppa, Bobi Jac, Octonots, Llan-ar-goll-en.

Content options
16:00 Peppa - Y Babi Newydd

Wrth ymweld â'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:05 Bobi Jac - Yn Dweud Helô

Mae Bobi Jac a Crensh y gwningen ar antur mewn berllan ac yn dweud helô.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Octonots - Yr Octonots ac Antur y Rhew

Ar antur yn yr Antarctig, daw Capten Cwrwgl ar draws hen gyfaill o'r enw'r Athro Iago, sy'n gadno'r Arctig. Mae'n rhaid i'r ddau gydweithio gyda'r Octonots eraill i rwystro criw o bengwiniaid rhag disgyn i mewn i agendor rhew.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Llan-ar-goll-en - Pastai

Mae Tara Tan Toc, AbracaDebra a Beti Becws wrthi'n paratoi ar gyfer cystadleuaeth goginio'r pentref - a Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif fydd yn beirniadu! Dyw Beti heb gysgu winc ers dyddiau, yn poeni am y pastai. Ond, yn y cyfamser mae ei llyfr ryseitiau wedi diflannu! Tybed pa gogydd a'i cipiodd?! Efallai y gall Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddatrys y dirgelwch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Gogs - Ogof 2

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig.

Content options
17:10 Ben 10 - Y Gynghrair

Mae criw mewn helmedau yn lladrata'r dref ac yn ystod y cythrwfl mae Macs yn cael ei anafu ac mae Ben, fel Talhaearn, yn ei hebrwng i'r ysbyty. A fydd Tadcu yn gwella?

Content options
17:35 Pyramid

Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Bydd Nia Parry yn twrio drwy gypyrddau dillad yr arwerthwr Prys Jones, y cyflwynydd Angharad Mair a Lea Jones.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Gwlad Moc

Heddiw, bydd Moc Morgan yn ymuno â Gwenno Puw, enillydd Fferm Ffactor 2013, ar ei fferm deuluol yn Sir Fôn ac yn ei holi am ei llwyddiant ar y rhaglen. Caiff Moc gyfle hefyd i ymweld â dau hen ffrind: Eifion Evans, fferm Pengelli Fach, Castell Newydd Emlyn sy'n cadw buches odro; a hefyd Martha Morgan sy'n magu cwn defaid ac yn gystadleuydd brwd o fewn y byd treialu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Ar ddiwrnod y Tatw byddwn yn cael sgwrs gyda'r model Siân Davies sy'n hoff o datws, a bydd Daf Wyn yn clywed am apêl cancr arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Ydy Cadno'n barod i guddio tabledi Linda? Ydy Garry'n haeddu cael gweld llun o sgan babi Sioned?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Heddiw, yn y rhaglen olaf tan fis Medi, mae Sioned yn edrych yn ôl ar ymweliad â gardd yn Yr Wyddgrug yn ystod mis Ebrill. Y brîff oedd i dod â lliw i'r lle mewn pryd ar gyfer parti gardd yr oedd y perchennog wedi ei drefnu ar gyfer mis Gorffennaf. A fu cynlluniau Sioned yn llwyddiannus? Ac yn ôl yng ngardd Pont-y-Twr, mae Meinir yn ymuno â hi i arddio wrth i Iwan greu pryd blasus i ddathlu dechrau gwyliau'r haf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Yn y rhaglen olaf tan ganol Awst, bydd Daloni yn gofyn a oes cyfleoedd i gwmnïau bwyd o Gymru yn sgil Brexit. Bydd Alun yn ymweld â bridfeydd ceffylau mewn diwrnod agored a drefnwyd i godi arian at y Sioe Fawr a bydd Meinir mewn arddangosfa gneifio yn dathlu carreg filltir arbennig Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Dylan ar Daith - Dylan ar Daith - O Bow Street i Bolifia: Ifor Rees

Dylan Iorwerth sy'n dilyn ôl troed Ifor Rees - diplomydd gydol ei oes, ffotograffydd brwd, dringwr dygn, ac awdur llyfrau taith. Bu'n gweithio yn Ne America am ran helaeth ei oes gan dynnu ffotograffau o'r gwledydd hynny o'r 1920au hyd y 1940au a chanolbwyntio ar eu mynyddoedd a'u pobl. Yn y rhaglen hon byddwn yn clywed am ei waith ym Molifia yn ystod cyfnod helbulus iawn yn hanes y wlad, pan laddwyd yr Arlywydd mewn ffordd gyhoeddus iawn. Byddwn hefyd yn gweld rhai o ryfeddodau naturiol anhygoel gwlad hynod ddiddorol a hardd. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2014.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Dos i Gwcio

Beth yw hanes cymêrs Cegin Cofi erbyn hyn? Cyfle arall i gwrdd â'r criw o hogia' di-waith aeth ati i drio gwireddu eu breuddwyd o greu cegin gymunedol. Ar ôl diwrnod blasu llwyddiannus ar y stad cyngor yng Nghaernarfon, maen nhw'n awyddus i symud ymlaen at y cam nesaf o roi'r gegin ar y lôn i werthu bwyd, a recriwtio mwy o hogia a genod ifanc i ddod i weithio atyn nhw. Yn y rhaglen gyntaf o ddwy a ddarlledwyd gyntaf yn 2012, cawn wahoddiad i briodas go arbennig, rhwng Sgaw - un o weithwyr selocaf y gegin - a Catherine ei gariad. Ond a fydd y diwrnod yn mynd rhagddo heb helynt?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?