S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Do Re Mi Dona - Y WernLliwiau

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu cân 'Lliwiau,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:35 Octonots - Yr Octonots a'r Ystifflog Famp

Mae Pegwn yn gorfod bod yn hynod ddewr pan mae'n teithio i waelod y môr, y Dyfnfor Tywyll Du, i gyfarfod y Ystifflog Fampir rhyfedd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Bing - Da Bo

Mae Bing yn dod o hyd i falwn oren heddiw ac yn mwynhau ei chwythu'n fawr a chwarae gyda hi fel pêl. Ond pan mae'r balwn yn ffrwydro mae Fflop yn ei helpu i'w rhoi i gadw gyda gweddill ei deganau sydd wedi torri yn y Bocs Da Bo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Patrôl Pawennau - Y Gath Golledig

Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r môr mawr!

Content options
07:15 Meripwsan - Sgleiniog

Mae Meripwsan yn dysgu am bethau sgleiniog ac adlewyrchiadau. Mae'n gweld pry yn disgleirio yn yr haul ond wrth iddo redeg ar ei ôl, mae'n taro mewn i Cwacadeil. Mae'r ddau yn rowlio bendramwngl gyda'i gilydd i mewn i fwced sgleiniog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Blero yn Mynd i Ocido - Cynefin

Dydy Sim a Sam ddim yn gallu rheoli'r Llong Gwmwl ac wrth iddi wibio'n wyllt o le i le, mae Blero a'i ffrindiau'n gweld creaduriaid a phlanhigion yn eu gwahanol gynefinoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:30 TiPiNi - Llanelli

Heddiw, mae TiPiNi yn cyrraedd Llanelli a gyda ffrindiau newydd o Ysgol Dewi Sant mae Kizzy a Kai yn ymweld â Pharc y Scarlets ac yn clywed hanes hen enw'r dref!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Nodi - Sgwd yn dod i aros

Mae Fflach wrth ei fodd am fod ei ffrind Sgwd yn dod i aros.

Content options

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Tili a'i ffrindiau - Tili Ddigynffon

Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio'n llon gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Does ganddi ddim cynffon! Mae'r ffrindiau yn penderfynu gwneud un iddi ac mae Tili yn dechrau meddwl yr hoffai hi gael un ei hun. Ond wrth gael pum cynffon, un gan bob ffrind, mae'n darganfod nad peth hawdd yw byw efo cynffon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Y Brodyr Coala - Pegi yn Cael Help

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Chwyrligwgan

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Holi Hana - Anrheg Anffodus

Mae Patsy'r mochyn yn hynod o siomedig nad yw hi wedi cael dol ar ei phen-blwydd, ac er siom i'w rhieni dydi hi ddim yn rhy hapus i gael brawd bach newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Bwmerang

Ymunwn â'r Abadas wrth iddynt fwynhau amser 'aba-dw-bi-dî' yn rholio lawr bryn. Mae gan Ben gêm dda arall iddynt ei chwarae - 'gêm y geiriau'. Tybed beth yw 'bwmerang' ac ym mhle gellir ei defnyddio?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Wibli Sochyn y Mochyn - Pawb i Guddio

Nid yw Wibli i'w weld yn unman ond mae swn chwerthin mawr yn dod o gefn y soffa. Ai Wibli sy'n cuddio yno? Mae ei gynffon a'i glustiau i'w gweld. Na, nid Wibli sydd yno ond ei ffrindiau i gyd ac mae Wibli yn chwilio amdanyn nhw! Mae pawb yn mwynhau chwarae cuddio ond mae Wibli'n torri ei fol eisiau dod o hyd i'r gweddill!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Hafod Haul - Jaff yn Cyrraedd

Mae'n ddiwrnod braf ar fferm Hafod Haul, ac mae un creadur bach ar fin cyrraedd ei gartref newydd am y tro cyntaf. Croeso i Hafod Haul, Jaff.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Popi'r Gath - Cân y Cwmwl

Pan fo Alma'n anghofio cân, mae Popi yn awgrymu mynd i Gastell y Caneuon Coll.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Ty Mêl - Gwenyn Chwim

Mae'n ddiwrnod Chwaraeon yr Ysgol ac mae Morgan yn dysgu pa mor bwysig ydy gweithio fel tîm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Cei Bach - Y Gwestai Arbennig

Hwre! O'r diwedd, mae'r diwrnod mawr wedi dod, a Gwesty Glan y Don yn agor gyda pharti mawr a gwestai go arbennig. Pwy yw e - neu hi - tybed? Mae pawb ar dân eisiau gwybod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Do Re Mi Dona - CwmbrânPwy sy'n Helpu?

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrân i ddysgu cân 'Pwy Sy'n Helpu?', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Atgas

Mae Guto a'i ffrindiau'n mynd ar antur i flasu'r blodau dant y llew melysaf yn y byd, ond yn darganfod eu bod yn cael eu hamddiffyn gan y cymeriad mwyaf hunanol yn yr holl ddyffryn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Octonots - Yr Octonots a'r Morfeirch Cari

Yn dilyn storm ffyrnig, mae'r Octonots yn gorfod dod o hyd i gariad morfarch sydd ar goll ac sydd ar fin geni morfeirch bach!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Bing - Ffôn Symudol

Mae Bing yn chwarae gêm 'letys yn siarad' ar ffôn Fflop pan mae'n gollwng y ffôn ac yn ei dorri ar ddamwain.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Patrôl Pawennau - Gofalwyr blewog

Wrth chwarae ger y traeth mae Cadi, Aled, Cena a Dyfri yn darganfod crwbanod y môr bach yn deor. Mae'n rhaid i'r Pawenlu sicrhau bod y rhai bach yn cyrraedd y môr yn ddiogel.

Content options
11:15 Meripwsan - Sbonc

Mae Meripwsan yn darganfod broga yn yr ardd ac yn dysgu sut i neidio, er na all neidio mor bell ag Owi a Cwacadeil. Mae'r broga yn neidio oddi ar garreg fwsoglyd, yn hwylio drwy'r awyr ac yn glanio ar frwynen hir. Mae Meripwsan eisiau gwneud yr un fath!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Blero yn Mynd i Ocido - Brechdanau Bach

Mae Blero yn ymuno â Sim a'i ffrindiau i fynd ar antur y tu mewn i frechdan i dynnu lluniau o atomau i Faer Oci.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 TiPiNi - Treorci

Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Nhreorci - lle perffaith felly i TiPiNi lanio! Gyda help ffrindiau o Ysgolion Ynyswen a Bronllwyn, mae Kizzy a Kai yn dysgu am bobl enwog iawn yr ardal - rhai cerddorol a rhai chwim!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Nodi - Tyrd 'Nôl Lindi

Mae Fflach yn gweld eisiau Lindy.

Content options

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o Lido Ponty ym Mhontypridd, a chawn sgwrs a chân gyda'r gantores Lowri Evans.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
13:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:05 Prynhawn Da

Bydd Ellen Llewelyn yn cynnig cyngor ar weithgareddau i'w gwneud gyda'r plant dros wyliau'r haf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 18 / Stage 18

Darllediad byw o gymal 18 fydd yn arwain y peloton ar daith 183km o Briancon i gopa'r Col d'Izoard. Fe allai heddiw fod yn dyngedfennol yn y ras am y crys polca dot, gyda phwyntiau dwbl ar gael ar gopa'r ddringfa olaf.

Content options

16:45 Peppa - Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd ac mae Musus Hirgorn yn gofyn i bawb ddod â rhywbeth i'w werthu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

16:50 Bing - Pen Wy

Yng nghylch Amma heddiw mae'r plant yn gwneud pennau wy gyda phlisgyn wy a hadau berw'r dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Ysgol Jac

Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Llandwrog, Ysgol Brynaerau ac Ysgol Waunfawr, Gwynedd.

Content options
17:35 Crwbanod Ninja - Cyfodiad y Crwbanod: Rhan 2

Pan mae Sgyryn yn caniatáu i'w feibion, y Crwbanod Ninja ymweld â'r wyneb maent yn darganfod nad yw pethau mor syml â hynny. Rhan 2.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal Gwestai'r Byd

Mewn pennod o 2009, bydd Aled Samuel a'r cynllunydd Leah Hughes yn ymweld â gwesty'r Klaus K yn y Ffindir, y Forbury yn Reading, a Raffles yn Dubai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Codi Hwyl: Llydaw - BenodetQuimper

Mae'r daith ar hyd arfordir Llydaw yn y Mystique yn parhau. Y tro hwn fe fydd John a Dilwyn yn hwylio i Benodet /Benoded lle byddan nhw'n ymweld â'r farchnad leol. Bydd John yn ceisio troi ei law at wneud crêpes a bydd cyfle i bicio i Quimper / Kemper, prifddinas weinyddol a diwylliannol Llydaw cyn troi trwyn y Mystique tua Concarneau / Konk Kerne.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Byddwn yn crwydro Ynys y Barri gyda wyneb adnabyddus sy'n byw yno, a bydd Mari'n ymweld â Chrochenwaith Gwili.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Hywel yn rhybuddio Sheryl rhag rhoi pwysau annheg ar Wil. Mae'n amser cwis ym Maes-y-Deri!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Y Ty Cymreig - Y Ty Cymreig

Yn y rhifyn yma o 2008, cawn weld enghreifftiau o bensaernïaeth yn yr hen Sir Gâr. Byddwn yn ymweld ag ystod eang o dai, o fwthyn bychan to gwellt yng ngogledd amaethyddol y sir hyd at ysblander gothig Castell y Strade yn y de diwydiannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 O'r Galon: Taith Dewi

Ychydig a wyddai'r actor Dewi Rhys ei fod wedi ei fabwysiadu. Yn Taith Dewi bydd yr actor poblogaidd yn gwneud darganfyddiadau rhyfeddol am ei deulu gwaed fydd yn newid ei fywyd. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2012.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 18: Uchafbwyntiau

Uchafbwyntiau cymal 18 fydd yn arwain y peloton ar daith 183km o Briancon i gopa'r Col d'Izoard. Fe allai heddiw fod yn dyngedfennol yn y ras am y crys polca dot, gyda phwyntiau dwbl ar gael ar gopa'r ddringfa olaf.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ar y Dibyn

Wedi i'w cyfnod yn y bwt camp ddod i ben, bydd yn rhaid i'r pedwar anturiaethwr sy'n weddill oroesi yn ardaloedd gwyllt Bannau Brycheiniog. Pwy fydd yn cael cyfle i barhau i gystadlu am y teitl, 'Pencampwr Blwyddyn Antur Ar y Dibyn'?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?