S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i blant: Sbarc, Y Brodyr Coala, Ynys Broc Môr Lili, Blero yn Mynd i Ocido, Loti Borloti, Halibalw, Octonots, TiPiNi, Peppa, Llan-ar-goll-en.

Content options
06:00 Sbarc - Dwr

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

Content options
06:15 Y Brodyr Coala - Siwsi'n Dawnsio

Cyfres i blant bach. Pwy fydd angen eu cymorth y Brodyr Coala heddiw?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Ynys Broc Môr Lili - Neges mewn potel

Mae'n ben-blwydd Gwil ac mae 'na lwybr o gliwiau i'w ddilyn.

Content options
06:35 Blero yn Mynd i Ocido - Plu Eira

Mae Blero wrth ei fodd pan ddaw storm o eira i Ocido - a hynny ganol haf!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:45 Loti Borloti - Mathemateg

Caiff Macsen drafferth gyda'i waith cartref Mathemateg felly mae Loti Borloti yn cynnig gwahanol syniadau iddo fyddai'n ei helpu i adio a thynnu, gan gynnwys gwneud peli bach siocled blasus! Trwy wneud yr ymarferion hyn mae Macsen yn sylweddoli ei fod yn gallu datrys y problemau Mathemategol ac mae'n cael hwyl wrth wneud hynny.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Octonots - Yr Octonots a'r Hwylbysgod Chw

Pan fydd yr holl gychod Tanddwr yn colli pob rheolaeth, mae Capten Cwrwgl a Harri yn neidio ar gefn Hwylbysgod Chwim i'w dal a'u cael dan reolaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 TiPiNi - Llanelli

Heddiw, mae TiPiNi yn cyrraedd Llanelli a gyda ffrindiau newydd o Ysgol Dewi Sant mae Kizzy a Kai yn ymweld â Pharc y Scarlets ac yn clywed hanes hen enw'r dref!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:40 Peppa - Pen-blwydd Dadi Mochyn

Heddiw yw pen-blwydd Dadi Mochyn, ond mae'n rhaid iddo fynd i weithio. Tra ei fod o yn ei waith, mae Mami Mochyn, Peppa a George yn paratoi syrpreis pen-blwydd arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Llan-ar-goll-en - Môr-ladron

Mae pawb ym mhentref Llan-ar-goll-en wrthi'n paratoi ar gyfer parti Môr-ladron! Ond mae'r gacen wedi diflannu! All Ceri'r Ci-dectif a Prys ar Frys ddarganfod pwy oedd y lleidr llwglyd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni gwych a digon o hwyl: Angelo am Byth, Ben 10, Ysgol Jac, Y Gemau Gwyllt, Bernard, Hendre Hurt, Sinema'r Byd: Y Botel Ryfedd.

Content options
08:00 Angelo am byth - Methu Ysgol

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Ben 10 - Y Gynghrair

Mae criw mewn helmedau yn lladrata'r dref ac yn ystod y cythrwfl mae Macs yn cael ei anafu ac mae Ben, fel Talhaearn, yn ei hebrwng i'r ysbyty. A fydd Tadcu yn gwella?

Content options
08:30 Ysgol Jac

Yn ymuno â Jac Russell ac Ifan heddiw mae pobl ifanc o Ysgol Teilo Sant, Llandeilo ac Ysgol Nantgaredig, Caerfyrddin.

Content options
09:00 Y Gemau Gwyllt

Yr wythnos hon bydd cystadleuwyr y De Orllewin yn saethu bwa a saeth ac yn gwneud her coasteering.

Content options
09:25 Bernard - Y Stadiwm Olympaidd

Ar drothwy'r Gemau Olympaidd mae Bernard yn ymweld â'r Stadiwm ond mae'n cael trafferth yn mynd i mewn.

Content options
09:30 Hendre Hurt - Bwyty Moc

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ôl i'n cefnau ni!

Content options
09:45 Sinema'r Byd - Y Botel Ryfedd

Ffilm fer o Serbia am frawd a chwaer sy'n dod o hyd i botel ar lannau llyn. Mae neges ar y botel yn dweud y bydd y sawl sy'n yfed y cynnwys yn cael hyd i unrhyw wybodaeth y mynnent.

Content options

10:00 OMG: Ysgol Ni!

Cyfres sy'n dilyn hynt a helynt athrawon, disgyblion a rhieni Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug. Maes Garmon yw'r unig ysgol uwchradd Gymraeg yn Sir Y Fflint, ac mae 85% o'i disgyblion yn dod o gartrefi di-Gymraeg. Mae ceisio cynnal a hybu'r iaith felly yn frwydr barhaus. Yn y rhaglen hon, fe fyddwn ni'n clywed am y cynllun arbennig i drochi dysgwyr ifanc yn yr iaith ac am brosiect cymunedol Taith yr Iaith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

10:30 OMG: Ysgol Ni!

Mae'r Nadolig yn agosáu ac yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, mae wythnos ola'r tymor yn un hynod o brysur gydag ymarferion ar gyfer y Gwasanaeth Nadolig. Hefyd, mae trefnu manwl ar gyfer y parti cymunedol - heb sôn am y paratoi yn y gegin ar gyfer cinio 'Dolig yr ysgol!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:00 3 Lle - Ffion Dafis

Ffion Dafis fydd yn ein tywys i dri lleoliad o'i dewis hi yn rhaglen olaf y gyfres. Bydd hi'n dychwelyd i bentref Dolwyddelan lle treuliodd flynyddoedd hapus ei phlentyndod. Awn gyda hi i lannau'r Fenai cyn teithio ar hyd ei thrydydd dewis, yr A470 rhwng y Gogledd a Chaerdydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Mynyddoedd y Byd - Y Rockies: Siân Lloyd

Sut mae gwarchod mynyddoedd mwyaf hardd y blaned? Gohebydd newyddion y BBC Siân Lloyd sy'n cwrdd â phobl y Rockies ac yn gweld y byfflo gwyllt yn dod yn ôl i'r copaon am y tro cyntaf mewn canrif a mwy - a hynny yn y modd mwyaf syfrdanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:30 Codi Hwyl: Llydaw - BenodetQuimper

Mae'r daith ar hyd arfordir Llydaw yn y Mystique yn parhau. Y tro hwn fe fydd John a Dilwyn yn hwylio i Benodet /Benoded lle byddan nhw'n ymweld â'r farchnad leol. Bydd John yn ceisio troi ei law at wneud crêpes a bydd cyfle i bicio i Quimper / Kemper, prifddinas weinyddol a diwylliannol Llydaw cyn troi trwyn y Mystique tua Concarneau / Konk Kerne.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

13:00 Ffermio

Yn y rhaglen olaf tan ganol Awst, bydd Daloni yn gofyn a oes cyfleoedd i gwmnïau bwyd o Gymru yn sgil Brexit. Bydd Alun yn ymweld â bridfeydd ceffylau mewn diwrnod agored a drefnwyd i godi arian at y Sioe Fawr a bydd Meinir mewn arddangosfa gneifio yn dathlu carreg filltir arbennig Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 Garddio a Mwy

Heddiw, yn y rhaglen olaf tan fis Medi, mae Sioned yn edrych yn ôl ar ymweliad â gardd yn Yr Wyddgrug yn ystod mis Ebrill. Y brîff oedd i dod â lliw i'r lle mewn pryd ar gyfer parti gardd yr oedd y perchennog wedi ei drefnu ar gyfer mis Gorffennaf. A fu cynlluniau Sioned yn llwyddiannus? Ac yn ôl yng ngardd Pont-y-Twr, mae Meinir yn ymuno â hi i arddio wrth i Iwan greu pryd blasus i ddathlu dechrau gwyliau'r haf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 20 / Stage 20

Bydd enillydd y Tour eleni yn cael ei benderfynu yn dilyn ras arall yn erbyn y cloc ar gymal 20. Dim ond 22.5 cilomedr ar hyd strydoedd Marseilles yw'r daith ac mae'n dechrau ac yn gorffen yn yr Orange Velodrome. Gallwch wylio'r holl gyffro'n fyw yng nghwmni'r criw.

Content options

16:50 Côr Eurovision: Y Daith i Riga

Yn dilyn eu buddugoliaeth yng nghystadleuaeth Côr Cymru ym mis Ebrill, bydd Côr Merched Sir Gâr yn cynrychioli Cymru yn Riga yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017. Dyma'r tro cyntaf i'r gystadleuaeth gael ei chynnal ac mae tipyn o fwrlwm ymysg y merched wrth iddynt baratoi ar gyfer y digwyddiad bythgofiadwy. Byddant yn perfformio o flaen cynulleidfa o 8,000 o bobl yn Latfia a miloedd mwy wrth i'r gystadleuaeth gael ei darlledu ar deledu ar draws Ewrop. Daw'r merched o saith gwahanol ysgol yn Sir Gâr a chawn gwrdd â'r aelodau a'u harweinydd Islwyn Evans wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y daith i Riga.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:20 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Yn y bennod yma bydd Ifan Jones Evans yn croesawu timau Harper Cymru a Moch Môn yn ôl i'r fferm. Bydd gofyn i'r ddau dîm fachu hwyaid, dal ieir ac adeiladu 'feeder' ar gyfer lloi bach mewn tasgau llawn hwyl a chyffro fydd yn profi sgiliau'r ffermwyr i'r eithaf. Mae'r ddau dîm yn brwydro i ennill eu lle yn y rownd gynderfynol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

18:15 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
18:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:30 Côr y Flwyddyn Eurovision 2017

Mae heno'n noson fawr i Gôr Merched Sir Gâr a'u harweinydd Islwyn Evans wrth iddyn nhw gynrychioli Cymru a chystadlu am deitl Côr y Flwyddyn Eurovision 2017. Dyma'r tro cyntaf i'r gystadleuaeth gael ei chynnal a bydd corau o naw gwlad yn Ewrop yn ymgiprys am y teitl mawreddog o flaen cynulleidfa o 8,000 yn Arena Riga. Cyn y cystadlu, cawn gyfle i gwrdd â'r merched yn Riga yng nghwmni Trystan Ellis-Morris a bydd Morgan Jones ac Elin Manahan Thomas yn ein tywys drwy'r ffeinal sy'n cael ei darlledu'n fyw o Latfia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Deuawdau Rhys Meirion - Wil Tân

Yr wythnos hon, Wil Tân sy'n canu deuawdau unigryw gyda Rhys Meirion. Awn ar daith dros 200 milltir o Ynys Môn i'r Ynys Werdd i weld rhai o'r lleoliadau yn Iwerddon sydd wedi cael dylanwad mawr ar ei fywyd cerddorol. Byddwn hefyd yn clywed y ddau'n perfformio gyda'i gilydd i gyflwyno eu fersiwn nhw o ganeuon poblogaidd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 20: Uchafbwyntiau

Bydd enillydd y Tour eleni yn cael ei benderfynu yn dilyn ras arall yn erbyn y cloc ar gymal 20. Dim ond 22.5 cilomedr ar hyd strydoedd Marseilles yw'r daith ac mae'n dechrau ac yn gorffen yn yr Orange Velodrome. Ymunwch â'r criw ar gyfer yr uchafbwyntiau.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Cool Cymru

Yr wythnos hon bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar y blynyddoedd 1996-97, ac yn cael hanes llwyddiant y bandiau mawr a ffyniant y diwydiant ffilmiau yng Nghymru. Byddwn hefyd yn dychwelyd i hynt a helynt un o'r nosweithiau pwysicaf yn hanes gwleidyddiaeth Cymru.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?