S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Hafod Haul, Guto Gwningen, Y Dywysoges Fach, Sbridiri, Halibalw, Bing, Ben Dant, Do Re Mi Dona, Digbi Draig, Sara a Cwac, Antur Natur Cyw, Meic y Marchog, Cei Bach.

Content options
06:00 Hafod Haul - Penblwydd Jaff

Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? Daw'r anifeiliaid eraill i'r adwy i greu picnic i'w gofio iddo ar y mynydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Pluen Hen Ben

Wedi i Guto gymryd un o blu cynffon Hen Ben mae'n rhaid rasio drwy'r cwm i geisio'i chael yn ôl a thawelu'r dylluan flin!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Y Dywysoges Fach - Dwi isio ennill

Pan enillodd y Dywysoges Fach ei gêm gyntaf o nadroedd ac ysgolion roedd hi wrth ei bodd ac eisiau curo pawb yn y castell.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Sbridiri - Siapiau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu cardiau snap siapiau. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M. Edwards lle mae'r plant yn creu gêm y siapiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Bing - Sioe

Mae Bing a'i ffrindiau yn llwyfannu sioe yn y parc. Ar ôl dawns Coco, cân Pando ac acrobateg Swla mae pawb yn edrych ymlaen at weld diweddglo Bing.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Ben Dant - Gwaelod y Garth

Ymunwch â Ben Dant a'r criw o Ysgol Gwaelod y Garth wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Do Re Mi Dona - Ysgol y CastellY Tywydd

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Y Castell, Caerffili i ddysgu'r gân 'Y Tywydd', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Digbi Draig - Dwyn lliw

Mae Betsi a'r Newidliwiwr yn troi Digbi'n goch fel ei arwr Gruffudd Goch yn y gobaith y bydd yn medru hedfan - ond nid yw'n llwyddo.

Content options
08:00 Sara a Cwac - Siop Eistedd

Mae Sara a Cwac yn chwilio am gadair newydd ac yn dod ar draws cadair arbennig iawn yn y siop y maen nhw'n ei galw'n Siop Eistedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:25 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

Content options
08:35 Cei Bach - Y Gwestai Arbennig

Hwre! O'r diwedd, mae'r diwrnod mawr wedi dod, a Gwesty Glan y Don yn agor gyda pharti mawr a gwestai go arbennig. Pwy yw e - neu hi - tybed? Mae pawb ar dân eisiau gwybod!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Allwedd Greta

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

Content options

09:00 Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Cyfle i weld uchafbwyntiau'r Sioe Fawr o Lanelwedd y llynedd, gydag Ifan Jones Evans. Cawn olwg ar y cystadlaethau a'r pencampwriaethau a bydd Ifan yn sgwrsio â rhai o'r enillwyr ac arbenigwyr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Byw yn y Byd

Cyfres ddogfen o 2011 sy'n dilyn taith Russell Jones i Kenya a Tanzania yn ystod mis Ionawr 2011. Wrth iddo baratoi i adael Rhosgadfan mae Russell rhwng dau feddwl am y daith o'i flaen. Ar ôl cyrraedd Kenya mae'n cael croeso gan deulu o dyddynwyr yn ardal Mbeere, ac yn fuan iawn mae'n torchi llewys ac yn cael pridd ar ei ddwylo. Yn gwmni iddo mae Branwen Niclas o'r elusen Cymorth Cristnogol, ac mae'r ddau'n ymweld â chanolfan sy'n helpu ffermwyr a'u teuluoedd i oroesi'r sychder mawr sy'n wynebu'r ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Byw yn y Byd

Mae Russell Jones yn dechrau mwynhau bywyd bob dydd yn Kenya a chyn ffarwelio â'r teulu yn ardal Mbeere, mae e a Branwen Niclas yn ymweld â fferm sy'n tyfu llysiau i'w hallforio. Yn Nairobi caiff Russell agoriad llygad wrth ymweld â gardd organig ynghanol slymiau Kibera ac mae'n cael cyfle i weld yr ieir mwyaf yn y byd ar saffari.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Uchafbwyntiau

Mewn rhaglen o 2014, cawn ail-fyw rhai o uchafbwyntiau'r gyfres. Cawn gwmni'r Gwir Barchedig Barry Morgan, cyn Archesgob Cymru ac ymweld â Llangeitho 300 mlynedd ar ôl geni Daniel Rowland. Byddwn ni'n mynd i gapel Bethel, Cwm Taf, ganrif ers iddo gael ei ail godi a Llangyndeyrn, hanner canrif ers ennill brwydr i rwystro creu cronfa ddwr yng Nghwm Gwendraeth Fach.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Arfordir Cymru: Llyn - Porth FesygYnys Enlli

Cyfres yn archwilio'r enwau a'r hanesion sydd i'w cael o amgylch glannau Penrhyn Llyn. Mae taith y bennod yma yn mynd o Borth Fesyg, ar hyd y penrhyn a throsodd i Ynys Enlli. Byddwn yn clywed am drychinebau a chwedlau cyn croesi'r Swnt i dir sanctaidd Enlli.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:53 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:55 Arfordir Cymru: Llyn - Porth Meudwy-Abersoch

Cyfres yn archwilio'r enwau a'r hanesion sydd i'w cael o amgylch glannau Penrhyn Llyn. Mae taith y bennod hon yn mynd o Borth Meudwy, heibio Porth Neigwl ac ymlaen i Abersoch. Byddwn yn hwylio cwch sy'n agos at ei gant oed, yn bragu cwrw yn null yr Oes Efydd ac yn clywed am un o chwedlau mwyaf rhyfeddol yr holl ardal.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:20 Ras yr Wyddfa 2017

Uchafbwyntiau Ras yr Wyddfa 2017 o'r dechrau i'r diwedd. Dyma ras ryngwladol gyda rhedwyr clwb a rhedwyr elît o bedwar ban byd yn herio'i gilydd i fod y cyntaf dros y llinell derfyn. Bydd ambell un â'i fryd ar guro'r record o 1 awr 2 funud a 29 eiliad a osodwyd gan Kenny Stuart 'nôl yn 1985. Tybed ai eleni fydd y flwyddyn y caiff ei thorri?

 • Isdeitlau Saesneg

14:15 Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ôl dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

16:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 21 / Stage 21

Wedi rhyw 3,500 o gilometrau, bydd y daith yn gorffen ar lwyfan ysblennydd y Champs-Élysées. Yr holl gyffro yn fyw wrth i enillydd Le Tour de France 2017 gael ei gyflwyno i'r dorf.

Content options

18:30 3 Lle - Aled Siôn Davies

Aled Siôn Davies, y pencampwr Paralympaidd ifanc, yw'r cyntaf i ddewis ei dri lleoliad yng nghyfres newydd 3 Lle. Dewis cyntaf Aled yw Traeth Mawr ger Tyddewi, lle treuliodd nifer o wyliau hapus iawn gyda'i deulu yn eu carafán gan gystadlu mewn rasus nofio yn y môr gyda'i frawd. Un o uchafbwyntiau gyrfa Aled hyd yn hyn yw cipio'r fedal aur yng Ngemau Olympaidd Llundain 2012 am daflu'r ddisgen. Bydd yn ail-ymweld â'r Stadiwm Olympaidd i hel atgofion am y digwyddiad hwn a fu'n drobwynt allweddol yn ei fywyd; profiad sy'n parhau'n fyw iawn yn ei gof. Mae'r daith athletaidd yn parhau wrth i Aled ein tywys o amgylch Canolfan Genedlaethol Athletau Dan Do yng Nghyncoed, Caerdydd, lle mae bellach yn hyfforddi ers dros 10 mlynedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Ffermio

Yn y rhaglen olaf tan ganol Awst, bydd Daloni yn gofyn a oes cyfleoedd i gwmnïau bwyd o Gymru yn sgil Brexit. Bydd Alun yn ymweld â bridfeydd ceffylau mewn diwrnod agored a drefnwyd i godi arian at y Sioe Fawr a bydd Meinir mewn arddangosfa gneifio yn dathlu carreg filltir arbennig Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:25 Newyddion

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol - Uchafbwyntiau

Y tro hwn, cawn gyfle i ail fwynhau rhai o'r perfformwyr gwefreiddiol sydd wedi ymddangos yn ystod y gyfres, gan gynnwys Côr Glanaethwy, Gwyneth Glyn, Elgan Llyr Thomas, Côr Siambr Cymru, Mary-Jane O'Doherty a chorau'r Waun Ddyfal a Bechgyn Bro Taf.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Mynyddoedd y Byd - Corea: Stephen Evans

Pam bod dinasyddion De Corea'n disgrifio eu mynyddoedd fel 'breichiau mam'? Gohebydd y BBC yn Seoul, Stephen Evans, sy'n mentro mas o'r brifddinas i geisio deall pam mae'r uchelfannau mor agos at galonnau'r bobl, ac i syllu draw dros y ffin i'r Gogledd ar adeg o densiwn mawr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Y Sioe 2017 - Rhagflas 2017

Ifan Jones Evans sy'n edrych ymlaen at y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn cael blas ar y canu yng ngwasanaeth Moliant y Maes. Bydd S4C yn darlledu rhaglenni byw ac uchafbwyntiau o'r maes dros y pedwar diwrnod nesaf.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Seiclo: Le Tour de France - Cymal 21: Uchafbwyntiau

Wedi rhyw 3,500 o gilometrau, bydd y daith yn gorffen ar lwyfan ysblennydd y Champs-Élysées. Uchafbwyntiau'r cyffro wrth i enillydd Le Tour de France 2017 gael ei gyflwyno i'r dorf.

Content options
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Traed Lan

Mae'r gyfres hon yn codi'r llen ar fyd preifat a chyfrinachol yr angladdwyr - y rhai sy'n byw ym myd y meirw. Ac mae'n fyd sy'n newid. Nid du yw'r unig liw bellach. Mae dewis personol yn dylanwadu'n fwyfwy ar sut rydyn ni'n ymadael â'r byd hwn. Ond mae un peth sydd ddim yn newid. Mae hwn yn fyd llawn emosiwn - ac mae'n rhaid i'r ymgymerwyr a'r teuluoedd ymdopi â hyn o ddydd i ddydd. Heddiw, byddwn yn ymweld ag Arwel Hughes a'i frawd Ieuan ar Ynys Môn; yn cwrdd â Hefin Williams yn hen ardal y glo carreg, Cwm Gwendraeth, ac yn dilyn y cymeriad lliwgar Gareth Jenkins ym Maglan, Port Talbot. Dyma dri busnes teuluol sy'n byw a gweithio ym myd y meirw ond sy'n gallu codi gwên hyd yn oed yng nglyn cysgod angau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:00 Cymoedd Roy Noble

Cwm ola'r gyfres yw Dyffryn Tywi sydd yn gartref i lyn anferth Llyn Brianne ac sy'n cyfleu dwr i Abertawe a'r cyffiniau. Y ffermwr Aled Edwards a'i wraig Eleri sy'n tywys Roy o amgylch eu fferm lle maen nhw'n magu gwartheg Limousin. Yna, Prif Fachgen Coleg Llanymddyfri, Huw Richards Price, sy'n croesawu Roy i'r coleg hanesyddol i glywed ychydig am ei fusnes gwefan unigryw. Jim Griffiths sydd yn treulio misoedd ar y tro yn teithio'r byd ar gefn ei feic modur yw'r alwad nesaf cyn i Roy gwrdd â'i hen ffrind, y ddarlledwraig Sara Edwards, sydd erbyn hyn yn Arglwydd Raglaw Sir Ddyfed.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?