S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Ben Dant - Ysgol Aberaeron

Croeso i Ynys y Morladron. Ymunwch a Ben Dant a'r morladron o Ysgol Aberaeron wrth iddynt fynd ar antur i ddarganfod y trysor.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Sam Tân - Steele 'Rhen Ddyn

Mae'r Prif Swyddog Steele yn poeni pan fo'n gorfod colli diwrnod o waith oherwydd salwch ond mae e dal yn llwyddo i achub y dydd a dangos ei fod yn swyddog dewr a defnyddiol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Bobi Jac - Yn Copïo

Mae Bobi Jac yn chwarae gêm copïo ar antur drofannol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Dolffin Bach

Pan fydd dolffin ifanc yn dilyn Harri adref, mae'n rhaid i Harri ei warchod tra bo'r Octonots eraill yn chwilio am ei fam!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Y Bêl

Mae Peppa a Siwsi yn dechrau chwarae tenis ac mae George yn drist gan mai dim ond dwy raced sydd ganddyn nhw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Heini - Marchogaeth

Cyfres yn llawn egni a cyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld â chanolfan Marchogaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:15 Blero yn Mynd i Ocido - Ffion yn Ffrwydro!

Mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau rwystro llosgfynydd rhag ffrwydro hyd nes y byddan nhw wedi cael cyfle i achub yr anifeiliaid sy'n byw yn ei gysgod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Twm Tisian - Y Pry

Mae Twm ar fin cael ei ginio ond mae yna ymwelydd yn y ty sydd yn creu trafferth iddo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:35 Antur Natur Cyw

Cyfres i blant meithrin sy'n cyflwyno gwybodaeth am fyd natur a gwahanol fathau o greaduriaid.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:50 Cymylaubychain - Seren Swyn

Mae Bobo yn cynhyrfu'n lân pan mae'n clywed am allu'r seren swyn i wireddu dymuniadau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Stiw - Parti Gwisg Ffansi

Wrth baratoi ar gyfer parti gwisg ffansi mae Stiw'n darganfod bod pob gwisg mae o'n ei dewis yn cael ei gwisgo gan rywun arall.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:10 Heulwen a Lleu - Blewog

Ym mhennod heddiw, mae Heulwen a Lleu'n dysgu sut mae rhai anifeiliaid yn llwyddo i gadw'n gynnes pan mae'n oer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Teulu Mawr - Gardd Dwt

Cyfres gartwn i blant.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Llan-ar-goll-en - Y Darlun Coll

Mae Arwel Achub wedi cael gwahoddiad i beintio darlun o'r maer. Cyn iddo ei gwblhau, mae'r darlun yn diflannu. Mae Prys yn amau nifer o'r pentrefwyr ond pa un ohonynt gipiodd y darlun, a pham?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Daniel

Yn y Gogledd mae Daniel yn byw - ac mae ganddo westy cathod lle mae cathod yn dod ar eu gwyliau! Am le da i chwarae chwilio! Ond hoff anifail Daniel ydy ceffyl - os wnaiff o chwarae chwilio, a ddaw o hyd i geffyl yn rhywle tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Y Sioe 2017

Ar ddiwrnod cyntaf Sioe Frenhinol Cymru 2017 Nia Roberts, Dai Jones, Heledd Cynwal, David Oliver, Meinir Howells a Catrin Haf Jones sy'n cyflwyno o faes y sioe yn Llanelwedd. Heledd a David fydd yng nghanol bwrlwm y prif gylch tra bo Dai a Meinir yn cadw llygaid barcud ar gystadlaethau'r gwartheg a'r defaid. Bydd Nia'n blasu cynnyrch y Neuadd Fwyd wrth i Catrin fynd draw i gylch y moch.

12:00 Y Sioe 2017

Mwynhewch y cystadlu a'r canlyniadau drwy gydol y dydd yng nghwmni Nia Roberts, Dai Jones, Heledd Cynwal a David Oliver, Meinir Howells, a Catrin Haf Jones.

13:55 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Y Sioe 2017

Ymunwch â'r tîm wrth iddyn nhw fwrw golwg dros ganlyniadau cystadlaethau'r dydd ynghyd â Phrif Bencampwriaeth Unigol y Gwartheg Bîff.

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Anifeiliaid Anhygoel - Y Panda Mawr

Cartref y Panda yw Tsieina, bambw yw eu hoff fwyd. Mae'n anifail prin yn y gwyllt, dim ond rhyw 2,000 ohonyn nhw sy'n dal i fyw yn eu cynefin naturiol.

17:05 Gogs - Dyfeisiau

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig.

Content options
17:10 Ben 10 - Yn Eich Dyblau

Mae'r syrcas yn y dref ac mae Gwen a Tadcu wedi gwirioni ac yn edrych ymlaen at gael mynd. Ond mae Ben yn darganfod yn fuan iawn nad syrcas cyffredin mohoni.

Content options
17:35 Pyramid

Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Mewn rhaglen o 2005, bydd Nia Parry yn cwrdd â Dr Terry James, cerddor ac arweinydd sydd wedi treulio'r mwyafrif o'i fywyd yng nghwmni enwogion y byd ffilm a theledu ac sy'n ymfalchïo yn ei gasgliad o siwtiau a chotiau mawr. Bydd Ceris Elwen o Langernyw yn esbonio pam mae hi wrth ei bodd yn gwisgo lan, a bydd Carys Hedd o Aberystwyth yn dangos yr holl ddillad mae wedi'u prynu o siopau ail law.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Gwlad Moc

Ym mhennod ola'r gyfres hon o 2014, mae Iolo Williams yn cadw cwmni i Moc Morgan i drafod bywyd gwyllt a'r gwaith o ofalu amdano. Maen nhw wedi bod yn ffrindiau ers blynyddoedd a'r ddau wedi cyflwyno sawl raglen am fywyd gwyllt Cymru ar hyd y blynyddoedd. Bywyd gwyllt Ynys-hir, Parc Dinefwr ac afon Tywi sy'n sefyll yn y cof i'r ddau ddyn, felly dyna le bydd Moc ac Iolo yn ein tywys heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Byddwn yn darlledu'n fyw o'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn lansio ein cystadleuaeth ffotograffiaeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Eifion yn rhybuddio Cadno ei bod yn chwarae gyda thân wrth helpu Linda i guddio ei thabledi. Sut hwyl gaiff Jim ar ei ymgyrch ddiweddaraf i gynyddu gwerthiant yn y siop?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Y Sioe 2017 - Uchafbwyntiau

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Bydd e'n sgwrsio â rhai o'r enillwyr ac arbenigwyr ac yn bwrw golwg yn ôl dros brif gystadlaethau'r dydd. Mwy ar ôl Newyddion 9.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Sioe 2017 - Uchafbwyntiau

Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Dylan ar Daith - Dylan ar Daith- San Steffan i Tennessee: John Griffith

Y tro hwn bydd Dylan Iorwerth yn dilyn taith Y Gohebydd - sef John Griffith - Cymro o'r Bermo yn wreiddiol, radical a chyfathrebwr pwysig yn ei oes a fu'n ohebydd San Steffan i'r Faner am flynyddoedd. Aeth i'r Unol Daleithiau ym 1865 ac roedd John Griffith yn Washington pan basiwyd y Mesur Hawliau Dynol a arweiniodd at ryddhau'r caethion. Fe welodd olion y Rhyfel Cartref cwta dri mis ar ôl i'r Rhyfel gwaedlyd hwnnw ddod i ben ac fe glywodd am y Cymry hynny a fu'n yn rhan o'r ymladd. Daeth y profiadau hynny yn bwysig iddo dair blynedd yn ddiweddarach, yn ôl yng Nghymru, adeg y 'troi mas' yng ngwaelod Sir Aberteifi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:58 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Dos i Gwcio

Beth yw hanes cymêrs Cegin Cofi erbyn hyn? Yn yr ail raglen o ddwy, cawn weld sut mae'r hogia' yn datblygu eu breuddwyd o greu cegin gymunedol, sy'n gwerthu bwyd iach a rhad i bobl ardal Caernarfon. Cawn wybod sut mae bywyd priodasol yn trin Sgaw a Catherine, ac mi fydd y gegin ar y lôn yn gweini bwyd i Noson Tân Gwyllt y stad cyngor lleol. Ond a fydd y bwyd iach yn gwerthu, a'r noson yn mynd efo bang? Neu ai siom arall fydd yn dod i ran y criw? A beth fydd y dyfodol i'r hogiau, rwan bod y fan fwyd yn barod a phawb wedi cael hyfforddiant? Dim ond dechrau mae'r siwrnai i hogia' a genod Cegin Cofi.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Y Sioe 2017 - Uchafbwyntiau

Ifan Jones Evans sy'n cyflwyno uchafbwyntiau o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Bydd e'n sgwrsio â rhai o'r enillwyr ac arbenigwyr ac yn bwrw golwg yn ôl dros brif gystadlaethau'r dydd. Mwy ar ôl Newyddion 9.

 • Isdeitlau Saesneg

00:00 Y Sioe 2017 - Uchafbwyntiau

Mwy o uchafbwyntiau o faes y Sioe yn Llanelwedd.

 • Isdeitlau Saesneg
00:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?