S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Hafod Haul - Yr Ymweliad

Mae criw o blant yn ymweld â Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes y Garreg Fawr

Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac mae Guto a'i ffrindiau'n sylweddoli y bydd yn dinistrio ty Mrs. Tigi-Dwt a hithau yno'n cysgu dros y gaeaf. Tybed a fyddan nhw'n gallu achub Mrs. Tigi-Dwt?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:30 Sam Tân - Dafad ar y Ffordd

Mae Norman yn mynd â Woolly am dro, ond mae'n crwydro i'r briffordd gan achosi damwain!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Twt - Prosiect Arbennig Cen Twyn

Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae Twt ar dan eisiau gweld beth yw'r peiriant newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Ciw o Draffig

Mae Nain a Taid Mochyn wedi gwahodd Peppa a'i theulu am ginio. Ar eu ffordd yno, mae'r teulu yn cael eu dal mewn ciw o draffig hir iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Olobobs - Fflwff

Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw!

Content options
07:20 Digbi Draig - Yr Helfa Gnau

Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gêm. Mae hi'n awyddus i gael y wobr arbennig! Mae Cochyn wastad yn ennill yr Helfa Gnau, ond ddim y tro hwn; mae Glenys a Teifion yn dod o hyd i bob cneuen yn hawdd.

Content options
07:30 Dona Direidi - Ben Dant 2

Yr wythnos hon mae'r môr-leidr Ben Dant yn ymuno â Dona Direidi. Mae'n paratoi ar gyfer mordaith hir ac yn sôn am y caneuon y bydd yn eu canu a'r bwyd y bydd yn ei fwyta. Mae Dona yn ei helpu i greu picnic o fwyd yn llawn siapiau gwahanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sara a Cwac - Dim Gwlân

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffiau, ac yn gweld beth sydd yn digwydd pan mae Siani yn rhedeg allan o wlân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Ty Mêl - Gwenynen Ddewr

Mae Dr Chwilen yn dod i'r ysgol i roi archwiliad meddygol i'r plant, ond pwy fydd y cyntaf tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim yn licio taranau

Mae'r Dywysoges Fach yn archarwres ac yn ofni dim, ond mellt a tharanau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Syrcas Deithiol Dewi - Diwrnod Poeth

Sut y gall Dewi gadw pawb yn gyfforddus ar ddiwrnod poeth?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Bethan

Cyfres sy'n dysgu iaith Makaton i blant. Heddiw mae Heulwen yn glanio mewn eira mawr yn ardal Llanuwchllyn ac yn chwarae Chwilio efo Bethan. Wedyn, mae'r ddwy yn mynd i Lan-llyn gyda ffrindiau Bethan, a chyn hir mae hi'n gapten llong!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Igam Ogam - Rhy Boeth

Mae Igam Ogam a Roli yn chwilio am gysgod yn ystod y tywydd poeth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Oli dan y Don - Digon yw Digon

Mae'r ddau gefnder Warden a Shane yn gystadleuol iawn ymhob maes. Oherwydd hyn maent yn colli rheolaeth ar falwn tywydd sy'n peryglu eu bywydau a bywyd Oli. Rhaid i Oli rhoi prawf iddyn nhw!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Gwenyn yn Pigo?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw byddwn yn clywed pam mae gwenyn yn pigo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Pwy sy'n Helpu Baba Glas

Mae Baba Glas yn brysur tu hwnt heddiw ond yn lwcus iawn, mae ganddo rywun i'w helpu. Pwy tybed?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Bach a Mawr

Ma hi'n bwrw eira ac yn amser 'nôl sled Mawr, ond a wnaiff Bach fwynhau'r reid?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Hafod Haul - Wyn Coll

Mae Daloni wedi cael dau oen bach o'r enw Elen a Owen. Ond, a fydd Jaff yn llwyddo i gael hyd iddynt ar ôl iddyn nhw fynd ar antur o gwmpas y fferm?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Maen nhw'n penderfynu ei ddal a chael gwared arno unwaith ac am byth, ond yn dysgu'n fuan bod dal pysgodyn yn llawer mwy anodd na'r disgwyl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Sam Tân - Go Cart Norman

Mae Norman yn adeiladu go-cart newydd, ond mae wedi anghofio am y brêcs ac mae'n anelu yn syth am y môr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Twt - Rhy Glou Twt

Mae Twt ar ras unwaith eto. Cyn hir, mae'r holl frysio yn arwain at drafferthion ar y dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Swigod

Mae Peppa a George yn chwarae efo swigod. Mae Dadi Mochyn yn dangos iddynt sut i wneud swigod mawr efo hen raced denis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Olobobs - Gwesty Bobl

Mae Bobl yn adeiladu gwesty i'r Heglwyr, ond dydy'r Heglwyr ddim yn rhy hoff ohono, felly mae'r Olobobs yn creu Sgwpiwr Slic i ddatrys y broblem.

Content options
11:20 Digbi Draig - Malwod

Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. Dydy Conyn ddim yn hapus o gwbl ac mae'n ceisio cael gwared arnynt.

Content options
11:30 Dona Direidi - Betsan Brysur 2

Yr wythnos hon does gan Dona ddim bwyd yn y ty ond mae Betsan brysur yn cyrraedd ac ar fin coginio torth o fara i Huwi Stomp. Mae Dona'n cytuno helpu Betsan er mwyn cael blas o'r dorth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sara a Cwac - Y Beic Bara

Mae Sara a Cwac yn rhedeg allan o fara. Yn y Siop Fara mae'r pobydd yn brysur iawn iawn, felly maen nhw'n pendefynu helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Byddwn yn fyw o noson Talwrn y Beirdd Bancffosfelen, a bydd Gerallt yn ymweld â siop bapurau deuluol ym Mhorthmadog sy'n dathlu carreg filltir arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Yr Anialwch - Ffion Dafis: Anialwch Gobi

Y Gobi - anialwch eithafol, sy'n grasboeth yn yr haf ac yn rhewi'n gorn yn y gaeaf. Ymunwch â Ffion Dafis wrth iddi deithio i anialwch mwyaf Asia i gyfarfod trigolion cynhenid y Gobi sydd yn brwydro yn ddyddiol yn erbyn yr elfennau. Dyma anialwch sydd yn wynebu trobwynt tyngedfennol yn ei hanes; mae effaith diwydiant i'w gweld ar y tir ac yn newid yr hen ffordd nomadig o fyw am byth.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Her Yr Hinsawdd - Norwy

Y tro hwn bydd yr Athro Siwan Davies yn dechrau ei thaith yn Longyearbyen, y ddinas fwyaf gogleddol yn y byd. Bydd Siwan yn cyfarfod gwyddonwyr o'r Norwegian Polar Institute a theuluoedd sydd wedi colli eu cartrefi a'u cariadon yn y cwympiadau eira dychrynllyd sy'n digwydd yn amlach y dyddiau hyn ar ynysfor Svalbard. Bydd Siwan hefyd yn teithio i ddinas Tromso yng ngogledd tir mawr Norwy i gwrdd â ffermwyr ceirw Sami sydd yn gorfod newid eu ffordd draddodiadol o ffermio o ganlyniad i dywydd twym, annhymhorol. Bydd hi hefyd yn sgwrsio â sgiwyr brwdfrydig sydd yn poeni am ddyfodol eu camp genedlaethol wrth i'r cyfnodau o eira fyrhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Cyfle i chi ennill £100 neu fwy yn Mwy neu Lai, bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le a byddwn yn coginio cyri yn y gegin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Cyfrinach Oes y Cerrig - Bara Beunyddiol

Gwenllian Jones sy'n cyflwyno'r rhaglen dreiddgar hon o 2004 sy'n olrhain datblygiadau allweddol yn hanes dynol ryw. Pan symudodd ein cyndadau yn ystod cyfnod Oes y Cerrig tuag at ffordd amaethyddol o fyw, gan feithrin y grawnfwydydd a dofi'r anifeiliaid cyntaf, newidiwyd cwrs y byd am byth. Yn y gyfres dair rhan hon bydd Gwenllian yn ein tywys trwy'r hanes anhygoel hwn gyda chymorth cyfraniadau gan arbenigwyr yn y maes. Bydd cyfle hefyd i ail fyw'r cyfnod gydag actorion yn ail greu golygfeydd o'r gorffennol. Yn y rhaglen hon gwelwn sut y tyfodd y trefi a'r systemau masnachu cyntaf, a sut y bu i ddarganfyddiadau mor elfennol â'r olwyn a metel drawsnewid y byd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Olobobs, Sam Tân, Digbi Draig, Meic y Marchog, Cacamwnci.

Content options
16:00 Olobobs - Pic Pic

Mae'r Olobobs wedi trefnu picnic, ond mae hi'n glawio, felly maen nhw'n creu Elisffant i chwythu'r cymylau i ffwrdd.

Content options
16:05 Sam Tân - Nyrs heb ei thebyg

Mae Mike a Helen yn trefnu parti yn yr ardd i ddathlu eu pen-blwydd priodas, ond mae tân yn difetha'r parti wedi i Mike roi'r hancesi papur ar ben y stof drydan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Digbi Draig - Brawd bach Conyn

Mae Betsi yn meddwl ei bod wedi rhoi swyn ar Conyn a'i wneud yn gawr. Mae Digbi a Cochyn yn egluro wrthi eu bod newydd ei weld a hynny fel 'Conyn maint iawn'.

Content options
16:30 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Ap Culhwch

Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Ond pan mae'n gorfodi Efa i roi swyn ar ap Culhwch, mae'n dysgu mai gwell ydy aros fel yr hyn ydych chi!

Content options
16:45 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 TAG

Gwestai Owain a Miriam heddiw bydd y cerddor Yws Gwynedd! Cawn weld uchafbwyntiau ffilm a theledu'r wythnos gan gynnwys y diweddaraf o X Factor gyda Lloyd Macey. Owain sy'n derbyn her 'Wyt Ti'n Gêm?' yn ZipWorld a bydd cyfle i ennill gadjets cerddorol!

Content options
17:45 Gwboi a Twm Twm - Bwystfil yn y Niwl

Mae Bwg yn gwneud camgymeriad mawr ac yn meddwl ei fod yn gweld bwystfil yn Siop y Pop. Daw Gwboi a Twm Twm i'r adwy ond beth fydd yn digwydd?

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

Yn y rhaglen hon o 2006, bydd Aled Samuel yn ymweld â Thy Capel yng Ngwenfo a fferm Sarn Fraint ar Ynys Môn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Garddio a Mwy

Gyda'r hydref ar ein gwarthau, Sioned sy'n plannu potyn sy'n adlewyrchu'r newid yn y tymor tra bod Iwan yn ceisio mynd i'r afael â'r broblem barhaus o dyrchod daear. Meinir sy'n dangos i ni sut mae creu 'wal fyw' gyda phlanhigion suddlon, a chawn ymweld â rhandir ym Mhorthmadog sy'n cael ei pharatoi am y misoedd hesb o'i blaen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heddiw, byddwn yn cofio storm fawr 1987, a bydd Gerallt yn edrych ar ofergoelion ym myd natur ar ddydd Gwener, 13eg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Mae Ed yn poeni am y posibilrwydd y bydd Sioned yn newid ei phle. Pwy yw cariad newydd Megan? A fydd Sioned yn cadw at ei gair o flaen y llys? Caiff Colin gynnig na all ei wrthod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ysgol Ddawns Anti Karen

Wedi oriau maith o ymarfer rhwystredig yn y stiwdio ddawns newydd mae Anti Karen yn bygwth rhoi'r ffidil yn y to wrth i grwpiau dan bymtheg 'Amrywiaeth' a'r 'Hunllef Annisgwyl' baratoi i ddangos eu doniau yng nghystadleuaeth frwd y Dream Makers dros y ffin yn Warrington. Ond mae Dei druan yn wynebu ei hunllef bersonol ei hun ac yn difaru trefnu diwrnod arbennig ar y dwr yn Llanberis i ferched yr ysgol ddawns.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Apêl DEC: Argyfwng Rohingya

Apêl Argyfwng y Rohingya ar ran y Pwyllgor Argyfyngau Brys (DEC).

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Deuawdau Rhys Meirion - Frank Hennessy

Mae'r artist poblogaidd sy'n cadw cwmni i Rhys Meirion yr wythnos hon wedi bod yn perfformio ers bron i 50 mlynedd fel rhan o'r band, 'The Hennessys'. Bydd y canwr gwerin 'Cardiff born, Cardiff bred,' Frank Hennessy, yn rhannu straeon ac yn siarad am rai o'r bobl a lleoliadau sydd wedi dylanwadu arno wrth fynd ar Rhys ar daith o gwmpas Caerdydd ac ar drip i Iwerddon. Bydd y ddau yn canu deuawdau o'u dewis nhw a chawn glywed Rhys yn canu gwerin am y tro cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Bang

Mae Sam yn poeni pan mae'r heddlu yn ei holi am Cai. Daw Gina o hyd i wybodaeth sy'n taflu goleuni newydd ar farwolaeth ei thad ac mae hyn yn arwain at sgwrs gyda Linda am y gorffennol. Mae Sam yn cyfarfod menyw o'r enw Ela sy'n troi ei fywyd wyneb i waered. Wedi noson wyllt, mae Sam yn chwarae gyda thân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?