S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Ynys Broc Môr Lili, Bobi Jac, Halibalw, Dona Direidi, Olobobs, Patrôl Pawennau, Asra.

Content options
06:00 Heini - Siopa Dillad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
06:15 Guto Gwningen - Hanes yr Arwr-Gwningen

Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nôl eu pys sydd wedi cael eu dwyn. Ond tydi hynny ddim mor hawdd, fel mae Benja'n darganfod yn fuan iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Octonots - a'r Pengwiniaid Ymerodrol

Mae'r Octonots yn dilyn mamau pengwin ymerodrol sydd ar eu ffordd adref at eu teuluoedd. Ar ôl i un o'r mamau frifo, mae'r Octonots yn ceisio'i chludo adref at ei theulu ond does ganddyn nhw ddim cyswllt radio na map.

Content options
06:35 Ynys Broc Môr Lili - Ffarwél i Dderyn y Môr

Mae Lili'n dod hyd i'r ffordd ddelfrydol o ddweud hwyl fawr wrth hen ffrind.

Content options
06:45 Bobi Jac - Yn Suo

Mae Bobi Jac a Sydney'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Dona Direidi - Huwi Stomp 2

Yr wythnos hon mae Huwi Stomp yn dod i weld Dona Direidi. Mae cadair Dona wedi torri ac yn lwcus ddigon mae Huwi yna i'w helpu. Mae Dona yn meddwl bod y gadair yn edrych yn ddiflas felly mae'n dwyn perswâd ar Huwi i'w addurno yn grand iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:25 Olobobs - Fflwff

Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw!

Content options
07:30 Patrôl Pawennau - Coeden Ffa

Mae Twrchyn yn cael breuddwyd anhygoel, tebyg i Jac a'r Goeden Ffa, lle mae Fflamia yn tyfu coeden ffa anferthol.

Content options
07:45 Asra - Ysgol Cymerau, Pwllheli

Bydd plant o Ysgol Cymerau, Pwllheli yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Rhaglenni i bobl ifanc: Pat a Stan, Y Dyfnfor, Ysbyty Hospital, Larfa, Pengwiniaid Madagascar, Pigo Dy Drwyn, SpynjBob Pantsgwâr, Boom!

Content options
08:00 Pat a Stan - Cwympo Mewn Cariad

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

Content options
08:10 Y Dyfnfor - Jim digwmni

Mae rhywun wedi dwyn y crwban mwyaf prin yn y byd ac mae'r teulu Nekton yn chwilio amdano. Ond mae'r person sydd wedi'i ddwyn eisiau eu cipio nhw hefyd!

Content options
08:30 Ysbyty Hospital

Mae'r criw yn penderfynu cynllwynio yn erbyn y bos. Mae Tudur ac Owain yn gosod trapiau, tra bod Lois ac Anni yn gwneud gwaith ditectif gyda chynlluniau'r ganolfan siopa. Ond pan ddaw'r bos yn ôl, mae ganddo newyddion drwg i Glenise. Ydy popeth ar ben i Ysbyty Hospital?

Content options
08:55 Larfa - Peiriant Swn

Cyfres hwyliog wedi'i hanimeiddio.

Content options
09:00 Pengwiniaid Madagascar - Diwrnod i'r Brenin

Mae Medwyn yn perswadio'r anifeiliaid eraill i ddathlu y Brenin Gwydion drwy gynnig pethau da iddyn nhw.

Content options
09:10 Pigo Dy Drwyn - Brynsierfel v Caerffili

Mirain a Gareth sy'n cadw trefn wrth i ddau dîm chwarae gemau snotlyd a swnllyd!

Content options
09:35 SpynjBob Pantsgwâr - Stryd Granclyd

Mae Al-gi'n twyllo SpynjBob drwy ddweud ei fod yn dechrau band. Mae'n ceisio cael SpynjBb i sgrifennu cân am rysáit gyfrinachol y Byrgyr Cranci fel gall o ei ddwyn ar gyfer yr Abwydal-gi. A fydd Al-gi'n llwyddo?

Content options
09:50 Boom!

Heddiw, roced wedi'i bweru gan falwn a byddwn yn dangos sut mae cerdded ar gwstard.

Content options

10:00 Y Cosmos - Llwybr Llaethog

Yn rhaglen ola'r gyfres, mi fyddwn ni'n datgelu sut y cafodd ein galaeth ni, y Llwybr Llaethog, ei greu. Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr wedi darganfod bod yna dwll du anferthol ynghanol ein galaeth, ac maent bellach yn credu mai'r twll du yma sydd wedi creu'r biliynau o sêr yn ein galaeth, gan gynnwys y seren agosaf atom ni - yr Haul. Ond mae dyfodol ein galaeth ni'n ansicr. Mae galaeth gyfagos - Andromeda - ar fin ein taro.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

11:00 Byd o Liw - Harlech

Cyfres o 2007 sy'n dathlu cestyll Cymru drwy ddarluniau. Yn y rhaglen hon mae'r cyflwynydd Osi Rhys Osmond yn ymweld â Chastell Harlech lle paentiodd yr arlunydd a'r cynllunydd John Piper ddehongliad dramatig a chyfoes o'r cadarnle hynafol. Bydd yr arlunwyr Will Rowlands ac Elin Huws yn creu lluniau newydd i ni eu mwynhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

11:30 Dylan ar Daith - O Drefeglwys i Sardinia

Dylan Iorwerth sy'n ymweld â phentre' bychan yn Yr Eidal ar gyfer agor amgueddfa i goffau Benjamin Piercy. Does dim llawer o bobl yng Nghymru yn cofio enw Piercy ond fe wnaeth waith anferth yma ganrif a hanner yn ôl, sydd yna i'w weld o hyd ac yn cael ei ddefnyddio'n ddyddiol. Ond yn Sardinia, maen nhw'n cofio amdano ac yn ei barchu. Piercy oedd y peiriannydd a alluogodd i'r rheilffordd ddod i'r gorllewin, i Fachynlleth a thu hwnt, ac fe oedd yn gyfrifol am adeiladu nifer o bontydd a gorsafoedd ar draws Cymru gan gynnwys Pont y Bermo. Wedi llwyddiant yng Nghymru, fe gafodd ei wahodd i adeiladu system drenau yn Sardinia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cefn Gwlad - Hyrddod Sir Feirionydd

Y tro hwn, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymweld â Sir Feirionnydd ym mis Hydref. Mae'n amser pwysig iawn yng nghalendr y bridwyr defaid Cymreig, gan mai dyma gyfnod arwerthiannau'r hyrddod. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2010.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:00 100 Lle

Mae ein taith drwy Gymru yn parhau. Yn y rhaglen hon awn i dref y sosban - Llanelli, ac i Dreforys lle darganfyddwn y bloc o fflatiau cyntaf o'i fath yn y byd. Byddwn yn ymweld â'r Mwmbwls a chastell Ystumllwynarth ac yn Abertawe cawn gip ar amgueddfa, cocos a charffosiaeth. Bydd Marian Delyth yn tynnu ein sylw tuag at wrthrychau lliwgar Cwmtawe.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo
13:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

13:30 100 Lle

Yn y rhaglen hon awn i ardal lle mae harddwch gwledig a diwydiant trwm yn cydfyw yn Y Bers ac Erddig a chawn gipolwg ar gastell canoloesol gyda giatiau ysblennydd yn Y Waun. Bydd Marian yn datgelu rhai o gyfrinachau Wrecsam a byddwn yn crwydro tref Yr Wyddgrug cyn ymweld â phentref un o drychinebau mwyaf Cymru yng Ngresffordd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:00 Her Yr Hinsawdd - Norwy

Y tro hwn bydd yr Athro Siwan Davies yn dechrau ei thaith yn Longyearbyen, y ddinas fwyaf gogleddol yn y byd. Bydd Siwan yn cyfarfod gwyddonwyr o'r Norwegian Polar Institute a theuluoedd sydd wedi colli eu cartrefi a'u cariadon yn y cwympiadau eira dychrynllyd sy'n digwydd yn amlach y dyddiau hyn ar ynysfor Svalbard. Bydd Siwan hefyd yn teithio i ddinas Tromso yng ngogledd tir mawr Norwy i gwrdd â ffermwyr ceirw Sami sydd yn gorfod newid eu ffordd draddodiadol o ffermio o ganlyniad i dywydd twym, annhymhorol. Bydd hi hefyd yn sgwrsio â sgiwyr brwdfrydig sydd yn poeni am ddyfodol eu camp genedlaethol wrth i'r cyfnodau o eira fyrhau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

14:30 Becws

Ymhlith creadigaethau Beca Lyne-Pirkis heddiw mae tartenni cwstard, twmplenni ffigys ac wyau pob. Bydd hi hefyd yn ymweld â Sir Gâr lle mae nifer o'i theulu yn byw ac yn cael ei hysbrydoli gan ddisgyblion Ysgol Bro Dinefwr sy'n cynnig syniadau am drawsnewid torth o fara brith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:00 Ysgol Ddawns Anti Karen

Wedi oriau maith o ymarfer rhwystredig yn y stiwdio ddawns newydd mae Anti Karen yn bygwth rhoi'r ffidil yn y to wrth i grwpiau dan bymtheg 'Amrywiaeth' a'r 'Hunllef Annisgwyl' baratoi i ddangos eu doniau yng nghystadleuaeth frwd y Dream Makers dros y ffin yn Warrington. Ond mae Dei druan yn wynebu ei hunllef bersonol ei hun ac yn difaru trefnu diwrnod arbennig ar y dwr yn Llanberis i ferched yr ysgol ddawns.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

15:30 Tân

Yr wythnos hon, byddwn yng nghwmni criwiau Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ystod yr wythnos sy'n arwain at y Nadolig. Ar fore'r Wyl, cawn ddilyn criw Gorsaf Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin sy'n treulio'r diwrnod i ffwrdd o'u teuluoedd er mwyn bod yno'n barod i ymateb i'n galwadau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Arwyddo

16:00 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mae'r arwr rygbi rhyngwladol Mike Phillips ar fin ymgymryd â her fwyaf ei fywyd. Efallai ei fod wedi ennill 99 o gapiau rhyngwladol, sgorio 10 cais rhyngwladol, bod mewn 3 thîm camp lawn ac ar ddwy daith efo'r Llewod - ond does dim byd yn cymharu â hwn! Ei her yw mentora tîm o chwaraewyr unigryw - y Senghennydd Sirens. Dydy e ddim yn mynd i fod yn sialens hawdd. Bydd yna boen a dagrau, amseroedd anodd a rhai da. Mae uchelgais y tîm o ferched yn syml - gorffen ar frig y gynghrair. Ond oes gan Mike y gallu i arwain y tîm angerddol yma i'r top cyn chwiban ola'r tymor? Mae'n amser i'r Senghenydd Sirens serennu!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

16:30 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mae Mike wedi ymsefydlu yn ei rôl fel mentor i'r Senghenydd Sirens, ac yn dilyn hyfforddiant caled gyda'r tîm yn y mwd a'r glaw, mae'n hapus gyda pherfformiad y merched. Fel gwobr, mae'r Sirens yn mwynhau trip i weld Mike yn chwarae dros y Sale Sharks. Ond wrth iddynt ymdrechu i orffen ar frig y gynghrair, mae'r merched yn wynebu gêm gartref fwyaf y tymor hyd yn hyn. Oes gan Mike y gallu i arwain y tîm angerddol yma i'r top cyn chwiban ola'r tymor? Mae'n amser iddo fe, a'r Sirens serennu eto!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Arwyddo

17:00 Bywyd y Fet

Y tro hwn byddwn ymuno â Manon sydd yn gwneud llawdriniaeth go ddelicet ar griw o hyrddod, fel bod modd eu gwerthu ymlaen fel hyrddod 'teaser'. 'Yr hwyl heb y cyfrifoldeb,' yng ngeiriau Manon!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:25 Bywyd y Fet

Mae'r Nadolig wedi cyrraedd y Wern, ac mae Dyfrig wedi mynd i ysbryd yr Wyl go iawn! Mae John wedi mynd am drip i'r sioe fawreddog i filfeddygon yn Llundain, ac mae robot wedi cyrraedd parlwr godro lleol. Er bod milfeddygon yn gweithio'n galed, maen nhw hefyd yn hoffi mwynhau eu hunain, a byddwn yn ymuno â nhw yn eu parti 'Dolig ym marchnad Rhuthun!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:50 Ffwtbol a Fflêrs: Cofio Arwyr `76

Mae John Hardy yn grediniol bod carfan bêl-droed Cymru 1976 wedi cael andros o gam o'i chymharu â'r tîm presennol sydd wedi cyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc, a'r tîm gyrhaeddodd rowndiau terfynol Cwpan y Byd Sweden ym 1958. Drwy gyfweliadau dadlennol gyda sawl aelod o'r garfan, yn cynnwys Terry Yorath, John Mahoney ac Arfon Griffiths, bydd John Hardy yn cofio campau aruthrol gwladgarwyr '76, gyrhaeddodd wyth olaf Pencampwriaethau Ewrop, dan arweiniad Sais nad oedd wedi chwarae ar lefel broffesiynol. O Gymreictod, Cockneys a chwrw at dywysog answyddogol Cymru a'r Llen Haearn, cawn ein tywys at ddiweddglo llawn ffwtbol, fflêrs a ffrwydro dramatig ym merw gwyllt Parc Ninian.

 • Isdeitlau Saesneg

18:50 Seiclo - ParisTours

Bydd 22 o dimau yn cymryd rhan yn ras Paris-Tours eleni. Dyma fydd yr 111eg tro i'r ras yma gael ei chynnal. Y llynedd, enillodd y seiclwr o Golombia, Fernando Gaviria o dîm Etixx-Quick-Step, gan gipio buddugoliaeth mewn ras glwstwr ar Avenue de Grammont yn Tours. Ymunwch â Wyn Gruffydd a Rheinallt ap Gwynedd ar gyfer holl gyffro'r ras.

Content options

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Weekend news and sport.

 • Isdeitlau Saesneg
19:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2017

Trystan Ellis-Morris sy'n cyflwyno Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2017 yn fyw o Theatr Sony, Pen-y-Bont ar Ogwr. Y chwech sy'n cystadlu am y clod a'r wobr o £4,000 eleni yw Daniel Jones o Gaerdydd; Harry Lovell-Jones o Gaerdydd; John Ieuan Jones o Fae Colwyn; Megan Llyn o Sarn, ger Pwllheli; Sioned Llewelyn o Efailwen, ger Clunderwen; a Cedron Siôn o Borthmadog.

 • Isdeitlau Saesneg

22:10 Noson Lawen - Dai Jones

Daw'r Noson Lawen yma o 2005 o fferm Bronymaen ym mhentref Meifod yn ardal hyfryd Sir Drefaldwyn. Dai Jones fydd yn cadw trefn ar Dilwyn Pierce, Eryl Davies, Mary Lloyd Davies, Plethyn, Côr Ysgol Theatr Maldwyn, Alejandro Jones o Batagonia a'r ferch leol Betsan Llwyd Lewis.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:08 Y Tywydd

Y Tywydd.

23:10 Nigel Owens: Wyt ti'n Gêm?

Bydd Nigel Owens yn ymweld â'r brifddinas heddiw gan ofyn y 'Wyt ti'n Gêm?' Bydd y gyflwynwraig Anni Llyn yn cymryd rhan mewn dosbarth plentynnaidd ei natur, a sylfaenydd yr elusen 'BanglaCymru', Wil Morus Jones, fydd yn cael blas o Bollywood cyn derbyn tlws 'Hoelen Wyth'.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:40 Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
00:13 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?