S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Do Re Mi Dona - Y WernLliwiau

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu cân 'Lliwiau,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddynt ar hyd y ffordd!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Patrôl Pawennau - Achub y trên

Mae tirlithriad wedi cau'r lein ac mae Cadi a Cali ar y trên! Mae'n rhaid i'r Pawenlu glirio'r cerrig ond mae Cali, cath Cadi, wedi crwydro i ffwrdd.

Content options
06:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Octonots - Yr Octonots a'r Siarc Rhesog

Pan fydd siarc rhesog yn llyncu camera sydd gan Ceri y crwban môr, ac yna yn bygwth Ceri ei hun, mae'n rhaid i Ira a'r Octonots ddod i'w hachub.

Content options
06:50 Bing - Rhoi Anrheg

Mae Bing yn mwynhau dewis yr anrheg berffaith i Swla yn siop Pajet. Mae o wedi dewis ffon hud iddi - un sy'n ddisglair a throellog ac mae Bing yn gwybod y bydd Swla'n dwlu arni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Patrôl Pawennau - Bwgi'r Goleudy

Mae Aled a Maer Morus yn rhwyfo allan i'r bae i gael gwell golwg ar y babi morfil. Ond mae storm yn agosáu ac mae'r cwch yn cael ei gario allan tua'r môr mawr. Rhaid i'r Pawenlu eu hachub!

Content options
07:15 Teulu Ni - Ysgol

Yn y bennod yma, cawn weld diwrnod ysgol Hamila a'i brodyr - o'r bwrdd brecwast i'r bws adref.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Sosbanau Coll

Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd â sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ôl. Gyda chymorth Cragen Wrando Efa mae Meic a'r Dreigiau'n llwyddo i ddod o hyd i'r sosbannau coll.

Content options
07:35 Heini - Trên

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld â'r orsaf drên.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07:50 Tomos a'i Ffrindiau - Victor yn Dweud Iawn

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Rapsgaliwn - Cwpan

Mae Rapsgaliwn -rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld â chrochendy yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae cwpan yn cael ei chreu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Cegin Cyw - Gwdi-ffrwyth

Dewch i ymuno yn yr hwyl gydag Ana ac Ela wrth iddyn nhw wneud gwdi-ffrwyth yn Cegin Cyw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Dywysoges Fach - Dwi isio fy nant

Mae un o ddannedd gwyn y Dywysoges Fach yn cwympo mas.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Y Brodyr Coala - Tali'n Dysgu Gwrando

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Mae'r awyren fach yn sgleinio a Glan a Mostyn yn barod i helpu unrhyw un sydd mewn trwbwl. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Camfa

'Aba-dwbi-dî', tybed pa Abada gaiff ei ddewis i edrych am air newydd heddiw, 'camfa'?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Wibli Sochyn y Mochyn - Trên

Dewch i deithio ar drên Wibli! Trên Parti ydy hwn: a'r cwbl sydd rhaid i Wibli ei wneud yw casglu pawb o wahanol orsafoedd a bydd y parti yn gyflawn. Ond ar ôl i Gwich Bach ddod ymlaen gyda'r balwns dyw Wibli ddim yn gallu dod o hyd i Soch Mocha - sydd yn dod â'r brechdanau! Mae'n darganfod fod gan Soch Smotiog drên hefyd ac mae o'n casglu hanner y gwesteion! Pryd fyddant i gyd yn dod at ei gilydd i fwynhau'r parti?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Sbridiri - Cloc Haul

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu cloc haul, ac yn mwynhau creu theatr gysgodion yng nghwmni plant Ysgol Rhydypennau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Pingu - Pingu a'r Iglw Dyddiol

Anturiaethau Pingu'r pengwin.

Content options
09:35 Bobi Jac - Yn Cael Hwyl yn Glynu

Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Pentre Bach - Disgwyl Drwy'r Dydd

Mae Jaci Soch yn danfon blodau at Siani Flewog wedi iddi ddisgyn, yn y gobaith o gael ei wahodd draw am bryd o fwyd. Ond, wedi iddo aros am yr alwad trwy'r dydd, mae'n dechrau poeni fod 'na rywbeth yn bod ar ei ffôn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Do Re Mi Dona - CwmbrânPwy sy'n Helpu?

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Cwmbrân i ddysgu cân 'Pwy Sy'n Helpu?', a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Patrôl Pawennau - Y Babi Mawr Mawr

Mae Capten Cimwch yn galw'r Pawenlu gan fod babi morfil yn sownd ar y traeth. Mae'n rhaid i Gwil a'r criw weithio allan sut i'w gael yn ôl at ei fam.

Content options
10:30 Halibalw

Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Octonots - a'r Dolffiniaid Troelli

Mae'r Octonots yn brwydro i achub haid o ddolffiniaid troelli sy'n ymddangos eu bod yn nofio yn eu cwsg.

Content options
10:50 Bing - Calonnau

Mae Swla a Bing yn gludio eu hoff bethau o gwmpas y ty gyda papurau pinc siâp calon. Weithiau mae ganddynt ffefrynnau gwahanol ac weithiau mae eu ffefrynnau yr un fath.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Patrôl Pawennau - Coeden Ffa

Mae Twrchyn yn cael breuddwyd anhygoel, tebyg i Jac a'r Goeden Ffa, lle mae Fflamia yn tyfu coeden ffa anferthol.

Content options
11:15 Teulu Ni - Ceffylau

Mae hi'n hanner tymor ac mae Halima a'i brodyr yn mynd ar gefn ceffyl am y tro cyntaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Medalau

Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galâth a'r Dreigiau. Wedi i'w fedalau trwm ei rwystro rhag achub Sbarcyn sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr, mae'n dysgu o'r diwedd bod ei ffrindiau'n bwysicach na dim!

Content options
11:35 Heini - Siopa Dillad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11:50 Tomos a'i Ffrindiau - Diwrnod Hapus Disl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Byddwn yn nodi Wythnos Pobi yng nghwmni Hawys Barrett sy'n rhedeg busnes 'Pethau Da' yng Nghaerfyrddin a bydd Rhodri Darcy yn sôn am ei daith ddiweddar i Fadagascar.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Dylan ar Daith - O Ffaldybrenin i Tsieina

Ym mis Chwefror 1870, fe laniodd dyn ifanc o Ffaldybrenin ym mhorthladd Yantai; aeth i Tsieina fel un o'r cenhadon cynnar. Yn ôl rhai, Timothy Richard oedd y cenhadwr pwysicaf i fynd i Tsieina erioed, o unrhyw genedl. Ond roedd e'n llawer mwy na hynny. Fe achubodd fywydau miloedd o bobl trwy ymladd newyn, daeth i adnabod yr Ymerawdwr ac fe wnaeth ymgyrchu dros ddatblygu'r wlad.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Bydd Huw Rees yn agor y cwpwrdd dillad, a Dr Llinos fydd yn y syrjeri, a chawn olwg ar y gadjets fydd yn boblogaidd fel anrhegion Nadolig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Cefn Gwlad - Pedwar Cwm - Cwm Maethlon

Yn ail raglen y gyfres o 2002, bydd Dai Jones yn ymweld ag ardal hyfryd Cwm Maethlon, Tywyn, Meirionnydd. Un o nodweddion y cwm yw bod teulu ifanc ar bob un fferm. Mae agosatrwydd mawr rhwng y teuluoedd sy'n amaethu yn y cwm a chaiff Dai flas ar yr ochr gymdeithasol, pan ddaw criw o fechgyn ifanc y fro at ei gilydd i saethu colomennod clai. Byddan nhw'n cael llond lle o hwyl, yn ogystal â llond bol o Gig Oen Maethlon, sef cig o'r ffermydd lleol, sy'n cael ei gynhyrchu a'i farchnata gan y ffermwyr eu hunain. Yng Nghwm Maethlon cawn afiaith a brwdfrydedd y bobl ifanc, sy'n ymdrechu i sicrhau dyfodol y ffermydd i'r genhedlaeth nesaf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Sara a Cwac, Bing, Tomos a'i Ffrinidau, Do Re Mi Dona, Patrôl Pawennau.

Content options
16:00 Sara a Cwac - Y Beic Bara

Mae Sara a Cwac yn rhedeg allan o fara. Yn y Siop Fara mae'r pobydd yn brysur iawn iawn, felly maen nhw'n pendefynu helpu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:10 Bing - Rhywbeth i Swla

Mae Bing yn gwneud llun i Swla yn dangos ei hoff bethau. Dim ond un gem arall sydd angen ei gludio pan WPS! Mae'r glud yn tywallt dros y cyfan. Diolch byth am y Disglairs.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Tomos a'i Ffrindiau - Tobi a Sisial y Coed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Do Re Mi Dona - Ysgol y Wern, Caerdydd: Y Sw

Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd i ddysgu cân 'Y Sw,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:45 Patrôl Pawennau - Achub y gwyliau gwersylla

Mae Fflei a Cena wedi cynhyrfu'n lân am fynd i wersylla ac mae gweddill y Pawenlu yn ymuno â nhw pan mae Clwcsanwy yn disgyn i mewn i gafn.

Content options

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17:05 TAG

Heddiw ar Tag, y diweddara' o fyd yr operâu sebon, clips doniol o'r we ac Ows Bach fydd yn rhoi'r byd yn ei le yn y newyddion. Byddwn yn dangos i chi sut i greu eich dillad Calan Gaeaf eich hun a bydd cyfle i ennill gadjets cerddorol!

Content options
17:35 Dreigiau: Marchogion Berc - Rhown ein Ffydd yn y Dreigiau

Gyda'r dreigiau yn cael eu beio am fandaliaeth ar yr ynys mae Igion yn ceisio sefydlu eu bod yn ddiniwed trwy ffurfio Tîm i Wylio a Phatrolio Dreigiau Rhan Amser (TWPDRA.) Mae o'n methu â'u stopio rhag cael eu hel o'r ynys, ond mae gan Igion amheuon am Llwydni!

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad - Ffrog Fach Ddu

Yn 1926, fe gynlluniodd Coco Chanel y Ffrog Fach Ddu gyntaf erioed. Yn y rhifyn arbennig yma o Cwpwrdd Dillad o 2006, dathlwn hanes y cynllun eiconaidd hynny. Mae'n aelod ffyddlon o'r cwpwrdd dillad i bob merch ac yn glasur tragwyddol sy'n goresgyn ffasiwn. Does dim ffordd yn y byd y byddai Coco wedi gallu darogan cymaint o ddylanwad y bydda'r un cynllun yma yn cael ar filiynau o ferched hyd heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Ysgol Ddawns Anti Karen

Wedi oriau maith o ymarfer rhwystredig yn y stiwdio ddawns newydd mae Anti Karen yn bygwth rhoi'r ffidil yn y to wrth i grwpiau dan bymtheg 'Amrywiaeth' a'r 'Hunllef Annisgwyl' baratoi i ddangos eu doniau yng nghystadleuaeth frwd y Dream Makers dros y ffin yn Warrington. Ond mae Dei druan yn wynebu ei hunllef bersonol ei hun ac yn difaru trefnu diwrnod arbennig ar y dwr yn Llanberis i ferched yr ysgol ddawns.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Cawn flas o gynhyrchiad diweddaraf National Theatre Wales, 'Of Mice and Men', a chawn hanes siop deuluol 'Pikes' ym Mhorthmadog sy'n dathlu carreg filltir arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Rownd a Rownd

Cyfle i ddilyn bywydau eich hoff gymeriadau yn y gyfres sebon hirhoedlog. (Cyfres 2017)

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Pobol y Cwm

Mae Tyler a Iolo yn rhoi eu hunain mewn perygl wrth geisio achub Liv. Nid pawb sy'n cefnogi 'Menter Gymunedol' ddiweddaraf Siôn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Tân

Ar draws y wlad, mae ein criwiau tân yn gweithio ddydd a nos i'n diogelu. Er yr oriau hir a'r golygfeydd trychinebus, un peth sy'n ganolog i'r gwasanaeth cyfan yw'r gymuned, ac yn rhaglen ola'r gyfres, cawn weld sut mae rhai o gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi elwa o'r gwasanaeth hwn. Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd tân ar ei ben ei hun, a chriw Caerfyrddin sy'n cael ei alw i dân sydd wedi cael ei adael i losgi ger Llansteffan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Y Byd ar Bedwar - Carchar Môr y Canoldir

Byddwn ni'n teithio i ynysoedd Groeg i weld sefyllfa argyfyngus y ffoaduriaid sydd wedi eu caethiwo yno. Bydd Caron Dukes yn dychwelyd i Leros lle bu hi'n gwirfoddoli mewn gwersyll yn 2015 i ddarganfod beth yw hanes y rhai sy'n mentro'u bywydau i groesi i'r gorllewin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

22:00 O'r Senedd

Straeon gwleidyddol o bob cwr o Gymru, y Senedd ym Mae Caerdydd a San Steffan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Deuawdau Rhys Meirion - Al Lewis

Al Lewis fydd yn ymuno â Rhys Meirion yr wythnos hon a bydd y ddau'n cwrdd ym Munich wrth i Al deithio o gwmpas Ewrop fel un hanner y ddeuawd 'Lewis and Leigh'. Bydd e hefyd yn mynd â ni i Ben Llyn lle byddwn yn rhannu hud a lledrith milltir sgwâr ei blentyndod. Cawn deithio hefyd i Lundain a Chaerdydd i weld y dylanwadau cerddorol sydd wedi siapio caneuon unigryw Al Lewis. Ac wrth gwrs, fe glywn y ddau'n canu ambell ddeuawd wreiddiol arbennig.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?