S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Y Diwrnod Mawr - Albert

Mae gan Albert ddau frawd sydd yn rhannu'r un pen-blwydd ag e - mae e'n un o dripledi. Ac er ei fod yn edrych yn debyg i'w frodyr dydyn nhw ddim wastad yn rhannu'r un diddordebau. Mae Albert yn hoffi chwarae criced a golff ac mae ei ddiwrnod mawr yn cynnwys gwers arbennig a bod yn westai gwadd mewn pencampwriaeth golf enwog yng Nghasnewydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes Ffrind Newydd Nel Gynffo

Mae Nel Gynffon-wen wedi mynd i chwilio am ei ffrind newydd, y Llyg, ac mae'n rhaid i Guto fynd ar frys i ddod o hyd i'w chwaer fach cyn i Hen Ben gael gafael arni.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Sam Tân - Ffws ar y Bws

Mae'n ddiwrnod poeth ond nid yw Trefor yn fodlon cyfaeddef bod ei fws yn rhy hen i fynd fyny mynydd Pontypandy. Mae'n gor-dwymo ac wrth i Trefor agor y bonet mae'n achosi tân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Twt - Casgliad Bethan

Mae Neela'n dangos ei chasgliad o gregyn i Bethan. Cyn pen dim, mae Bethan yn penderfynu creu ei chasgliad ei hun, ond mae methu'n lân â phenderfynu beth i'w gasglu

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Nico Nôg - Llangollen

Mae Nico a'r teulu'n mynd am dro o gwmpas Llangollen ac, ar ôl cyrraedd pont dros y rheilffordd, maen nhw'n cynhyrfu'n lân pan ddaw trên stêm i'r golwg.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:15 Olobobs - Bobl-bêl

Mae'r Olobos yn dyfeisio gêm newydd o'r enw Bobl-bêl, ond pan fo'r bêl yn byrstio mae angen help llaw Byrbi.

Content options
07:20 Digbi Draig - Y Bwystfil Mwd

Pan mae Cochyn yn colli ei hoff farcud yn y gors dydy ei ffrindiau ddim yn awyddus iawn i'w helpu ei gael e 'nôl. Yn ôl pob sôn mae Bwystfil Mwd yn byw yn y gors!

Content options
07:30 Gwdihw

Ymunwch â Megan i gwrdd â phob math o anifeiliaid - rhai gwyllt, rhai dof a rhai anhygoel! Mae yna lewod, ieir, armadillo a gwdihw ar y rhaglen heddiw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Hippopotamus

Mae Mwnci a'r criw yn gwneud i'w cyrff edrych yn fawr ac yn dynwared Hipo'n agor a chau ei geg fawr ac yn cerdded yn araf a thrwm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Ty Mêl - Morgan yn Ffeirio

Mae Morgan a Sionyn a Mali a Dani yn ffeirio pethau, ond weithiau mae'n well cadw'r hyn sydd ganddoch.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:05 Sbarc - Lliwiau

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

Content options
08:20 Y Dywysoges Fach - Dwi ddim isio help

Mae'r Dywysoges Fach eisiau gwneud pethau ei hun heb gymorth gan neb.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:30 Syrcas Deithiol Dewi - Syrcas Bypedau

Mae Dewi yn dod o hyd i hen byped sy'n edrych fel Carlo.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Abadas - Pont

Mae Hari Hipo wrth ei fodd yn chwarae yn y mwd - ond ddim heddiw. Tybed pam a thybed a all gair newydd heddiw, 'pont' ei helpu?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:55 Igam Ogam - Glaw, Glaw, Glaw

Mae cwmwl glaw yn dinistrio hwyl Igam Ogam.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:05 Oli dan y Don - Niwl ar y Môr

Mae Oli yn efelychu ei arwr Seb 3 drwy fynd allan yn y niwl i achub Awen yr awyren fôr. Rhaid i Seb 3 achub y dydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Tafod Sticlyd gan Grug

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Tybed pam mae tafod sticlyd gan Grugarth?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:30 Cymylaubychain - Rhywbeth Prydferth

Mae'r Cymylaubychain mewn hwyliau creadigol iawn heddiw, pawb heblaw am Baba Glas sy'n methu'n deg â meddwl am ddim i'w wneud.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:40 Llan-ar-goll-en - Gwallt Dr Jim

Pwy aeth â gwallt Dr Jim? Mae hon yn ddirgelwch a hanner! Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ei ddatrys cyn i ben Dr Jim oeri?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Y Diwrnod Mawr - Ela

Yn Y Felinheli mae Ela'n byw gyda'i theulu ac mae hi'n brysur yn gwneud pob math o weithgareddau pan fydd yr ysgol wedi gorffen am y dydd. Mae hi'n nofio, yn cael gwersi piano ac yn hoffi cadw'n heini. Ar ei Diwrnod Mawr mae hi'n cael amser i ymlacio a chyfle i fwynhau un o atyniadau mwya' poblogaidd Gogledd Cymru - cyfres o drampolinau sydd wedi eu gosod yn yr ogofau lle'r oedd llechi'n arfer cael eu torri allan o'r graig o dan y ddaear.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes yr Arwr-Gwningen

Mae criw o lygod yn credu bod Benja yn arwr, ac yn gofyn iddo fynd i nôl eu pys sydd wedi cael eu dwyn. Ond tydi hynny ddim mor hawdd, fel mae Benja'n darganfod yn fuan iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:25 Sam Tân - Gweiddi Blaidd

Mae Norman yn cicio ei bêl-droed yn erbyn y larwm tân ac mae'r gloch yn canu. Mae'n ceisio perswadio ei fam nad ef oedd ar fai gan ddweud fod nam ar y gloch. Mae'n gwasgu'r botwm eto, ac nid yw Sam yn hapus eu bod nhw wedi eu galw allan am yr eildro!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:35 Twt - Gwil yn Gweld Dwbl

Mae gwylan arall yn glanio yn yr harbwr ac mae'n edrych yn debyg iawn i Gwil! Cyn hir, mae'r wylan yn drysu Gwil a Celfin yn lân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Nico Nôg - Teulu dedwydd

Wedi i Nico a'r teulu gael picnic ger camlas Llangollen maen nhw'n mwynhau prydferthwch Rhaeadr y Bedol a chael hwyl garw yno.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

Content options
11:00 Rapsgaliwn - Gwynt

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Cwm Teg - Y Parc

Mae Dafydd a'i dad yn mynd i'r parc lle mae'n cyfarfod hen ffrindiau ac yn gwneud ffrind newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:20 Holi Hana - Storm yn Corddi

Mae ar Muzzy ofn stormydd - ond ar ôl iddo gael gwers wyddonol gan Owen a Hana mae'n deall beth sy'n digwydd pan mae mellten yn fflachio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:30 Straeon Ty Pen - Taid a Nain Tywydd

Ydych chi erioed wedi meddwl o le mae'r tywydd yn dod? Os hynny dewch am dro i Gwmdistaw i gyfarfod Nain a Taid Tywydd gyda Tudur Owen. Ond cymerwch ofal, mae yna dywydd cythryblus ar y gorwel cyn y Ffair Haf.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Jen a Jim Pob Dim - Y Tymhorau

Mae 'na rywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd i'r ardd; mae dail y coed wedi colli eu lliw ac mae rhai o'r anifeiliaid wedi diflannu. I ble maen nhw wedi mynd? Mae'r holl beth yn ddirgelwch!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Cawn flas o gynhyrchiad diweddaraf National Theatre Wales, 'Of Mice and Men', a chawn hanes siop deuluol 'Pikes' ym Mhorthmadog sy'n dathlu carreg filltir arbennig iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Garddio a Mwy

Mae unrhyw blanhigion lluosflwydd sy'n blodeuo yn y gwanwyn angen eu trawsblannu neu eu rhannu yn yr hydref, a'r astilbe sy'n cael sylw Sioned heddiw. Fforio am fadarch mewn coedwig gyfagos mae Iwan, gyda'r arbenigwr Cynan Jones, tra bod Meinir draw ar Ystâd Erddig ger Wrecsam yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Antur Caradoc - Ceunant y Chaddor, India

Yn y rhaglen hon o 1998, mae Caradoc Jones a'i nith Sara Ashton, yn parhau â'u taith unigryw ar hyd traffordd rew Ceunant y Chaddor. Cyrraedd ymerodraeth a mynachlogydd Zanskar yw'r nod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Angell yn India

Wrth iddi barhau â'i thaith i ddatgelu'r India fodern bydd Beth Angell yn ymweld â Mumbai, cartref un o ddiwydiannau mwyaf dylanwadol India - Bollywood. Gyda chyfoeth y wlad yn cynyddu, felly hefyd poblogrwydd y ffilmiau sy'n adlewyrchu hyder yr India fodern. Er hynny, mae bywyd mwyafrif y boblogaeth yn dra gwahanol i'r hyn a bortreadir ar y sgrin fawr. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2009.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau; Carys Tudor fydd yn y gornel Steil, a bydd Alison Huw â chyngor bwyd a diod.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Byd Pws - Awstralia (2)

Ail ran ymweliad Dewi 'Pws' Morris â brodorion gogledd Awstralia yn y flwyddyn 2000.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Byd Pws - Nepal

Cyfle arall i weld Dewi 'Pws' Morris yn ymweld â'r pentre' uchaf yn y byd ar Everest yn y flwyddyn 2000.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Olobobs, Nico Nôg, Y Diwrnod Mawr, Digbi Draig, Gwdihw.

Content options
16:00 Olobobs - Cwch i Gwch

Mae Sgodyn Mawr wedi colli ei pheth bach pert yn y dwr felly mae'r Olobobs yn creu Ffloblobs i blymio i'r dwr i chwilio amdano!

Content options
16:05 Nico Nôg - Cwch Cledwyn

Mae Nico a'r teulu'n mynd am drip ar gwch gwahanol ar gamlas Llangollen heddiw, ond mae'n cymryd tipyn o amser i Nico ddeall nad injan sy'n gyrru'r cwch yma, ond yn hytrach, ceffyl clên o'r enw Cledwyn!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:15 Y Diwrnod Mawr - Charlie

Mae Charlie yn byw yn Yr Wyddgrug ac wrth ei fodd gyda byd natur. Mae'n gwybod mai Duw sydd wedi creu y byd a'r bywyd gwyllt o'i gwmpas, ac ar ei ddiwrnod mawr mae Charlie a'i gefnder, Noa, wedi penderfynu cael eu bedyddio - iddyn nhw gael perthyn i Deulu Duw.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:30 Digbi Draig - Cwmwl Conyn

Pan mae Betsi yn ceisio rhoi dwr i'w choeden afalau sychedig, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr.

Content options
16:45 Gwdihw

Heddiw bydd Megan yn cwrdd â chwningen Anest ac yn casglu mêl gan wenyn Ysgol San Siôr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 Y Dyfnfor - Carcharorion

Mae Capten Pen Mwrthwl wedi cipio'r teulu Nekton ar ei long danfor. Ond mae'r llong ar fin boddi! Oes modd i bawb gael eu hachub?

Content options
17:25 Ni Di Ni - Uchelgais

Mae criw NiDiNi yn sôn am eu huchelgeisiau.

Content options
17:30 Llond Ceg - Mwy o Gega! - Heriau bywyd

Heriau bywyd fydd yn cael y sylw heddiw a chawn glywed stori Will, sydd am rannu ei brofiad o fyw gydag awtistiaeth. Byddwn yn troi atoch chi hefyd am eich cyngor a'ch barn.

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

Yn y rhaglen hon o 2006, awn i Aberaeron i weld sut y cyfunwyd tri adeilad i greu un cartref cysurus. Yna i ardal Dolgellau a fferm Gwanas Fawr sydd erbyn heddiw yn oriel gelf ac yn gartref. Ond yn gyntaf awn i Drefor i gael blas ar fywyd glan y môr gyda Morgan Jones o Sgorio a'i wraig Kate.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Celwydd Noeth

Nia Roberts sy'n cyflwyno wrth i'r ffrindiau Dewi Siôn Evans ac Arwel Jones o Dregaron a'r fam a'r ferch, Ema Wynne ac Iola Williams o'r Bala fynd am y jacpot.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Bydd ein gwestai Shân Cothi yn sôn am gyngerdd arbennig i nodi 10 mlynedd ers sefydlu elusen Amser Justin Time. A byddwn yn fyw o Bwllheli, wrth i'r ddrama 'Mwgsi' fynd ar daith.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Mae Dai eisiau dechrau codi ar Chester am ei fwyd a'i lety ym Mryntirion. Mae Eileen yn gwegian dan y pwysau ac yn cytuno i roi swydd i Sioned. Beth all fynd o'i le?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mae'r Senghenydd Sirens yn mwynhau llwyddiant ar hyn o bryd - yn eistedd ar frig yr ail adran yng nghynghrair merched URC. Ac wedi buddugoliaeth wefreiddiol dros dîm merched Y Barri o'r adran gyntaf, mae'r Sirens trwyddo i rownd gynderfynol y Plât yng Nghwpan Swalec. Ond, heb os, bydd y gêm nesaf yn un anodd iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Her Yr Hinsawdd

Ym mhennod olaf y gyfres, bydd Siwan yn ymweld ag arbenigwyr ar draws Cymru i ddysgu mwy am yr hyn mae'r wlad yn ei wneud i sicrhau dyfodol cynaliadwy a llewyrchus yn sgil newid hinsawdd. Bydd Siwan yn ymweld â phrosiect cymunedol Ynni Padarn yn Llanberis i weld sut mae pobl yn buddsoddi mewn egni glân ar gyfer y dyfodol. Bydd Yr Athro Rhys Jones yn esbonio pam mae'n hanfodol ceisio newid agwedd pobl tuag at newid hinsawdd a bydd yr Athro Gareth Wyn Jones yn trafod yr hyn y gall pobl gyffredin ei wneud i geisio lleihau lefelau carbon deuocsid yn yr atmosffer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Rygbi Pawb - Eglwys Newydd v Gwyr Abertawe

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd sy'n croesawu Coleg Gwyr Abertawe i gae clwb rygbi Crwydriaid Morgannwg mewn gêm bwysig i'r ddau dîm yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru. Lauren Jenkins a Rhys ap William sy'n cyflwyno.

Content options
22:43 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:45 Tân

Ar draws y wlad, mae ein criwiau tân yn gweithio ddydd a nos i'n diogelu. Er yr oriau hir a'r golygfeydd trychinebus, un peth sy'n ganolog i'r gwasanaeth cyfan yw'r gymuned, ac yn rhaglen ola'r gyfres, cawn weld sut mae rhai o gymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi elwa o'r gwasanaeth hwn. Cawn ddilyn criw Abertawe sy'n cynorthwyo rhywun sydd wedi ceisio diffodd tân ar ei ben ei hun, a chriw Caerfyrddin sy'n cael ei alw i dân sydd wedi cael ei adael i losgi ger Llansteffan.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:15 Dylan ar Daith - O'r Rhos i Morocco

Hanes menyw ifanc a deithiodd i bum cyfandir ac a ddaeth yn enwog am ei llythyron a'i darlithoedd am wlad Canaan yn yr 1860au. Fe ddaeth Margaret Jones o Rosllannerchrugog yn enwog fel awdur a darlithydd a hithau ond wedi derbyn tair wythnos o ysgol ffurfiol. Mae Dylan yn dilyn yn ôl ei throed i Foroco lle mae ei stori'n dechrau fel cydymaith i fenyw ifanc ond yn gorffen yn dra gwahanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
00:18 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?