S4C

Cynnwys

Amserlenni

06:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
06:00 Hafod Haul - Atgofion

Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion am yr holl anturiaethau sydd wedi digwydd ar y fferm.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:15 Guto Gwningen - Hanes y Fuwch-Goch-Gota ar Gol

Mae Guto wedi addo edrych ar ôl Gloywen y fuwch goch gota, ond mae e'n llwyddo i'w cholli hi ac mae'n rhaid i'r ffrindiau fynd ar daith beryglus i geisio dod o hyd i'r anifail anwes a dod â hi adre yn ddiogel.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:25 Sam Tân - Twr Tanllyd

Mae Norman a Mandy'n cael cystadleuaeth i weld pa un yw'r gorau am guddio. Mae Mandy'n cuddio ar gwch Charlie a Norman yn penderfynu mynd i dop twr ymarfer yr Orsaf Dân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:40 Twt - Yr Helbul Gwyrdd

Mae dwr yr harbwr wedi troi'n wyrdd dros nos. Tybed beth yw e a sut y gwnaiff yr Harbwr Feistr cael gwared ohono?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:50 Peppa - Antur Tedi

Mae Peppa a'i theulu yn rhannu picnic efo Mr Sebra y postmon. Ond wrth fynd adref, mae Pepppa yn gadael ei thedi ar ôl.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
06:55 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:10 Olobobs - Pawb i Chwarae

Dyw'r Olobobs ddim yn gallu cytuno ar weithgaredd i wneud gyda'i gilydd, felly maen nhw'n creu Selsigi er mwyn chwarae gêm o 'Mae Selwyn yn dweud'!

Content options
07:15 Digbi Draig - Dwyn lliw

Mae Betsi a'r Newidliwiwr yn troi Digbi'n goch fel ei arwr Gruffudd Goch yn y gobaith y bydd yn medru hedfan - ond nid yw'n llwyddo.

Content options
07:30 Dona Direidi - Now 2

Yr wythnos hon mae Now o'r gyfres 'Ribidirês' yn galw draw i weld Dona Direidi. Mae Nia, ffrind Now, yn cynnal parti gwisg ffansi ar thema anifeiliaid ac mae Dona'n cynnig creu mygydau i'r parti.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
07:45 Sara a Cwac - Nionod Bychan

Mae Sara yn plannu hadau yn yr ardd gyda Cwac. Wedi aros am yn hir iawn, mae yna nionod bychan yn ymddangos.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
08:00 Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:15 Ty Mêl - Y Morgan Arall

Mae Morgan am fod mewn dau le ar yr un pryd, felly mae'n perswadio Maldwyn i esgus bod yn Morgan!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:20 Y Dywysoges Fach - Be ga i fod pan

Nid yw'r Dywysoges Fach yn gwybod beth mae hi eisiau gwneud pan fydd hi wedi tyfu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:35 Syrcas Deithiol Dewi - Sbarion Sbwriel

Mae Dewi'n danganfod llwyth o sbwriel y mae Brân wedi ei gasglu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
08:45 Dwylo'r Enfys - Willow

Diwrnod ar lan y môr i Heulwen heddiw, yng nghwmni merch fach hyfryd o'r enw Willow. Mae'r ddwy'n casglu cregin a broc môr ac wedyn yn cyfarfod artist sydd yn eu helpu i wneud llun bendigedig!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:00 Igam Ogam - Tic, dy dro di

Mae Igam Ogam yn meddwl mai hi yw'r gorau am chwarae tag!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:10 Oli dan y Don - Sid Yr Arwr

Mae Sid yn genfigennus o Wena, Oli a Beth pan maen nhw'n siarad am eu hanturiaethau, felly mae'n creu ei straeon ei hun am ei anturiaethau arwrol. Yna, pan mae'n gwneud rhywbeth arwrol does neb yn ei gredu.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:20 Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Morfil yn Chwilstrellu

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw, cawn glywed pam mae Morfil yn chwistrellu dwr.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:35 Cymylaubychain - Lladron Pen-Gellyg

Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
09:45 Bach a Mawr

Mae Mawr yn dyfeisioTeclyn Tal ar gyfer Bach - ond nid yw'n rhwydd bod mor uchel i fyny!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

Content options
10:00 Hafod Haul - Yr Ymweliad

Mae criw o blant yn ymweld â Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:15 Guto Gwningen - Hanes y Garreg Fawr

Mae craig anferthol ar fin disgyn yn y dyffryn, ac mae Guto a'i ffrindiau'n sylweddoli y bydd yn dinistrio ty Mrs. Tigi-Dwt a hithau yno'n cysgu dros y gaeaf. Tybed a fyddan nhw'n gallu achub Mrs. Tigi-Dwt?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:30 Sam Tân - Dafad ar y Ffordd

Mae Norman yn mynd â Woolly am dro, ond mae'n crwydro i'r briffordd gan achosi damwain!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:40 Twt - Prosiect Arbennig Cen Twyn

Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae Twt ar dan eisiau gweld beth yw'r peiriant newydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
10:50 Peppa - Ciw o Draffig

Mae Nain a Taid Mochyn wedi gwahodd Peppa a'i theulu am ginio. Ar eu ffordd yno, mae'r teulu yn cael eu dal mewn ciw o draffig hir iawn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:00 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:15 Olobobs - Fflwff

Mae garddio yn troi mewn i weithgaredd fflwfflyd iawn i'r Olobobs heddiw!

Content options
11:20 Digbi Draig - Yr Helfa Gnau

Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gêm. Mae hi'n awyddus i gael y wobr arbennig! Mae Cochyn wastad yn ennill yr Helfa Gnau, ond ddim y tro hwn; mae Glenys a Teifion yn dod o hyd i bob cneuen yn hawdd.

Content options
11:30 Dona Direidi - Ben Dant 2

Yr wythnos hon mae'r môr-leidr Ben Dant yn ymuno â Dona Direidi. Mae'n paratoi ar gyfer mordaith hir ac yn sôn am y caneuon y bydd yn eu canu a'r bwyd y bydd yn ei fwyta. Mae Dona yn ei helpu i greu picnic o fwyd yn llawn siapiau gwahanol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
11:45 Sara a Cwac - Dim Gwlân

Mae Sara a Cwac yn galw heibio Siani Scarffiau, ac yn gweld beth sydd yn digwydd pan mae Siani yn rhedeg allan o wlân.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:00 Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
12:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Byddwn yn fyw o premiere cyfres newydd 'Deian a Loli' a'n gwestai fydd Aled Hughes, cyflwynydd Radio Cymru i sôn am daith i godi arian ar gyfer Plant Mewn Angen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

12:30 Yr Anialwch - Jason Mohammad: Anialwch Jwdea

Yn y rhaglen hon bydd Jason Mohammad yn mynd ar bererindod i anialwch y Jwdea yng nghwmni Cristnogion, Mwslemiaid ac Iddewon ac yn ymweld â rhai o fannau mwyaf cysegredig y byd. Fe fydd yn ymuno â Christnogion o Ethiopia sydd yn ymdrochi yn Afon yr Iorddonen, yn ymweld â bedd Moses yn Nabi Musa ac yn treulio noson gyda theulu o lwyth y Bedouin, pobl sydd wedi byw yn yr anialwch yma ers canrifoedd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Her Yr Hinsawdd

Ym mhennod olaf y gyfres, bydd Siwan yn ymweld ag arbenigwyr ar draws Cymru i ddysgu mwy am yr hyn mae'r wlad yn ei wneud i sicrhau dyfodol cynaliadwy a llewyrchus yn sgil newid hinsawdd. Bydd Siwan yn ymweld â phrosiect cymunedol Ynni Padarn yn Llanberis i weld sut mae pobl yn buddsoddi mewn egni glân ar gyfer y dyfodol. Bydd Yr Athro Rhys Jones yn esbonio pam mae'n hanfodol ceisio newid agwedd pobl tuag at newid hinsawdd a bydd yr Athro Gareth Wyn Jones yn trafod yr hyn y gall pobl gyffredin ei wneud i geisio lleihau lefelau carbon deuocsid yn yr atmosffer.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
14:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Bydd cyfle i chi ennill i £100 neu fwy yn Mwy neu Lai, bydd y Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le a Gareth Richards fydd yn y gegin yn coginio.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
15:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Cyfrinach Oes y Cerrig - Breuddwyd y Dref

Gwenllian Jones sy'n olrhain datblygiadau allweddol yn hanes dynoliaeth. Yn y bennod hon fe welwn sut y cyfunwyd y syniad o ddofi anifeiliaid gyda'r syniad o feithrin cnydau; rhywbeth oedd yn gatalydd i'r bywyd trefol rydym ni'n ei fyw heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:00 Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol: Olobobs, Sam Tân, Digbi Draig, Meic y Marchog, Cacamwnci.

Content options
16:00 Olobobs - Gwesty Bobl

Mae Bobl yn adeiladu gwesty i'r Heglwyr, ond dydy'r Heglwyr ddim yn rhy hoff ohono, felly mae'r Olobobs yn creu Sgwpiwr Slic i ddatrys y broblem.

Content options
16:05 Sam Tân - Go Cart Norman

Mae Norman yn adeiladu go-cart newydd, ond mae wedi anghofio am y brêcs ac mae'n anelu yn syth am y môr!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
16:20 Digbi Draig - Malwod

Ar fore gwlyb yn yr haf, mae tair malwen yn ceisio gwneud eu hunain yn gartrefol yn nhy Conyn. Dydy Conyn ddim yn hapus o gwbl ac mae'n ceisio cael gwared arnynt.

Content options
16:30 Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ceffyl Smotiog

Trwy ddamwain mae Galâth wedi ei orchuddio mewn smotiau, a Meic felly'n penderfynu eistedd ar gefn ceffyl y bugail er mwyn i Ceridwen wneud cerflun ohonyn nhw. Ond wrth hiraethu am Galâth mae'n sylweddoli bod cyfeillgarwch yn llawer pwysicach na sut mae rhywun yn edrych.

Content options
16:45 Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jôcs a chymeriadau dwl newydd sbon.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

Content options
17:00 Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
17:05 TAG

Gwestai Owain a Miriam bydd y cerddor Kizzy Crawford! Byddwn yn trafod senglau newydd yr wythnos ac uchafbwyntiau teledu a chwaraeon y penwythnos. Bydd Miriam â'r clecs i gyd o gefn llwyfan Gig y Pafiliwn fydd i'w gweld ar S4C nos yfory a bydd cyfle i gystadlu am X Box One X!

Content options
17:45 Gwboi a Twm Twm - Dim yn ei Ben!

Caiff Gwboi ddamwain erchyll a syrthia ei ymennydd allan o'i ben ac o'r herwydd dyw e ddim yn gallu cofio dim byd! Mae YO YO yn erlid Twm TWM ac isie'i ddwyn wrth Gwboi. A yw Gwboi yn gallu achub y sefyllfa?

Content options

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
18:03 Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 04 Wal

Mewn rhifyn o 2006, bydd Aled Samuel yn ymweld â chartref artistig ym Mhenrhyn Gwyr lle mae'r anifeiliaid yn arglwyddiaethu a chawn olwg y tu men i dy teras yng Nghaerdydd sydd wedi ei ddylanwadu gan y pumdegau. Hefyd, awn i Wrecsam i weld cartref cyfforddus gyda chynllun lliw o hufen a gwyn.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Garddio a Mwy

Mae unrhyw blanhigion lluosflwydd sy'n blodeuo yn y gwanwyn angen eu trawsblannu neu eu rhannu yn yr hydref, a'r astilbe sy'n cael sylw Sioned heddiw. Fforio am fadarch mewn coedwig gyfagos mae Iwan, gyda'r arbenigwr Cynan Jones, tra bod Meinir draw ar Ystâd Erddig ger Wrecsam yn rhyfeddu at y Casgliad Eiddew Cenedlaethol.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Bydd Huw Fash yn ymweld â Chlwb Swper i godi ymwybyddiaeth am Gancr y Fron, a chyflwynydd Radio Cymru Geraint Lloyd yw ein gwestai.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pwy yn y cwm sydd wedi cymryd yn erbyn Sioned? O, ie - pawb! Ydy'r bwyd yn y caffi yn gwbl ddiogel?

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ysgol Ddawns Anti Karen

Cystadlu yn Yr Urdd sy'n hoelio sylw Anti Karen a'i dawnswyr, ond mae problemau technegol a chorfforol yn golygu bod cyrraedd pen y daith - Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr - yn her yn ei hun! Daw'r flwyddyn a'r ail gyfres i ben mewn môr o ddagrau i Anti Karen a nifer o'i dawnswyr. Ond ai dagrau o ddathlu ynte tristwch a rhwystredigaeth sydd yn llenwi'r llwyfan? Un peth sydd yn sicr - bydd hi'n emosiynol iawn wrth i ni gau'r drysau ar flwyddyn gofiadwy arall yn Ysgol Ddawns Anti Karen.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:55 Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru

Darllediad Gwleidyddol gan Plaid Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
21:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Deuawdau Rhys Meirion - Alys Williams

Bydd y gantores-gyfansoddwraig gyda'r llais mawr, Alys Williams, yn ymuno â Rhys Meirion y tro hwn. Bydd y fam a'r cerddor llawn amser yn tywys Rhys i leoliadau sy'n bwysig iddi gan rannu ei phrofiadau cerddorol amrywiol ar hyd y ffordd. Cawn eu gweld yn ymarfer ac yn perfformio dwy ddeuawd arbennig o'u dewis - a chlywn Rhys fel nad ydyn ni erioed wedi ei glywed o'r blaen!

Content options
 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22:28 Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Bang

Mae Gina a Luke yn ceiso dod o hyd i'r lladron wnaeth dargedu'r bar ac mae Sam ac Ela'n penderfynu diflannu am gyfnod. Tra'n aros mewn gwesty mae Sam ac Ela'n cymryd mantais o westai arall sy'n aros yno gydag oblygiadau torcalonnus i Sam. Mae Gina yn chwilio am fwy o wybodaeth am farwolaeth ei thad ac yn dewis dweud celwydd wrth Patricia.

Content options
 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23:33 Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?