S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Deian a Loli a'r Cwmwl Coll, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Nog, Meic y Marchog, Boj, Patrol Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur.

06: 00
Hafod Haul - Atgofion

Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion am yr holl anturiaethau sydd wedi digwydd ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Cerddoriaeth gyda'r Nos

Mae radio'r Harbwr Feistr wedi torri ac yn anffodus, ni all gysgu heb wrando ar s?n cerddoriaeth. All trigolion yr harbwr ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Joel

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld a siop i gael syniadau. 'Nol adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Deinasor

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Deian a Loli - A'r Cwmwl Coll

Pan ddaw Deian a Loli o hyd i gwmwl bach coll, mewn jar ar waelod yr ardd, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i ddod o hyd i weddill ei theulu, sef Pobol y Cwmwlws.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Digbi Draig - Gwahoddiad Gwyn

Mae'n fore ym Mhen Cyll. Mae baromedr Abel yn dweud y bydd stormydd eira yn ardal Glenys o'r goedwig; efallai bydd Glenys a Teifion yn methu gadael eu cartref yn y tywydd rhewllyd! Mae Digbi a Cochyn yn ymweld a nhw i'w gwahodd i barti Pen Cyll.

07: 35
Gwdihw

Bydd Megan yn gweld pob math o anifeiliaid anghyffredin yn ysgol Iolo Morgannwg a bydd Seren y ceffyl yn cael ei phedoli.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Nico Nog - Megan yn sal

Mae Megan yn teimlo'n sal heddiw ac mae Nico a Mam yn cynnig bob math o bethau i wneud iddi deimlo'n well, ond dydy pob un ddim yn taro deuddeg!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 55
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Garreg Goll

Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. Mae Sbarcyn yn falch o glywed ei bod efallai wedi cael ei gollwng i mewn i darten, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddo fwyta pob un i geisio dod o hyd i'r garreg!

08: 10
Boj - Gwyliau Mia

Mae Boj yn dangos carden bost i Mia oddi wrth Carwyn a'i deulu o Hawaii ac yn darganfod wrth wneud nad yw Mia na'i theulu erioed wedi bod ar wyliau. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i ddod a Hawaii i Bentre' Braf i Mia a'i theulu fwynhau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Patrol Pawennau - Y Gath Golledig

Tra bod Cwrsyn a Twrchyn yn chwarae ar y traeth maen nhw'n sylwi bod cath fechan ar gwch tegan yn cael ei chario allan i'r mor mawr!

08: 35
Jen a Jim a'r Cywiadur - O - Yr Oen Ofnus

Mae Mair yr Oen sy'n hoffi odli ar goll! Gyda chymorth criw'r fferm, mae Jen a Jim, Cyw a Llew'n mynd ar antur i rywle cyffrous tu hwnt!

 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Taith Natur

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Bore Da

Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Eleri Sion sy'n cyflwyno cyfres newydd o'r cwis 'Llyncu Geiriau' lle bydd dau dim o ddysgwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gofio, gyfieithu a chreu geiriau o bob math. I ddilyn, cyfle i weld pigion o'r gyfres Milltir?.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Pan fo Rhys yn darganfod pwy yn union wnaeth ddychryn Erin pan oedd hi allan yn rhedeg, mae'n rhaid iddo wneud penderfyniad anodd. Mae Iolo hefyd mewn sefyllfa anffodus - mae Vince yn dod ag Owain a Robbie i sesiwn ddringo ond dydy Iolo ddim yn gwybod faint mae Vince yn amau am ei berthynas efo Cathryn. Mae'r waliau dal i lawr yn nh? Meical a Michelle ac mae Terry'n cael ei alw draw i helpu ond mae Dani yn prysur golli ei hamynedd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Er ei fod yn dadlau ei fod yn hollol ddieuog, mae'n rhaid i Kelvin brofi nad oedd o'n gyfrifol am geisio smyglo cyffuriau - ac mae hynny yn mynd i fod yn anodd. Mae Erin yn cael cryn drafferth yn casglu arian nawdd ar gyfer y ras redeg. Mae Arthur yn gyndyn iawn o roi dime goch iddi, ond mae Meical yn dangos lot fawr o ddiddordeb yn ei hymdrechion. Mae Vince yn meddwl mai ei fai o yw'r ffaith bod ei berthynas a Cathryn wedi mynd o chwith ac mae'n penderfynu ceisio cywiro pethau drwy fynd a hi

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Calon

Calon - Wyn a Nia Bishop

Portread o'r tad a merch Wyn a Nia Bishop - trefnwyr angladdau yng Ngorslas. Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2012.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Protest

Mae 2017 yn flwyddyn arbennig iawn i'r eglwysi Protestannaidd. Yn ninas Wittenberg yn yr Almaen, bum can mlynedd yn ol, fe wnaeth mynach o'r enw Martin Luther hoelio dogfen y 95 Erthygl i ddrws yr eglwys. Dyma symbol gweledol cychwyn y Diwygiad Protestannaidd. Yn y rhaglen heddiw, bydd y Parchedig Ddoctor Alun Tudur yn son am gefndir Martin Luther, a bydd y Parchedig Aled Edwards yn esbonio sut mae'r eglwys yn 'protestio' heddiw. Ceir perfformiad hefyd gan y canwr Cristnogol, John Nicholas.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Ysgol Casnewydd v Castell Nedd

Nathan Brew sy'n ymuno a Lauren Jenkins wrth i Ysgol Uwchradd Casnewydd herio Coleg Castell-nedd Port Talbot ar Barc Pont-y-pwl. Bydd y ddau dim yn gobeithio adeiladu ar y buddugoliaethau yn eu gemau diwethaf yng Nghynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru.

13:15 Ar Lafar

Ar Lafar

Dros y 30 mlynedd diwethaf, mae dysgwyr wedi dod i'r amlwg yn y diwylliant Cymraeg. Aiff Ifor ap Glyn ar drywydd y berthynas rhwng dysgwyr a'r Cymry Cymraeg. Beth yw agwedd y naill garfan tuag at y llall? I geisio ateb y cwestiwn yma, bydd Ifor yn ymweld a'r Eisteddfod Genedlaethol, yn cyfarfod tri Dysgwr y Flwyddyn, yn ymweld a gwinllan Pant Du gyda chriw o ddysgwyr o Ddyffryn Nantlle ac yn dawnsio Zwmba gyda dysgwyr ardal Tresaith! Mae dysgwyr bellach yn rhan annatod o wead y Gymraeg, ac yn o

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:40 Ffermio

Ffermio

Gyda mwy a mwy o ferched yn gweithio fel milfeddygon, Daloni fydd yn clywed a oes yna heriau ychwanegol iddyn nhw ar y fferm. Bydd Meinir yng Nghastell Carreg Cennen yn clywed sut mae teulu'r fferm yno wedi arallgyfeirio. A bydd Alun yn olrhain hanes y Jones Baler mewn digwyddiad arbennig yn Rhuthun.

 • Isdeitlau Saesneg

14:05 Y Brenin Arthur

Y Brenin Arthur

Jon Gower sy'n olrhain hanes y brenin chwedlonol, arwr hynafol o Gymru sy'n enwog drwy'r byd. Ond pam ydy'r Cymry'n gyndyn i dderbyn Arthur fel un ohonon ni? Dyma daith ar draws y wlad ac yn ol dros y canrifoedd i gwrdd a'r brenin delfrydol.

 • Isdeitlau Saesneg

14:30 Sgorio

Sgorio - Seintiau v Queen of the South

Am ail dymor yn olynol mae'r Seintiau Newydd wedi disgleirio yng Nghwpan Her Irn-Bru Yr Alban. Ar ol trechu Livingston ac Elgin City, mae'r Seintiau yn wynebu Queen of the South am le yn y rownd gynderfynol. Ymunwch a Dylan Ebenezer, Nicky John, Owain Tudur Jones a Tomi Morgan ar Neuadd y Parc i weld a all carfan Scott Ruscoe brofi eu hunain yn erbyn y clwb o Dumfries yn ne'r Alban (cic gyntaf, 2.45). Cyrraedd y rownd gynderfynol oedd hanes y ddau glwb y tymor diwethaf gyda'r Seintiau yn colli i

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

17:30 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:20 Newyddion

Newyddion

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Alltwen- Sul y Cofio

Ar Sul y Cofio cawn ymweld a Chapel yr Alltwen, Cwmtawe. Cawn gwmni Aled Eirug a chlywed am Wrthwynebwyr Cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Cawn berfformiad hefyd gan Gantorion John S Davies.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Bydd Aled Samuel yn ymweld a gardd Eidalaidd John a Carole Mason sy'n llawn cerfluniau o ddefaid yng Nghefn Cribwr; gardd ddinesig John Davies sydd wedi ennill y gystadleuaeth Caerdydd yn ei Blodau, a gardd deuluol Penmaen ger Pwllheli, sydd wedi'i datblygu o amgylch graig enfawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:30 Lle Aeth Pawb? 1989

Lle Aeth Pawb? 1989 - Donna Morgan

Mae hi'n 1989 ac mae Donna Morgan yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Ond mae ei phlentyndod ychydig yn wahanol i blant eraill gan ei bod yn byw mewn cartref i'r henoed. Mewn ffilm hanner awr gafodd ei recordio pan oedd Donna yn naw oed, cawn bortread o'r ferch ysgol, ei bywyd teuluol a'i dyheadau ar gyfer y dyfodol. Ond beth yw hanes Donna heddiw? Pa dreialon bywyd sydd wedi dod i'w rhan a beth ddigwyddodd i'w chwiorydd Anita a Sian?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Un Bore Mercher

Un Bore Mercher

Wrth i'r heddlu ddod i amau Faith, mae hi'n cwrdd a'r cyn-droseddwr, Steve Baldini, sydd wedi dod i nabod Evan yn ddiweddar. Yn y cyfamser, mae Tom yn poeni am yr hyn mae'n ei ddarganfod yn archifau'r cwmni. Mae DI Susan Williams, sydd wedi anghytuno gyda Faith yn y gorffennol, yn dechrau troi ei sylw at y teulu Howells.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Hyn o Fyd: Fy Nghymru i

Hyn o Fyd: Fy Nghymru i - Donna Morgan

Yn dilyn Lle Aeth Pawb? yn gynharach heno, cawn gyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn cynnwys cyfweliadau gyda Donna Morgan. Adeg hynny, roedd Donna'n 9 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Roedd ei rhieni'n rhedeg cartref i'r henoed.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 23
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:25 Adre

Adre - Dafydd Iwan

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yng nghartrefi rhai o enwogion Cymru yn y gyfres hon. Mae bob rhifyn yn wahanol a'r cartref yn aml iawn yn adlewyrchu cymeriad y person sy'n byw yno. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref y canwr a'r cenedlaetholwr, Dafydd Iwan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:55 Eldorado

Eldorado - Patagonia

Ar ddiwedd y Nawdegau, aeth Twm Morys ac Iwan Llwyd ar daith trwy Dde America gan obeithio cael eu hysbrydoli i gyfansoddi cerddi a cherddoriaeth. Yn y rhaglen hon mae'r ddau ym Mhatagonia i gwrdd ag aelodau o'r genhedlaeth h?n ac iau i ddarganfod mwy am fywyd yr Archentwyr o dras Gymreig. Darlledwyd y rhaglen gyntaf ym 1999.

 • Isdeitlau Saesneg

23:25 Corff Cymru: Bywyd

Corff Cymru: Bywyd - Oedolyn

Y tro hwn byddwn yn canolbwyntio ar y camau corfforol pwysig sydd yn digwydd yn ystod bywyd oedolyn. Byddwn yn edrych ar dechnoleg arbennig sy'n galluogi ymchwilwyr i effeithio'n uniongyrchol ar yr ymennydd, yn trafod problem gordewdra oedolion Cymru ac yn edrych ar yr ymchwil diweddaraf yn y ras i atal osteoporosis.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?