S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer y plant lleiaf: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Halibalw, Deian a Loli a'r Llyfrgell, Digbi Draig, Gwdihw, Nico Nog, Meic y Marchog, Boj, Patrol Pawennau, Jen a Jim a'r Cywiadur.

06: 00
Hafod Haul

Mae gan Hilda'r hwyaden broblem achos mae'r hwyaid bach yn gwrthod nofio yn y llyn. Mae angen arni help Jaff, ond a fydd Jaff yn llwyddo i'w denu i'r d?r?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Y Parti Mawr

Mae 'na ben-blwydd arall yn yr harbwr heddiw - pen-blwydd yr harbwr ei hun ac mae pawb yn dod ynghyd i ddathlu!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Sasha

Diwrnod allan ar y tren sydd yn Dwylo'r Enfys heddiw - wrth i Heulwen lanio ym Mlaenau Ffestiniog i ymweld a Sasha a'i ffrindiau. Ar ol chwarae ym muarth yr ysgol, maen nhw'n mynd ar y tren bach i Borthmadog - i ddathlu bod y flwyddyn newydd ar ei ffodd - a hynny gyda hufen ia blasus iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Hetiau

Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Deian a Loli - A'r Llyfrgell

Pan mae'r holl lyfrau'n diflannu o'r t?, mae'r efeilliaid yn mynd ar drywydd y lleidr i grombil ogof ryfeddol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Digbi Draig - Golff Gwyllt

Mae Cochyn yn chwarae gem newydd mae wedi ei chreu ac mae Digbi'n awyddus iawn i greu gem newydd ei hun hefyd.

07: 35
Gwdihw

Heddiw mae Megan yn ein cyflwyno i grwbanod, beunod a chamelod!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Nico Nog - Ci bach budr!

Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid a d?r budr ond yr unig broblem yw bod Mam yn mynnu ei roi yn y gawod a rhwbio sebon a siamp? drosto i gyd. Mae wir yn casau'r gawod!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 55
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Chymwynas Trolyn

Oherwydd i Trolyn wneud ffafr a fo, mae Meic yn credu bod rhaid iddo dalu'r gymwynas yn ol, ond mae ei ymdrechion yn gwneud diwrnod Trolyn yn ddiflas. Rhaid i Meic ddysgu bod dweud "diolch yn fawr" yn ddigon ar adegau!

08: 10
Boj - Boj Boing Sbonc

Mae Mr Clipaclop yn brysur yn casglu afalau o'i berllan, ond wrth iddo gasglu mae'n mynd yn sownd yn y goeden. Wrth lwc mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gael Mr Clipaclop lawr trwy ddefnyddio trampolin cadw'n heini Mr Neidio.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Patrol Pawennau - Bow Wow Bwgi

Mae cerbyd tren wedi dod oddi ar y cledrau ac mae tren arall ar ei ffordd yn llawn pecynnau pwysig, gan gynnwys y gem ddawnsio Bow Wow Bwgi Dau! Mae'n rhaid i'r Pawenlu drwsio'r cledrau cyn i'r tren gyrraedd, ond sut, ar ol i Twrchyn anafu ei bawen?

08: 35
Jen a Jim a'r Cywiadur - P - Pengwin yn Pysgota

Mae s?n 'p-p-p' rhyfedd yn dod o Begwn y Gogledd a phwy gwell i ddatrys y dirgelwch na Jen a Jim?

 • Isdeitlau Saesneg

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Anifeiliaid rhyfedd!

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Bore Da

Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Eleri Sion sy'n cyflwyno'r cwis 'Llyncu Geiriau' lle bydd dau dim o ddysgwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gofio, gyfieithu a chreu geiriau o bob math. I ddilyn, bydd cyfle i weld pigion o'r gyfres Milltir?.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae bywydau Lowri a Kelvin ar chwal ac mae Lowri'n mynd i'r carchar i'w weld. Mae ganddi hi gwestiynau ac mae hi angen atebion ond beryg na fydd hi'n hoffi beth sydd gan Kelvin i'w ddweud. Gan fod Iolo yn byw yn y fflat efo Philip a Mathew, mae Cathryn yn cwyno ei bod hi prin yn ei weld o. Mae'r ddau yn trefnu noson i ffwrdd - ond gyda Cathryn yn ymddwyn yn od, mae Vince wedi dechrau poeni hwyrach y dylai fo wneud mwy o ymdrech hefyd. Mae Barry'n teimlo'n rhwystredig bod Llio yn galw byth a b

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Lowri'n teimlo'r pwysau wrth orfod mynd a'r plant i weld Kelvin yn y carchar a dydy'r ffaith bod Kay yn ymyrryd ddim yn helpu. Yn dilyn sgwrs gyda Glenda, mae John yn meddwl hwyrach ei fod yn amser iddo gymryd y cam nesaf yn ei berthynas gyda Sian, ond ydy Sian yn barod am hynny? Gyda Cathryn yn ymddwyn yn fwyfwy od, mae Vince yn dechrau amau bod rhywbeth o'i le. Mae o'n penderfynu bod angen iddo gadw llygad ar ei gariad er mwyn ceisio tawelu ei bryderon.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Calon

Calon - Villa Motors

Cyfle arall i weld y rhaglen fer hon o 2012 yn dilyn Cyril, Vivian a Sam - y triawd o dair cenhedlaeth sydd yn cadw'r garej "Villa Motors" yng Nghilmaengwyn, ger Pontardawe - a hynny ers 40 mlynedd.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Alltwen- Sul y Cofio

Ar Sul y Cofio cawn ymweld a Chapel yr Alltwen, Cwmtawe. Cawn gwmni Aled Eirug a chlywed am Wrthwynebwyr Cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Cawn berfformiad hefyd gan Gantorion John S Davies.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb - Llanymddyfri v Sir Gar

Coleg Llanymddyfri sy'n croesawu Coleg Sir Gar i Fanc yr Eglwys yng ngem ddarbi'r Gorllewin. Ar ol colli ddwywaith yn barod eleni, bydd yr ymwelwyr, a'r pencampwyr presennol yn gobeithio am fuddigoliaeth i danio eu tymor.

13:15 3 Lle

3 Lle - Eric Jones

Mewn rhaglen o 2011, y mynyddwr Eric Jones sy'n ein tywys i dri lle sydd wedi bod yn bwysig yn ei fywyd, sef Bryn Saith Marchog yng Nghlwyd, Bwlch Llanberis, Eryri ac Grindelwald yn Alpau'r Swistir.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:45 Mynyddoedd y Byd

Mynyddoedd y Byd - Y Rwenzori: Owen Davis

Sut beth yw brwydro dros ryddid y mynyddoedd? Y cyn-filwr Owen Davis sy'n olrhain y frwydr dros annibyniaeth ym mynyddoedd y Rwenzori yn Uganda, wrth ddringo tuag at gopa sydd wedi'i enwi ar ol Cymro - Mynydd Stanley.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:45 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, byddwn yn trafod pam mae'n rhaid i ffermwyr fod yn wyliadwrus o afiechydon allai effeithio ar stoc ar hyn o bryd a byddwn yn dilyn Gareth Wyn Jones wrth iddo hel y defaid o'r Carneddau. Bydd Alun yn cwrdd a bridwyr moch ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg

15:15 Ralio+

Ralio+

Roedd Rali Cymru GB yn un i'w chofio a heddiw cawn uchafbwyntiau llawn y Rali Genedlaethol oedd yn rhedeg ochr yn ochr a'r brif rali. Hefyd, bydd y camerau ym Mhen-bre ar gyfer Cymalau Peter Lloyd a chawn gwrdd a'r cystadleuwyr yn y prif gategori a'r categori iau.

15:45 Llais y Lli

Llais y Lli

Cyfle arall i weld y ffilm animeiddiedig i'r teulu cyfan yn adrodd hanes bachgen a'i chwaer fach sy'n mynd ar daith hir trwy fyd hud, llawn hen chwedlau, mewn ymdrech i ddychwelyd i'w cartref glan mor.

Noson

17:30 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:20 Newyddion

Newyddion

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Gwalchmai Bro

Bydd Nia Roberts yn mynd adref i Sir Fon yn y rhaglen heddiw a daw'r canu o Gapel Moriah Gwalchmai. Cawni gwmni wyneb cyfarwydd sydd yn ffermwr, yn flaenor ac yn gyn Gadeirydd Cyngor Sir Ynys Mon - y Cynghorydd Bob Parry. Byddwn hefyd yn cyfarfod y Parchedig Huw John Hughes. Ceir perfformiad gan y soprano Llio Evans o gartref Ardalydd Mon, Plas Newydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Yn y rhaglen hon, bydd Aled yn ymweld a gardd Allan Evans yng Nghyffordd Llandudno lle mae e wedi neilltuo bob cornel o'r ardd fach i dyfu dahlias er mwyn cystadlu gyda nhw. Bydd Stuart Blackmore yn agor ei gatiau i fyd sy'n denu bywyd gwyllt o bob math y tu ol i'w d? teras ynghanol tre' Llanelli. A bydd Aled hefyd yn ymweld a phentref hardd, Llanmadog, ym Mhenrhyn G?yr lle mae'r pentrefwyr i gyd yn gymeriadau sy'n ffoli ar eu gerddi gymaint maent yn eu hagor i'r cyhoedd bob blwyddyn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:30 Lle Aeth Pawb? 1989

Lle Aeth Pawb? 1989 - Ben Evans

Mae hi'n 1989 ac mae Ben Evans yn ddisgybl yn ei flwyddyn gyntaf yn Ysgol Gyfun Rhydfelen. Ac yntau wedi ei eni yn Llundain, roedd Ben yn bump oed pan symudodd i'r Rhondda a dysgu siarad Cymraeg. Er bod ei rieni yn dod o'r ardal yn wreiddiol, nid Cymraeg oedd iaith yr aelwyd. Mewn ffilm hanner awr a recordiwyd pan oedd Ben yn 12 oed, cawn bortread o'r bachgen ysgol, y bywyd teuluol a'i ddyheadau ar gyfer y dyfodol. Ond beth yw hanes Ben heddiw? A beth ddigwyddodd i'w frawd Chris?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Un Bore Mercher

Un Bore Mercher

Mae'r gwrthdaro rhwng Faith a DI Williams yn parhau pan mae Faith yn amddiffyn gweinidog sydd wedi ei gyhuddo o ladrata. Ac ar ol darganfod cit prawf DNA yn swyddfa Evan, mae Faith yn wynebu Marion ac yn dadorchuddio hen gyfrinach.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:05 Hyn o Fyd: Fy Nghymru i

Hyn o Fyd: Fy Nghymru i - Ben Evans

Yn dilyn Lle Aeth Pawb? yn gynharach heno, cawn gyfle i weld y rhaglen wreiddiol o 1989 yn cynnwys cyfweliadau gyda Ben Evans o'r Rhondda. Roedd e'n 12 oed ar y pryd a newydd ddechrau yn Ysgol Gyfun Rhydfelen.

 • Isdeitlau Saesneg

22:30 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Y Gofrestr Bwlio

Yn ystod wythnos gwrth-fwlio byddwn ni'n holi a oes digon yn cael ei wneud i drechu'r bwlis. Byddwn ni'n siarad a merch ifanc o Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg gafodd ei churo gan ddwy gyd-ddisgybl, a theulu merch o Sir Benfro wnaeth ladd ei hun er mwyn dianc rhag bwlio ar-lein.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Corff Cymru: Bywyd

Corff Cymru: Bywyd - Bywyd Hwyrach

Ym mhennod ola'r gyfres, byddwn yn edrych ar beth sy'n digwydd i'r corff yn ystod ein henaint. Byddwn yn trafod pam ein bod ni'n heneiddio yn y lle cyntaf ac yn darganfod sut mae ymchwil blaengar o Gymru yn ein helpu ni i ddeall y clefyd Alzheimer's. Byddwn hefyd yn gweld beth sy'n digwydd y tu mewn i'r ymennydd - a hynny drwy ddefnyddio dawns!

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?