S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae Heti yn disgyn i lawr y llethr wrth gasglu mwyar duon - a fydd Jaff a Pedol yn llwyddo i'w hachub?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 20
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Twrch yn Byw o Dan Dda

Straeon lliwgar o Africa am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Gwahadden yn byw o dan y ddaear.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Comed

Mae yna gomed yn anelu am Ocido ac mae'n rhaid i Blero a'i ffrindiau ei rhwystro, a sicrhau bod Maer Oci yn cael ei fath arferol yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sam Tan - Syrpreis i Dilys

Mae Norman wedi anghofio penblwydd ei fam ond mae ei ffrindiau yn fodlon helpu i drefnu parti syrpreis iddi. Caiff Dilys ben-blwydd i'w gofio wrth i Norman geisio pobi teisen iddi!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 55
Meripwsan - Tyner

Mae Meripwsan yn darganfod cocwn ac yna pili pala sydd newydd ddeor ond yn dysgu mai'r ffordd orau i fod yn dyner yw 'peidio a chyffwrdd o gwbl'.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Asra - Ysgol Ffridd y Llyn

Bydd plant o Ysgol Ffridd y Llyn yn ymweld ag Asra y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Twm Tisian - Pysgota

Mae Twm Tisian yn edrych ymlaen at ddal pysgodyn gyda'i wialen fawr. Ond y cwbl mae e'n llwyddo ei ddal ydy esgidiau glaw ac ymbarel.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Digbi Draig - Y Gasgen Gnau

Mae symud cnau mewn casgen i dy-coeden Cochyn yn waith eithaf syml i gorrach a draig fawr gref. Ond mae'r dasg yn un tipyn fwy anodd nag yr oedd Digbi a Conyn wedi ystyried.

07: 35
Dwylo'r Enfys - Mabli

O'u cartref lliwgar a hudol ym Mhendraw'r Enfys, daw'r ddau arwr Cawod a Heulwen i gael hwyl a sbri gyda phlant Cymru. Ar hyd y daith byddan nhw'n defnyddio iaith arwyddo Makaton Cymraeg! Yn Ninbych mae Mabli'n byw. Heddiw bydd hi'n dangos i Heulwen sut mae hi'n helpu Mam yn y t? ac yn paratoi at fynd am ei gwers yng nghwmni drama Stagecoach. Wrth Chwarae Chwilio, mae'n harwr Heulwen yn dysgu sut i wneud hyn - ac yn cael ei siarsio gan Mabli bod rhaid ymarfer os am berfformio ar y llwyfan!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Sara a Cwac - Y Barcud

Mae'n ddiwrnod gwyntog iawn ac mae Sara a Cwac yn penderfynu hedfan barcud.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Octonots - Yr Octonots a'r Tri Physgbobyn

Mae'n rhaid i'r Octonots symud rhai o greaduriaid y mor ar frys cyn i losgfynydd tanddwr ffrwydro, ond mae un creadur sy'n benderfynol o beidio symud: Pysgbobyn araf, seimllyd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Wmff - Wmff Yn Cuddio

Mae Wmff wrth ei fodd yn chwarae cuddio, a phan ddaw ei ffrindiau Walis a Lwlw heibio, mae'r gem yn well fyth!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Y Dywysoges Fach - Dwi isio coginio

Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Y Teulu Mawr - Teg Edrych Tuag Adref

Cyfres gart?n i blant.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Diwrnod Od Roli Odl

Heddiw mae gan Yncl Roli stori ryfeddol. Bydd pawb yn cael diwrnod sydd tu chwith tu allan, pen i waered fyny ac i lawr bob yn hyn a hyn. Ond mae Yncl Roli'n cael diwrnod hynod od lle mae'n gweld, ymhlith pethau eraill Mam-gu ar y simdde yn canu nerth ei phen! Ac wrth gwrs - mae'r stori'n gwneud i drwyn Marcaroni gosi. Hei mae 'na gan ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Popi'r Gath - Lili Biws Fawr

Mae Popi'n mynd a'r criw i Jwngl yr Eliffant i chwilio am y Lili Biws Fawr i wneud persawr i Alma.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Fferm Forgrug Stiw

Mae Stiw eisiau anifail anwes, ond does neb yn fodlon iddo gael ci. Yn yr ardd efo Taid mae'n dod o hyd i dwmpath morgrug ac yn credu y bydd y morgrug yn gwneud anifeiliaid anwes ardderchog!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Wers Natur

Mae Magi Hud yn mynd a phlant y Tylwyth Teg i'r goedwig ar gyfer gwers natur. Maen nhw'n cwrdd a'r Coblyn Doeth sy'n dysgu gwers natur i blant y coblynnod. Yn anffodus does dim brogaod yn y pwll i'r plant gael eu gweld felly mae Magi Hud yn penderfynu newid ei hun i mewn i froga.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Tomos a'i Ffrindiau - Y Bore Godwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 45
Bach a Mawr

Mae Bach a Lleucu yn cael ras o amgylch yr ardd yn eu ceir newydd cyflym, ond pwy fydd yn ennill?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae'n ddiwrnod cyffrous yn Hafod Haul ac mae Jaff a Heti yn edrych ar ol hwyaid bach. Ond ar ol i'r hwyaid ddianc a fyddant yn dod o hyd iddyn nhw cyn i Doti ddod yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 20
Chwedlau Tinga Tinga - Pam fod Drewgi'n Drewi?

Straeon lliwgar o Affrica am anifeiliaid y byd. Heddiw cawn glywed pam mae Drewgi'n drewi.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Troi mewn Cylched

Mae Blero a'i ffrindiau yn dysgu llawer am drydan wrth geisio darganfod pam nad ydi cysylltydd Sian yn gweithio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Sam Tan - Arloeswyr Pontypandy

Mae Sam i fod i fynd a'r plant am daith gerdded ond mae gwaith yn dod yn y ffordd felly mae Trefor Ifans yn cymryd yr awenau. Ond, nid yw Norman yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 55
Meripwsan - Enfys

Mae Meripwsan eisiau darganfod dechrau'r enfys. Pan mae'r enfys yn diflannu'n llwyr mae Meripwsan yn penderfynu gwneud un ei hun gyda phethau lliwgar.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Asra - Ysgol Saron, Rhydaman

Bydd plant o Ysgol Saron, Rhydaman yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Twm Tisian - Pitsa

Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Digbi Draig - Cneuen for Cochyn

Mae Cochyn yn ceisio dal 'cneuen for' tra bo Digbi yn dweud nad yw cnau mor yn bodoli.

11: 35
Dwylo'r Enfys - Sasha

Diwrnod allan ar y tren sydd yn Dwylo'r Enfys heddiw - wrth i Heulwen lanio ym Mlaenau Ffestiniog i ymweld a Sasha a'i ffrindiau. Ar ol chwarae ym muarth yr ysgol, maen nhw'n mynd ar y tren bach i Borthmadog - i ddathlu bod y flwyddyn newydd ar ei ffodd - a hynny gyda hufen ia blasus iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Sara a Cwac - Enfys Lemwn

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc er mwyn dilyn taith yr enfys.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o Landeilo ar gyfer G?yl y Synhwyrau, bydd Dai Jones yn ymuno a ni am sgwrs, a chawn flas o bantomeim Cwmni Mega, 'Culhwch ag Olwen'.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Straeon Tafarn

Straeon Tafarn - Dyffryn Arms, Cwm Gwaun

Cyfle arall i weld Dewi Pws Morris yn teithio i ardal y Preseli yn 2010 lle mae'r dafarnwraig chwedlonol Bessie yn dal i gadw trefn yn y Dyffryn Arms yng Nghwm Gwaun. Sut mae macsu cwrw a phwy oedd Fyffe Robinson? Pam ddathlu'r Hen Galan a pham oedd yn rhaid brwydro am y Preselau? Bydd cymeriadau lleol a'r hanesydd John Davies yn trafod y cyfan gyda Dewi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Straeon Tafarn

Straeon Tafarn - Black Boy, Caernarfon

Mae Dewi 'Pws' Morris yn ymweld a thafarn y Black Boy yng Nghaernarfon mewn rhaglen o 2010. Beth yw tarddiad enw'r dafarn a pham cynhaliwyd Arwisgiad yn y dref a hynny ddwywaith? Pwy oedd Elen Francis a beth yw Cofi Dre? Cawn gyfraniadau gan John Davies, Gerallt Lloyd Owen a thrigolion lleol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Cawn olwg ar bapurau'r penwythnos, byddwn yn paratoi mins peis yn y gegin, a bydd digon o gyngor harddwch.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Cerdded y Llinell

Cerdded y Llinell - Verdun

Iolo Williams a'r diweddar Hywel Teifi Edwards sy'n cerdded ar hyd cadwyn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn rhaglen ola'r gyfres byddant yn ymweld a Verdun, sy'n cael ei adnabod fel y 'lle tristaf yn Ffrainc'. Verdun oedd lleoliad un o frwydrau hiraf a mwyaf costus y Rhyfel Mawr, wrth i'r Ffrancod amddiffyn y dref am ddeg mis yn ystod 1916. Dangoswyd y gyfres gyntaf yn 2004.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Olion: Palu am Hanes

Olion: Palu am Hanes - Cynffig, Rhan 2

Yn yr ail raglen o Twmpath y Felin Wynt, tasg Dr Iestyn Jones a Rhys Mwyn bydd ceisio datrys dirgelwch y safle anhygoel hwn cyn i'w amser cloddio ddod i ben. Yn ystod y dyddiau cyntaf, daw'r tim o hyd i adeilad o garreg o dan y tywod - adeilad crwn, gyda cherrig a mortar. Ai dyma seiliau'r felin wynt sy'n cynnig ei enw i'r safle hwn? Wrth gloddio, mae Iestyn yn dod o hyd i drawslun anhygoel, lle mae'n bosib gweld yn union sut lwyddodd y tywod ddifethaf a lladd yr ardal hon - ardal sy'n cael ei h

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Meripwsan, Digbi Draig, Guto Gwningen, Asra.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Dagrau

Mae Blero'n dod o hyd i hosan lychlyd o dan ei wely ac yn mynd i Ocido i ddarganfod pam ei bod yn dod a dagrau i'w lygaid.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Meripwsan - Gwag

Tydi Eynog ddim yn troi fyny i chwarae felly mae Meripwsan yn mynd i chwilio amdano. Ar y ffordd mae Meripwsan yn clywed synau mewn mannau gwag.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Pigog

Mae Cochyn a Betsi yn helpu Digbi i lanhau ei ogof. Mae Digbi'n tisian efo'r llwch ac mae Betsi'n penderfynu y byddai swyn yn helpu. Mae hi'n troi brwsh llawr 'Pigog' yn fyw ac mae hwnnw'n ymddwyn fel ci bach.

16: 30
Guto Gwningen - Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi, ond wrth chwilio amdani mae'n tynnu blewyn o drwyn aml i un yn y goedwig

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol Pontardawe

Bydd plant o Ysgol Gynradd Gymraeg, Pontardawe yn ymweld ag Asra y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Pyramid

Rhaglen gwis antur wedi ei chyflwyno gan Anni Llyn.

17: 30
Larfa - Da ngwas i- Melyn Athrylithgar

Mae Melyn yn llwyddo i fwyta bwyd Coch unwaith eto. Ai lwc yw hwn neu ydy Coch yn dewis anwybyddu Melyn?

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro a goliau'r penwythnos o Uwch Gynghrair Cymru JD. Yn hanner ucha'r cynghrair mae'r Seintiau Newydd yn mentro i Barc Faesdu i wynebu Llandudno tra bo Cei Connah gartref yn erbyn Bangor a Met Caerdydd yn herio Derwyddon Cefn. Yn y gemau eraill, mae Aberystwyth yn croesawu'r Bala i Goedlan y Parc; Caerfyrddin yn wynebu Prestatyn ar Barc Waun Dew a'r Barri ar daith i Barc Latham yn Y Drenewydd.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Cawn gamu i gwpwrdd dillad y DJ Ian Cottrell o Gei Cona yng nghwmni Nia Parry mewn rhifyn o 2007. Byddwn hefyd yn cwrdd a Wendy Edwards sydd wedi galw am help llaw y steilydd Eleanor Gardner.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Ralio+

Ralio+ - Awstralia

Mae wedi bod yn dymor anhygoel ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd a bydd y criw yn dangos holl uchafbwyntiau rownd ola'r bencampwriaeth o Awstralia. Hefyd, byddwn ynghanol cyffro rali eiconig yr RAC ac yn cadw llygad ar y Cymry sy'n cystadlu yn Rali'r Pokerstars ar Ynys Manaw.

19:00 Heno

Heno

Bydd y Welsh Whisperer yn ymuno a ni am sgwrs a chan, a bydd Rhodri'n sgwrsio gyda phencampwr rhwyfo.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 30
It's My Shout - Ffeithiau Amgen

Dyma stori dwy chwaer sydd ill dwy eisiau bod yn llywydd y clwb ieuenctid lleol. A fydd yr angen i lwyddo'n trechu unrhyw deimlad o gariad teuluol?

 • Isdeitlau Saesneg

19:55 Chwedloni

Chwedloni - Chwedloni: Stori Jon

Stori Jon.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sion yn penderfynu mynd yn groes i ddymuniadau Ffion. A fydd Sheryl yn falch o weld Hywel yn ei ol?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Dewi Jenkins

Dai Jones, Llanilar sy'n ymweld a Dewi Jenkins, Fferm Tyngraig, Talybont, ger Aberystwyth; ffermwr ifanc talentog, sydd yr un mor gyfforddus ar lwyfan ag y mae ar faes treialon c?n defaid. Mae hi wedi bod yn flwyddyn fawr i Dewi, wrth iddo ennill Gwobr Goffa Emrys Evans am ei sgiliau bugeilio, yn cynnwys paratoi defaid a hyrddod ar gyfer arwerthiannau; hyfforddi a rhedeg c?n defaid a throi ei law gyda chryn lwyddiant at gystadlaethau cneifio. Bydd Dai yn dyst i dalent Dewi gyda'i g?n defaid, wrt

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Mae heolydd y 'Gorllewin Gwyllt' yn gartref i sawl cwmni bws teuluol ac yn y gyfres hon cawn ddilyn tri ohonyn nhw - Y Brodyr Richards, Aberteifi; Bysiau Cwm Taf, Hendy-gwyn, a chwmni Midway, Crymych. Cawn flas o anturiaethau Clive Edwards a'i griw a Shon 'Midway' a'i deulu yn Sioe Benfro pan gaiff Shon gyfle i dynnu coes Clive, perchennog Cwmni Cwm Taf. Gwasanaeth Y Cardi bach sy'n rhan o wasanaeth y Brodyr Richards sy'n mynd a ni ar daith ar hyd arfordir y gorllewin o dan ofal Maldwyn y dreifa

 • Isdeitlau Saesneg

22:35 Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref

Clwb Rygbi Rhyngwladol: Gemau'r Hydref - Cymru v Georgia

Darllediad byw o gem Cymru yn erbyn Georgia o Stadiwm Principality, Caerdydd. Cic gyntaf, 2.30.

00: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?