S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Hwyl Fawr Heti

Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort a sbri. Mae'r hwyaid yn cynnal mabolgampau, y moch yn chwrae pel-droed, ac mae Caio a Cadi yn creu llanast yn y ty.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio coginio

Mae'n ben-blwydd ar y Cadfridog ac mae'r Dywysoges Fach eisiau coginio cacen iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Tegan Gwichlyd

Wedi i Guto golli hoff degan gwichlyd ei chwaer fach Nel, mae'n rhaid iddo drechu ei holl elynion i'w gael yn ol!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Hwyl a Sbri

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwyliau'r Gwenyn

Mae'r teulu bach yn mynd ar eu gwyliau, ond does dim digon o le i bawb yn y car.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Marchogion Niferus

Yn ol Meic dylai marchog gael dweud wrth bawb be' i'w wneud. Ond wedi i Efa greu llu o farchogion i helpu Meic wneud ei waith, tydyn nhw ddim am wrando arno, pob un yn mynnu cael ei ffordd ei hun. Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun!

07: 15
Ysbyty Cyw Bach - Pethe Bach

Mae gan Plwmp rywbeth yn styc i fyny ei drwnc. Oes modd ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Nico Nog - Pen-blwydd-mwnwgl!

Mae pawb yn paratoi parti pen-blwydd i'r efeilliaid efo digonedd o fwyd a bal?ns. Ond mae Nico yn llwyddo i wthio'r gacen ben-blwydd bendramwnwgl i'r llawr, ac mae o a Rene yn ei bwyta i gyd gan obeithio na fydd neb yn sylwi!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Digbi Draig - Troi a Throsi

Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. Ond dydy Cochyn ddim yn gallu mynd i gysgu o gwbl.

07: 50
Twm Tisian - Pen-blwydd

Mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Twm Tisian heddiw ond mae Twm yn cael anhawster i ddyfalu pa ddiwrnod ydy hi yn union.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Cwmwl o Bob Lliw

Mae Baba Melyn yn brysur tu hwnt heddiw; mae bron pawb eisiau cot o baent ond does ganddi ddim amser i baentio pawb. Tybed pwy all ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Crads Bach y Traeth - Sefyll allan

Dydy Guto'r Gwylog ddim yn hapus gyda'r olion gwyn o amgylch ei lygaid. Felly mae ei ffrindiau yn penderfynu cael cyngor gan grads bach eraill sy'n edrych yn wahanol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Golau Glas yn y Ras

Mae Cadi a'i ffrindiau'n ffeindio eu ffordd o gwmpas cwrs rasio gan ddilyn cyfarwyddiadau ar fap.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Cartref

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Y Ddeilen Fach

Mae Re wedi dod o hyd i drysor yn Nhwr y Cloc heddiw - deilen ydy hi. Ond arhoswch funud, mae hi'n goch nid gwyrdd! Sut cawn ni wybod pam tybed? Well mewn can si?r iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Bach a Mawr

A wnaiff dawnsio anhygoel Bach godi calon Mawr?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Robot Stiw

Mae Stiw'n casglu tocynnau er mwyn cael tegan robot yn siop Mistar Siriol.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Yn yr Ardd - Wali Wirion

Mae Wncwl Bob, hen wiwer a hen ffrind i'r ardd, yn penderfynu ymweld a'r ardd, felly mae Wali yn mynd ati yn syth i baratoi er mwyn i'r ardd fod yn berffaith iddo. Yn anffodus, wrth wneud hynny mae'n dechrau ymddwyn yn rhyfedd iawn tuag at ei ffrindiau, Wali, Fflach a Blod.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Pen-blwydd Hapus Tesi

Mae Nodi a'i ffrindiau yn gwneud eu gorau i gadw parti pen-blwydd sypreis Tesi yn gyfrinach.

09: 45
Llan-ar-goll-en - Clychau'n Canu

Mae Tara, Radli, Prys, Ceri a Siwgrlwmp yn ymarfer dawns arbennig ar gyfer sioe ddawns. Yn anffodus, mae'r clychau a ddefnyddir yn y ddawns yn mynd ar goll. Pwy aeth a nhw a pham?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Cywion Coll

Mae Sara'r iar wedi cael pedwar o gywion bach. Mae Jaff y ci yn cynnig edrych ar eu holau, ond mae'r cywion yn dianc a mynd ar antur o gwmpas y fferm. A ddaw Jaff o hyd iddynt?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Cwpwrdd Cadi - Y Gloch Dan

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 30
Blero yn Mynd i Ocido - Dannedd Diflas

Mae Blero'n mynd i Ocido i ddarganfod pam bod angen past dannedd a brwsh i lanhau dannedd, ac yn dysgu bod hyd yn oed mynyddoedd yn gallu dioddef o'r ddannodd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Boncyffion Bywiog

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Meripwsan - Poeth

Mae hi'n boeth yn yr ardd ac mae Meripwsan angen oeri. A wnaiff blodyn haul helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Ysbyty Cyw Bach - Tonsils

Mae angen ar Jangl fynd i'r ysbyty i gael tynnu ei donsils.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Digbi Draig - Hudlath Betsi

Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod sydd wedi ei guddio rhywle ym Mhen Cyll.

11: 30
Twm Tisian - Mabolgampau

Mae Twm Tisian yn barod am y Mabolgampau. Ond mae ei disian yn achosi tipyn o broblemau iddo. A fydd Twm yn llwyddo i beidio a thisian ac ennill y ras?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Rapsgaliwn - Mel

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Sara a Cwac - Y Pwmp

Mae rhywbeth yn digwydd i feic Sara, ac yn y Siop Feics maen nhw'n darganfod pwmp arbennig iawn.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Cymoedd Roy Noble

Cymoedd Roy Noble

Cyfres yw hon gyda'r amryddawn Roy Noble - g?r sydd a'i gynefin a thraddodiadau'r Cymoedd yn rhan annatod o'i gymeriad. Fe fydd Roy yn mentro i gyfeiriad Cwm Rhondda yn y rhaglen hon ac yn cychwyn ei daith ym mhentref Blaencwm yng nghwmni Leanne Giles sy'n son am dwnnel y Rhondda. Mae Sera Evans wedi bod yn ferch i'r cwm erioed ac yn magu ei theulu ifanc yn Nhon Pentre. Yna ymlaen i Dreorci i gwrdd a Dean Powell i glywed hanes Theatr y Parc a'r Dar a chael ychydig o gefndir Cor Treorci. Yr hanes

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Evan Jones a'r Cherokee

Evan Jones a'r Cherokee

Yr Athro Jerry Hunter sy'n cyflwyno hanes y Cymro fu'n byw hefo'r Cherokee, nes cael ei dderbyn yn aelod llawn o'r genedl. Heddiw, cawn hanes y Rhyfel Cartre' lle chwalwyd cartre' newydd y Cherokee. Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Wil ac Aeron: Taith yr Alban

Ar eu taith o dros 1500 o filltiroedd, mae Wil ac Aeron yn cyrraedd tre' Pitlochry yn eu camperfan. Maen nhw'n taflu eu hunain i ganol bwrlwm cymuned Gemau'r Ucheldir; i ganol y kilts a'r tartan, y caber a'r bagpipes, mewn ymgais i weld y gwir ystyr tu ol i ddelweddau mwya' eiconig yr Alban.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a chyfle i chi ennill y pecyn penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Ym mhennod olaf y gyfres mae byd Gwyn ar fin chwalu'n tra bo John Albert yn cael sioc sy'n ei sobri.

15:30 Tu Hwnt i r Tymbl

Tu Hwnt i r Tymbl

Mae'n gyfnod o newid yn y Tymbl. Mae Clwb y Gweithwyr wedi bod yn nwylo'r bragwyr ers dros can mlynedd, ond mae aelodau'r clwb ar fin prynu'r lle, ac mae 'na dipyn o barti wedi ei drefnu i ddathlu'r achlysur! Dangoswyd y rhaglen gyntaf yn 2001.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Meripwsan, Ysbyty Cyw Bach, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Meripwsan - Chwaraeon

Mae'n ddiwrnod Mabolgampau ond dydy Meripwsan ddim yn cael llawer o hwyl ar y cystadlu.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Ysbyty Cyw Bach - Sbotiau

Mae Jangl yn 'sbotiau i gyd ac mae'n rhaid i Ddoctor Mair ddod o hyd i'r achos.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Adenydd Ysblennydd

Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n 'Adenydd Ysblennydd' ceidwad Pen Cyll. Ond pwy fydd ei bartner ffyddlon?

16: 35
Traed Moch - O Flaen eu Gwellt!

Caiff bag ysgol Dwynwen ei fwyta. Ond pwy sydd ar fai?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
CIC

Cic - y rhaglen deledu i bob ffan pel-droed ifanc. Heddiw, sialens ffitrwydd boenus i Owain, Heledd a dyfarnwyr Cymru; golwg ar y gajets a sgidiau pel-droed diweddaraf a thim Rhydaman fydd yn wynebu 'Sialens y Sgwad'.

17: 25
SpynjBob Pantsgwar - Haint yn y Pant

Gartre' yn Y Pinafal mae SbynjBob yn dechrau crafu ei ben ac erbyn iddo gyrraedd ei waith yn y Crancdy mae ei gorff cyfan yn cosi a chrafu. Mae'r haint yn lledu dros Pant y Bicini gyfan.

17: 35
Cog1nio

Mae pum cogydd buddugol y De yn derbyn her gan Haf Hayes, perchennog Becws Haf, Caerdydd. Bydd un cogydd yn gadael y gegin am byth, a'r enillydd yn cael hyfforddiant arbennig gan Haf.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cwpwrdd Dillad

Cwpwrdd Dillad

Mewn rhifyn o 2009, yr actores Gillian Elisa; rocar ifanc o Lantrisant sydd wrth ei fodd gyda Rod Stewart; a dau sydd wrth eu boddau gyda'r siaced Barbour sy'n agor drysau eu 'Cwpwrdd Dillad'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Cyfres newydd. Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o #10,000. Yn mynd am y jacpot yr wythnos hon mae'r ffrindiau Alaw Hughes ac Annest Wheldon a Leon Welsby a Jordan Hughes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Bydd Yvonne yn ymweld a thafarn sy'n dal i chwarae'r gem Tipit, a'r gr?p Alffa fydd ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Ydy Sioned yn barod i ddychwelyd i Gwmderi? Beth yn y byd allai ddifethaf te prynhawn hyfryd Gaynor ac Eileen? Diane a Britt.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Y tro hwn, bydd yr anturiaethwyr yn ymweld a'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Jonathan

Jonathan

Ymunwch a Jonathan, Nigel a Sarra am fwy o hwyl a thynnu coes. Y gwesteion heno bydd y cyflwynydd Lois Cernyw a'r actor a'r canwr Steffan Harri.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Craith

Craith

Mae Cadi yn mynd i gwestiynu Endaf Elwy yn y carchar ac mae'r heddlu yn sylweddoli bod merch ifanc arall wedi'i chipio ar ol iddynt glywed bod Megan ar goll.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?