S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer plant bach: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Bob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Ahoi!

06: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. Tybed a oes anghenfil ar y fferm, neu a oes ateb tipyn llai a symlach i'r dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Twtasaurus

Mae Wen y Cren yn dod o hyd i esgyrn dinosor d?r, a chyn pen dim mae pawb wedi cyffroi a'r harbwr yn llawn dinosoriaid!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Elen

Mae Heulwen ar daith dros yr enfys i fynd ar antur gyda phlantos Cymru! Ar hyd y ffordd, byddwn ni'n dysgu tri arwydd Makaton newydd, ac yn cael ambell i alwad ffon gan Ffion! Heddiw mae Heulwen yn glanio yng nghanol gwyl ffasiwn Caerdydd ac yn chwilio am Elen. Mae'r ddwy yn cael cyfle i wneud ychydig o siopa yn y ddinas, yn dysgu sut i fod yn fodel ac yn cyfarfod Miss go arbennig o Gymru.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Tymhorau

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu crys T drwy brintio gyda thatws. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Cynwyl Elfed lle mae'r plant yn creu cornel ymlacio hydrefol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Y Bel Goll

Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pel tennis ac felly'n methu parhau a'u gem. Tybed a fydd gan Jim rywbeth siap sffer - fel y bel tenis - yn ei fag Pob Dim?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Boj - Boj a'r Band

Mae Boj a'i ffrindiau yn ffurfio band roc a rol. Ond pan mae Rwpa a Mia yn cerdded allan ar sail gwahaniaethau cerddorol rhaid i Boj feddwl am syniad Boj-a-gwych i aduno'r band. A all hen fas dwbl Mr Clipaclop gynnig yr ateb?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Tomos a'i Ffrindiau - O'r Cywilydd!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Digbi Draig - Troi a Throsi

Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. Ond dydy Cochyn ddim yn gallu mynd i gysgu o gwbl.

07: 50
Dona Direidi - Rachael

Yr wythnos hon mae Rachael yn galw draw i chwarae gyda Dona Direidi. Mae hi'n cyrraedd yn ei gwisg ddawns ond mae Dona yn esbonio nad yw hi'n gallu dawnsio'n dda ac mae Rachael yn cynnig ei helpu.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

08: 15
Sblij a Sbloj

Cyfres newydd am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj, yn eu hymgyrch i ddarganfod llythrennau cudd o'u cwmpas. Yn y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! Maent yn mynd ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08: 25
Sam Tan - Cwpan Pontypandy

Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy, ras mewn cerbyd sydd wedi cael ei dyfeisio gartref. Er bod y ras i fod ar gyfer plant, mae'r ddau a'u bryd ar ennill! Ond aiff pethau o chwith i'r ddau oedolyn ac mae'n rhaid i Sam a'r criw achub Jo o'r mor pan aiff ei hofrenfad i drafferthion. Tybed pwy fydd enillydd y cwpan?

08: 35
Ahoi! - Ysgol Treganna, Caerdydd

Mor-ladron o Ysgol Treganna, Caerdydd sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Casglu pethau

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Bore Da

Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da sydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Ifan Jones Evans sy'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon, casgliadau o gwdih?s, Groggs a gwisgoedd clasurol. I ddilyn, cyfle i weld 'Benthyg Teulu'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Meical a Michelle yn poeni am ddyfodol 'Sglein'. Maen nhw wedi colli cytundeb mawr ac mae bylchau amlwg yn eu dyddiadur gwaith. Efallai y gall Britney helpu rhywfaint drwy argraffu taflenni sy'n hysbysebu'r cwmni. Mae Wil yn dal i ddioddef gyda'i lygad ddu ac er gwaethaf ymdrechion Erin i geisio'i gysuro, byddai'n well ganddo o lawer petai hi ddim yn busnesu. Tra bo'r ddau yn dadlau yn y ty, mae Rhys allan yn rhedeg ac yn dal i wthio ei hun i'r eithaf.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae Lowri angen arian ac mae'n brysur iawn yn prisio eitemau i gael eu gwerthu ar y we. Chwarae teg i Robbie, mae yntau'n barod i helpu drwy dynnu lluniau o'r pethau fydd yn mynd ar werth yn ogystal a chyfrannu rhai o'i hoff deganau. Mae Rhys mewn mwy o boen nag y mae'n fodlon ei gyfaddef ac fe fydd yn dipyn o her iddo fod yn barod i gymryd rhan yn y ras, ond mae'n benderfynol o wneud hynny. Daw mwy o newyddion drwg i Meical a Michelle - y tro yma o gyfeiriad y dyn treth.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Calon: 5 Llun

Calon: 5 Llun - Anna Pawelko, Caerdydd

Mae'r arlunydd Anna Pawelko o Gaerdydd yn creu llun sy'n ddehongliad ffantasi o gastell ein prifddinas.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Ymprydio

Wrth i ni gyrraedd adeg y Grawys yn y calendr Cristnogol, Ryland Teifi sy'n dysgu mwy am y cyfnod pwysig hwn sy'n arwain at y Pasg. Yn ogystal ag edrych ar y ffydd Gristnogol, fe fydd Ryland yn dysgu mwy am sut mae'r gwahanol gymunedau Mwslemaidd yma yng Nghymru yn ymprydio, gweddio a synfyfyrio yn ystod Ramadan. Daw'r canu cynulleidfaol o Gapel Emaus, Bangor dan arweiniad Cefin Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Rygbi Pawb

Rygbi Pawb

Rownd gynderfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru fydd yn cymryd y sylw'r wythnos hon. Wedi tymor o gystadlu brwd, bydd pedwar tim ucha'r gystadleuaeth yn mynd benben a'i gilydd er mwyn cael cyfle i chware yn y ffeinal ymhen pythefnos.

13:15 Fferm Ffactor: Selebs

Fferm Ffactor: Selebs

Bydd dau dim newydd o selebs yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn tasgau amaethyddol. Y tro yma, bydd Llyr Evans a Stifyn Parri yn mynd benben a'i gilydd ar y cwrs tractor, a bydd y DJ Dyl Mei a chyflwynydd y tywydd Sian Lloyd yn gorfod bwyta pob math o bethau yn y dasg adnabod cig! Bydd enillwyr y rhaglen yma yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol i frwydro am deitl Fferm Ffactor a gwobr ariannol ar gyfer elusen o'u dewis.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:15 Loriau Mansel Davies a'i Fab

Loriau Mansel Davies a'i Fab

Yn y bennod olaf, mae menter newydd gan y cwmni yn Llanboidy sy'n dosbarthu bwyd gwartheg i ffermydd lleol. Ac mae'n ddiwrnod ola' emosiynol i un o weithwyr y cwmni - Jack Vaughan.

 • Isdeitlau Saesneg

14:45 Ffermio

Ffermio

Yr wythnos hon, bydd Meinir mewn sioe newydd sbon i'r diwydiant llaeth sy'n trafod y dechnoleg ddiweddaraf. Bydd Daloni yn cwrdd a'r fyfyrwraig Bethan Till sy'n trio gwneud llaeth hyd yn oed yn fwy iachus a bydd Meinir yn gweld sut mae un cwmni yn troi'r cloc yn ol er mwyn gwella'r amgylchedd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:15 Clwb Rygbi

Clwb Rygbi - Dreigiau v Benetton

Mae'r Dreigiau'n croesawu Benetton i Rodney Parade ar gyfer gem yn y Guinness PRO14. Cic gyntaf, 3.30.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

17:30 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Amaeth

Daw'r rhaglen heddiw o ardal Aberystwyth. Mae'n canolbwyntio ar y berthynas agos rhwng amaeth a chrefydd. Bydd Nia Roberts yn ymweld a Morys Ioan, Ffermwr Ifanc y Flwyddyn Sir Ceredigion a bydd Ryland Teifi yng Nghastell Newydd Emlyn i gwrdd a'r Canon Eileen Davies a chlywed am waith 'Tir Dewi' sy'n rhoi cefnogaeth i Ffermwyr sydd angen clust i wrando. Cawn berfformiad gan y tenor Robyn Lyn Evans, a daw'r canu cynulleidfaol o Gapel y Morfa, Aberystwyth.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Cynefin

Cynefin - Rhydaman

Y tro hwn bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro Dyffryn Aman gan fynd ar drywydd straeon difyr a chudd yr ardal sydd wedi ei ddylanwadu'n llwyr gan yr hyn oedd i'w ddarganfod o dan ein traed. O grwydro dros ac o dan y Mynydd Du cawn gyfle hefyd i ymweld ag un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru ac un o fusnesau teuluol enwocaf Cymru yn ogystal a chlywed am gysylltiadau Ffrengig annisgwyl y dyffryn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Craith

Craith

Mae'r gwrthdaro rhwng Alun Pryce ac Ieuan Rhys yn cyrraedd uchafbwynt ar yr ystad. Mae Lea Pryce yn cael ei thynnu i mewn i frwydr ei thad. Mae'r heddlu yn llwyddo i gael y wybodaeth sydd angen arnyn nhw o'r diwedd ac mae hyn yn arwain at ddigwyddiadau ffrwydrol yng nghartref Iona a Dylan Harris.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Ein Byd

Ein Byd - Byd Ffasiwn

Yr wythnos hon, mae Sion Jenkins yn ymchwilio i'r pwysau sy'n bodoli yn y byd ffasiwn. Yn ystod Wythnosau Ffasiwn Llundain a Pharis, mae e'n cwrdd a chynllunwyr a modelau sy'n gweithio yn y diwydiant. Bydd Sion hefyd yn cwrdd a Nia Marshalsay-Thomas, y cyflwynydd a'r model o Aberystwyth, sy'n siarad am y tro cyntaf am ei phrofiad o fod yn gaeth i laxatives, ar ol teimlo'r pwysau i fod yn denau.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Alan Llwyd...'Nid Myfi yw Myfi Fy Hun'

Alan Llwyd...'Nid Myfi yw Myfi Fy Hun'

Portread personol o 2005 o'r Prifardd Alan Llwyd gan ei gydweithiwr a'i gyfaill Wyn Thomas, sy'n cynnig cyfle i ni ddod i adnabod y bardd y tu ol i rai o weithiau pwysicaf ein cyfnod.

 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Ward Plant

Ward Plant

Y tro hwn, mae hogyn bach yn ymladd am ei fywyd ar y Ward Plant. Golwg emosiynol ar fywyd bob dydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?