S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Celwydd Golau

Mae'r ieir yn penderfynu chwarae tric ar Heti a Jaff, gan esgus bod yna lwynog yn y cwt ieir. Ar ol cael eu galw yno sawl gwaith mae'r ddau yn cael llond bol ar eu drygioni. Ond y noson honno pan ddaw llwynog go iawn i'r cwt a fydd Iola'r iar yn llwyddo dianc yn ddiogel?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio llau

Mae rhywun yn dangarfod llau yng ngwallt y Dywysoges Fach.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Mochyn Daear Digywilyd

Mae Tomi Broch wedi cael llond bol ar y tywydd oer ac mae'n mynd i gynhesu o flaen y tan yn nhy Benja. Gwaith Guto a'i ffrindiau ydy hel y mochyn daear digywilydd allan, a gofalu na fydd yn dod yn ei ol yno byth eto!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Cranci'r Craen Gwichlyd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Anghenfil Sionyn

Mae Sionyn yn codi braw ar Mali a Dani ac maen nhw'n penderfynu talu'r pwyth yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Stori Sblash

Mae Sblash am gael adrodd stori wrth bawb amser gwely, ac mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd i stori antur iddo. Ond mae straeon Meic yn rhai marchogaidd, a draig ydy Sblash. Rhaid i Meic ddysgu gadael i Sblash adrodd ei stori ei hun - stori am antur draig!

07: 15
Jen a Jim Pob Dim - Defaid ar Goll!

Mae defaid du a gwyn Fflur Fferm ar goll! Wedi cryn dipyn o ymdrech gan Jen, Jim, Bolgi a Cyw, mae'r gorlan yn llawn anifeiliaid du a gwyn. Ond ai defaid Fflur ydyn nhw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Nico Nog - Doc sych

Mae Wa Wa Chugg, y cwch, angen ei beintio, felly i ffwrdd a Nico a'r teulu i'r doc sych lle mae modd pwmpio'r d?r allan er mwyn gallu peintio'r rhannau o'r cwch sydd fel rheol o dan dd?r.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Sam Tan - Tywydd Poeth

Mae Jo a'i ferch Hana yn mynd am bicnic ar un o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn. Mae Jo yn gwisgo het mae wedi'i dyfeisio ei hun sy'n defnyddio ynni solar. Mae Sam a'r criw yn dysgu sut i drin tanau gwyllt sy'n gallu cael eu cynnau oherwydd y gwres. Mae pawb yn ymuno a Hana a'i thad i gynnal barbeciw ond yn anffodus maen nhw'n dechrau tan mewn camgymeriad. Mae het Jo yn achub y dydd - ond sut?!

07: 50
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! Wedyn, maent yn mynd ati i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Ar Goll!

Mae?n ddiwrnod pobi cacen creision ser ond mae ?na un cynhwysyn pwysig ar goll!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Sali Mali - Pen-blwydd Hapus Jac Do

Mae'n ddiwrnod pen-blwydd Jac Do ond dyw e ddim yn gwybod hynny!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Tegan Syml

Mae'r plant yn dangos mai teganau syml yw'r gorau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Llais

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Meddwl yn Gynnes

Can newydd bob tro gan gyfansoddwr gorau'r byd! Ymunwch a Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chan o Dwr y Cloc!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Dwylo'r Enfys - Efi

Mae Heulwen yn glanio yn Ysgol Pendalar ger Caernarfon heddiw ac yn chwilio am ffrind o'r enw Efi. Mae Efi wrth ei bodd gyda chychod a'r mor, felly mae'r ddwy yn cael cyfle i ddysgu can arbennig gyda'r athrawes gerdd Annette Bryn Parri. Yna, rhaid iddyn nhw ddod o hyd i gychod go iawn ar lan Afon Menai.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Taith Stiw

Mae Stiw yn gwneud car allan o focs cardfwrdd ac yn mynd a'i ffrindiau ar daith i lan y mor ac i siopa.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Y Wers Fordwyo

Teimla Oli fod dysgu am fordwyo yn ddiflas a bod defnyddio cwmpawd yn hen ffasiwn. Ond fe ddaw amser pan nad yw'n cael defnyddio ei systemau modern technegol a dysga fod pob math o wybodaeth yn bwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Pen-blwydd Plismon Plod

Mae'r teganau yn trefnu picnic sypreis i ddathlu pen-blwydd Plismon Plod, ond mae e'n rhy brysur yn ceisio dod o hyd i'r barcud sydd wedi mynd ar goll.

09: 40
Llan-ar-goll-en - Y Brwsh Gwallt Coll

Mae'r pentrefwyr yn ymarfer ar gyfer sioe dalent, 'Sgen ti dalent?' ond cyn i'r sioe allu cychwyn, mae Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif yn cael eu galw i ddatys dirgelwch y brws gwallt coll.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Wyau ar Goll

Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Mae angen ar Jaff wneud ychydig o waith ditectif i ddarganfod ble mae'r wyau coll.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Ferona'n cael diwrnod i'r bren

Mae'r forwyn yn cael diwrnod o wyliau, felly mae'r Dywysoges Fach yn penderfynu gwneud y gwaith.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes Pluen Hen Ben

Wedi i Guto gymryd un o blu cynffon Hen Ben mae'n rhaid rasio drwy'r cwm i geisio'i chael yn ol a thawelu'r dylluan flin!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a Sgryff

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Gwenynen Gwrtais

Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn, sef sut i fod yn gwrtais.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddau Yswain

Gan fod Meic yn dymuno cael ysweiniaid, mae hyn yn golygu na all y dreigiau hedfan, redeg ar bedair coes, na defnyddio tan na d?r! Dim ond pan fydd Meic angen help i ddal Chwit a Chwat y mae'n gweld bod y dreigiau yn well nag y gallai ysweiniaid fyth fod!

11: 15
Jen a Jim Pob Dim - Y Bel Goll

Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pel tennis ac felly'n methu parhau a'u gem. Tybed a fydd gan Jim rywbeth siap sffer - fel y bel tenis - yn ei fag Pob Dim?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Nico Nog - Can Morgan

Mae Morgan wedi 'sgwennu can ac mae o, Dad, Gwil a Rene yn dod at ei gilydd i'w pherfformio fel band, gyda help gan Nico wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Sam Tan - Trafferth Ty Coeden

Mae Arloeswyr Pontypandy yn gweithio tuag at eu bathodynnau adeiladu. Mae'r ty coeden yn barod i'w addasu. Mae Norman yn awyddus i fod y cyntaf i fynd i mewn i'r ty coeden ond mae ei gefnder Derec eisiau ennill y ras. Dydy Norman ddim yn gwneud ei waith yn iawn ac mae'r arloeswyr i gyd mewn perygl. A ddaw Sam Tan mewn da bryd i'w hachub?

11: 50
Sblij a Sbloj

Cyfres i blant meithrin am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj a'u hymgyrch i ddod o hyd i lythrennau cudd o'u cwmpas. Bydd y ddau'n mynd ati wedyn i ddysgu sut i ffurfio llythyren y dydd, gyda'r deunydd crai amrywiol sydd wrth law - gyda digon o hwyl, hafoc a llond y lle o giamocs wrth gwrs!

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Ar y Lein

Ar y Lein - Uganda

Yn rhaglen olaf ond un y gyfres mae Bethan Gwanas yn cyrraedd Uganda. Ar ol croesi'r ffin, mae hi'n can?io ar hyd Afon Nil ac yn blasu cwrw wedi'i wneud allan o dd?r yr afon. Mae Bethan yn gweld perfformiad gan Percussion Discussion yn Kampala, prifddinas Uganda, ac yna'n teithio i Kibale i weld tsimpansiaid yn y goedwig. Mae'n gorffen ei thaith mewn planhigfa sy'n cyflenwi fanila masnach deg i sawl archfarchnad ym Mhrydain.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Tudur Owen a'r Cwmni

Tudur Owen a'r Cwmni - Dillad

Yn rhaglen ola'r gyfres mae Tudur Owen yn Llanbed lle mae criw o bobl leol am herio cwmniau mawr y byd ffasiwn wrth iddynt fentro i gynllunio, gwneud a gwerthu eu dillad gwreiddiol eu hunain. Mae'r fenter yn cynnwys cynllunwyr newydd o'r ardal, rhai o ferched ffatri gwneud dillad Dewhirst a gaeodd 15 mlynedd yn ol, a gwerthwyr dillad o stryd fawr y dref. Maen nhw am sicrhau bod Llanbed yn cael ei hadnabod fel 'y lle' i fynd i brynu'r dillad gorau.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Y tro hwn, bydd yr anturiaethwyr yn ymweld a'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Cawn gwmni rhai o blant Cymru mewn nifer o'n heitemau yr hanner tymor yma a chawn ddysgu mwy am waith yr elusen Marie Curie.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Harri'n poeni y bydd yn rhaid iddo ddiswyddo un o'i weithwyr; mae Gwenda'n dathlu ei phen-blwydd ac mae tad Lis yn marw.

15:30 Dilyn y Don

Dilyn y Don

Yn rhaglen gynta'r gyfres hon o 2001, cawn gwrdd ag aelodau criw bad achub Porthdinllaen a chlywed am eu gwaith.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sara a Cwac, Tomos a'i Ffrindiau, Da 'Di Dona, Sam Tan, Hafod Haul.

16: 00
Sara a Cwac - Y Ras Falwns

Heddiw mae Sara a Cwac yn ymuno a Siani Scarffiau mewn ras falwns go arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dymuniad Ddaeth yn Wir

Mae pob injan ar ynys Sodor wedi cynhyrfu gan fod Seren Arbennig am gael ei gosod yng ngorsaf Knapford. Dyma'r seren fwyaf disglair yn y byd, ac wrth fynd heibio iddi gall pawb wneud dymuniad. Ond mae'r seren yn cael ei thaflu oddi ar dryc fflat Tomos, yn chwyrlio drwy'r awyr, yna disgyn a thorri yn ddarnau. Bydd rhaid i ddymuniad Tomos ddod yn wir, neu mi fydd yna helynt mawr ar ynys Sodor.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Da 'Di Dona - Beicio gyda Robyn

Mae Dona'n mynd i weithio mewn canolfan feicio gyda Robyn.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Sam Tan - Arswyd yr Eira

Mae wedi bod yn bwrw eira ym Mhontypandy ac mae Norman yn cyfarwyddo ei ffilm gyntaf i fyny yn y mynyddoedd. Mae Mandy a Sara yn serennu yn y ffilm. Mae Sam ac Elvis hefyd yn y mynyddoedd yn dysgu sgiliau achub bywyd ac yn sgio gyda Penny. Pan mae Norman yn achosi eirlithrad, mae'r plant yn mynd i drafferthion yn yr oerfel. A fydd Sam a'r criw yn gallu dod o hyd iddynt cyn iddi nosi?

16: 45
Hafod Haul - Mostyn yn Farus

Mae Heti'n rhannu llond basged o afalau gyda'r anifeiliaid i gyd, ond mae Mostyn y mochyn barus yn penderfynu bwyta afalau pawb. A fydd e dal yn hoffi afalau ar ddiwedd y rhaglen?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Bisgeden Lwcus

Mae Melyn yn dod o hyd i fisgedi bach sy'n rhagweld y dyfodol. Druan a Coch.

17: 05
Pigo Dy Drwyn - Uchafbwyntiau

Mirain a Gareth fydd yn cadw trefn wrth i ddau dim chwarae gemau snotlyd a swnllyd, fel 'zorbio', wal felcro, rhaffau bynji a llawer mwy!

17: 30
Gogs - Pydew

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig.

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl ddigwyddiadau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD gan gynnwys Bangor yn erbyn Cei Connah a Met Caerdydd yn herio Derwyddon Cefn, ac uchafbwyntiau'r gem rhwng Y Seintiau Newydd a Dumbarton yn rownd gynderfynol Cwpan Irn-Bru.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Mae Nicky wedi cael llond bol ar yr agweddau cul a'r bwlian homoffobaidd gan rai o'r disgyblion, a gyda than yn ei bola i amddiffyn Macsen, mae'n dechrau gr?p LGBT+ yn yr ysgol. Mae Donna'n cael profiad dirdynnol wrth ymweld a Colin yn yr ysbyty, ac mae'n gorfod derbyn nad yw e'n mynd i wella dros nos. Wrth i Aled geisio ail-gydio yn ei fywyd, daw bygythiad arall iddo, ond un peryglus y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd Stifyn Parri, un o ser y gyfres Fferm Ffactor: Selebs, yn ymuno a'r criw yn y stiwdio a chawn holl hanes Gwobrau'r Selar.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Am ba hyd all Dani ddioddef cael ei thrin fel baw gan Garry? Mae Jim yn rhoi gair o gyngor i Mathew, ond a fydd Mathew yn fodlon gwrando?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Ward Plant

Ward Plant

Diabetes, torri coesau a chorwynt Ophelia! Does 'na'r un diwrnod 'ru'n fath ar Ward Plant, Ysbyty Gwynedd, Bangor.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn, bydd Alun yn edrych ar un o afiechydon mwyaf heintus y diwydiant defaid; bydd Daloni yn clywed am raglen newydd sy'n werth dwy filiwn o bunnoedd a bydd Meinir yn Sioe Botensial Aberhonddu.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Ralio+

Ralio+ - Sweden

Holl uchafbwyntiau ail rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd o Sweden, rali sy'n cynnig her newydd i'r gyrwyr wrth iddynt ddelio ag amodau gyrru gwael yn yr eira. Fe fydd Emyr Penlan ynghanol yr holl gyffro ac yn dilyn y Cymro, Elfyn Evans.

22:30 Cynefin

Cynefin - Rhydaman

Y tro hwn bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro Dyffryn Aman gan fynd ar drywydd straeon difyr a chudd yr ardal sydd wedi ei ddylanwadu'n llwyr gan yr hyn oedd i'w ddarganfod o dan ein traed. O grwydro dros ac o dan y Mynydd Du cawn gyfle hefyd i ymweld ag un o addoldai mwyaf hanesyddol Cymru ac un o fusnesau teuluol enwocaf Cymru yn ogystal a chlywed am gysylltiadau Ffrengig annisgwyl y dyffryn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?