S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae Jaff mewn poen achos mae ganddo'r ddannodd. Ond a fydd cynllun Gwen i dynnu'r dant drwg gyda darn o linyn yn gweithio, neu a fydd angen i Jaff ddod o hyd i ffordd arall o dynnu'r dant?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio'n 'sgidiau newydd

Mae esgidiau newydd gan y Dywysoges Fach a dyw hi ddim eisiau eu tynnu nhw i ffwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Storm

Mae Guto, Lili a Benja'n mynd ar wib i achub hoff flanced Nel, dianc rhag Mr Cadno, a chyrraedd yn ol adre'n ddiogel cyn i'r storm dorri.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwyl y Goleuadau

Mae yna edrych ymlaen at ?yl y Goleuadau, ac yn arbennig i weld pwy fydd yn cael troi'r goleuadau ymlaen eleni.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ffair Ffeirio

Mae Meic am gael mwy o bethau na neb arall i'w ffeirio yn y ffair felly mae'n mynd a phethau pobl eraill heb ofyn iddyn nhw. Ond mae rhywun wedi mynd a'i bethau o hefyd - y Llychlynwyr!

07: 15
Heini - Babi

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n cadw'n heini wrth edrych ar ol y babi.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 30
Digbi Draig - Cefnder Dewr

Mae Dewi, cefnder Digbi, yn ymweld a Phen Cyll. Ar ol yr holl frolio a dangos ei hun mae'n edrych yn debyg bod straeon arwrol Dewi ymhell o fod yn wir.

07: 40
Sam Tan - Antur Ffosiliau

Mae Moose yn mynd i drafferth wrth gasglu ffosiliau diolch i Norman!

07: 50
Sblij a Sbloj

Mae'r ddau ddireidus yn creu llanast yn y crochendy, gan lwyddo i golli'r llythyren 'ch' oddi ar y bwrdd du! Wedyn, maent yn mynd ati i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Ara' Deg Enfys

Mae Baba Gwyrdd yn weithiwr araf a phwyllog. Tybed a all ddarbwyllo Enfys i weithio'r un ffordd?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Cegin Cyw - Brech-dan y Mor

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Gruff a George wrth iddyn nhw wneud brech-dan y mor yn Cegin Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Sgidie Arbennig Merlen

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Cled - Chwarae

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Clymu Careiau

Can newydd bob tro gan Gyfansoddwr Gore'r Byd! Ymunwch a Marcaroni a'i ffrindiau am hwyl a chan o D?r y Cloc.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Dwylo'r Enfys - Cian

Mae Heulwen yn mynd ar antur gyda Cian heddiw wrth iddyn nhw chwilio am for-ladron. Mae'r ddau yn dod o hyd i fap go arbennig ond tybed a fedran nhw ddod o hyd i'r trysor?

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Tylwyth Teg a Mor-ladron

Tra bod nhw'n chwarae yn y parc mae Stiw ac Esyllt yn ffraeo ynglyn a pha gemau sydd i ferched, a pha rai sydd i fechgyn.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Morwen y Morgrwban

Daw Beth ac Oli o hyd i forgrwban sy'n sal. Awn nhw a hi nol gyda nhw ac mae Beth eisiau ei chadw hi. Ond mae Dyf yn dweud y dylen nhw ei dysgu hi sut i fyw ac yna ei rhoi hi yn ol yn ei chynefin.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Nodi yn Achub y Disgo

Mae'r coblynnod yn ceisio diffetha'r disgo esgidiau-rolio gyda'u peiriant tywydd.

09: 45
Tecwyn y Tractor - Sioe Beirianau

Mwy o anturiaethau'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae'r anifeiliaid yn anniddig ar y fferm gan bod rhyw greadur rhyfedd wedi bod yn eu cadw'n effro yn ystod y nos. Tybed a oes anghenfil ar y fferm, neu a oes ateb tipyn llai a symlach i'r dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Ga i gadw fo?

Mae'r Dywysoges Fach wedi cael penbwl fel anifail anwes, ond pan mae'n tyfu'n froga maeei deulu i gyd yn dod i chwilio amdano gan grawcian yn uchel!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes Antur Gerddorol Peredur

Wrth i Peredur Pysgotwr fynd i helynt mawr wrth gyfansoddi darn newydd o gerddoriaeth, daw Guto a'i ffrindiau i'w achub!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - O'r Cywilydd!

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Dawns y Glaw

Mae Morgan yn dysgu bod planhigion angen d?r i dyfu, ond beth sydd i'w wneud yn ystod cyfnod o dywydd sych?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

11: 15
Heini - Pobi Bara

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n Pobi Bara.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11: 30
Digbi Draig - Y Camera Hud

Ar ol darganfod hen gamera hud mewn dror llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. Ond y trafferth yw nid cymryd lluniau yn unig mae'r camera.

11: 40
Sam Tan - Ras Torri Record

Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. Mae Norman yn penderfynu adeiladu twr enfawr o duniau ffa pob ac eistedd ar y top tra bod Derec yn teithio mewn bath ar hyd y stryd. Ond mae problem enfawr, mae Norman yn hongian o'r bont. Pwy sy'n dod i'w achub a phwy sy'n torri record?

11: 50
Sblij a Sbloj

Cyfres newydd am ddau anghenfil bach hoffus o'r enw Sblij a Sbloj, yn eu hymgyrch i ddarganfod llythrennau cudd o'u cwmpas. Yn y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus wrthi'n paratoi te parti, gan lwyddo i golli'r 'p' oddi ar y cacenni pen-blwydd! Maent yn mynd ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Patrick Thomas

Offeiriad a gafodd ginio dydd Sul mewn tafarn yng nghwmni Germaine Greer sy'n ymuno a Iolo Williams am daith gerdded yn y rhaglen hon o 2003! Roedd Patrick Thomas yn offeiriad yn ardal Brechfa, Sir Gaerfyrddin am ddwy flynedd ar bymtheg a chawn ymweld a thri o'r plwyfi oedd dan ei ofal yn ystod y rhaglen hon. Man cychwyn y daith ydy Llanfihangel Rhos y Corn ac awn am dro drwy bentref Gwernogle a draw i Frechfa, cyn gorffen yn Abergorlech.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Fferm Ffactor: Selebs

Fferm Ffactor: Selebs

Mae'r foment fawr wedi cyrraedd a thim Gareth Wyn Jones fydd yn cystadlu yn erbyn tim Ioan Doyle ar y fferm yn rownd derfynol Fferm Ffactor. Bydd y timau yn gorfod corlannu a didoli defaid ac adeiladu trelar, a bydd Stifyn Parri a Cefin Roberts yn mynd benben a'i gilydd yn y dasg beirianyddol. Bydd y tim buddugol yn ennill #3,000 ar gyfer elusen o'u dewis.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Mamwlad

Mamwlad - Catrin O Ferain

Cyfle arall i weld Ffion Hague yn olrhain hanes un o fenywod mwyaf dylanwadol Cymru yn ystod oes y Tuduriaid - Catrin o Ferain. Bu'n briod bedair gwaith gyda dynion cefnog gan greu llinach rhai o deuluoedd enwocaf y Gogledd ac yn ol un hanesydd, yn ei hamser, hi oedd 'Marilyn Monroe Cymru'. Mewn tro annisgwyl fe fydd y rhaglen hefyd yn datgelu'r cysylltiad rhwng Catrin o Ferain ac un o brif gadfridogion byddin Hitler, Hermann Goering.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd plant yn eu harddegau'n cadw cwmni i'r Clwb Llyfrau a bydd tips steil, bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae cystadleuaeth yn tanseilio busnes 'Ar Lwy'; mae Lis yn darganfod dyledion ei thad ac mae Edwin ar fin golli ei swydd.

15:30 Cledrau Coll

Cledrau Coll - Afon Wen i Fangor

Mae Arfon Haines Davies a Gwyn Briwnant Jones yn cerdded ar hyd hen lwybr rheilffordd Afonwen, Bangor yn y rhaglen hon o'r flwyddyn 2000. Mae'r rhaglen yn cynnwys cymysgedd o ffilm archif a chyfweliadau gyda phobl leol a chawn glywed am bwysigrwydd y rheilffordd i'r ardal yn y gorffennol.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Nico Nog, Sam Tan, Digbi Draig, Gwdihw.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Mr Barcud yn Hedfan

Mae Blero'n mynd i Ocido i holi pam mae'r gwynt yn chwythu cymaint, wedi i'w hosan werdd flasus gael ei chipio gan yr awyr.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Nico Nog - Can Morgan

Mae Morgan wedi 'sgwennu can ac mae o, Dad, Gwil a Rene yn dod at ei gilydd i'w pherfformio fel band, gyda help gan Nico wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Sam Tan - Cwpan Pontypandy

Mae Jo a Meic yn gystadleuol iawn ac yn mynnu cymryd rhan yng Nghwpan Pontypandy, ras mewn cerbyd sydd wedi cael ei dyfeisio gartref. Er bod y ras i fod ar gyfer plant, mae'r ddau a'u bryd ar ennill! Ond aiff pethau o chwith i'r ddau oedolyn ac mae'n rhaid i Sam a'r criw achub Jo o'r mor pan aiff ei hofrenfad i drafferthion. Tybed pwy fydd enillydd y cwpan?

16: 30
Digbi Draig - Dim Dwr

Mae prinder dwr ym Mhen Cyll. Mae Digbi a'i ffrindiau'n ceisio dysgu pam.

16: 45
Gwdihw

Mae Ynyr yn dangos ei gi defaid i ni a bydd y milfeddyg yn ymweld a chrwbanod.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Pryfyn Undydd 2

Dydy Coch ddim eisiau cwympo mewn cariad eto gan ei fod wedi torri ei galon.

17: 05
Y Dyfnfor - Castell Loki

Wrth ymladd dros drysor y Llychlynwyr, mae'r teulu Nekton yn meddiannu'r Orca Tywyll. Ond mae'r mor-ladron, yn eu tro, yn meddiannu'r Aronnax. Does neb yn hapus a'r sefyllfa ond dydy'r un ohonynt yn fodlon ildio.

17: 25
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Sgramblo

Mae'r cwnstabl Dewi Evans a'r Ditectifs Gwyllt yn cael eu galw i fferm arall ond y tro hyn nid anifeiliaid sy'n achosi penbleth ond beiciau modur! Mae 'Sgramblwyr', sef pobl sy'n mynd ar feiciau modur, yn mynd ar dir y ffermwr ac mae'n rhaid eu dal cyn iddyn nhw wneud mwy o ddifrod.

17: 35
Ffrindiau am Byth

Cyfres yn dilyn disgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd Pontardawe ac Ysgol Gynradd Cwmllynfell wrth iddyn nhw gymryd y cam pwysig a chyffrous i Ysgol Gyfun Ystalyfera. Yn y rhaglen olaf, mae yna gyffro ar ddiwedd y tymor wrth i'r Sioe a'r Ffair Nadolig gael eu cynnal.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Y tro hwn, bydd yr anturiaethwyr yn ymweld a'r arfordir lle byddant yn wynebu dwy sialens wahanol iawn fydd yn profi eu cryfder meddyliol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Ifan Jones Evans, cyflwynydd Fferm Ffactor: Selebs, sy'n cadw cwmni i Dylan Ebenezer ac Owain Tudur Jones ar y soffa, i drin a thrafod straeon mawr y byd pel-droed. Bydd cyfle i ddod i adnabod un o gymeriadau Uwch Gynghrair Cymru JD wrth i ni glywed stori anarferol Chris Hugh, y deintydd sydd hefyd yn gefnwr chwith i'r Barri. Ymysg goliau o'r Uwch Gynghrair a Chwpan Irn-Bru, bydd un o dimau bach Cymru hefyd yn wynebu her y ciciau cythreulig o'r smotyn yn Pendro.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Bydd y criw yn Pontio, Bangor, ar gyfer dangosiad cyntaf drama newydd y Theatr Genedlaethol 'Y Tad.' A bydd Mari yn ymweld a chaffi Bara Brith ym mhentref Dinas, Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Pam bod Elgan yn gwisgo dillad nos Gaynor?! Caiff Eifion ei gyhuddo o ddwyn pwrs Sara. A fydd ychydig oriau yng nghwmni Sheryl byth yn ddigon i Gethin? A wnaiff Kath gadw cyfrinach Elgan?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Yn mynd am y jacpot heddiw mae'r ffrindiau Leon Welsby a Jordan Hughes o Ben-y-bont ar Ogwr a Helen Davies ac Audrey Jennings o Gaernarfon.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ar Werth

Ar Werth

Yn y rhaglen gyntaf cawn weld sut mae hen blasdy ar lan y Fenai wedi cael ei droi'n fflatiau moethus. Gwelwn ferch ifanc sy'n ceisio prynu ty am y tro cyntaf tra bod gan gwpl sydd wedi ymddeol yn Aberystwyth gynlluniau mawr ar gyfer eu cartref newydd. Cawn ddod i adnabod dynes o Sir y Fflint sy'n sylweddoli mai'r gymdogaeth sy'n creu cartre' go iawn a chawn weld ty hardd yng Nghricieth sydd ar werth am bron i filiwn o bunnoedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Ochr 1: Gwobrau'r Selar

Ochr 1: Gwobrau'r Selar

Bydd Griff Lynch a Heledd Watkins yng Ngwobrau'r Selar, un o ddigwyddiadau mwya'r flwyddyn i gerddoriaeth Gymraeg. Cawn fwynhau perfformiadau byw gan Yr Eira, Band Pres Llareggub, Adwaith, Cadno, Pasta Hull a mwy!

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Y Ditectif

Y Ditectif

Yr wythnos hon, mae Mali Harries yn dilyn helfa ditectifs Gogledd Cymru i ddal llofrudd oedd yn gwneud ei orau i dwyllo'r heddlu. Ond wedi 14 mis o ymchwilio gan yr heddlu, cafodd llofrudd Ermatati Rodgers ei ddal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?