S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Ar ol treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio syrpreis

Mae'r Dywysoges Fach ar dan eisiau gwybod beth yw ei hanrheg ben-blwydd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Chwiban Newydd Tobi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Morgan y Postmon

Mae Postmon Coryn yn cael damwain ac bydd angen rhywun i ddosbarthu'r llythyrau. A fydd Morgan yn medru helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddraig Go Iawn

Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Ond trwy ddamwain mae Sblash yn ddychryn yr holl bentrefwyr, ac mae Meic yn sylweddoli ei bod yn llawer gwell gadael llonydd iddo fod yn fo'i hun!

07: 15
Heini - Golchi Dillad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymarfer ei chorff wrth olchi dillad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 30
Digbi Draig - Dymuniadau Serennog

Mae pawb ym Mhen Cyll yn chwilio am Seren Gwymp. Pawb ond Teifion - sydd ddim yn sylweddoli bod seren wedi disgyn arno.

07: 40
Sam Tan - Bandelas

Mae eira yn creu trafferthion i Trefor a'i fws wrth iddo fynd a'r merched i'r Drenewydd i weld band yn chwarae.

07: 50
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r archfarchnad gan lwyddo i golli'r llythyren 'o' oddi ar un o arwyddion y siop! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Diwrnod Boslyd Baba Pinc

Mae Baba Pinc yn falch iawn o'i hun. Mae wedi creu gem newydd sbon, ond a fydd pawb arall yn mwynhau ei chwarae cystal a hi?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cegin Cyw - Swshi Banana

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda Heti a Nel wrth iddyn nhw wneud swshi banana yn Cegin Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Cwpwrdd Cadi - Ysbyty Betsi

Mae Cadi a'i ffrindiau'n darganfod bod bod yn wahanol yn gallu bod yn hwyl!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Cled - Problemau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 45
Marcaroni - Iar Fach Llwyd

Un dda ydi'r iar fach lwyd am ddodwy ac mae hi'n dodwy'r pethau rhyfeddaf! Mae clywed ei hanes yn si?r o gosi trwyn Marcaroni a gwneud i Lwli Lw ddeffro. Oes wir, mae 'na gan ddifyr ar y ffordd unwaith eto! Cofiwch ymuno yn y ddawns!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 00
Dwylo'r Enfys - Steffan

Mae Heulwen yn glanio yn Fferm FFoli, Sir Benfro, i gyfarfod Steffan a'i frawd mawr. Mae Ffion Ffon yn galw ac yn gofyn iddynt Chwarae Chwilio am bethau sydd yn siap cylch. Mae'r gem yn eu harwain at jac codi baw, trac cartio a'r carwsel.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Stiw - Stiw y Postmon

Mae Stiw yn rhoi cynnig ar ddosbarthu llythyrau a pharseli i'w deulu a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Oli dan y Don - Carreg Rhyfedd

Daw Sid a Crannog o hyd i gerrig sticlyd rhyfedd a gyda help Beth ac Oli maent yn eu defnyddio fel brics adeiladu. Maen nhw'n cael sioc enfawr wrth ddarganfod mai wyau baraciwda a dannedd miniog maen nhw wedi bod yn eu defnyddio!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Nodi - Ci Clen Cudd

Mae Ci Clen yn fwd o'i gorun i'w sawdl ar ol chwarae pel-droed. Mae Cled Clustiau yn defnyddio hud i'w lanhau, ond mae rhywbeth yn mynd o chwith!

09: 45
Tecwyn y Tractor - Genedigaethau

Gan ei bod hi'n wanwyn, mae pob math o anifeiliaid yn cael eu geni ar y fferm

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul

Mae Jaff yn dod o hyd i hen fap trysor yn y sied ond a fydd e a Heti yn llwyddo i ddod o hyd i'r trysor cyn i Pws chwarae tric arnynt er mwyn iddi hi gael ei phawennau ar y trysor?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio mynd i'r Ffair

Mae' Dywysoges Fach yn brifo ei throed ar y ffordd i'r ffair.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Gath Flin

Mae Guto'n credu ei fod wedi llwyddo i ddod a llond trol o 'sgewyll adre', ond cath flin Mr Puw sydd yn y drol, a'r gamp ydy mynd a hi yn ol i'r ardd heb i Mrs Gwningen wybod a heb i'r gath ymosod arno!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Moch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Diwrnod Prysur Mabli

Mae'r criw yn cynnig edrych ar ol Mabli ac maen nhw'n dysgu ei bod hi'n bwysig i beidio dweud celwydd.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu Gyda Cyw

Dysgu Gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Ti Fi a Cyw - Gabriel - Cyfarchion

Mae'n wythnos cyfarchion ar Ti Fi a Cyw. Mam Gabriel sy'n gorfod dyfalu pa gyfarchion i'w defnyddio ar adegau arbennig o'r flwyddyn.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 05
Fflic a Fflac - Y Stryd

Bydd Fflic a Fflac yn mynd yn ol ac ymlaen o'r Cwtch i'r ysgol yn son am ffrindiau a'r math o dai rydyn ni'n byw ynddynt. Bydd digon o ganu am siapau yng nghwmni Nia, Fflic a Fflac.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Awn ar antur heddiw gyda'r rhif 9 i berfformio ar lwyfan y theatr.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Rapsgaliwn - Ailgylchu

Cyfres i blant bach gyda Rapsgaliwn - 'rapiwr gorau'r byd sy'n odli o hyd'

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Abadas - Carafan

Mae'r Abadas yn gwib-gartio yn yr ardd pan ddaw Ben ar eu traws. Mae gair heddiw'n un sy'n gallu teithio hefyd. Tybed beth yw e?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Amanda Protheroe

Taith ar hyd Traeth Rhosili i Ben Pyrod ym Mro Gwyr gydag Iolo Williams ac Amanda Protheroe-Thomas a ddangoswyd gyntaf yn 2003. Ar hyd y daith mae'r gyflwynwraig yn son am ei gyrfa amrywiol - o ddosbarthu poteli llaeth i gyflwyno Sgorio. Mae hi hefyd yn cyflwyno Iolo i ddull o gadw'n heini - pwer gerdded.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Triathlon Cefn Gwlad

Y tro hwn, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno a chriw o ffermwyr a dynion busnes ar gyfer Triathlon Llyn lle mae'r cystadleuwyr yn saethu ac yn chwarae golff a dartiau er mwyn codi arian at achosion da. Bydd Ioan Doyle yn rhyfeddu at ddyfeisiadau amaethyddol Eifion Jones, Dyffryn Banw, a bydd Mari Lovgreen yn cwrdd a Rhodri Owen, y bedwaredd genhedlaeth o seiri coed yn Ysbyty Ifan. Byddwn hefyd yn clywed am wasanaeth sy'n codi gwen wrth weini sglodion yn Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Mamwlad

Mamwlad - Ann Griffiths

Bydd y bardd Karen Owen yn son wrth Ffion Hague am ddylanwad yr emynyddes o Faldwyn, Ann Griffiths, ar fywyd barddonol Cymru. Er i Ann farw yn 29 oed gadawodd gorff helaeth o waith ar ei hol, ac fe fydd y rhaglen yn ymchwilio i'w legasi drwy gyfrwng ei hemynau a'i llythyron sydd i gyd yn cofnodi ei gweledigaeth a'i phrofiadau dynol ac ysbrydol. Fe glywn gan arbenigwyr pam y dylai Ann gael ei chyfri yn fwy na chyfansoddwr caneuon crefyddol yn unig; dylid ei hystyried yn un o brif feirdd Cymru. D

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Byddwn yn agor drysau'r Clwb Llyfrau, a bydd digon o dips steilio a chyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Medwen yn dod i wybod am garwriaeth ei gwr a Carla ac mae hi'n ei daflu allan o'r ty. Mae Janis yn gadael ei phlentyn gydag Edwin yn y gweithdy.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Pobol y Glannau

Pobol y Glannau - Arfordir Dyfrdwy

Mewn rhaglen o 2001, bydd Arfon Haines Davies yn ymweld ag ardal Dyfrdwy ac yn cerdded ar hyd y glannau.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Digbi Draig, Do Re Mi Dona.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Lleidr Papur

Wedi iddo fwyta un hosan werdd mae'r ail yn diflannu, felly i ffwrdd a Blero i Ocido i ddod o hyd iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

16: 20
Sam Tan - Trap y Trysor

Mae Siarlys, Dilys, Norman a Jams yn mynd ar daith i Ynys Pontypandy. Mae gan y bechgyn fap oedd yn eiddo i for-leidr ac mae Norman eisiau dod o hyd i'r trysor. Mae Siarlys yn sylwi bod niwl yn dechrau dod ac yn rhybuddio'r bechgyn i aros ar y llwybr. Mae Jams yn cael ofn ac yn chwilio am ei dad ond mae Norman yn mynd yn ei flaen. Aiff ar goll yn y niwl - a ddaw rhywun o hyd iddo?

16: 30
Digbi Draig - Dyfais Conyn

Mae Conyn yn ceisio adeiladu par o goesau mecanyddol er mwyn ennill cystadleuaeth yn y Ffair Ddyfeisio i Gorrachod. Ond a fydd yn medru ei greu mewn pryd i achub Abel sydd wedi ei ddal yn y siop.

16: 45
Do Re Mi Dona - Bryn Iago- Y Tywydd

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Bryn Iago, Pontarddulais i ddysgu can 'Y Tywydd,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Boom!

Yn y rhaglen yma, byddwn ni'n chwarae dijerid? gyda than, bydd Ianto'n cael hunllef, a bydd y band roc 'Ffug' yn trio chwalu gwydr gyda s?n.

17: 15
Dennis a Dannedd - Y Pranc Mwyaf Erioed

Cyfres animeiddiedig i blant yn dilyn anturiaethau Dennis the Menace a'i gi, Dannedd.

17: 25
Dewi a'r Ditectifs Gwyllt - Cath Fawr

Yr wythnos hon mae'r Ditectifs yn ymweld a Sw Mynydd Bae Colwyn - ddim i weld yr anifeiliaid sydd yno, ond i chwilio am gath wyllt sydd o bosib yn rhydd. Maen nhw wedi derbyn galwad ffon gan aelod o'r cyhoedd sy'n meddwl ei fod wedi gweld cath wyllt yn cerdded yn llechwraidd wrth ymyl ei gartref. Ar ol cyrraedd y sw, maen nhw'n cael nifer o gliwiau am leoliad y gath wyllt. Ac wedi chwilio ym mhob twll a chornel o'r sw maen nhw'n dod o hyd i rywbeth annisgwyl iawn!

17: 35
Fi yw'r Bos - Caerfyrddin

Cystadleuaeth sy'n chwilio am berson ifanc sy'n dangos y dalent a'r potensial i lwyddo ym mha bynnag swydd fyddan nhw'n ei ddewis yn y dyfodol. Yr wythnos yma Archi, Lowri a Harri sy'n profi eu sgiliau gwaith yn Tesco, Caerfyrddin.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Her yr Hinsawdd

Her yr Hinsawdd

Maes ymchwil Yr Athro Siwan Davies yw newid hinsawdd yr oes a fu, cyn i bobl fyw ar y blaned. Yn y gyfres hon, mae hi'n gadael ei labordy ym Mhrifysgol Abertawe ac yn teithio i'r Ynys Las i weld sut mae'r newid hinsawdd modern yn achosi i'r llen ia doddi. Heddiw, mae newid syfrdanol yn digwydd i hinsawdd y wlad, ond ai peth da neu ddrwg yw hyn i'r bobl sydd yn byw yno?

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Ymunwch a Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drin a thrafod holl straeon mawr y byd pel-droed a'r diweddaraf am y tim cenedlaethol. Cawn sgwrs gyda David Brooks, un o ser ifanc Cymru, yn ogystal a phrofi penwythnos prysur Ffiona Evans, sy'n ymgeleddwr i dim dynion Aberystwyth ac yn chwarae dros dim y merched. Bydd cyfle i weld y diweddaraf o gyffro Uwch Gynghrair Cymru JD a bydd un o dimau lleol Cymru'n wynebu her Pendro.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Bydd Daf Wyn yn cael holl hanes Yr ?yl Cyfryngau Celtaidd yng Nglasgow, a'r consuriwr Joe Badman sy'n westai.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mewn rhifyn dwbl, dydy Kelly ddim yn meddwl bod Megan yn haeddu cael cath! Mae DJ angen help i dynnu llun o'i hun heb ei grys! A wnaiff Sheryl gadarnhau stori Gethin? A daw Mark i wybod am gyfrinach fawr Debbie.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o #10,000. Yn cystadlu heddiw mae'r ffrindiau, Miriam Williams o Benllyn ac Aled Illtud o Bontypridd a phar arall o ffrindiau, Twm Griffiths o Fethel a Sion Owen o Benygroes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ar Werth

Ar Werth

Mae Gwennan, Dylan a'r plant ar dan eisiau gwerthu eu cartref yn Llannerch-y-medd er mwyn dechrau ar brosiect newydd. A fydd Nigel a'i deulu yn llwyddo i symud i'w ty newydd yn Llanilar cyn y Nadolig? Wrth i Glyn Owens wynebu'r her o werthu toiledau cyhoeddus ger Corwen efallai y bydd prynwr posibl yn cael ei ysbrydoli gan eiddo tebyg sy'n cael ei werthu gan Dafydd Hardy. Ger Llandysul, mae 'na dy go arbennig ar werth, mae Heddfan yn nefoedd i unrhyw un sy'n dwlu ar waith coed crefftus!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Tobermory ac Ynys Mull

Trwy ddirgel ffyrdd mae Dilwyn Morgan a John Pierce Jones wedi cyrraedd Tobermory, prif dreflan Ynys Mull, gorllewin yr Alban tra bod y Mystique druan dal yng Ngogledd Iwerddon. Does 'na fawr o obaith y bydd y cwch yn barod am wythnosau. Does dim dewis felly ond llogi cwch arall i barhau a'r antur. Mae'r Lotus yn gwch dipyn mwy na'r Mystique. Tybed a fydd John yn gallu ei hwylio? Ymweliad a phorthladd bychan Camas ydy'r cymal cyntaf. Ac oes, mae 'na Gymry yno!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Y Ditectif

Y Ditectif

Pan gafodd corff menyw ei ddarganfod yng nghefn gwlad Sir Gar ar ddechrau'r nawdegau roedd cymuned glos mewn sioc. Mali Harries sy'n bwrw golwg ar achos llofruddiaeth Jane Simm ac yn datgelu sut y dalodd y ditectifs ei llofrudd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

23:00 999: Ambiwlans Awyr Cymru

999: Ambiwlans Awyr Cymru

Yn y rhaglen yma, yn dilyn criwiau Ambiwlans Awyr Cymru wrth eu gwaith, byddwn yn gweld criwiau'r De yn helpu gweithiwr sydd wedi ei anafu ar Fannau Brycheiniog. Ac mae mwy o alw am gymorth yr hofrenyddion wrth i rew ac eira greu hafoc ar heolydd Cymru. Darlledwyd y rhaglen gyntaf yn 2013.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?