S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Tigi 2

Yr wythnos hon mae Tigi, un o ffrindiau pennaf Dona Direidi yn galw draw. Mae'r ddwy yn penderfynu creu coron binc ar gyfer brenhines er mwyn iddyn nhw gael rheoli'r wlad a gwneud i bawb arall wisgo pinc hefyd!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Tili Ddigynffon

Mae'r ffrindiau i gyd yn dawnsio'n llon gan ysgwyd eu cynffonau yn braf - heblaw am Tili. Does ganddi ddim cynffon! Mae'r ffrindiau yn penderfynu gwneud un iddi ac mae Tili yn dechrau meddwl yr hoffai hi gael un ei hun. Ond wrth gael pum cynffon, un gan bob ffrind, mae'n darganfod nad peth hawdd yw byw efo cynffon!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Dwi'n Dod!

Mae Igam Ogam yn dweud ei bod yn dod, ond ble mae hi?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Y Brodyr Coala - Ras fawr Pwyll

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Sosbanau Coll

Pan fo Meic yn darganfod fod y Llychlynwyr wedi mynd a sosbannau Sbarcyn mae'n benderfynol o'u cael yn ol. Gyda chymorth Cragen Wrando Efa mae Meic a'r Dreigiau'n llwyddo i ddod o hyd i'r sosbannau coll.

07: 15
Y Diwrnod Mawr - Xanthe

Mae Xanthe yn byw yng Nghasnewydd gyda'i Mam a'i dwy chwaer ac yn mynychu Ysgol Ifor Hael. Ond mae Dad yn byw ac yn gweithio draw yn Norwy am gyfnodau hir a dim ond yn gallu dod adref bob hyn a hyn. Diwrnod Mawr Xanthe yw'r diwrnod y mae Dad yn dod adre' ac mae 'na dipyn o baratoi ar gyfer yr achlysur.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Jiraff

Er mwyn gweld golygfeydd hardd y Safana mae Mwnci'n dringo'n uwch ac yn uwch i fyny'r goeden, a'r unig ffrind gall gwrdd i fyny fan'na yw Jiraff.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Peppa - Pel-Fasged

Mae Dadi Mochyn yn dysgu'r plant i chwarae pel-fasged, a chyn hir maen nhw'n ddigon da i chwarae yn erbyn tim arall.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Cwestiynau, Cwestiynau

Problem Lee y llew yw ei fod yn gofyn llwyth o gwestiynau ond does neb yn gwybod yr atebion. Ar ol i Owen roi sawl ateb anghywir iddo mae Hana yn mynd ag ef a phawb arall i'r llyfrgell lle mae Lee'n cael yr atebion i gyd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Amser Stori - Jangl a'r ty bach twt

Heddiw, cawn stori Jangl a'r ty bach twt.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Mabolgampau

Mae hi'n ddiwrnod Mabolgampau yn yr Hwylfan Hwyl. Dyw Boj erioed wedi cystadlu yn unrhyw beth fel hyn o'r blaen a thrwy hap a damwain mae Boj yn ennill y gwobrau i gyd - ond nid ar bwrpas wrth gwrs 'mond cael hwyl oedd Boj. Dim ond un ras sydd ar ol i'w rhedeg - ras y rhieni. A all Boj feddwl am syniad Boj-a-gwych i helpu eu ffrindiau ennill medal yr un?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Abadas - Anrheg

Mae'r Abadas wrthi'n mwynhau te parti gyda Cwac, tegan arbennig Hari a Tedi, hoff degan Seren. Mae Ela'n teimlo'n ddigalon pan sylweddola nad oes ganddi hi degan arbennig. Tybed a fydd gair heddiw, 'anrheg' yn ei helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Diwrnod y Syrcas Wirion Walltog

Mae Bitw wedi penderfynu trefnu syrcas ac mae'r Bla Bla Blewog i gyd am fod yn rhan ohono.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Frenhines Mali

Mae Mali yn edrych ar ol pob dim pan fo'r Brenin Rhi a'r Frenhines Rhiannon yn mynd i ffwrdd ar fusnes ond mae'n jobyn anodd cadw trefn ar bawb!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Adar

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu ty i fwydo'r adar. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Bro Sion Cwilt lle mae'r plant yn creu mygydau adar.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Rhannu

Mae Meripwsan yn dysgu sut i rannu pethau gyda'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Be sy lawr twll y plwg?

Wyddoch chi beth sydd i lawr Twll y Plwg? Na? Wel, doedd gan Non Parry ddim syniad chwaith a heddiw mae hi'n dweud sut yr aeth at bob un o'i theulu i holi a chael stori wahanol bob tro!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Cei Bach - Pwt o Barti

Mae Mari'n derbyn yr her i drefnu parti pen-blwydd i frawd a chwaer fach yng Nglan y Don - ac yna'n mynd i ffitiau pan mae'n sylweddoli beth mae hi wedi'i addo! Mae pawb yn cynnig help llaw, ond yn y diwedd, Pwt y ci sy'n rhoi terfyn ar bopeth, ac mae Brangwyn yn cael cyfle i ddangos ei sgiliau newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Heti 2

Yr wythnos hon mae Heti o Hafod Haul yn gawl draw i weld Dona Direidi. Mae Dona'n eisiau chwarae ei gem cuddio arbennig gyda Heti, lle mae hi'n cuddio anifeiliaid y fferm ac mae'n rhaid dod o hyd iddyn nhw drwy wneud y swn cywir!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Tili a'i ffrindiau - Anifail Anwes Arthur

Wrth bwdu ar y Poncyn-pwdu mae Arthur yn darganfod ffrind bach newydd - carreg! Mae'n ei alw'n Carwyn ac yn penderfynu ei gadw fel anifail anwes. Cyn bo hir mae 'na gystadlu mawr wrth i'r ffrindiau i gyd gael eu hanifeiliaid anwes eu hunain. A fydd cynnal parti anifeiliaid anwes yn y ty yn ateb i'r broblem?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Dyfala!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Y Brodyr Coala - Planhigyn bach Pwyll

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Castell Newydd

Wedi i Meic geisio adeiladu castell gyda chymorth ei ffrindiau, mae'n siomedig nad yw cystal a Chastell Glyndreigiau. Ond mae'n rhaid dysgu gweld yr ochr orau i bethau, hyd yn oed pan nad yw popeth yn hollol fel y bwriadwyd iddyn nhw fod.

11: 15
Y Diwrnod Mawr - Mabon

Mae Mabon yn byw yn Yr Wyddgrug ac yn ddisgybl yn Ysgol Glanrafon ac mae o a'i ddwy chwaer ar fin symud. Nid yn unig mae o am symud ty, mae o hefyd yn newid ysgol. Mae'n teimlo'n gyffrous ac yn nerfus ac ar ei Ddiwrnod Mawr mae Mabon yn barod i fynd i'w ysgol newydd am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Crwban

Yn ara' bach mae Mwnci a'r plant yn dilyn y Crwban gan ddysgu sut i gwtsho yn y gragen, ymestyn allan o'r gragen a cherdded yn araf. Mae popeth yn araf ond yn sbri!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Peppa - Dinas y Tatws

Mae Peppa a'i theulu yn ymweld a Dinas y Tatws, parc newydd sydd a thema llysiau.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Darn Bach o Hanes

Darn Bach o Hanes - Rhyfel y Degwm

Dewi Prysor sy'n adrodd hanes Rhyfel y Degwm (1886-1890) yn Sir Ddinbych - yr achosion, yr hyn ddigwyddodd, a'r diwygiadau a ddaeth yn ei sgil.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Alex Jones: Y Fam Gymreig

Alex Jones: Y Fam Gymreig

Y cyflwynydd Alex Jones, gafodd ei phlentyn cyntaf yn 2017, sy'n teithio ar hyd a lled Cymru yn cwrdd a mamau eraill. Bydd hi'n gofyn y cwestiynau oesol - ydy hi'n bosibl i fam gael y cyfan? Sut mae cydbwyso bywyd teuluol a gyrfa a beth sy'n gwneud rhywun yn fam dda? Dyma gyfle i famau ddweud eu dweud a rhannu profiadau a straeon.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy'n cyfarfod cyplau o Lanwnda, ger Caernarfon a Phontrhydfendigaid. Mae Linette Morgan Williams ac Iolo Rhys Gwilym yn cystadlu yn erbyn Aled a Teleri Jones am gyfle i ennill #1,000.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Ar ddiwrnod Sant Padrig, byddwn yn cael sgwrs gyda Gwyddel oddi cartref.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Yr Ynys

Yr Ynys - Ciwba

Mewn rhaglen o 2011, bydd Cerys Matthews yn teithio i Giwba. Bydd hi'n cwrdd a'r bobl hynny sy'n byw realiti'r freuddwyd sosialaidd ar unig ynys gomiwnyddol y byd. Heddiw mae'r ynys yn croesawu twristiaid o dramor. Mae cyfalafiaeth, sydd wedi bod yn air brwnt yna ers degawdau, yn dechrau dangos ei hun. Yn hytrach na bod yn gaeth i'r gorffennol, ydy Ciwba ar fin newid am byth, ac ar ras?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Y Diwrnod Mawr, Ynys Broc Mor Lili, Guto Gwningen, Cacamwnci.

16: 00
Peppa - Y Babi Newydd

Wrth ymweld a'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, Bendigeidfran, am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Y Diwrnod Mawr - Ifan

Mae Ifan yn byw yn ymyl Caerfyrddin gyda'i deulu ac maen nhw ar fin symud i fyw i Batagonia yn Ne America. Byddan nhw'n dilyn ol troed hen hen hen daid Ifan a hwyliodd ar long Y Mimosa 150 o flynyddoedd yn ol. Bydd y daith yn Ddiwrnod Mawr iawn i Ifan ac yn gychwyn blwyddyn fawr yn ei hanes gan y bydd y teulu yn aros yno am 12 mis.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ynys Broc Mor Lili - Dirgelwch y goriad

Daw Lili o hyd i gartref allwedd ddirgel mewn lle annisgwyl.

16: 30
Guto Gwningen - Hanes y Lleidr Radish

Wrth i Guto a'i ffrindiau chwilio am y llecyn perffaith i fwyta'r radish y gwnaethon nhw'i gymryd o ardd Mr Puw, maen nhw'n cael dipyn o syndod o ddeall bod lleidr radish yn eu dilyn!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Hendre Hurt - Galw Doctor Dilwyn

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ol i'n cefnau ni!

17: 15
Tref a Tryst

Ymunwch a Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

17: 45
Edi Wyn - Ble Mae Bacwn

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ar Werth

Ar Werth

Mae Gwennan, Dylan a'r plant ar dan eisiau gwerthu eu cartref yn Llannerch-y-medd er mwyn dechrau ar brosiect newydd. A fydd Nigel a'i deulu yn llwyddo i symud i'w ty newydd yn Llanilar cyn y Nadolig? Wrth i Glyn Owens wynebu'r her o werthu toiledau cyhoeddus ger Corwen efallai y bydd prynwr posibl yn cael ei ysbrydoli gan eiddo tebyg sy'n cael ei werthu gan Dafydd Hardy. Ger Llandysul, mae 'na dy go arbennig ar werth, mae Heddfan yn nefoedd i unrhyw un sy'n dwlu ar waith coed crefftus!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae 'na sioc enbyd yn y post i Meical a Michelle wrth i'r bil treth gyrraedd. 'Does ganddyn nhw ddim dewis ond holi Wyn am gael benthyg yr arian ond mae ei ateb yn mynd i beryglu eu dyfodol nhw i gyd. A beth maen nhw am ddweud wrth Dani a Britney? Mae pethau'n debygol o waethygu rhwng Barry a Carys wrth i Barry glywed beth yn union mae Erin yn ei feddwl ohono. Y gwir sy'n dychryn Sophie hefyd wrth i Owain ddatgelu'r hyn a welodd o yn y gwesty ar y trip - fydd Mathew ddim yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Bydd Dr Siwan Davies yn y stiwdio i drafod cyfres newydd Her yr Hinsawdd. A chawn glywed hanes dau ffrind o Gymru a Ffrainc sydd wedi bod yn ysgrifennu at ei gilydd ers blynyddoedd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

A fydd Garry yn difaru gadael Sioned yn ol i'w fywyd? Ni all Eifion barhau i ddweud celwydd wrth Cadno.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Dydy pethau ddim yn edrych yn dda i Math ac Annest sydd mewn lle gwael yn eu perthynas ac mae Math yn dioddef o gur pen ofnadwy ar ol ei noswaith feddwol! Mae Kayleigh ar ben y byd ar ei diwrnod cyntaf fel disgybl yn yr ysgol - er mawr siom i Eurig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Pawb a'i Farn

Pawb a'i Farn - Porth Tywyn

Daw'r rhaglen heno o Neuadd Goffa Porth Tywyn, gyda Dewi Llwyd yn llywio'r drafodaeth rhwng pobl leol a'r panel sy'n cynnwys yr Aelod Seneddol Llafur Nia Griffith; yr Aelod Cynulliad Suzy Davies ar ran y Ceidwadwyr; Dirprwy Gyfarwyddwr Academi Morgan, Prifysgol Abertawe Helen Mary Jones; Prif Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Efa Gruffudd Jones ac Owain Davies, Cyngor CBI Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Ymunwch a Dylan Ebenezer a Malcolm Allen i drin a thrafod holl straeon mawr y byd pel-droed a'r diweddaraf am y tim cenedlaethol. Cawn sgwrs gyda David Brooks, un o ser ifanc Cymru, yn ogystal a phrofi penwythnos prysur Ffiona Evans, sy'n ymgeleddwr i dim dynion Aberystwyth ac yn chwarae dros dim y merched. Bydd cyfle i weld y diweddaraf o gyffro Uwch Gynghrair Cymru JD a bydd un o dimau lleol Cymru'n wynebu her Pendro.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?