S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i blant bach: Heini, Guto Gwningen, Octonots, Peppa, Llan-ar-goll-en, Meic y Marchog, Digbi Draig, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Cacamwnci.

06: 00
Heini - Amser Gwely

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini".

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Guto Gwningen - Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 30
Octonots - a Dirgelwch yr Anghenfil Gwymo

Mae Dela yn cael cymorth ei chwaer fach, Cadi, i ddatrys dirgelwch diflaniad rhyfedd mewn coedwig wymon.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Peppa - Tren Bach Taid Mochyn

Mae Taid Mochyn wedi adeiladu tren bach o'r enw Glenys. Pan aiff a Peppa a George am daith arni, mae digon o le i'w ffrindiau hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Llan-ar-goll-en - Ew am Uwd

Gyda diflaniad uwd hyfryd Beti o garreg ddrws y Becws, mae'n edrych yn debyg bod 'na leidr llwglyd yn y pentref! Tybed a daw Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif o hyd iddo?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Stori Orau Erioed

Mae Meic angen stori i'w hadrodd ym mharti'r Frenhines, ac mae'n dweud celwydd er mwyn cael sylw pawb. Mae hyn yn golygu bod yr holl drefniadau'n llanast llwyr ac mae'n rhaid i Meic ddysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur!

07: 15
Digbi Draig - Diwrnod y Ddraig

Mae'n Ddiwrnod y Ddraig ac eleni mae Digbi'n benderfynol o hedfan yn well nag erioed.

07: 25
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r llyfrgell, gan lwyddo i golli'r llythyren 'll' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

07: 35
Sam Tan - Dafad Fach y Mynydd

Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tan a'r hofrennydd yn gallu eu hachub?

07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Stwnsh Sadwrn

Stwnsh Sadwrn

Cyfres fyw i ddiddanu'r plant ar fore Sadwrn. Y rhaglenni heddiw bydd Pengwiniaid Madagascar, Boom!, Larfa a Hendre Hurt.

08: 20
Pengwiniaid Madagascar - Welwyd Erioed y Fath Gath

Mae angen ar Lleu Lleuad gymorth y pengwiniaid i ddianc rhag y swyddog anifeiliaid mwyaf dychrynllyd yn y byd - Swyddog X.

08: 45
Boom!

Yn y rhaglen yma, byddwn ni'n chwarae dijerid? gyda than, bydd Ianto'n cael hunllef, a bydd y band roc 'Ffug' yn trio chwalu gwydr gyda s?n.

09: 15
Larfa - Mwyar Gwyllt

Mae'r criw yn trio ychydig o fwyar ond dydyn nhw ddim yn blasu'n dda. Mae Coch yn gwrthod eu bwyta ond yna mae'n penderfynu rhoi tro arnynt. O diar...

09: 30
Hendre Hurt - Dychwelyd y Mw Mawr (Rhan 2)

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ol i'n cefnau ni!

10:00 Yr Ynys

Yr Ynys - Cyprus

Yn gorwedd yn nwyrain Mor y Canoldir mae ynys hardd Cyprus. Naw mil o gilometrau o arfordir godidog. Beti George sydd yn mynd a ni ar daith i gwrdd a rhai o drigolion yr ynys - sef y Groegwyr yn y de a'r Twrciaid yn y gogledd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:00 Pobol y Rhondda

Pobol y Rhondda

Sion Tomos Owen sy'n mynd yn ol i'w hen ysgol i ddathlu pen-blwydd Ysgol Gymraeg Ynyswen yn 65 oed. Bydd yn cyfarfod un o ddisgyblion cyntaf yr ysgol, a bydd y plant yn gwneud cart?n o Sion. Paned yng nghaffi enwog Carpaninis wedyn gyda Julie MacMillan, sydd wedi dysgu Cymraeg, ac sydd nawr yn dysgu'r iaith i eraill. Taith lan Y Bwlch i gael picnic gyda Ffion Evans ar ol hynny, cyn dod 'nol i Ysgol Ynyswen ar gyfer Ffair Haf yr ysgol. A bydd cyfle arall i glywed teulu Glyncoli yn rhoi'r byd yn e

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

11:30 Ward Plant

Ward Plant

Yn rhaglen ola'r gyfres - clefydau heintus, tynnu dannedd di-ri a diwrnod trist wrth i un o'r nyrsys ffarwelio a'r ward plant.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Prynhawn

12:00 Gwanas i Gbara

Gwanas i Gbara

Bethan Gwanas sy'n teithio 'nol i bentref Gbara yn Affrica i gwrdd a rhai o'i chyn ddisgyblion ac i weld sut mae bywyd wedi newid yn y pentref ers iddi weithio yno 25 mlynedd yn ol. Darlledwyd y gyfres hon gyntaf yn 2010.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo
12: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

13:00 Ffermio

Ffermio

Cawn glywed am effaith c?n yn poeni defaid ar ffermwyr a'r cyngor diweddaraf ar wasgaru slyri. Byddwn hefyd yn cwrdd a bugail ifanc gorau Ewrop ac yn clywed am adfywiad un brid o g?n.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

13:30 Cefn Gwlad

Cefn Gwlad - Triathlon Cefn Gwlad

Y tro hwn, bydd Dai Jones, Llanilar yn ymuno a chriw o ffermwyr a dynion busnes ar gyfer Triathlon Llyn lle mae'r cystadleuwyr yn saethu ac yn chwarae golff a dartiau er mwyn codi arian at achosion da. Bydd Ioan Doyle yn rhyfeddu at ddyfeisiadau amaethyddol Eifion Jones, Dyffryn Banw, a bydd Mari Lovgreen yn cwrdd a Rhodri Owen, y bedwaredd genhedlaeth o seiri coed yn Ysbyty Ifan. Byddwn hefyd yn clywed am wasanaeth sy'n codi gwen wrth weini sglodion yn Sir Benfro.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:30 Bois y....

Bois y.... - Bois y Caca

Ymunwch a Bois y Caca wrth iddyn nhw drin a thrafod cynnwys eich ty bach. Mae angen stumog gref a llawer iawn o hiwmor i wneud y gwaith! Ychydig iawn 'dyn ni'n gwybod am beth sy'n digwydd ar ol i ni dynnu'r gadwyn, ond drwy ddilyn y bois cawn agoriad llygaid a gweld beth sy'n mynd ymlaen tu ol i'r llenni. Fydd mynd i'r ty bach byth yr un fath ar ol i chi weld y rhaglen hon!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

14:55 Alex Jones: Y Fam Gymreig

Alex Jones: Y Fam Gymreig

Y cyflwynydd Alex Jones, gafodd ei phlentyn cyntaf yn 2017, sy'n teithio ar hyd a lled Cymru yn cwrdd a mamau eraill. Bydd hi'n gofyn y cwestiynau oesol - ydy hi'n bosibl i fam gael y cyfan? Sut mae cydbwyso bywyd teuluol a gyrfa a beth sy'n gwneud rhywun yn fam dda? Dyma gyfle i famau ddweud eu dweud a rhannu profiadau a straeon.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

15:50 Popeth ar Ffilm

Popeth ar Ffilm - Brynsiencyn

Mewn rhaglen o 2009, bydd Ifor ap Glyn yn teithio i Frynsiencyn ar Ynys Mon lle bydd yn dangos ffilm archif o gem bel-droed rhwng Brynsiencyn a Dwyran yn y 1950au. Yna, bydd yn arwain criw o drigolion lleol i greu ffilm newydd am bel-droed! A fyddan nhw'n llwyddo i sefydlu tim pel-droed newydd yn y pentre' a beth fydd yr ymateb i'r ffilm newydd?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

Noson

16:15 Clwb Rygbi Rhyngwladol

Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru v Ffrainc

Cyfle arall i weld Cymru yn erbyn Ffrainc o Stadiwm Principality, Caerdydd wrth i Bencampwriaeth y 6 Gwlad NatWest ddirwyn i ben.

19:25 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 3 Lle

3 Lle - Adam Price

Mae taith yr Aelod Cynulliad Adam Price yn cychwyn ym mro ei febyd, Rhydaman, lle dylanwadodd Streic 1984-5 yn fawr arno. Dilynwn ef i San Steffan lle treuliodd 9 mlynedd yn Aelod Seneddol, ac yna i Harvard, yn yr UDA, lle treuliodd gyfnod yn astudio yn un o brifysgolion enwoca'r byd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-

Lle aeth Pawb? Merched Pop 65-

Rhaglen arbennig o Lle Aeth Pawb? sy'n dathlu cyfraniad merched i fyd cerddoriaeth boblogaidd Cymru'r '60au a'r '70au. Gyda chwmni recordiau Sain wedi rhyddhau casgliad o ganeuon gan artistiaid benywaidd y cyfnod, mae'r rhaglen hon yn olrhain hanes rhai o'r merched oedd yn hawlio llwyfanau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt hanner canrif yn ol. Am y tro cyntaf roedd merched yn darganfod eu llais a'u lle o fewn y byd adloniant poblogaidd, ond beth yw eu hanes erbyn hyn, a phwy sy'n dal i ganu?

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Seiclo

Seiclo - Paris i Nice

Uchafbwyntiau'r ras flynyddol enwog drwy ganol Ffrainc lle bydd enwau mawr y byd seiclo yn brwydro i fod y cyntaf i'r haul yn Nice. Mwynhewch y gorau o luniau trawiadol yr holl wythnos ac o'r diweddglo cyffrous yn Ne Ffrainc yng nghwmni Rhodri Gomer, Wyn Gruffydd a Rheinallt ap Gwynedd.

22:00 Jonathan

Jonathan

Ymunwch a Jonathan, Sarra a Nigel ar drothwy gem dynion Cymru yn erbyn Ffrainc. Y gwesteion heno bydd Lloyd Macey a Maggi Noggi.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?