S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer gwylwyr ifanc: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Ahoi!

06: 00
Hafod Haul

Ar ol treulio amser ar fferm fawr gyfagos, mae Jaff yn sylweddoli nad oes unman yn debyg i gartre'.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Syrpreis Pen-blwydd

Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Tomos

Mae Tomos wrth ei fodd ar ei feic. Heddiw bydd Heulwen yn ymuno ag ef am antur arbennig, wrth iddynt seiclo o fan i fan. Wedi i Ffion ffonio mae'n rhaid iddyn nhw Chwarae Chwilio i geisio dod o hyd i'r castell yn y goedwig.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Gwynt

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu melinau gwynt papur. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu clychseiniau gwynt.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Amser Padlo

Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Mae pwll padlo gerllaw ond cyn y gallan nhw ei lenwi, rhaid penderfynu faint o ddwr sydd ei angen.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Boj - Llonydd Fel Cerflun

Ar ol cawod o law, mae Boj yn dod o hyd i Mia yn llawn cynnwrf oherwydd mae ei murluniau o'r Trwynau Bach wedi gwlychu a'u difetha - roeddent i fod yn anrheg ben-blwydd ar gyfer ei mam. Efallai, gyda help glud papur wal Tada a syniad Boj-a-gwych gall y ddau droi'r murluniau'n gerfluniau!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Tomos a'i Ffrindiau - Chwiban Newydd Tobi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Digbi Draig - Gemau Pen Cyll

Mae Digbi'n sicr mai fo fydd y gorau ac yn ennill pob gem yng nghystadlaethau Gemau Pen Cyll eto eleni. Ond wrth i bawb gystadlu mae'n edrych yn debyg nad yw mor wych a hynny wedi'r cyfan.

07: 50
Dona Direidi - Tigi 2

Yr wythnos hon mae Tigi, un o ffrindiau pennaf Dona Direidi yn galw draw. Mae'r ddwy yn penderfynu creu coron binc ar gyfer brenhines er mwyn iddyn nhw gael rheoli'r wlad a gwneud i bawb arall wisgo pinc hefyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Ddraig Go Iawn

Er mwyn profi ei fod yn ddraig go iawn mae Meic am i Sblash fod yn ffyrnig. Ond trwy ddamwain mae Sblash yn ddychryn yr holl bentrefwyr, ac mae Meic yn sylweddoli ei bod yn llawer gwell gadael llonydd iddo fod yn fo'i hun!

08: 15
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r archfarchnad gan lwyddo i golli'r llythyren 'o' oddi ar un o arwyddion y siop! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08: 25
Sam Tan - Sioe Anifeiliaid Anwes

Mae un o'r anifeiliaid yn achosi tan yn Sioe Anifeiliaid Anwes Pontypandy.

08: 35
Ahoi! - Ysgol Dyffryn y Glowyr

Mor-ladron o Ysgol Dyffryn y Glowyr sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Merch

Pen-blwydd Pwy? Merch - Gofalu am Bwni

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati

Dal Ati

Ymunwch a Nia Parry ar gyfer y gyntaf o ddwy raglen arbennig fydd yn edrych ar gystadleuaeth 'Dysgwr y Flwyddyn' Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon 2017. Byddwn yn cyfarfod y cystadleuwyr ac yn dangos detholiad o'r cyfweliadau yn y rownd gynderfynol. Bydd cyfle hefyd i Nia ddod i adnabod y cystadleuwyr ychydig yn well y tu allan i'r ystafell gyfweld. Pwy fydd yn mynd drwodd i'r rownd derfynol tybed? I ddilyn, 'Pigion Cegin Bryn'.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Y tro hwn, cawn gyfle i ddod i adnabod y pedwar a gyrhaeddodd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2017 a gweld pwy enillodd y teitl yn y seremoni wobrwyo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae hi'n ddiwrnod mawr i Robbie a'i ffrindiau wrth iddynt gychwyn ar y trip i Sain Ffagan. Wedi iddo ddod yn ol o Gasnewydd, mae Meical yn brolio am dafarn newydd Ron ond mae ei broblemau ariannol yn dal i'w boeni. Mae'r esgid yn gwasgu ar Lowri mewn sawl ffordd hefyd ac mae hi'n poeni bod Mia yn dioddef oherwydd hynny. Mae Mathew yn gobeithio gwneud y mwyaf o'r cyfle i gael Llio ar ei phen ei hun ond mae'n cael un ymwelydd yn ormod i'w ystafell.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae 'na sioc enbyd yn y post i Meical a Michelle wrth i'r bil treth gyrraedd. 'Does ganddyn nhw ddim dewis ond holi Wyn am gael benthyg yr arian ond mae ei ateb yn mynd i beryglu eu dyfodol nhw i gyd. A beth maen nhw am ddweud wrth Dani a Britney? Mae pethau'n debygol o waethygu rhwng Barry a Carys wrth i Barry glywed beth yn union mae Erin yn ei feddwl ohono. Y gwir sy'n dychryn Sophie hefyd wrth i Owain ddatgelu'r hyn a welodd o yn y gwesty ar y trip - fydd Mathew ddim yn hapus!

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Calon

Calon - Ian Huw

Un o gyfres o ffilmiau byrion - ail gyfle i Ian Huw.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Sul y Mamau

Wrth ddathlu Sul y Mamau, fe ddaw'r emynau o adeilad godidog Orendy Margam. Bydd Ryland Teifi yn ymweld a'r fam ysbrydoledig Fflur Fychan o Abercegir sydd a'r cyflwr Transfers Myelitis a bydd Lisa Gwilym yn cwrdd a Heledd Tomos o Nantgaredig sydd yn rhannu'r profiad emosiynol o golli plentyn. Fe ddysgwn fwy am glwb brecwast go arbennig sy'n cael ei redeg gan Gapel Salem, Treganna yng Nghaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Gwen John: Y Daith Olaf

Gwen John: Y Daith Olaf

Ffion Hague sy'n teithio i Dieppe yng ngogledd Ffrainc i ddadorchuddio cofeb i'r artist o Sir Benfro Gwen John. Bu farw Gwen yn Dieppe ym 1939 heb neb yn gwmni iddi a neb yn gwybod lle yn union oedd ei bedd. Yn sgil gwaith ymchwil i'r gyfres Mamwlad y llynedd, cafodd man claddu'r artist ei ail-ddarganfod. Mewn rhaglen ddogfen arbennig, bydd Ffion yn dod o hyd i fwy o dystiolaeth am farwolaeth Gwen, yn siarad ag aelodau o deulu'r artist ac yn dathlu dawn unigryw Gwen John i hanes celf ledled y by

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Perthyn

Perthyn - Angharad a Megan Phillips

Ymunwch a Trystan Ellis-Morris yn y gyfres sy'n cwrdd a pharau o berthnasau. Yn y rhaglen hon, byddwn yn teithio i Ddinbych i gwrdd a phencampwyr tenis bwrdd, yr efeilliaid Angharad a Megan Phillips.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:30 Arfordir Cymru: Sir Benfro

Arfordir Cymru: Sir Benfro - Traeth Niwgwl i Rhoscrowther

Mae'r daith yn mynd a ni o Draeth Niwgwl, heibio Aberdaugleddau hyd nes cyrraedd Rhoscrowther. Bydd Bedwyr yn hel ffosiliau, yn ymweld a ffermdy sydd wedi'i adnewyddu mewn dull traddodiadol ac yn rhwyfo i fyny afon Cleddau.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:00 Arfordir Cymru: Sir Benfro

Arfordir Cymru: Sir Benfro - Angle i Amroth

Mae rhaglen ola'r gyfres yn mynd a ni o Angle hyd at ddiwedd llwybr yr arfordir yn Amroth. Byddwn yn blasu danteithion yr ardal, yn mynd ar drywydd rhai chwedlau anhygoel ac yn ymweld a man geni twristiaeth Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

14:30 Cegin Bryn

Cegin Bryn - Afalau

Afalau fydd canolbwynt y rhaglen hon a bydd y cogydd Bryn Williams yn coginio fflapjacs afal, afalau wedi eu pobi a phwdin moethus 'tarte tatin' hefo hufen Calvados. Bydd Bryn yn ymweld a chwmni sudd afal a seidr ym Mhenygroes, Gogledd Cymru, ac yn defnyddio'r afalau Cymreig arbennig o'r berllan i greu pwdin blasus ar y barbeciw.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:00 Cegin Bryn

Cegin Bryn - Cig Eidion

Cig eidion yw'r prif gynhwysyn heddiw a bydd Bryn yn cyflwyno tair rysait flasus dros ben yn y gegin. 'Steak tartare', asen cig eidion wedi ei rhostio gyda saws bearnaise cartref a salad tafod ychen sydd ar y fwydlen a'r prydau'n dangos y gwahanol ffyrdd o baratoi'r cynnyrch arbennig yma. Bydd Bryn yn dysgu sut mae paratoi tafod ychen traddodiadol gyda chigydd yn Chwilog, ac yn ymweld a fferm Gwartheg Duon Cymreig ger Llanffestiniog, Gogledd Cymru, sy'n rhedeg menter bocsys cigoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

15:30 Seiclo

Seiclo - Paris i Nice

Uchafbwyntiau'r ras flynyddol enwog drwy ganol Ffrainc lle bydd enwau mawr y byd seiclo yn brwydro i fod y cyntaf i'r haul yn Nice. Mwynhewch y gorau o luniau trawiadol yr holl wythnos ac o'r diweddglo cyffrous yn Ne Ffrainc yng nghwmni Rhodri Gomer, Wyn Gruffydd a Rheinallt ap Gwynedd.

Noson

16:30 Ralio+

Ralio+ - Mecsico

Holl uchafbwyntiau trydedd rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd o fynyddoedd Sierra de Lobos a Sierra de Guanajuato ger dinas Leon, ym Mecsico. A all y gyrrwr o Gymru, Elfyn Evans, wella ar ei bedwerydd safle yn 2014 a 2015 i ennill ei le ar y podiwm?

17:00 Ffermio

Ffermio

Cawn glywed am effaith c?n yn poeni defaid ar ffermwyr a'r cyngor diweddaraf ar wasgaru slyri. Byddwn hefyd yn cwrdd a bugail ifanc gorau Ewrop ac yn clywed am adfywiad un brid o g?n.

 • Isdeitlau Saesneg

17:30 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:40 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:30 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Cymuned

Yr wythnos hon, byddwn yn ymweld a thref a chymuned Rhuthun yn Nyffryn Clwyd. Lisa Gwilym sydd yn dychwelyd i'w hardal enedigol i gael blas ar yr ?yl Ddrama flynyddol yng nghapel Bethania. Cawn berfformiad gan ddisgyblion Ysgol Penbarras a bydd y canu cynulleidfaol dan arweiniad Robat Arwyn. Yn ogystal, bydd Ryland Teifi ar grwydr yng nghymoedd y Rhondda ac yn ymweld ag Eglwys Llanfair a Chymuned Penrhys i ddysgu mwy am y prosiectau cymunedol y mae'r eglwys yn eu rhedeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

20:00 Difas yr Eisteddfod

Difas yr Eisteddfod

Mae tair prif gystadleuaeth leisiol yr Eisteddfod Genedlaethol - Gwobr Goffa David Ellis, Gwobr Goffa Osborne Roberts ac Ysgoloriaeth Towyn Roberts - wedi cynhyrchu cantorion o fri sydd wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfa broffesiynol. Gwawr Edwards sy'n cwrdd a rhai o'r merched sydd wedi ennill y gwobrau mawr. Bydd Shan Cothi, Leah-Marian Jones, Rhian Lois a Margaret Williams yn son am eu profiadau a chawn glywed am eu taith nhw fel 'Difas yr Eisteddfod'.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Parch

Parch

Caiff Terwyn a Myfanwy dipyn o sioc wrth ymweld a chwnselydd priodas ond mae mwy o ddigwyddiadau annisgwyl yn dilyn yr ymweliad. Mae Eurig yn awyddus i ddarganfod mwy am y ffordd gyfrinachol y mae Sheridan yn rhedeg y busnes a gweld a ydy Wyn yn rhan o'r cynllwynio. Daw Myf i wybod mwy o hanes Dafydd, yr ysbryd ifanc aflonydd. Penderfyna Rhodri ofyn am gymorth Myfanwy i ail-gysylltu a'i deulu ond bydd parti bedydd Blod yn cael ei ddifetha'n llwyr pan ddaw ymwelydd annisgwyl at y drws.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Diwedd y gan

Mae bron i hanner canghennau lleol y prif fanciau yng Nghymru wedi cau yn y ddeng mlynedd diwethaf. Gyda degau eto ar fin cau eu drysau, mae Catrin Haf Jones yn gofyn ai'r geiniog yw diwedd y gan?

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Ward Plant

Ward Plant

Yn rhaglen ola'r gyfres - clefydau heintus, tynnu dannedd di-ri a diwrnod trist wrth i un o'r nyrsys ffarwelio a'r ward plant.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ffasiwn Mecanic

Ffasiwn Mecanic

Mae gofyn i'r 5 mecanic sy'n weddill fod yn greadigol wrth i'r ffocws symud at edrychiad car. Ac nid y ceir yn unig fydd yn cael eu trawsnewid. Bydd y sialens fodelu yn dilyn thema'r 50au wrth i'r mecanics geisio ail greu fideo gerddorol hanesyddol. Gyda lle i ddim ond pedwar yn y rownd gynderfynol, pwy fydd yn gadael y gystadleuaeth?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?