S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Antur Gwen

Mae Gwen yr afr yn penderfynu mynd ar antur newydd, ac yn crwydro i mewn i'r ty lle mae'n creu llanast.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi'm isio gadael

Mae'r Dywysoges Fach yn meddwl bod ei rhieni eisiau ei hanfon hi i ffwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Watcyn Wiwer ar Ffo

Mae Watcyn wedi gwylltio Hen Ben trwy ddwyn ei sbectol ac mae'n rhaid iddo ddibynnu ar Guto a'i ffrindiau i'w achub rhag llid y dylluan.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Barcud Gwyllt

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Ystafell y Babi

Mae Morgan a Mali am y gorau yn paratoi ar gyfer brawd neu chwaer newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Garreg Goll

Wedi i garreg ddrudfawr y Frenhines fynd ar goll mae Meic yn benderfynol o ddod o hyd iddi. Mae Sbarcyn yn falch o glywed ei bod efallai wedi cael ei gollwng i mewn i darten, gan y bydd hyn yn rhoi cyfle iddo fwyta pob un i geisio dod o hyd i'r garreg!

07: 15
Jen a Jim Pob Dim - Y Parot Sal

Heddiw, mae Jen eisiau chwarae 'nyrsio' a daw ei chyfle pan glywir bod un o anifeiliaid y jwngl yn sal. Tybed pwy sy'n sal a sut daw'r criw o hyd i'r creadur?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Nico Nog - Pysgota

Mae Dad, Morgan a Nico yn mynd i bysgota sy'n llawer o hwyl. Ond tybed sawl pysgodyn fyddan nhw'n dal?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Sam Tan - Drama ym Mhontypandy

Mae pethau'n mynd o chwith wrth i'r plant baratoi sioe am for-leidr lleol. A fydd Sam a'i ffrindiau'n gallu achub y dydd?

07: 50
Sblij a Sbloj

Heddiw mae Sblij a Sbloj yn mynd i'r siop ddillad gan lwyddo i golli'r llythyren 's' oddi ar un o'r arwyddion! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Paentio'r Drws

Mae'n ddiwrnod dryslyd iawn i'r Cymylaubychain heddiw a Ffwffa Cwmwl sy'n gyfrifol.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Sali Mali - Y Ras Falwns

Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. Mae Sali a Jac Do yn chwilio am Tomos Caradog ar ol iddo gael ei gipio i ffwrdd gan falwn.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Ble Mae'r Bananas?

Mae rhywun yn dwyn ffrwythau o'r siop dros nos, ond pwy?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Hetiau

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Mr a Mrs Jones

Dydy pawb ddim yn gwirioni 'run fath - ond os byddwn ni'n deall ein gilydd, bydd popeth yn wych bendibompom! Stori felly sydd yn cyffroi Cyfansoddwr Gorau'r Byd heddiw. O fewn dim mae'i drwyn yn cosi - all olygu un peth yn unig. Mae 'na hwyl a sbri a chan newydd ar y ffordd! Hwre - a chan ydy hi am bar anghymharus ond hynod hapus o'r enw Mr a Mrs Jones!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Dwylo'r Enfys - Grace

Mae Heulwen wedi glanio yn Ysgol Bro Aled, Llansannan heddiw, ac mae?n chwilio am ffrind o?r enw Grace. Mewn byr o bryd mae?r ddwy yn darganfod fod hi?n ben-blwydd ar ffrind go arbennig, felly maen nhw?n mynd ati i helpu gyda threfniadau'r parti.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Stiw a'r Degan

Mae Stiw'n cuddio ei hen degan gnoi cyn i Esyllt ei gweld, a gwneud hwyl am ei ben am fod ganddo degan babi.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Oli dan y Don - Siencyn Ahoy!

Er bod Siencyn yn trwsio popeth sydd yn ymwneud a'r mor dyw e erioed wedi bod ar y mor. Mae Oli a Beth yn ceisio dod o hyd i ffordd o'i gael e i'r mor, ond maen nhw'n sylweddoli ei fod yn nerfus iawn. Ond mae'n dod dros ei nerfusrwydd pan fo'n gweld bod y ddau mewn trafferth.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Gardd Tesi'n Tyfu

Mae tomatos Tesi yn tyfu ac yn tyfu ac yn tyfu hyd nes eu bod yn llenwi ei thy!

09: 40
Llan-ar-goll-en - Y Camera Hunlun Hynod

Mae Dr Jim wedi creu dyfais newydd sbon, camera hunlun, ond cyn iddo gael cyfle i ddangos i bawb sut mae'n gweithio, mae'r camera'n diflannu! Tybed pwy aeth a hi?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Cneifio Daloni

Mae'n ddiwrnod cneifio ar y fferm, ond mae Daloni'r ddafad yn ofn swn y peiriant. A fydd Jaff yn dwyn perswad arni i gael tynnu ei chot wlan?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio gwisg ffansi

Mae 'na barti gwisg ffansi yn y castell a bydd 'na wobr am y wisg orau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes Trap Mr Cadno

Wedi i Guto, Benja a Lili gael eu hudo gan lwyth o radish blasus yr olwg, mae Lili'n cael ei dal yn nhrap Mr Cadno. A fydd Guto'n gallu ei hachub hi cyn i Mr Cadno gyrraedd?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Parsel Persi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Naini'n Dysgu Gyrru

Mae'n ddiwrnod gwers gyrru cyntaf Naini ond tydy pethau ddim yn mynd yn dda iawn. Mae Morgan yn cynnig helpu hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Stori Orau Erioed

Mae Meic angen stori i'w hadrodd ym mharti'r Frenhines, ac mae'n dweud celwydd er mwyn cael sylw pawb. Mae hyn yn golygu bod yr holl drefniadau'n llanast llwyr ac mae'n rhaid i Meic ddysgu peidio amharu ar bobl pan fyddan nhw'n brysur!

11: 15
Jen a Jim Pob Dim - Amser Padlo

Mae Plwmp eisiau mynd i badlo ym mhwll yr ardd ond yn anffodus, dydy hi ddim wedi glawio ers tro ac mae'r pwll yn sych. Mae pwll padlo gerllaw ond cyn y gallan nhw ei lenwi, rhaid penderfynu faint o ddwr sydd ei angen.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Nico Nog - Y Sioe Gwn

Mae Nico'n cael hwyl gyda'i ffrindiau yn y sioe g?n, ond tybed sut hwyl fydd o'n cael ar y ras rwystrau?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Sam Tan - Norman Anweledig

Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau tan wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach.

11: 50
Sblij a Sbloj

Heddiw, mae'r ddau ddireidus yn mynd draw i'r llyfrgell, gan lwyddo i golli'r llythyren 'll' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Teithiau Tramor Iolo

Teithiau Tramor Iolo - Brasil

Cyfres yng nghwmni Iolo Williams sy'n teithio i bellafoedd y byd ar drywydd rhai o ryfeddodau byd natur. Cawn ddilyn Iolo a'i griw wrth iddynt ymweld a gwlyptir y Pantanal yn nhalaith Mato Grosso ym Mrasil, cartref i anifeiliaid rhyfeddol fel y caiman, y capybara a'r jabiru.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ar Werth

Ar Werth

Mae Gwennan, Dylan a'r plant ar dan eisiau gwerthu eu cartref yn Llannerch-y-medd er mwyn dechrau ar brosiect newydd. A fydd Nigel a'i deulu yn llwyddo i symud i'w ty newydd yn Llanilar cyn y Nadolig? Wrth i Glyn Owens wynebu'r her o werthu toiledau cyhoeddus ger Corwen efallai y bydd prynwr posibl yn cael ei ysbrydoli gan eiddo tebyg sy'n cael ei werthu gan Dafydd Hardy. Ger Llandysul, mae 'na dy go arbennig ar werth, mae Heddfan yn nefoedd i unrhyw un sy'n dwlu ar waith coed crefftus!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Y gyflwynwraig Nia Roberts fydd wrth y llyw ac yn tywys y cystadleuwyr drwy'r rowndiau wrth iddynt anelu at gipio'r jacpot o #10,000. Yn cystadlu heddiw mae'r ffrindiau, Miriam Williams o Benllyn ac Aled Illtud o Bontypridd a phar arall o ffrindiau, Twm Griffiths o Fethel a Sion Owen o Benygroes.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 3 Lle

3 Lle - Adam Price

Mae taith yr Aelod Cynulliad Adam Price yn cychwyn ym mro ei febyd, Rhydaman, lle dylanwadodd Streic 1984-5 yn fawr arno. Dilynwn ef i San Steffan lle treuliodd 9 mlynedd yn Aelod Seneddol, ac yna i Harvard, yn yr UDA, lle treuliodd gyfnod yn astudio yn un o brifysgolion enwoca'r byd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Cipolwg ar bapurau'r penwythnos, ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin a chyngor gwallt.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae tenantiaid Pengelli yn dathlu dyweddiad Liz a Geraint, ond nid yw Liz yno. Mae ei pherthynas a Geraint yn gwaethygu ac mae'n ildio i sylw Gwyn Lloyd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Dilyn y Don

Dilyn y Don

Yn y rhifyn hwn o 2001, gwelwn sut mae criw'r bad achub yn cyd-weithio a chriw gwylwyr y glannau; cawn ymuno mewn noswaith i godi arian a gwylio'r ras fecryll!

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sblij a Sbloj, Jen a Jim Pob Dim, Igam Ogam, Twt, Sam Tan.

16: 00
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn helpu yn y swyddfa, ond yn llwyddo i golli'r lythyren 'y'!

16: 10
Jen a Jim Pob Dim - Gol Geidwad

Mae Jen yn edrych ymlaen at chwarae gem o bel-droed gyda Jim. Mae Jim yn gwrthod chwarae nes bod Jen yn creu dau gol sydd yn union yr un maint er mwyn i'r gem fod yn deg.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Igam Ogam - Dyfala!

Mae Igam Ogam eisiau i bawb ddyfalu beth mae'n mynd i'w wneud nesaf!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Twt - Medal Mari

Mae'n ddydd y ras heddiw a phawb ar dan eisiau ennill un o'r cystadlaethau. Chwarae teg mae pawb yn hapus i gefnogi ei gilydd a neb yn fwy na Mari sy'n gweld y gorau ym mhawb.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 50
Sam Tan - Dafad Fach y Mynydd

Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tan a'r hofrennydd yn gallu eu hachub?

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mwy o Stwnsh Sadwrn

Cipolwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

17: 25
Pengwiniaid Madagascar - Dial Doctor Chwythdwll

Mae Doctor Chwythdwll, prif elyn y pengwiniaid, yn ei ol ac mae o wedi herwgipio'r Brenin Gwydion.

17: 45
Edi Wyn - Y Pwll Nofio

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw iawn, ac mae'n ei ddefnyddio i'w eithaf er mwyn creu hafoc ym myd oedolion. Gyda'i ffrindiau Guto a Mimi, mae'n cael hwyl anferthol wrth greu storiau llawn dychymyg ond cwbl annhebygol!

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Dydy pethau ddim yn edrych yn dda i Math ac Annest sydd mewn lle gwael yn eu perthynas ac mae Math yn dioddef o gur pen ofnadwy ar ol ei noswaith feddwol! Mae Kayleigh ar ben y byd ar ei diwrnod cyntaf fel disgybl yn yr ysgol - er mawr siom i Eurig.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn dod a holl hwyl Ras y Ladi Gymreig, Llangrannog i chi, a'r awdur Cynan Jones sy'n westai.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Ydy hi'n rhy hwyr i Garry achub ei briodas? Mae Eifion a Cadno yn bygwth ei gilydd y byddant yn galw'r heddlu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Perthyn

Perthyn - Fflur Wyn a Eirian Wyn

Yr wythnos hon bydd Trystan Ellis-Morris yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Cyfres gylchgrawn am faterion cefn gwlad.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:05 Clwb Rygbi Rhyngwladol

Clwb Rygbi Rhyngwladol - Cymru v Ffrainc

Cymru yn erbyn Ffrainc o Stadiwm Principality, Caerdydd wrth i Bencampwriaeth y 6 Gwlad NatWest ddirwyn i ben. Cic gyntaf, 5.00.

23: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?