S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Fideo Hafod Haul

Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn penderfynu mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Casglu

Mae'r Dywysoges Fach eisiau dechrau casgliad o rhyw fath, ond beth all hi gasglu?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Twneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Henri, Iechyd a Diogelwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Tryw

Mae Mali yn swil ar ol gwneud camgymeriad wrth ymarfer ar gyfer y gyngerdd, ond mae Morgan yn ddryw iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil Anweledig

Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud s?n o dan y bont. Mae'n mwynhau'r clod a'r sylw gymaint nes ei fod yn gohirio mynd i'r afael a'r broblem! Ar ol creu gymaint o gyffro, sut y bydd yn egluro beth yn union sydd yno?

07: 15
Jen a Jim Pob Dim - Y Brogaod

Mae 'na s?n crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. Maen nhw'n dyblu mewn niferoedd o hyd! A fydd digon o le i'r holl frogaod?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Nico Nog - Y Ganolfan Arddio

Mae Nico'n creu llanast llwyr yn y Ganolfan Arddio wrth aros i Mam ddewis blodau newydd i'r potiau!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Sam Tan - Hela Deinasor

Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y mor gan ddweud bod deinasoriaid yno. Ond mae'r llanw yn troi ac mae'r plant yn sownd yn yr ogof!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'!

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Cerddorfa Enfys

Mae heddiw'n ddiwrnod mawr i Fwffa Cwmwl, ond mae'n teimlo'n betrusgar tu hwnt.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Sali Mali - Yr Ymwelydd

Mae parot swnllyd yn chwarae tric ar Jac Do.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Mr Adlais

Yn y byd hud a lledrith tu mewn i'r cwpwrdd heddiw, mae Cadi, Dani a Rhodri yn teithio i Awstria, lle mae'r mynydd wedi anghofio sut i wneud adlais!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Gofodwyr

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Crys Budr

Mae 'na lond gwlad o olchi a glanhau yn Nh?r y Cloc heddiw! Pan fo Marcaroni'n colli llaeth mefus dros lawes ei grys, mae o'n ypsetio'n lan! Ond mae Oli'n gwybod yn iawn beth i'w wneud ac mae Cyfansoddwr Gorau'r Byd ar ben ei ddigon unwaith eto! Mae 'na gan ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Dwylo'r Enfys - Efa

Heddiw mae Heulwen yn ymweld ag Efa sydd yn byw ar fferm hyfryd yng Nghwmpenanner. Mae gan Efa chwaer fawr o'r enw Erin - ac mae'r ddwy yn ffrindiau mawr iawn. Mae'r ddwy wrth eu bodd yn helpu ar y fferm - ac maen nhw'n cael digon o hwyl a sbri yng nghwmni'i gilydd hefyd! Maen nhw'n mynd a Heulwen am dro yng nghwmni'r ci, Fflam, ac yna bydd y tair yn cael hwyl garw yn y tonnau ym Mhlas Madog.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Addewid Stiw

Mae Stiw'n gwneud llawer o addewidion ond yn darganfod ei bod yn anodd iawn eu cadw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Oli dan y Don - Bach v Mawr

Mae Susie yn ymarfer ei sgiliau glanio ar gyfer cystadleuaeth arbennig. Mae Warden yn awgrymu i Susie beidio ag ymarfer yn agos at Goedwig y Gwymon ond dyw hi ddim yn gwrando a chaiff ei dal yn y tentaclau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Io Ho Nodi

Mae Nodi yn ymweld a'i ffrindiau y mor-ladron ar ei jet-sgi newydd.

09: 40
Llan-ar-goll-en - Sanau

Mae pentrefwyr Llan-ar-goll-en i gyd wedi colli eu sanau! Mae Tara Tan Toc wedi colli ei hosan ac yn gorfod hercian o gwmpas y pentre' ac mae Radli'r postmon yn gwneud ei rownd bost yn ddi-hosan hefyd! Mae Mrs Thomas yn cynnal Sioe Bypedau ond does ganddi ddim sanau (na chynulleidfa!) chwaith! A gafodd y sanau eu dwyn? Ac os felly, pwy aeth a nhw? Tybed all Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif ddatrys dirgelwch y sanau coll?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Sbwriel

Mae Gwydion a Lois yn ymweld a Hafod Haul, ond mae'r ddau'n esgeulus iawn, ac yn gadael sbwriel ar hyd y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Bod

Mae'r Dywysoges Fach eisiau byw mewn ogof.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes Ras y Tywyllwch

Mae Nel Gynffon-wen ofn y tywyllwch, felly mae Guto a'i ffrindiau'n mynd i'r goedwig yn y nos i chwilio am bryfed tan i oleuo'i stafell hi. Ond buan maen nhw'n darganfod nad Nel ydy'r unig un sydd ofn y tywyllwch.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Dillad Ych-a-fi

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Gardd Morgan

Mae Morgan yn mynd ati i greu gardd flodau, ac yn dysgu bod rhaid bod yn amyneddgar.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Darian Aruthrol

Mae Meic yn credu y byddai tarian anferth yn llawer gwell na'i hen darian fach o, ond mae'n darganfod yn fuan iawn bod ei darian newydd yn llawer rhy fawr, trwsgl, a chymhleth. Rhaid ceisio cael yr hen darian yn ol felly - i achub Sblash, sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr!

11: 15
Jen a Jim Pob Dim - Yr Anghenfil Eira

Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. Gyda chymorth Jen a Jim a Glyn y Garddwr, mae'r criw'n codi dyn eira anarferol iawn yr olwg!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Nico Nog - Menna a fi

Mae Nico wrth ei fodd efo Menna ac yn ceisio creu argraff arni drwy redeg ar ol ei bel mor gyflym a phosib. Ond buan iawn mae Menna'n sylweddoli ei fod wedi colli'r bel ac mai peth gwirion iawn i'w wneud ydy hynny!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Sam Tan - Nyrs heb ei thebyg

Mae Mike a Helen yn trefnu parti yn yr ardd i ddathlu eu pen-blwydd priodas, ond mae tan yn difetha'r parti wedi i Mike roi'r hancesi papur ar ben y stof drydan!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus wrthi'n helpu yn y caffi, gan lwyddo i golli'r lythyren 'w' oddi ar y bwrdd du! Wedyn, maent yn mynd ati i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Teithiau Tramor Iolo

Teithiau Tramor Iolo - Ynysoedd Svalbard

Iolo Williams sy'n teithio i bellafoedd y byd ar drywydd rhai o ryfeddodau byd natur. Yn y rhaglen hon o 2005, cawn ddilyn Iolo a'i griw i'r Ynysoedd Svalbard, sydd wedi eu lleoli rhyw 400 milltir i'r gogledd o Norwy yn y Cylch Arctig. Maent yn mynd yno yn ystod yr haf, pan fo golau dydd yn para am bedair awr ar hugain. Mae'n adeg brysur i anifeiliaid yr ynysoedd ac un o uchafbwyntiau'r rhageln yw gweld arth wen yn ei chynefin naturiol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ar Werth

Ar Werth

Cawn ddal i fyny a'r datblygwr tai Emyr Davies o Aberystwyth sydd wedi trawsnewid yr hen lys yn y dref yn fflatiau moethus. Ar gyrion Caernarfon mae Bryn Fon a'i wraig Anna yn ceisio gwerthu eu ty a phrynu lle arall. Awn i gastell drudfawr y tu allan i dref Rhuthun sydd ar y farchnad am #2.75 miliwn. Ac yn Y Felinheli mae Iwan a Catrin Williams wedi gwerthu eu ty teras mewn llai nag wythnos a phrynu ty newydd sbon yn Llandwrog - sydd heb ei adeiladu eto.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Yn mynd am y jacpot yr wythnos hon mae'r ffrindiau, Rhun Bleddyn a Dafydd Duggan o Lanbrynmair, a'r cydweithwyr Rhodri Francis o Aberystwyth a Llinos Hallgarth o Sir Gar.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Craobh Haven

Mae'r comediwr a'r cyflwynydd Dilwyn Morgan a'r actor John Pierce Jones yn parhau a'u mordaith o amgylch ynysoedd ac arfordir yr Alban. Y tro hwn, maen nhw'n teithio o borthladd Oban i lawr y culfor ac i harbwr hwylio enwog Craobh Haven. Yno, maen nhw'n rhoi cynnig ar saethu colomennod clai. Hefyd, byddant yn cael y profiad bythgofiadwy o forio trwy gerrynt gwyllt y chwyrn drobwll byd enwog y Corryvreckan.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Golwg ar bapurau'r penwythnos, ysbrydoliaeth i'r gegin a chyngor harddwch.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Gwyn Lloyd yn cyrraedd pen ei dennyn a Liz yn rhannu cyfrinach gyda Gwenda.

15:30 Byd Pws

Byd Pws - Zulu

Anturiaethau Dewi Pws ar drywydd y Zulu yn Ne Affrica mewn rhaglen o 2001.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Igam Ogam, Twt, Sam Tan.

16: 00
Sara a Cwac - Yr Wyl Fara

Heddiw mae Sara a Cwac ar eu ffordd i'r parc i weld yr ?yl Fara ac mae Cwac yn amlwg wrth ei fodd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Jen a Jim Pob Dim - Brr, Mae'n Oer

Mae'n bwrw eira, ac yn hynod o oer ar y fferm heddiw. Mae Sebra, un o ffrindiau Bolgi a Cyw wedi dod i aros ond yn anffodus, mae'n gwrthod dod allan i chwarae. A fydd y criw'n llwyddo i'w berswadio?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Igam Ogam - Rhy Hwyr

Mae Igam Ogam yn gallu bod yn "dipyn o fadam" a gall hyn yn arwain at drafferthion!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Twt - Breian yn Brolio

Mae Breian yn enwog drwy'r harbwr am ei frolio. Tybed am beth mae'n brolio heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 50
Sam Tan - Jiwpityr ar Ffo

Mae Norman yn awyddus i brofi ei fod yn gallu gyrru injan dan ac mae Elvis yn coginio pei i swper.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mabinogi-ogi - Pwyll

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Y tro hwn, cawn eu fersiwn nhw o stori Pwyll Pendefig Dyfed. Bydd digon o hwyl, chwerthin a chan.

17: 30
Bernard - Pel-Law

Mae Bernard yn awyddus i roi tro ar gamp newydd ac mae'n penderfynu ar bel-law. Ond dydy hi ddim mor hawdd ag y mae'n disgwyl.

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro Uwch Gynghrair Cymru JD. Mae'r ras am yr ail safle a sicrwydd o brofiad Ewropeaidd yn parhau wrth i Gei Connah herio Bangor tra bo'r Bala yn wynebu'r Seintiau Newydd. Yn y chwech isaf mae Aberystwyth angen buddugoliaeth ym Mhrestatyn i sicrhau tymor arall yn yr Uwch Gynghrair gyda Chaerfyrddin yn brwydro am eu heinioes wrth wynebu Llandudno ar Barc Waun Dew. Bydd Y Barri yn croesawu'r Drenewydd i Barc Jenner wrth baratoi am gemau ail gyfle Cynghrair Europa.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Gwaith Cartref

Gwaith Cartref

Ar ol digwyddiadau trychinebus y bennod ddiwethaf, mae Kayleigh a Bleddyn lan at eu clustiau mewn trwbl - a fydd Eurig yn goroesi'r trawiad? Mae'n gyfnod bregus i Nicky sy'n galaru ar ol marwolaeth ei nain ac mae Macsen yn ofni'r gwaethaf wrth i Nicky gwestiynu ei dyfodol yn y cwm. Rhaglen ola'r gyfres.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn clywed am fwyty 'pop-up' vegan, a'r awdures Sian Northey yw ein gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Garry yn gweld cyfle i gymryd mantais o Eifion. A gaiff Eileen ben-blwydd hapus?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Mae'r ffens cyll o gwmpas ardal chwarae'r plant wedi hen bydru, felly mae Sioned wedi llwyddo i ddarbwyllo ffrind i roi help llaw iddi adeiladu un newydd. Wrth i Iwan blannu gwely newydd fydd yn gwneud defnydd o botiau yn ogystal a phridd yr ardd, Meinir sy'n cynghori ar ba afiechydon a phla y dylen ni fod yn wyliadwrus ohonyn nhw y tymor hwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn cawn weld sut mae'r tywydd wedi effeithio ar ffermwyr - oes prinder porthiant ar gyfer anifeiliaid? Byddwn yn siarad a Gareth Wyn Jones am y tymor wyna ac yn clywed am fenter ddiweddaraf Fferm y Rhug, ger Corwen.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Dros yr wyth wythnos nesaf bydd Lisa Gwilym yn darganfod bod modd byw bywyd hirach ac iachach drwy gymryd camau bychain a gwneud newidiadau i'ch bywyd dyddiol. Byddwn yn dilyn pump o bobl o bob cwr o Gymru sy'n ceisio byw bywyd iachach gyda help gan ein tri arbenigwr; y dietegydd Sioned Quirke, yr hyfforddwr personol Rae Carpenter a'r seicolegydd Dr Ioan Rees. Bydd cyfle i CHI gymryd rhan hefyd trwy ddilyn cynllun ar y wefan, s4c.cymru/ffitcymru. Ond pwy yw pum Arweinydd FFIT Cymru 2018? 1/8

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mae'r Senghenydd Sirens yn gwneud yn dda ar hyn o bryd - yn eistedd ar frig eu hadran. Ac wedi buddugoliaeth wefreiddiol dros dim merched Y Barri o'r adran uwch, maen nhw trwyddo i rownd gynderfynol y plat yng Nghwpan Swalec. Heb os, byddant yn wynebu tim cryfach eto yn y gem honno, felly mae Mike yn galw ar Robin McBryde, i gryfhau'r sgrymiau. Ac mae Elinor Snowsill yn ceisio gwella diet y merched wrth iddynt frwydro i gadw eu lle ar frig yr adran.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?