S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Dona Direidi - Now

Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. Mae Dona yn cytuno i helpu Now ac mae Now yn cytuno i helpu Dona i blannu'r bylbiau. Ar ol plannu mae Now yn cael help Dona i wneud cerdyn ac anrheg i Linda Lindys.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Tili a'i ffrindiau - Y Dywysoges Tili

Mae Tili'n diflasu wrth iddi hi a Fflur wisgo fel tywysogesau. Mae'r bechgyn yn cael llawer mwy o hwyl wrth fod yn farchogion. Ond pwy yw'r mwyaf dewr yn y diwedd?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 35
Igam Ogam - Dyna Ddoniol!

Mae Igam Ogam wedi'i drysu gan gorwynt cryf swnllyd ac yn sylweddoli mai rhywun yn chwyrnu yw e!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 45
Y Brodyr Coala - Camgymeriad mawr Pwyll

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gwestai Arbennig

Mae Trolyn yn dod i aros dros nos gyda Meic, ond pan fo Meic yn deall bod gwesteion yn cael eu trin yn wahanol, mae'n teimlo fod hyn yn annheg. Pan fo Trolyn yn gadael wedi'i siomi, mae Meic yn deall pam fod rhaid rhoi croeso arbennig i westeion.

07: 15
Y Diwrnod Mawr - Ela

Yn Y Felinheli mae Ela'n byw gyda'i theulu ac mae hi'n brysur yn gwneud pob math o weithgareddau pan fydd yr ysgol wedi gorffen am y dydd. Mae hi'n nofio, yn cael gwersi piano ac yn hoffi cadw'n heini. Ar ei Diwrnod Mawr mae hi'n cael amser i ymlacio a chyfle i fwynhau un o atyniadau mwya' poblogaidd Gogledd Cymru - cyfres o drampolinau sydd wedi eu gosod yn yr ogofau lle'r oedd llechi'n arfer cael eu torri allan o'r graig o dan y ddaear.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Paun

Mae Mwnci yn falch iawn o'i gynffon hir ac yn brolio beth all wneud a hi. Mae'n credu mai ei gynffon e yw'r gorau yn y byd cyn iddo weld cynffon Paun. Mae Mwnci yn gofyn i Paun chwarae ei hoff gem 'Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud'. Mae'n edrych yn falch ac yn agor a chau ei gynffon mawreddog.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Peppa - Milfeddyg o'r Awyr

Mae Doctor Bochdew yn brysur iawn pan fydd bron bob un o?r anifeiliaid angen ei help ar yr un diwrnod.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Holi Hana - Rhaffu Celwydde

Mae Ffion y broga'n colli ei ffrindiau i gyd achos ei bod yn palu celwyddau.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Amser Stori - Plwmp a'r trwmped

Unrhyw le, unrhyw bryd, mae amser stori'n llawn o hud. Heddiw, cawn stori Plwmp a'r trymped.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Boj - Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Pan mae Daniel yn torri roced newydd Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych a fydd yn creu roced i Carwyn sydd yn hedfan go-iawn. Mae hefyd yn helpu trwsio cyfeillgarwch ei ddau ffrind!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Abadas - Clorian

Mae'n amser unwaith eto, i chwarae 'gem y geiriau'. 'Clorian' yw'r gair heddiw. Pwy gaiff ei ddewis i chwilio am y gair?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Bla Bla Blewog - Diwrnod bod yn hapus a gwalltog gartref

Mae Boris am dreulio diwrnod yn Nhy'r Bla Bla Blewog lle mae popeth yn daclus ac yn lan, yn wahanol i'w ffatri ef. Ond sut y gall e gael eu gwared nhw o'r ty? Mae'n penderfynu ar gynllun i wisgo i fyny fel Llywarch Lloerig a'u dychryn allan o'r ty! A fydd hyn yn codi ofn ar y Bla Bla Blewog?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 50
Ben a Mali a'u Byd Bach o Hud - Y Robot Tegan

Mae Ben a Mali yn dod o hyd i robot sydd wedi'i dorri. Mae Mali'n defnyddio hud i'w drwsio ond mae'r robot yn ymddwyn yn od ac yn dechrau glanhau'r holl gastell.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Sbridiri - Bwgan Brain

Bydd Twm a Lisa yn creu bwgan brain o botiau planhigion. Bydd y ddau hefyd yn ymweld ag Ysgol Gymraeg Aberystwyth, lle byddant yn creu bwgan brain allan yn yr ardd gyda'r plant.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 25
Meripwsan - Gwlyb

Mae Meripwsan yn darganfod glaw ac yn dysgu sut mae aros yn sych. Gall diwrnod glawog fod yn hwyl. Mae Meripwsan yn sblasio yn y pyllau ac yn llithro o amgylch yr ardd ond buan iawn y sylweddola bod angen cadw'n sych. Mae'n trio sawl ffordd wahanol gan gynnwys mochel o dan gragen.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Straeon Ty Pen - Sali Sanau

"Roedd Sali fach yn byw yn y dre; hosan las ar y chwith ac un brown ar y dde; un 'di chodi'n uchel ar llall i lawr ynte; byth dwy hosan yr un fath, byth bythoedd a 'na fe." Mae Sali wedi danto ar y pennill sydd yn cael ei ganu amdani, ac felly yn benderfynol o ddarganfod beth yn union sydd yn digwydd i'w sanau. Daniel Glyn sydd yn adrodd y stori heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 40
Cei Bach - Sioe Buddug

Mae Buddug yn penderfynu y dylai pawb yng Nghei Bach ddod at ei gilydd i berfformio sioe arbennig. Ond am ryw reswm, Buddug a Brangwyn a'u ffrindiau morwrol Jonathan a Felicity sy'n cael y prif rannau i gyd, gan adael pawb arall i weithio y tu ol i'r llenni, fel petai. Ond ar noson y sioe, daw trychineb i ran y prif actorion. A all y sioe fynd yn ei blaen?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Dona Direidi - Rapsgaliwn 1

Mae cefnder enwog Dona Direidi - Rapsgaliwn yn ymuno a hi yn ei hystafell wely binc. Wrth chwarae mae Rapsgaliwn yn cofioi ei fod yn dathlu ei ben-blwydd ac mae Dona yn trefnu parti iddo yn y fan a'r lle.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Tili a'i ffrindiau - Arthur a'r Lleuad Llawn Dop

Mae'n amser cysgu yn y Ty Melyn Tlws. Mae Arthur yn teimlo yn gysglyd ond yn awyddus i weld y lleuad llawn dop, tybed sut gall y ffrindiau wneud yn siwr ei fod yn gweld y lleuad arbennig?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Halibalw

Ymunwch a chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 35
Igam Ogam - Igian!

Druan o Igam Ogam mae'n dioddef o'r ig ac mae'n methu stopio. Mae ei ffrindiau yn ceisio ei helpu mewn gwahanol ffyrdd. Ond does dim byd yn gweithio!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 45
Y Brodyr Coala - Trysor Ned

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Carlamu Carlamus

Mae Sblash yn methu deall pam mae'n rhaid i Meic adael sachaid o dartenni jam wrth yr afon. Daw'r ateb wedi i Meic golli'r tartenni ar y ffordd, ac wrth i bawb sylweddoli mai i'r Llychlynwyr oedden nhw i fod

11: 15
Y Diwrnod Mawr - Charlie

Mae Charlie yn byw yn Yr Wyddgrug ac wrth ei fodd gyda byd natur. Mae'n gwybod mai Duw sydd wedi creu y byd a'r bywyd gwyllt o'i gwmpas, ac ar ei ddiwrnod mawr mae Charlie a'i gefnder, Noa, wedi penderfynu cael eu bedyddio - iddyn nhw gael perthyn i Deulu Duw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud - Cath

Ceisia Mwnci gadw ei gydbwysedd wrth gerdded ar draws weiren gaws ar das o wair! Dyw Mwnci ddim yn dda iawn! Mae Cath yn gwneud yr union beth mor ddiffws a diffwdan felly rhaid chwarae Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Peppa - Endaf y Cowboi

Mae Endaf Ebol yn esgus bod yn gowboi go iawn, gan adrodd straeon yn y gwersyll mae wedi ei godi yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Straeon y Ffin

Straeon y Ffin

Yn y drydedd raglen mewn cyfres newydd, ardal y Trallwng sy'n mynd a bryd Gareth Potter wrth iddo ein cyflwyno i rai o'r llefydd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Bydd e'n cychwyn ei daith ynghanol y da a'r ffermwyr draw yn y mart cyn cael sgwrs efo criw o ferched yn yr hen dalwrn ymladd ceiliogod. Yna, aiff draw i Fryngaer o'r Oes Efydd uwchben y dref yng nghwmni Rhys Mwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Dyma gychwyn taith ein pum Arweinydd - Leon, Mathew, Catherine, Judith a Nic. Sut aeth yr wythnos gyntaf ers dechrau cynllun bwyd a ffitrwydd FFIT Cymru? Sut hwyl gawson nhw ar eu sialens gyntaf? A faint o bwysau fyddan nhw wedi eu colli?

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Sion a Sian

Sion a Sian

Stifyn Parri a Heledd Cynwal sy'n cyfarfod dau gwpl cystadleuol o Gaerdydd a Phontarddulais mewn rhaglen o 2013. Mae Wyn a Sarah yn flaenllaw ym myd busnes a'r cyfryngau, a ffermio yw diddordeb mawr Kay ac Iwan. Ai par y ddinas neu'r ffermwyr ifanc fydd yn ennill y cyfle i ateb 'Y Cwestiwn Mawr' werth #1000?

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Tips steilio gan Huw Fash, cyngor meddygol a hanes sioe gerdd newydd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 O Gymru Fach

O Gymru Fach - Siapan

Mae'r actor Steffan Rhodri'n ymweld a Siapan gan alw mewn siop sy'n gwerthu dillad a chlustogau wedi eu gwneud o frethyn Cymreig. Bydd e hefyd yn dringo coeden gan ddefnyddio offer diogelwch o gwmni sydd a chanolfan yn Llanberis, ac yn mynd ar ymweliad arbennig er mwyn rhoi rhodd o farmaled blasus gafodd ei wneud mewn cegin fach ym Moncath. Fe ffilmiwyd y rhaglen hon cyn y daeargryn a'r tswnami yn Siapan yn 2011.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Peppa, Y Diwrnod Mawr, Ynys Broc Mor Lili, Guto Gwningen, Cacamwnci.

16: 00
Peppa - Y Bel

Mae Peppa a Siwsi yn dechrau chwarae tenis ac mae George yn drist gan mai dim ond dwy raced sydd ganddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 05
Y Diwrnod Mawr - Gwilym

Mae Gwil yn treulio oriau'n cyfansoddi caneuon ac yn eu recordio yn ei lofft. Mae o hefyd yn giamster ar lunio blog ac mae ei deulu cyfan a'i ffrindiau wedi serennu mewn nifer o'i gampweithiau! Mae Gwil yn sgwennu can ac yn recordio fideo am ei wyliau haf. Ar ei Ddiwrnod Mawr bydd yn cael dangos y cyfan yn yr ysgol ar ddechrau'r tymor. Mae digon o waith felly i'w wneud cyn hynny!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Ynys Broc Mor Lili - Newydd ddyfodiad

Mae Lili'n defnyddio ei thrysor o'r traeth i greu anrheg ar gyfer oen bach.

16: 30
Guto Gwningen - Hanes Dirgelwch y Lleidr Plwms

Mae Guto'n cael ei siomi o ddeall bod rhyw leidr wedi llwyddo i ddwyn y blwmsan ola' oddi ar goeden Mr Puw, ac yntau wedi meddwl cael gafael arni'i hun!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Cacamwnci

Cyfres gomedi i blant meithrin sy'n cynnwys sgetsys, eitemau doniol, jocs a chymeriadau dwl iawn!

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Hendre Hurt - Y Brenin Mwww

Rhaglen i bobl ifanc sy'n dychmygu pa helbul mae anifeiliaid y fferm yn ei greu tu ol i'n cefnau ni!

17: 15
Tref a Tryst

Ymunwch a Tref, y ci drygionus a'i ffrind gorau Trystan. Dyma dy gyfle i ffonio i mewn os wyt ti eisiau'r cyfle i ennill gwobr wych.

17: 45
Edi Wyn - Freddy ar Goll!

Mae gan Edi Wyn ddychymyg byw dros ben. Ymunwn ag ef a'i ffrindiau triw, Mimi a Guto, wrth iddyn nhw beri mwy o hafoc!

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Ar Werth

Ar Werth

Yn rhaglen ola'r gyfres mae Iestyn Leyshon yn gwneud ei orau glas i werthu fflat yn Aberystwyth. Mae Dafydd Hardy yn gobeithio ei fod wedi dod o hyd i brynwr i rai o adeiladau mwyaf eiconig Caernarfon sydd ar y farchnad am #1.5 miliwn. Yng Nghaerdydd mae Marc Morrish mewn arwerthiant tai sy'n torri record. Bydd cyfle i sbecian y tu ol i furiau ty 9 ystafell wely yn Aberteifi ac ar Ynys Mon mae John a Shirley Jones yn awyddus i werthu er mwyn gallu dychwelyd i gartref Shirley yn y Bahamas.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ol cael ei ddal yn y gwesty, mae Mathew yn wynebu diwrnod anodd wrth i fwy o bobl ddod i wybod am ei frad. Wrth i Sophie fygwth dod a'i holl gelwyddau i'r amlwg, bydd yn gorfod talu yn ddrud am ei dwyll. Tra bo'r ddyled ariannol yn pwyso yn drwm ar Michelle, mae Meical yn benderfynol o'i chlirio er gwaetha'r effaith ar y teulu. Mae John yn anhapus bod Mags yn dechrau cael effaith ar y plant ac mae'n benderfynol o symud ei char o'r garej cyn iddi ddechrau busnesu gormod.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Yn gwmni i ni yn y stiwdio heddiw mae Gwen Ellis a fydd yn son am gyfres newydd Gwesty Aduniad ar S4C sy'n gobeithio dod a phobl yn ol at ei gilydd ar ol blynyddoedd maith. Ac mi fyddwn yn Hwlffordd ar gyfer Pared G?yl Dewi sy'n cael ei gynnal - o'r diwedd - ar ol cael ei ohirio oherwydd y tywydd garw ym mis Mawrth.

 • Isdeitlau Saesneg

19:30 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae dyled Hannah a Chester yn dechrau creu rhwyg yn eu perthynas. Mae DJ yn ceisio perswadio ffrind i ddychwelyd i'r cwm.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:00 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Llanfrothen

Pa mor aml cawn ni gyfle i ddadansoddi ein harferion gwario? Yn y gyfres newydd hon bydd chwe theulu dewr yn treulio 48 awr yr un o fewn muriau'r 'Ty Arian'. Dan lygaid craff y camerau a'r cyflwynwyr, Dot Davies a Leah Hughes, bydd pob teulu yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn eu hannog i ail ystyried eu harferion gwario. Y tro hwn byddwn ni'n croesawu'r teulu Williams o Lanfrothen. A fyddant yn cydweithio i gadw eu gwario dan reolaeth?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Cwymp Yr Ymerodraethau

Cwymp Yr Ymerodraethau - Sbaen: Realiti a Ffantasi

Mae'r hanesydd Hywel Williams yn esbonio sut y cyfrannodd rhai digwyddiadau 'dibwys' at gwymp Ymerodraeth Sbaen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Hansh

Hansh

Tiwns, comedi a lleisiau ffres. Blas o gynnwys ar-lein @hanshs4c.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Bydd y ddeuawd sylwebu eiconig Nic Parry a Malcolm Allen yn ymuno a Dylan Ebenezer ar y soffa i roi'r byd pel-droed yn ei le. Yn ogystal a chael blas o goliau Uwch Gynghrair Cymru JD a thrafod straeon diweddara'r gynghrair, byddwn hefyd yn rhoi sylw i Wrecsam a'r ras am ddyrchafiad wrth i'r Dreigiau'n brwydro i godi i'r Gynghrair Bel-droed am y degfed tymor yn olynol.

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?