S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Atgofion

Mae'n ddiwrnod glawiog, diflas yn Hafod Haul ac mae'r anifeilaid wedi mynd i gilio yn y sied i hel atgofion am yr holl anturiaethau sydd wedi digwydd ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi isio chwarae pel-droed

Mae'r Dywysoges Fach yn dysgu pam na ddylai hi chwarae pel-droed yn y ty.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Gwely a Falwyd

Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd a fo, Lili a Benja, ar daith anturus.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tomos a'r Lemoned

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Dychmygol

Mae Morgan yn dysgu ei bod hi'n bwysig i roi sylw i'ch ffrindiau bob amser.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Daith Adref

Er iddo fynnu bod pob arwydd yn cael ei dynnu, mae Meic yn dal i feddwl y daw o hyd i'w ffordd adre' o ben draw'r deyrnas. Ond mae pawb arall ar goll heb yr arwyddion, ac mae'n rhaid i Meic ddysgu meddwl am bobl eraill, nid amdano fo'i hun.

07: 15
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Nico Nog - Gardd Malan

Mae Nico'n cael mynd i chwarae efo Malan a Ben yng ngardd fawr, braf Malan. Ond mae o'n meiddio awgrymu bod Malan yn rhy hen i chwarae - buan iawn mae hi'n profi mor anghywir ydi o!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Digbi Draig - Yr Helfa Gnau

Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gem. Mae hi'n awyddus i gael y wobr arbennig! Mae Cochyn wastad yn ennill yr Helfa Gnau, ond ddim y tro hwn; mae Glenys a Teifion yn dod o hyd i bob cneuen yn hawdd.

07: 50
Twm Tisian - Anifieliaid

Mae Twm eisiau i ni chwarae gem gyda fe heddiw. Gem ddychmygu. Wyt ti eisiau chwarae?

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Mwy o raglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Cwt arbennig i Nensyn

Mae gan bawb le arbennig i gysgu heblaw am Nensyn, felly mae'r Cymylaubychain yn mynd ati i drefnu syrpreis arbennig iddo.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Oli Wyn - Injan Dan

Mae sawl injan dan yn byw yng Ngorsaf Dan Aberystwyth. Heddiw, mae Owain, ffrind Oli Wyn, am ddangos un ohonyn nhw i ni - y Pwmp Achub.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Crads Bach y Traeth - Cosi Crads!

Mae'r crads bach yn chwarae cosi'r crads ac mae pawb yn ymuno yn y gem, ar wahan i Celfin y Cranc. Ond wrth wylio pawb yn cael cymaint o hwyl, mae Celfin yn newid ei feddwl a chyn bo hir, fe sy'n gwneud y cosi i gyd!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Mor-ladron

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Marcaroni - Seren Fach y Gogledd

O diar, mae Doh yn dost heddiw, ac yn methu gadael y ty. Bydd yn rhaid i Re fynd allan i'r Byd Mawr Mawr ar ei phen ei hun! Mae ganddi ofn, druan bach. Ond buan y daw stori i lonni calon Re ac i roi hyder iddi hi! Mae'r gan am seren fach unig ond disglair iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 55
Bach a Mawr

Mae Mawr wedi dyfeisio peiriant sydd, yn nhyb Bach, yn achosi sawl anlwc iddo!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Tarten Geirios Stiw

Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Yn yr Ardd - Ynni Newydd

Mae Wali'r wiwer wrthi'n brysur heddiw yn adeiladu melin wynt er mwyn creu trydan. Mae Wali wedi clywed ein bod yn defnyddio gormod o drydan a bod y ddaear yn dioddef. Mae Moc hefyd yn mynd ati i arbed egni yn yr ardd ond does gan Fflach ddim diddordeb yn yr holl son am ynni newydd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Gem y Mor-Ladron

Mae'r mor-ladron yn dod i'r dref.

09: 40
Llan-ar-goll-en - Parti Syrpreis

Mae 'na ddathlu ym mhentref Llan-ar-goll-en heddiw! Mae AbracaDebra wrthi'n paratoi parti syrpreis ar gyfer Tara Tan Toc - yr addurniadau, y bwyd, a hyd yn oed tric slic y sgarff! Yn y cyfamser, mae Radli'n cyrraedd gydag anrheg arbennig i Tara. Ond heb yn wybod i Tara - mae'r anrheg yn diflannu! All Prys ar Frys a Ceri'r Ci-dectif ddatrys dirgelwch yr anrheg goll cyn i Tara gyrraedd y parti?

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Yr Ymweliad

Mae criw o blant yn ymweld a Hafod Haul, ac mae'r anifeiliaid i gyd wrth eu bodd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Bod yn Archwiliwr

Mae'r Dywysoges Fach eisiau bod yn archwiliwr fel ei hen hen dadcu.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Gath a'r Llygoden Fawr

Mae Sami Wisgars wedi hel Dili Minllyn a'i chywion o'u cartre', a heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys y sefyllfa

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Tobi a Sisial y Coed

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Hwiangerdd Gwenyn

Mae'n bwrw glaw, mae Morgan yn swnllyd a Mabli yn crio, o diar!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Arwydd Arbennig

Pan mae Meic yn gwrthod dysgu arwydd arbennig i'r dreigiau, maen nhw'n creu un eu hunain, ond yn hytrach na galw Meic, maen nhw'n galw'r Llychlynwyr! I achub Sbarcyn, rhaid i Meic ddysgu arwydd newydd - a dysgu sut i fod yn well athro!

11: 15
Ysbyty Cyw Bach

Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Nico Nog - Gweu

Mae Mam yn brysur yn gweu ond yn anffodus tydy hi ddim yn dilyn patrwm ac felly mae Dad a Nico yn cael siwmper a chardigan anghyffredin iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Digbi Draig - Y Dylwythen Deg Dda

Mae Betsi yn derbyn Llyfr Swyn byw sy'n ei gorchymyn i ddechrau Gwers 1 - 'Mae Tylwythen Deg Dda yn Helpu Eraill Bob Amser'.

11: 50
Twm Tisian - Dawnsio

Mae dawnsio yn hwyl! Mae Twm eisiau i ti ddyfalu pa fath o ddawns mae e'n ei gwneud heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Ysgol Ddawns Anti Karen

Ysgol Ddawns Anti Karen

Mae Karen Pritchard yn gymeriad a dweud y lleiaf - mae'n ddynes anhygoel gyda hiwmor a steil unigryw. Dros y 15 mlynedd diwethaf mae hi wedi bod yn 'Anti Karen' i gannoedd o ferched ifanc sydd wedi ymuno a'i hysgol ddawns. Mae'r gyfres hon yn dilyn Anti Karen a'r dawnswyr am flwyddyn gron wrth iddynt deithio ar hyd a lled Prydain yn cystadlu. Heddiw, cawn gip ar fywyd Anti Karen wrth iddi baratoi at y tymor newydd. Mae hi'n teimlo'r pwysau wrth orfod dewis 'Yr A-Team' o blith y dawnswyr dan 12.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Band Cymru 2018

Band Cymru 2018

Ymunwch a Trystan Ellis-Morris ac Elin Llwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth i fwynhau seiniau disglair byd y bandiau a chyffro'r cystadlu. Y tro hwn, bydd Band 'Temperance' Tongwynlais, Band Mawr Prifysgol Caerdydd a Band Tref Porth Tywyn yn brwydro am le yn rownd derfynol Band Cymru 2018. Ac ar ddiwedd y rhaglen, cawn glywed pa bedwar band fydd yn mynd trwyddo i'r rownd derfynol.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Llys Nini

Llys Nini

Yn rhaglen ola'r gyfres bydd Iolo Williams yn ymweld a'r llynnoedd dyfrgwn, a Chris Needs yn agor siop newydd ar gyfer y ganolfan.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Ysbrydoliaeth ar gyfer y gegin, a chyfle i ennill pecyn y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Pengelli ar werth ac mae Harri'n derbyn cynnig na all ei wrthod. Mae John Albert yn dal i geisio dyfalu pwy yw cariad Edwin.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Dei A Tom

Dei A Tom - Mae'n dda yn Wales

Yn y rhaglen hon o 1998, mae'r ddau frawd yn teithio i Alaska i bentref o'r enw Wales! Mae Dei a Tom yn cael eu tynnu yr holl ffordd i'r pentref anghysbell hwn gan g?n Husky.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Nico Nog, Oli Wyn, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Nico Nog - Y Cytiau Cwn

Mae Mam, Dad, Megan a Morgan yn mynd ar awyren i Mallorca, felly mae Nico'n cael mynd i aros i'r Cytiau C?n am 'chydig ddyddiau. Mae o wrth ei fodd yn cael mynd yno i chwarae efo'i ffrindiau!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Oli Wyn - JCB

Y JCB yw un o hoff gerbydau Oli Wyn. Heddiw, mae Jay, ffrind Oli am ddangos i ni sut mae gweithio JCB ar safle adeiladu prysur.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Cwmwl Conyn

Pan mae Betsi yn ceisio rhoi d?r i'w choeden afalau sychedig, mae'r cwmwl glaw mae'n ei greu yn llwyddo i'w dal hi, Digbi a Cochyn yn uchel yn yr awyr.

16: 35
Traed Moch - Chwylio am Feillionen

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Crwbanod Ninja - Yr Her

Ar ol derbyn rhybudd gan ei thad mae Elfair a'r Crwbanod yn ceisio ei ryddhau ac achub y ddinas rhag bom miwtajen y Kraang.

17: 30
Larfa - Coch Gwyllt

Ar ol bwmp ar y pen, mae Coch yn anghofio popeth ac yn dechrau meddwl fel rhywun o Oes y Cerrig.

17: 35
Y Gemau Gwyllt

Yr wythnos hon bydd cystadleuwyr o'r De Orllewin yn arfordiro ac yn mentro i dwnnel tywyll llawn sialensiau annisgwyl.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Yn mynd am y jacpot yn rhaglen ola'r gyfres mae'r cydweithwyr Rhodri Francis o Aberystwyth a Llinos Hallgarth o Sir Gar a'r fam a merch, Luned a Hana Morgan o Ddolgellau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Mae'r ffens cyll o gwmpas ardal chwarae'r plant wedi hen bydru, felly mae Sioned wedi llwyddo i ddarbwyllo ffrind i roi help llaw iddi adeiladu un newydd. Wrth i Iwan blannu gwely newydd fydd yn gwneud defnydd o botiau yn ogystal a phridd yr ardd, Meinir sy'n cynghori ar ba afiechydon a phla y dylen ni fod yn wyliadwrus ohonyn nhw y tymor hwn.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o Gaerdydd o ginio 'Women in Wales', a chawn gwmni cast sioe haf Theatr Arad Goch.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Anita yn dysgu bod Meic wedi celu cyfrinach fawr oddi wrthi. A fydd Gethin yn derbyn nad oes dyfodol iddo ef a Sheryl?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Crinan, Tarbert a'r Mystique

Mae'r fordaith Albanaidd yn tynnu at ei therfyn. Yn rhaglen ola'r gyfres bydd John a Dilwyn yn hwylio trwy gamlas Crinan - profiad sydd ddim yn rhy bleserus i John! Rhaid ffarwelio a'r Lotus cyn teithio mewn hen gwch Llychlynnaidd i borthladd Tarbert. Yna, maen nhw am ei throi hi 'nol am Walia Wen. Ond beth am y Mystique? Rhaid mynd i Fangor, Gogledd Iwerddon i weld be' 'di be'!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Galw Nain Nain Nain

Galw Nain Nain Nain

Yr wythnos yma, mae Ffion Jones, sy'n byw yng Nghaerdydd, yn mynd ar ddet gyda help ei nain, Delyth Rees o Fachynlleth.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:05 Bocsio

Bocsio - Uchafbwyntiau Bocsio

Uchafbwyntiau estynedig o'r noson o focsio proffesiynol y penwythnos diwethaf. Roedd Canolfan Ia Cymru yn grochan tanllyd wrth i rai o focswyr amlycaf Cymru gamu i'r sgwar. Teitl Merched Uwch Blu Ewrop oedd yn y fantol wrth i'r Gymraes Ashley Brace wynebu Xenia Jorneac o'r Almaen. Ac roedd gornestau rhyngwladol yn wynebu Liam Williams, Craig Kennedy a Nathan Thorley. Rhys ap William, Gareth Roberts, Anthony Trow ac Enzo Maccarinelli oedd ynghanol y cyffro.

 • Isdeitlau Saesneg

23:05 Parch

Parch

Ym mhennod olaf ond un y gyfres, mae gofidiau'r byd ar ysgwyddau Oksana wrth iddi hi ac Elfed wneud cyhoeddiad pwysig. Mae Gwenlli hefyd yn cyffesu rhywbeth personol i'w mam. Mae Myf yn cael ei thynnu'n ddyfnach i ddirgelwch diflaniad Dafydd ac yn cyfaddef i Elain ei bod mewn cysylltiad ag ef. Mae cyflwr iechyd Myf yn creu gofid i'w thad ac Oksana.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
00: 08
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?