S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni ar gyfer gwylwyr ifanc: Hafod Haul, Twt, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Boj, Tomos a'i Ffrindiau, Digbi Draig, Dona Direidi, Meic y Marchog, Sblij a Sbloj, Sam Tan, Ahoi!

06: 00
Hafod Haul

Mae criw ffilmio yn dod i'r fferm ond tybed pa un o'r anifeiliaid fydd seren y sgrin?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Twt - Twt a'r Pysgod sy'n Hedfan

Mae pysgod anarferol iawn yn yr harbwr heddiw - pysgod sy'n hedfan. Mae'r plant wrth eu bodd. Bydd astudio'r pysgod yn berffaith ar gyfer eu prosiect ysgol. Nid nid yw pawb yn teimlo'n gyffrous am yr ymwelwyr newydd. Tybed beth fydd ymateb Celfin a Gwil?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Dwylo'r Enfys - Efa

Heddiw mae Heulwen yn ymweld ag Efa sydd yn byw ar fferm hyfryd yng Nghwmpenanner. Mae gan Efa chwaer fawr o'r enw Erin - ac mae'r ddwy yn ffrindiau mawr iawn. Mae'r ddwy wrth eu bodd yn helpu ar y fferm - ac maen nhw'n cael digon o hwyl a sbri yng nghwmni'i gilydd hefyd! Maen nhw'n mynd a Heulwen am dro yng nghwmni'r ci, Fflam, ac yna bydd y tair yn cael hwyl garw yn y tonnau ym Mhlas Madog.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Anifeiliaid

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu eliffant i ddal brwsus paent. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol O.M.Edwards lle mae'r plant yn creu anifeiliaid cardfwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Y Brogaod

Mae 'na s?n crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. Maen nhw'n dyblu mewn niferoedd o hyd! A fydd digon o le i'r holl frogaod?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Boj - Amser Gwely i Rwpa

Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Ond gyda'r holl swn sy'n dod o'r Hwylfan Hwyl, mae'n amhosib iddi gysgu. Tybed a all Boj helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Tomos a'i Ffrindiau - Diwrnod Hapus Disl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Digbi Draig - Yr Helfa Gnau

Mae Glenys yn dod o hyd i fap sy'n dangos lle mae'r cnau yn yr helfa gnau yn cael eu cuddio ac mae'n ymuno yn y gem. Mae hi'n awyddus i gael y wobr arbennig! Mae Cochyn wastad yn ennill yr Helfa Gnau, ond ddim y tro hwn; mae Glenys a Teifion yn dod o hyd i bob cneuen yn hawdd.

07: 50
Dona Direidi - Now

Yr wythnos hon mae Dona yn plannu bylbiau er mwy tyfu blodau yn yr ardd ond mae Now yn galw heibio gyda phroblem. Mae Dona yn cytuno i helpu Now ac mae Now yn cytuno i helpu Dona i blannu'r bylbiau. Ar ol plannu mae Now yn cael help Dona i wneud cerdyn ac anrheg i Linda Lindys.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Gem Guddio

Mewn gem guddio, mae Meic yn llwyddo i ddatgelu'r man cuddio bob tro - ond mae'n beio'r dreigiau a Galath. Mae Efa'n gwybod y gwir, a rhaid i Meic ddysgu nad yw gwir farchog yn beio pobl eraill am ei gamgymeriadau.

08: 15
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! Aiff y ddau ati wedyn i chwilio am lythyren y dydd, a dysgu sut i'w ffurfio.

08: 25
Sam Tan - Mandy ar y Mor

Mae Mandy eisiau hwylio o gwmpas y byd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 35
Ahoi! - Ysgol Cwmbran

Heddiw mor-ladron o Ysgol Cwmbran sy'n ymuno a Ben Dant a Cadi i herio Capten Cnec.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Teimlo'n Hapus

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Yr wythnos hon bydd Jude Hughes yn gwirfoddoli gydag Antur Waunfawr ac yn ymarfer ei Chymraeg. I ddilyn, cyfle i weld Cegin Bryn: Dosbarth Meistr, gyda'r cogydd a'r cyflwynydd Bryn Williams.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Mae hi'n ddiwrnod pen-blwydd Britney heddiw, a phawb o'r teulu yn trio eu gorau i wneud sioe ohoni, ond nid pawb sydd a'r gallu i wneud hynny. Mae Arthur yn teimlo fel petai wedi cael presant heddiw hefyd wrth iddo gyfarfod Mags am y tro cyntaf. Caiff Philip newyddion gan Wyn sy'n ei wthio fymryn dros ei echel, ond ddim cymaint a Sophie, wrth i gynllwyn hirdymor Llio ddwyn ffrwyth wrth iddi fynychu cynhadledd i athrawon gyda Mathew.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:30 Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

Ar ol cael ei ddal yn y gwesty, mae Mathew yn wynebu diwrnod anodd wrth i fwy o bobl ddod i wybod am ei frad. Wrth i Sophie fygwth dod a'i holl gelwyddau i'r amlwg, bydd yn gorfod talu yn ddrud am ei dwyll. Tra bo'r ddyled ariannol yn pwyso yn drwm ar Michelle, mae Meical yn benderfynol o'i chlirio er gwaetha'r effaith ar y teulu. Mae John yn anhapus bod Mags yn dechrau cael effaith ar y plant ac mae'n benderfynol o symud ei char o'r garej cyn iddi ddechrau busnesu gormod.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

11:55 Calon

Calon - Cloddwyr y Cods

Ffilm fer o 2012 yn cynnwys chwedlau cloddio dau ffrind.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol - Ail Gyfle

Yr wythnos hon, cawn gyfarfod sawl person ysbrydoledig sy'n teimlo fel eu bod wedi cael ail gyfle mewn bywyd, ac sy'n edrych ymlaen at ddyfodol iach a hapus. Bydd sgwrs onest a theimladwy gyda Malan Wilkinson sy'n delio a chyflwr iechyd meddwl difrifol, a byddwn yn ymweld a chanolfan Ty Penrhyn ym Mangor sy'n rhoi cefnogaeth i bobl sy'n goresgyn problemau cam-drin alcohol a chyffuriau. Daw'r canu mawl o Gapel Emaus, Bangor o dan arweiniad Cefin Roberts.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
12: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:30 Perthyn

Perthyn - Fflur Wyn ac Eirian Wyn

Yr wythnos hon bydd Trystan Ellis-Morris yn cyfarfod y gantores opera Fflur Wyn a'i thad Eirian Wyn, sy'n weinidog gyda'r Bedyddwyr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Dros Gymru

Dros Gymru - Cen Williams, Sir Fon

Cafodd y bardd, Cen Williams, ei fagu yn Ynys Fon ac mae bellach wedi dychwelyd i'r ardal i fyw. Bydd Cen yn son am harddwch yr ynys a chroeso unigryw y bobl.

13:15 Seiclo

Seiclo - Paris i Roubaix

Uchafbwyntiau'r ras feicio enwog yng ngogledd Ffrainc sy'n cael ei hadnabod yn lleol fel Uffern y Gogledd, diolch i'r coblau cythreulig ar hyd y ffordd. Sylwebaeth gan Wyn Gruffydd a Rheinallt ap Gwynedd.

14:15 Ffermio

Ffermio

Y tro hwn cawn weld sut mae'r tywydd wedi effeithio ar ffermwyr - oes prinder porthiant ar gyfer anifeiliaid? Byddwn yn siarad a Gareth Wyn Jones am y tymor wyna ac yn clywed am fenter ddiweddaraf Fferm y Rhug, ger Corwen.

 • Isdeitlau Saesneg

14:45 Sgorio

Sgorio - Bangor v Y Derwyddon Cefn

Ymunwch a Dylan Ebenezer, Nicky John a Sion Meredith yn Stadiwm VSM ar gyfer gem all fod yn allweddol yn y ras am le Ewropeaidd yn Uwch Gynghrair Cymru JD (cic gyntaf 3.00). Wedi siom enfawr yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru yn erbyn Cei Connah yn gynharach y mis hwn a'r ansicrwydd ynglyn a sicrhau trwydded ddilys, bydd Bangor angen triphwynt yn erbyn y Derwyddon i godi'r galon a'r gobeithion. Ond fydd hi ddim yn hawdd yn erbyn bechgyn Huw Griffiths sydd eisoes wedi curo'r Gleision ar lannau'r Fe

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

17:00 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

17:05 Pobol y Cwm Omnibws

Pobol y Cwm Omnibws

Cipolwg yn ol dros ddigwyddiadau'r wythnos yng Nghwmderi. Gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Band Cymru 2018

Band Cymru 2018 - Ffeinal Band Cymru 2018

Y ffeinal fawr yn fyw o Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe. Trystan Ellis-Morris ac Elin Llwyd sy'n ein tywys trwy uchafbwynt y cystadlu. Band y Cory, Brass Beaumaris, Band BTM a Band Arian Llaneurgain sy'n brwydro am y teitl a'r wobr ariannol hael.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Parch

Parch

Ym mhennod olaf Parch mae'r dirgelwch ynghylch marwolaeth Dafydd yn cael ei ddatrys, a byddwn yn darganfod pwy oedd yn gyrru?r car. Mae?r teulu?n dod ynghyd i ddweud ffarwel emosiynol i Oksana ac Elfed, wrth iddynt baratoi i adael ac ymgartrefu yn Estonia.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

22:00 Bryn Fon a PTSD

Bryn Fon a PTSD

Mae'r canwr, cyfansoddwr ac actor Bryn Fon ar daith i ddarganfod mwy am 'PTSD' (anhwylder straen ol-drawmatig), y cyflwr sydd wrth wraidd problemau ei gymeriad ar Pobol y Cwm. Mae Bryn yn cyfarfod cyn feddyg milwrol sydd wedi dysgu byw gyda'r cyflwr, yn profi gwahanol therapiau ac yn gwneud darganfyddiad personol ar hyd y ffordd. Yn y ffilm sensitif a theimladwy hon, mae Bryn yn mynd i'r afael a phwnc anodd PTSD ac yn trafod ei brofiadau personol o'r cyflwr am y tro cyntaf.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:35 Y Byd ar Bedwar

Y Byd ar Bedwar - Cynlluniau ar chwal

Mae dros draean o berchnogion tai Cymru yn osgoi gwneud gwaith ar eu cartrefi oherwydd pryderon am adeiladwyr gwael. Mae'r Byd ar Bedwar yn siarad gyda dwy fam sengl sydd wedi talu am waith na chafodd ei gwblhau. A byddwn ni'n gofyn a oes angen gwneud mwy i reoleiddio'r diwydiant adeiladu er mwyn diogelu cwsmeriaid.

 • Isdeitlau Saesneg

23:05 Ward Plant

Ward Plant

Y tro hwn, byddwn yn cwrdd a Mr Phillip Moore, llawfeddyg Clust, Trwyn a Gwddf o Farbados sydd wedi llwyddo i basio arholiad Lefel 'A' Cymraeg! Mae'n mynd ati i dynnu tonsiliau Mared a Tomos - yn Gymraeg wrth gwrs!

 • Isdeitlau Saesneg
23: 38
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?