S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul

Mae Owi'r ddafad wedi penderfynu ei fod am fyw yn y ty. Ond tybed sut noson o gwsg gaiff Owi yn y lolfa, neu a fydd e'n ysu i gael mynd yn ol i'r cae erbyn y bore?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Bobi Jac - Chwarae Pi-Po

Mae Bobi Jac a'r Gofodwyr Bochdew yn chwarae pi-po mewn antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Maen nhw'n penderfynu ei ddal a chael gwared arno unwaith ac am byth, ond yn dysgu'n fuan bod dal pysgodyn yn llawer mwy anodd na'r disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Victor yn Dweud Iawn

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Gwanwyn

Mae Morgan a'r criw yn aros yn eiddgar am y gwanwyn.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Boj a Balwn

Mae Daniel yn clymu balwnau parti at ei degan pengwin er mwyn iddo allu hedfan. Ond pan gaiff ei gludo i ffwrdd ar yr awel, dim ond syniad Boj-a-gwych fydd yn gallu achub y dydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim Pob Dim - Ar Eich Marciau

Mae 'na ras fawr yn digwydd ar y traeth heddiw rhwng Sebra, Fflamingo a Mwnci ac mae pob un yn si?r y byddant yn ennill! Tybed pwy ddaw'n gyntaf, ail a thrydydd?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Peppa - Carwen Cangarw

Mae Peppa a George yn cyfarfod Carwen Cangarw a'i brawd Colwyn. Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd ond cyn hir maen nhw'n cystadlu pwy all neidio uchaf.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Bing - Hufen Ia

Mae Bing a Fflop yn clywed swn tincial cyfarwydd fan hufen ia Myfi ac maen nhw'n rhuthro drwy'r parc ar ei hol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Asra - Ysgol y Graig, Llangefni

Bydd plant o Ysgol y Graig, Llangefni yn ymweld ag Asra y tro hwn.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Machlud haul i Haul

Mae pawb yn canmol machlud diweddara' Haul. Yn anffodus, does gan Haul druan ddim syniad am beth maen nhw'n son!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Sali Mali - Snap

Mae Sali Mali yn sylwi na all Jac Do chwarae'n deg mewn gem o 'snap'.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Y Teulu Mawr - Mor-Ladron

Tra bo pawb arall yn chwarae mor-ladron mae Morus yn brysur yn trefnu sut i gael ei sglefrfwrdd yn ol gan Mrs Twt.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Crawc

Hwyl gydag Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Marchogion Niferus

Yn ol Meic dylai marchog gael dweud wrth bawb be' i'w wneud. Ond wedi i Efa greu llu o farchogion i helpu Meic wneud ei waith, tydyn nhw ddim am wrando arno, pob un yn mynnu cael ei ffordd ei hun. Mae Meic yn dysgu mai'r ffordd orau i gwblhau ei dasgau ydy trwy eu gwneud nhw ei hun!

08: 50
Dwylo'r Enfys - Sasha

Diwrnod allan ar y tren sydd yn Dwylo'r Enfys heddiw - wrth i Heulwen lanio ym Mlaenau Ffestiniog i ymweld a Sasha a'i ffrindiau. Ar ol chwarae ym muarth yr ysgol, maen nhw'n mynd ar y tren bach i Borthmadog - i ddathlu bod y flwyddyn newydd ar ei ffodd - a hynny gyda hufen ia blasus iawn!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Siwpyr Stiw

Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Achub Awen

Ar ol i Awen ddod a deunydd arbennig i'r criw mae hi'n benstiff ac yn gwrthod derbyn tanwydd. Caiff ei dal mewn storm a suddo i berfeddion y mor ond caiff ei hachub drwy sgiliau arbennig Oli a Beth

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Nodi yn Brysur

Mae'r Coblynnod yn rhoi stop ar hwyl Nodi drwy ei gadw yn brysur drwy'r dydd.

09: 40
Sbarc - Blasu

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Fideo Hafod Haul

Mae Heti yn derbyn ffilm gan ei chwaer Doti, o anifeiliaid y sw, ac yn penderfynu mynd ati i greu ffilm o anifeiliaid Hafod Haul.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Y Dywysoges Fach - Dwi Isio Casglu

Mae'r Dywysoges Fach eisiau dechrau casgliad o rhyw fath, ond beth all hi gasglu?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Twneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Henri, Iechyd a Diogelwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Gwenyn Tryw

Mae Mali yn swil ar ol gwneud camgymeriad wrth ymarfer ar gyfer y gyngerdd, ond mae Morgan yn ddryw iddi.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Anghenfil Anweledig

Mae Meic yn addo amddiffyn pobl y pentref rhag beth bynnag sy'n gwneud s?n o dan y bont. Mae'n mwynhau'r clod a'r sylw gymaint nes ei fod yn gohirio mynd i'r afael a'r broblem! Ar ol creu gymaint o gyffro, sut y bydd yn egluro beth yn union sydd yno?

11: 15
Jen a Jim Pob Dim - Y Brogaod

Mae 'na s?n crawcian swnllyd yn yr ardd heddiw wrth i fwy a mwy o frogaod ymddangos yn y pwll. Maen nhw'n dyblu mewn niferoedd o hyd! A fydd digon o le i'r holl frogaod?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Nico Nog - Y Ganolfan Arddio

Mae Nico'n creu llanast llwyr yn y Ganolfan Arddio wrth aros i Mam ddewis blodau newydd i'r potiau!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 40
Sam Tan - Hela Deinasor

Mae Norman yn tywys Jams a Sara i ogof ar lan y mor gan ddweud bod deinasoriaid yno. Ond mae'r llanw yn troi ac mae'r plant yn sownd yn yr ogof!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 50
Sblij a Sbloj

Yn ystod y rhaglen hon, mae'r ddau ddireidus yn mynd i fowlio 10, gan lwyddo i golli'r lythyren 'i'!

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Teithiau Tramor Iolo

Teithiau Tramor Iolo - Sri Lanka

Tair wythnos wedi i'r Tsunami daro Asia ym mis Rhagfyr 2004, aeth y naturiaethwr Iolo Williams ar daith i Sri Lanka i ffilmio byd natur Parc Cenedlaethol Yala. Dyma un o barciau cenedlaethol gorau'r byd ac mae'n gartref i'r llewpard, eliffantod, eirth a nifer o rywogaethau rhyfeddol eraill.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Ar Werth

Ar Werth

Yn rhaglen ola'r gyfres mae Iestyn Leyshon yn gwneud ei orau glas i werthu fflat yn Aberystwyth. Mae Dafydd Hardy yn gobeithio ei fod wedi dod o hyd i brynwr i rai o adeiladau mwyaf eiconig Caernarfon sydd ar y farchnad am #1.5 miliwn. Yng Nghaerdydd mae Marc Morrish mewn arwerthiant tai sy'n torri record. Bydd cyfle i sbecian y tu ol i furiau ty 9 ystafell wely yn Aberteifi ac ar Ynys Mon mae John a Shirley Jones yn awyddus i werthu er mwyn gallu dychwelyd i gartref Shirley yn y Bahamas.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:00 Celwydd Noeth

Celwydd Noeth

Yn mynd am y jacpot yn rhaglen ola'r gyfres mae'r cydweithwyr Rhodri Francis o Aberystwyth a Llinos Hallgarth o Sir Gar a'r fam a merch, Luned a Hana Morgan o Ddolgellau.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl - Crinan, Tarbert a'r Mystique

Mae'r fordaith Albanaidd yn tynnu at ei therfyn. Yn rhaglen ola'r gyfres bydd John a Dilwyn yn hwylio trwy gamlas Crinan - profiad sydd ddim yn rhy bleserus i John! Rhaid ffarwelio a'r Lotus cyn teithio mewn hen gwch Llychlynnaidd i borthladd Tarbert. Yna, maen nhw am ei throi hi 'nol am Walia Wen. Ond beth am y Mystique? Rhaid mynd i Fangor, Gogledd Iwerddon i weld be' 'di be'!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Golwg ar bapurau'r penwythnos, syniadau ar gyfer y gegin a chyngor harddwch.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae perthynas Annette a Peris yn mynd o ddrwg i waeth. Mae Harri'n wynebu dyn y banc ac all John Albert ddim credu ei glustiau wrth glywed mai Anwen ei ferch yw cariad Edwin.

 • Isdeitlau Saesneg

15:30 Byd Pws

Byd Pws - Sami

Cyfle arall i fwynhau antur gyda Dewi "Pws" Morris wrth iddo ymweld a'r Sami, llwyth o bobl sy'n ffermio ceirw yn Norwy.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Igam Ogam, Twt, Sam Tan.

16: 00
Sara a Cwac - Tywysoges y Llyn

Mae Sara a Cwac yn y parc, ac mae Sara yn cael ei urddo'n Dywysoges y Llyn.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Jen a Jim Pob Dim - Yr Anghenfil Eira

Mae'r ardd yn gwrlid o eira ac felly mae Plwmp a Deryn eisiau adeiladu dyn eira. Gyda chymorth Jen a Jim a Glyn y Garddwr, mae'r criw'n codi dyn eira anarferol iawn yr olwg!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Igam Ogam - Igian!

Druan o Igam Ogam mae'n dioddef o'r ig ac mae'n methu stopio. Mae ei ffrindiau yn ceisio ei helpu mewn gwahanol ffyrdd. Ond does dim byd yn gweithio!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 35
Twt - Arbediad Gwych Pop

Mae'r criw wedi creu gem newydd sbon, pel-droed cychod. Mae pawb wrth eu bodd gyda'r gem newydd, pawb heblaw am Pop.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 50
Sam Tan - Steele 'Rhen Ddyn

Mae'r Prif Swyddog Steele yn poeni pan fo'n gorfod colli diwrnod o waith oherwydd salwch ond mae e dal yn llwyddo i achub y dydd a dangos ei fod yn swyddog dewr a defnyddiol.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mabinogi-ogi - Branwen

Criw Stwnsh sy'n cyflwyno Pedair Cainc y Mabinogi-ogi! Yr wythnos yma, bydd digon o chwerthin, crio a chanu ac ambell i drydar hefyd gyda stori Branwen.

17: 30
Bernard - Badminton

A fydd Bernard yn gallu ennill gem o fadminton yn erbyn ei ffrind?

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am gyffro penwythnos olaf ond un y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Yn y ras am yr ail safle mae Cei Connah ar grwydr i'r Seintiau Newydd, Bangor gartref yn erbyn Derwyddon Cefn a'r Bala ar daith i Met Caerdydd. Yn y chwech isaf mae Aberystwyth benben a Chaerfyrddin, Llandudno yn herio'r Barri a'r Drenewydd yn croesawu Prestatyn i Barc Latham.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Llanfrothen

Pa mor aml cawn ni gyfle i ddadansoddi ein harferion gwario? Yn y gyfres newydd hon bydd chwe theulu dewr yn treulio 48 awr yr un o fewn muriau'r 'Ty Arian'. Dan lygaid craff y camerau a'r cyflwynwyr, Dot Davies a Leah Hughes, bydd pob teulu yn wynebu nifer o heriau ariannol fydd yn eu hannog i ail ystyried eu harferion gwario. Y tro hwn byddwn ni'n croesawu'r teulu Williams o Lanfrothen. A fyddant yn cydweithio i gadw eu gwario dan reolaeth?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Darllediad byw o Wobrau Bwyd Cymru yng Nghaerdydd, a Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys fydd y gwestai.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Eileen yn penderfynu bod yn rhaid iddi wneud apwyntiad i weld y doctor. Mae Anita'n cyffroi wrth iddi rannu ei chynlluniau am y dyfodol gyda Kelly - ond nid yw Kelly'n rhannu'r un brwdfrydedd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Bydd Iwan yn teithio i Gwmtawe i drawsnewid gardd Ysgol Gellionnen, gan adnewyddu ty gwydr go wahanol gyda chymorth y disgyblion. Bydd Meinir yn dylunio a phlannu gwely rhosod, tra bydd Sioned ym Mhont y T?r yn dangos i ni sut i arddio'n wyrdd.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Mae byw yng nghefn gwlad yn gallu bod yn ddigon unig ac anodd, ac fe all waethygu wrth i un o ddigwyddiadau cymdeithasol ein cefn gwlad wynebu dyfodol ansicr iawn. Hefyd ar y rhaglen bydd Daloini yn ail-ymweld a fferm ieir yn ardal Llangwm - a bydd Alun yn y Sioe Laeth Geltaidd ar gyrion Caerfyrddin.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Dyma gychwyn taith ein pum Arweinydd - Leon, Mathew, Catherine, Judith a Nic. Sut aeth yr wythnos gyntaf ers dechrau cynllun bwyd a ffitrwydd FFIT Cymru? Sut hwyl gawson nhw ar eu sialens gyntaf? A faint o bwysau fyddan nhw wedi eu colli?

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Mike Phillips a'r Senghenydd Sirens

Gyda thaith y merched yng Nghwpan Swalec ar ben, mae Mike a'r Senghenydd Sirens yn troi eu sylw at y gynghrair. Bydd y merched yn dysgu ffordd newydd o baratoi'r corff ar gyfer y gem galed sydd o'u blaenau. Oes gan Mike a'r merched ddigon o allu i aros ar frig yr adran?

 • Isdeitlau Saesneg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?