S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Pen-blwydd Jaff

Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? Daw'r anifeiliaid eraill i'r adwy i greu picnic i'w gofio iddo ar y mynydd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Bobi Jac - Yn Rhoi Syndod

Mae Bobi Jac yn mynd i'r fferm gyda'i ffrind, Cwningen.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Gwningen Goll

Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Mae'n mynd a'i chwaer fach gysglyd yno ond buan iawn mae'n rhaid iddo'i hachub wedi iddi ddeffro a chropian i ffwrdd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Trwbwl Dwbwl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwenyn Defnyddiol

Mae Morgan yn penderfynu gwneud rhywbeth defnyddiol, ond tydy pethau ddim yn mynd yn dda iawn iddo, ar y dechrau beth bynnag.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Llithro'n Llithrig

Mae llawr sglefrio ia wedi cael ei osod yn Hwylfan Hwyl. Er bod gan Carwyn yr offer sglefrio diweddaraf, dydy Carwyn ddim yn hyderus i drio sglefrio. Mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych a fydd yn galluogi Boj i sglefrio gyda'i ffrind Carwyn - creu sgidiau bwm! Cyn hir bydd pawb yn cael hwyl yn llithro'n llithrig.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Jen a Jim Pob Dim - Ser y Nos yn Gwenu

Er ei bod hi'n nos ac mae'r awyr i fod yn dywyll - mae'n rhy dywyll. Mae Gwil y gofodwr, Cyw a Jangl wedi drysu'n lan. Tybed a wnaiff trip yn y roced ddatrys y dirgelwch?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Parti Ffarwel Musus Hirgorn

Mae'r plant yn drist oherwydd bod eu hoff athrawes, Musus Hirgorn, yn gadael yr Ysgol Feithrin. Maen nhw'n trefnu parti ffarwel iddi, ond yn darganfod mai dim ond mynd i ffwrdd ar wyliau mae Musus Hirgorn yn y diwedd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Bing - Sownd

Mae Bing a Swla'n cael amser da yn dringo coed yn y parc.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Asra - Ysgol Morfa Rhiannedd, Llandud

Plant o ysgolion cynradd sy'n cystadlu yn y gyfres hwyliog hon lle mae ennill ser yn golygu ennill pwer.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Pwy sy'n Helpu Baba Glas

Mae Baba Glas yn brysur tu hwnt heddiw ond yn lwcus iawn, mae ganddo rywun i'w helpu. Pwy tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Sali Mali - Bw!

Mae Jac y Do'n mwynhau rhoi braw i bobl, nes bod Sali'n dial arno!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Y Teulu Mawr - Cof Fel Eliffant

Er iddi wneud cwlwm mewn hances boced i'w hatgoffa, mae Mrs Mawr wedi anghofio ei bod wedi gwahodd y Teulu Twt o drws nesa draw am ginio. Gan nad ydy hi wedi paratoi dim byd, rhaid ceisio bod yn greadigol yn y gegin, ond tydy hynny ddim yn hawdd pan fo trwnc bach drwg Modlen ym mhobman.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Cled - Adar

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor y Dewin

Dydy Meic ddim yn fodlon i Efa ymuno ag ef i chwilio am Drysor y Dewin yn yr Ogofau Dryslyd. Ond pan mae'n credu ei bod hi wedi'i chipio gan Fwganod yr Ogof, mae'n newid ei feddwl - gan ddysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin!

08: 55
Dwylo'r Enfys - Heti

Mae Heulwen yn dod o hyd i Heti'n mynd a'r ci am dro ar y traeth. Mae 'na lond gwlad o bethau i'w gweld yno - o gregyn i froc mor. Wrth edrych i fyny, mae'r ddwy yn gweld castell enfawr. Am le gwych i gael hwyl a sbri!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Bwced Stiw

Mae Stiw'n ceisio cael y teulu i gyd i arbed d?r ond mae ambell beth yn mynd o chwith ar 'ddydd y bwced'.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Y Wers Fordwyo

Teimla Oli fod dysgu am fordwyo yn ddiflas a bod defnyddio cwmpawd yn hen ffasiwn. Ond fe ddaw amser pan nad yw'n cael defnyddio ei systemau modern technegol a dysga fod pob math o wybodaeth yn bwysig.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Nodi a'r Dannedd Bach Coll

Mae'r Dannedd Rhinclyd yn hoffi cael tynnu eu llun.

09: 40
Sbarc - Gofod

Cyfres wyddoniaeth i blant bach gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur.

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Wyau ar Goll

Does dim yn well gan Jaff na wy hwyaden i frecwast. Ond un bore does yna ddim un wy yn y nyth. Mae angen ar Jaff wneud ychydig o waith ditectif i ddarganfod ble mae'r wyau coll.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Bobi Jac - Yn Copio

Mae Bobi Jac yn chwarae gem copio ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Cwt Coed a Chwalwyd

Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod, ond mae ceisio rhoi'r darnau yn ol at ei gilydd yn eu hanfon ar antur gyffrous.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Cranci'r Craen Gwichlyd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Dawnsio Gwenyn

Mae'n ddiwrnod y Sioe Dalent yn yr ysgol, ond beth mae pawb am wneud?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Boj - Sel Cist Car

Yn anffodus nid yw sel cist car Mrs Blaa i godi arian am ffynnon newydd i Hwylfan Hwyl wedi bod yn llwyddiant. Pam nad oes unrhyw un am brynu casgliad diddorol o bethau Tada a Misi? Ond diolch i un o syniadau Boj-a-gwych Boj mae'r pentrefwyr yn medru mwynhau ffynnon newydd unigryw.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Jen a Jim Pob Dim - Ble'r Aeth yr Haul?

Mae 'na s?n rhyfedd iawn yn dod o'r gofod heddiw. Beth neu bwy sy'n gwneud y synau ofnadwy? Ymunwch a Jen a Jim Pob Dim am antur arall i'r gofod gyda'u ffrindiau Gwil y Gofodwr, Cyw a Jangl.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 30
Peppa - Gwe Pry Cop

Mae pry copyn yn y ty ac mae Mami Mochyn am i Dadi Mochyn gael ei wared.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Bing - Dewis

Mae gan Bing ddigon o arian i brynu un peth yn siop Pajet ond mae'n ei chael hi'n anodd dewis gan fod popeth mor hyfryd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Asra - Ysgol I.D. Hooson, Rhosllanerc

Bydd plant o Ysgol I.D. Hooson, Rhosllannerchrugog yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Teithiau Tramor Iolo

Teithiau Tramor Iolo - Indonesia

Mewn rhaglen o 2006 bydd Iolo Williams yn teithio i Indonesia i weld y ddraig komodo, creadur o oes y deinosoriaid. Mae hefyd yn ymweld a gwylltiroedd Java ac yn dod ar draws crwbanod y mor anferth ac adar godidog.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Lle Aeth Pawb?

Lle Aeth Pawb? - Carnifal Bethesda

Morwynion, merched blodau a gweision yn ail fyw cynnwrf Carnifal Bethesda a cheisio ail-greu'r llun a dynnwyd y flwyddyn y coronwyd Lynne yn Frenhines y Carnifal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Ar y Bysus

Ar y Bysus

Y tro hwn, dilynwn griw o fois o Sir Benfro sy'n cymryd rhan mewn gwasanaeth Sul y Cofio ym Menin Gate, Ypres, Gwlad Belg. Mae'r Brodyr Richards yn buddsoddi mewn bws newydd ar gyfer gwasanaeth newydd ac mae'r teulu Midway yn paratoi ar gyfer diwrnod arbennig i gofio Wyndham a Stanley Rees a sefydlodd y busnes 60 mlynedd yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Llanifeiliaid

Llanifeiliaid

Mae hi'n wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mae nifer o bentrefwyr Llanifeiliaid wedi codi eu pac ac ymlwybro draw i'r Brifwyl. Tybed pwy fydd wedi llwyddo i gael llwyfan a'r safle gorau i'w carafan?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Daniel Williams fydd yma'n coginio a bydd Marion Fenner yn cynnig cyngor harddwch. Hefyd, byddwn yn nodi wythnos codi ymwybyddiaeth o'r cyflwr Dementia.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Gwyn Lloyd yn bihafio'n ofnadwy ac mae Carla'n mynnu ffarwelio a phawb. Ond a fydd hi'n gadael am Awstralia?

15:30 Byd Pws

Byd Pws - Lakota

Cyfle arall i weld taith deimladwy Dewi 'Pws' i Dde Dacota ar drywydd yr Indiaid Americanaidd.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Twt, Asra.

16: 00
Sara a Cwac - Y Niwl

Mae ddiwrnod niwlog, ac mae ffrind Sara a Cwac, Merch Platiau, yn colli plat yn y niwl.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Jen a Jim Pob Dim - Nol, 'Mlaen Crash!

Mae Jen a'r llong danfor yn ei chael hi'n anodd dilyn cyfarwyddiadau. A all Jim a Jim a Chapten Carys eu helpu i ddysgu'r gwahaniaeth rhwng lan a lawr a 'nol ac ymlaen?

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Bing - Gwibio

Mae Bing yn gwibio gyda Wil Bwni o amgylch yr ardd, yn ei daflu'n uwch ac yn uwch. Ar ol un tafliad brwdfrydig mae Wil Bwni'n diflannu.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Twt - Prosiect Arbennig Cen Twyn

Mae Cen Twyn wedi bod yn gweithio ar brosiect newydd ers tro ac mae T?t ar dan eisiau gweld beth yw'r peiriant newydd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst

Bydd plant o Ysgol Bro Gwydir, Llanrwst yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Mwy o Stwnsh Sadwrn

Cipolwg yn ol dros rai o uchafbwyntiau rhaglen dydd Sadwrn.

17: 25
Pengwiniaid Madagascar - Melltith Melys

Pan fo Penci'n cael bisged ffortiwn ddrwg, dim ond Gwydion all godi'r felltith.

17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones am holl gyffro a thensiwn rownd derfynol gemau ail gyfle Cynghrair Europa ar Y Graig wrth i Derwyddon Cefn a Met Caerdydd gystadlu am le yn Ewrop a gwobr ariannol o dros #200,000.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Brithdir

Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Richards o Frithdir, ger Dolgellau i'r Ty Arian. A fydd pawb yn llwyddo i gydweithio er mwyn cadw eu gwario dan reolaeth? Mae pob ceiniog yn cyfrif!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Cawn gwmni Gwawr Edwards, Sioned Terry ac Elen Williams, neu'r grwp ATHENA, sy'n mynd ar daith cyn bo hir. Hefyd, yr wythnos hon, byddwn yn cyfarfod yr awduron ar restr Fer Gwobrau Tir na n-Og.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Sioned yn dal i boeni am yr hyn ddigwyddodd ar ol y noson feddwol yr wythnos diwethaf. Mae Vicky yn cysylltu a'r heddlu.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Yr wythnos hon bydd Meinir yn troi hen baled pren yn rhywbeth o ddefnydd i'r garddwr a'r cogydd. Bydd Sioned yn tynnu ein sylw at y dicentra, y blodyn tymhorol ar ffurf calon. Cawn weld Iwan yn cynhaeafu shibwns cynnar ar gyfer cawl blasus a dilyn Twm Elias wrth iddo grwydro'r Ardd Fotaneg Genedlaethol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Ffermio

Ffermio

Bydd Daloni ac Alun yng nghanol tractors, peiriannau a phorfa yn Sir Drefaldwyn, mewn digwyddiad arbennig. Bydd Daloni hefyd yn Sir Fon, yn gweld sut mae un ffermwr yn ceisio gwella effeithlonrwydd ei fuches. A bydd Meinir yn clywed am fenter un bridiwr ceffylau ifanc o Gwmtawe.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:00 Ralio+

Ralio+ - Portiwgal

Portiwgal yw lleoliad 6ed rownd Pencampwriaeth Rali'r Byd eleni a hynny yng ngogledd y wlad. 20 cymal technegol a hynny ar ffyrdd graean sy'n sicr o herio'r gyrwyr. Bydd Emyr Penlan yno yn dilyn y Cymro Elfyn Evans a bydd sylwebaeth gan Rhys ap William a Howard Davies.

22:30 FFIT Cymru

FFIT Cymru

Mae'n Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ac mae'r pum Arweinydd wedi cyrraedd chweched wythnos y cynllun bwyd a ffitrwydd. Sut mae pethau'n mynd? 6/8

 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Corff Cymru

Corff Cymru

Yn y rhifyn yma o 2013, byddwn yn edrych ar ba effeithiau mae ein diet a'n hamgylchfyd yn eu cael ar ein cyrff. Byddwn yn trafod pa mor bwysig oedd y newid o hela a chasglu i ffermio ac yn gofyn sut mae ein diet ni yn cymharu a'r diet ganrif yn ol? A beth yn union yw'r microbiome?

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?