S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Ben Heb Dalent

Mae Ben yn teimlo'n ddigalon iawn gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ond mae ar ben ei ddigon pan mae'n plymio i'r dwr a ffeindio breichled Heti.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Bobi Jac - Yn Cael Hwyl yn Glynu

Mae Bobi Jac a'r Mwnci yn mynd ar antur drofannol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 25
Guto Gwningen - Hanes Cacen Nel Gynffon-Wen

Wedi i gacen pen-blwydd Nel gael ei dwyn mae Guto'n addo dod o hyd iddi, ond wrth chwilio amdani mae'n tynnu blewyn o drwyn aml i un yn y goedwig

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Sodor Slip

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gair Cynta' Mabli

Mae pawb yn ceisio cael Mabli i ddweud ei gair cyntaf, a fyddan nhw'n llwyddo tybed?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Boj Boing Sbonc

Mae Mr Clipaclop yn brysur yn casglu afalau o'i berllan, ond wrth iddo gasglu mae'n mynd yn sownd yn y goeden. Wrth lwc mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych o sut i gael Mr Clipaclop lawr trwy ddefnyddio trampolin cadw'n heini Mr Neidio.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Heini - Gofalu am y Ci

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn gofalu am y ci.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Wibli Sochyn y Mochyn - Eliffant

Mae gan Wibli ffrind arbennig ac annisgwyl iawn - eliffant. Wrth iddo geisio dangos i ni pam maen nhw'n gymaint o ffrindiau mae'n sylweddoli nad yw Eliffant yn gallu gwneud yr un peth a Wibli o gwbl. Mae'n rhy fawr i chwarae cuddio, mae'n rhy drwm i fynd ar y llithren felly PAM mae Wibli yn ei hoffi gymaint? Achos bod Eliffant mor dda am fod yn eliffant! Mae'n gallu rhoi cawod i Wibli a'i godi i fynd am dro eliffant-hygoel o dan y ser - dyma'r ffrind gorau posib!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Bing - Cacen

Mae ffrindiau Bing yn dod draw i gael parti cacen.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Pop

Mae?n swnllyd iawn yn y nen heddiw. Pwy neu beth sy?n gyfrifol?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Byd Begw Bwt - Gwen a Mair ac Elin

Croeso i fyd Begw Bwt. Cymeriad annwyl, llawn bywyd yw Begw a does ddim yn well ganddi na chroesawu ei ffrindiau bach i fyd hud a doniol ein caneuon gwerin. Ym mhob rhaglen cawn gyflwyniad byrlymus gan Begw Bwt cyn iddi ein hudo i fyd lliwgar y gan yng nghwmni Catrin Finch ar y delyn. Yn y rhaglen hon cawn gwrdd a nifer o gymeriadau gan gynnwys Gwen a Mair ac Elin sy'n bwyta llawer gormod o bwdin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 15
Y Teulu Mawr - Morus yr Arwr Mawr

Mae Tadcu a Mamgu am fynd a Morus, Malan a Moc allan i'r wlad am y diwrnod, ond cred Morus ei fod o'n rhy hen i ddringo coed, rhwyfo lawr yr afon a chwarae gemau antur. Er mawr syndod iddo, mae'r diwrnod yn datblygu i fod yn yn un anturus iawn, a Morus ei hun yw'r arwr mawr.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Cled - Glaw

Hwyl i blant meithrin gyda Cled a'i ffrindiau wrth iddynt ddarganfod y byd gwych sydd o'u hamgylch.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog ac Ap Culhwch

Yn wawdlyd am hoff farchog dychmygol Efa, mae Meic yn ceisio profi ei fod yn well na'r cymeriad yn y llyfr. Ond pan mae'n gorfodi Efa i roi swyn ar ap Culhwch, mae'n dysgu mai gwell ydy aros fel yr hyn ydych chi!

08: 55
Dwylo'r Enfys - Jayden

Mae Heulwen ar daith dros yr Enfys unwaith eto i fynd ar antur gyda phlant bach Cymru. Ar hyd y ffordd, byddwn ni'n dysgu tri arwydd Makaton newydd gyda Heulwen a'i ffrind Cawod. Heddiw, mae Heulwen yn cwrdd a Jayden. Dau hoff beth Jayden yw meddygon a hofrenyddion ac mae'r antur heddiw yn cynnwys y ddau!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Diwrnod Gwyntog

Mae garej Taid yn llawn trugareddau, a daw hen got law yn ddefnyddiol iawn i drwsio barcud Stiw.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Morwen y Morgrwban

Daw Beth ac Oli o hyd i forgrwban sy'n sal. Awn nhw a hi nol gyda nhw ac mae Beth eisiau ei chadw hi. Ond mae Dyf yn dweud y dylen nhw ei dysgu hi sut i fyw ac yna ei rhoi hi yn ol yn ei chynefin.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Nodi - Tref Domino

Mae'n rhaid i'r Sgitlod Bach ddysgu bod yn amyneddgar a deall ei fod yn werth aros am rai bethau.

09: 45
Tecwyn y Tractor - Plannu Coed

Mae Tecwyn a Cledwyn y gwas yn ymweld a choedwig gyfagos i weld coed yn cael eu torri a'u plannu.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Hwyl Fawr Heti

Pan mae Heti'n gadael y fferm am y diwrnod mae'r anifeiliaid yn penderfynu bod hyn yn gyfle iddynt gael sbort a sbri. Mae'r hwyaid yn cynnal mabolgampau, y moch yn chwrae pel-droed, ac mae Caio a Cadi yn creu llanast yn y ty.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Bobi Jac - Yn Neidio

Mae Bobi Jac yn mwynhau antur yn y gofod.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 25
Guto Gwningen - Hanes Dwyn y Coed Tan

Ar ol i Guto, Lili a Benja fynd allan i gasglu coed tan, buan iawn maen nhw'n sylweddoli bod tri ysbeiliwr am ddwyn y coed. Oes modd i'r cwningod fynd ar anturiaethau mentrus i gael y coed yn ol?

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Morgan yn Helpu

Mae Morgan a Sionyn yn helpu Mari Grug i dwtio'r siop, ond maen nhw'n dechre chwarae ac mae pethau yn mynd yn fler iawn.

 • Isdeitlau Saesneg

11:00 Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw

Detholiad o raglenni lliwgar sy'n helpu plant ifanc i ddysgu a datblygu.

11: 00
123

Dewch am dro hudol gyda Dili'r Dylwythen Deg i fyd y rhifau. Heddiw awn i siopa gyda'r rhif 5.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Ti Fi a Cyw - Ffion - Chwarae Siop

Plant sy'n dysgu oedolion gyda gemau llawn hwyl. Heddiw mae Ffion yn gwerthu nwyddau i'w mam mewn arwerthiant garej.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 20
Heini - Archfarchnad

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini'n ymweld a'r archfarchnad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
11: 30
Y Diwrnod Mawr - Lucy

Ar fferm yn Sir Drefaldwyn mae Lucy a'i theulu'n byw ac mae defaid go arbennig yn cael eu cadw ar y fferm, defaid Jacob. Mae Lucy'n hapus iawn i helpu ei Nain i drin y crwyn ond rhaid dod o hyd i siop i'w gwerthu wedyn. Mae gan Daloni Metcalf siop nwyddau a Diwrnod Mawr Lucy yw mynd i gyfarfod Daloni Metcalfe i drafod busnes.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Dwylo'r Enfys - Joel

Gwisgo i fyny a chwarae siop ydi hoff bethau Joel. Wrth Chwarae Chwilio gyda'r ddau arwr Cawod a Heulwen, mae Joel a'i frawd a'i chwaer yn ymweld a siop i gael syniadau. 'Nol adref, maen nhw'n gwneud siop pobydd arbennig iawn. Joel ydi'r pobydd, a phan ddaw Nanny a Grandad, mae Joel yn gwerthu bara a chacennau iddyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Crwydro

Crwydro - Morgan Jones

Mewn rhaglen o 2005 mae Morgan Jones yn ymuno ag Iolo Williams ar gyfer taith gerdded o bentref Trefor, trwy hen chwareli Gorllwyn a draw i Nant Gwrtheyrn. Yn ystod y daith maent yn dod ar draws golygfeydd prydferth, craig yr Ynys Fach a bywyd natur gan gynnwys llamhidyddion, morloi bach gwyn ac adar arfordirol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Y Ty Arian

Y Ty Arian - Brithdir

Y tro hwn, byddwn ni'n croesawu'r teulu Richards o Frithdir, ger Dolgellau i'r Ty Arian. A fydd pawb yn llwyddo i gydweithio er mwyn cadw eu gwario dan reolaeth? Mae pob ceiniog yn cyfrif!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Garddio a Mwy

Garddio a Mwy

Yr wythnos hon bydd Meinir yn troi hen baled pren yn rhywbeth o ddefnydd i'r garddwr a'r cogydd. Bydd Sioned yn tynnu ein sylw at y dicentra, y blodyn tymhorol ar ffurf calon. Cawn weld Iwan yn cynhaeafu shibwns cynnar ar gyfer cawl blasus a dilyn Twm Elias wrth iddo grwydro'r Ardd Fotaneg Genedlaethol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Sgwrs yn y Clwb Llyfrau, mwy o'r gornel steil a mwy o gyngor bwyd a diod.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae tynged Gwyn Lloyd yn bwrw ei gysod dros Bengelli.

15:30 Tro Breizh Lyn Ebenezer

Tro Breizh Lyn Ebenezer

Yn rhaglen olaf taith Lyn Ebenezer i Lydaw, mae'n teithio i'r pegwn mwyaf gorllewinol i ardaloedd megis, Lanildut, Landerne a Rosko. Bu sefyllfa debyg i'r 'Welsh Not' Gymreig yn yr ysgolion yn Llydaw a gwaharddwyd y plant rhag siarad Llydaweg. Mae taith Lyn yn dirwyn i ben yn Rosko lle mae'n cwrdd a Michel Olivier, un o'r 'Sioni Winwns' gwreiddiol, sydd bellach yn ffermio moron. Dangoswyd y gyfres hon gyntaf yn 1997.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Blero yn Mynd i Ocido, Bing, Teulu Mewn Bacpac, Digbi Draig, Do Re Mi Dona.

16: 00
Blero yn Mynd i Ocido - Codi Pontydd

Daw criw o robotiaid i helpu Blero a'i ffrindiau i godi pont arbennig, ac mae Al Tal yn profi ei bod yn ddiogel.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Bing - Byd Natur

Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Byd Natur yng ngardd Amma wrth droi olwyn droelli fawr liwgar ac yna'n dod o hyd i rywbeth o'r lliw hwnnw yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Teulu Mewn Bacpac

Cyfres yn dilyn dwy chwaer o Sir Gaerfyrddin, Lili a Nel, ar eu taith o gwmpas y byd gyda'u rhieni yn profi gwledydd, bwydydd, golygfeydd ac anturiaethau di-ri!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Digbi Draig - Adenydd

Mae Digbi'n gadael par o adenydd i hedfan o dy Betsi ar ddamwain. Gan ei fod ofn dweud wrth Betsi mae'n penderfynu mynd ar eu holau cyn iddi ddod i wybod beth sydd wedi digwydd.

16: 45
Do Re Mi Dona - Ysgol Llandysul - Y Fferm

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Llandysul ddysgu can 'Y Fferm' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd?

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Ffeil

Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 05
Dreigiau: Gwarchodwyr Berc - Sgriliolaeth: Rhan 2

Gydag Alwyn y Twyllodrus wedi cipio'r Sgril a Cneuan a Ffeuan ar goll, mae Igion yn mentro allan i chwilio amdanyn nhw. Mae'n eu darganfod ar ynys Twyllodrus yn sbio ar Alwyn. Mae Igion yn ymuno a nhw ac yn darganfod bod Alwyn ar fin clymbleidio efo Dagr ac am ddefnyddio'r Sgril i ymosod ar Berc. Mae hi'n ras yn erbyn amser i ryddhau'r Sgril cyn i'r gelynion lwyddo!

17: 25
Lois yn erbyn Anni - Hoci Ia

Dysgu chwarae hoci ia gyda Rhys a Rebecca o Academi'r Cardiff Devils yw'r sialens i Lois ac Anni y tro hwn.

17: 35
Llond Ceg - Hawliau

Hawliau sy'n dod dan sylw heddiw. Byddwn yn darganfod beth yn union yw hawliau pobl ifanc ac yn troi atoch chi am eich barn a'ch cyngor defnyddiol.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Dibendraw

Dibendraw - CERN 1

Cyfres o 2014 am CERN, y sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear. Heddiw cawn ddilyn gwyddonwyr o Gymru wrth eu gwaith yn ceisio canfod atebion i'r cwestiwn mawr - sef sut y dechreuodd y bydysawd. Bydd y rhaglen hon yn son am hanes yr LHC sef twnnel anferth dan ddaear. Yno, maen nhw'n ceisio ail-greu'r glec fawr, drwy hyrddio gronynnau is-atomig yn agos at gyflymder golau. Hwn yw'r arbrawf mwyaf yn y byd, a gafodd ei reoli a'i gynllunio gan y Cymro Lyn Evans.

 • Isdeitlau Saesneg

18:30 Mwy o Sgorio

Mwy o Sgorio

Dylan Ebenezer a'r ddau gyn-chwaraewr rhyngwladol, Owain Tudur Jones a Malcolm Allen, sy'n edrych yn ol ar y tymor pel-droed ym mhennod ola'r gyfres. Mae hi wedi bod yn dymor o gyffro, dathlu, sioc a siom yn Uwch Gynghrair Cymru JD, a bydd y criw'n trafod y cyfan oll, yn ogystal a'r diweddaraf gan dimau dynion a merched Cymru. Bydd rhifyn arbennig iawn o her Pendro - y ciciau cythreulig o'r smotyn - wrth i dim cyflwyno Sgorio fynd amdani a sylw i gem hanesyddol i dim dyfarnu benywaidd.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Heno

Heno

Cawn glywed am gynhyrchiad 'West Side Sotry' gan fyfyrwyr Coleg Menai a Hywel Pitts fydd yn ymuno a'r criw am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Mae Garry yn ceisio ei orau i guddio ei anaf ond mae'r boen yn ei glwyf yn gwaethygu. Aiff pethau o ddrwg i waeth i DJ pan mae Sara yn gofyn iddo gadw draw o'r gwaith.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Wil ac Aeron: Taith Rwmania

Wil ac Aeron: Taith Rwmania - Bugeiliaid

Yn rhaglen ola'r gyfres, mae Wil ac Aeron yn cyd-fyw a theulu o fugeiliaid cyntefig yng nghanol mynyddoedd y Maramures. Ond gyda storm fwya'r degawd newydd ruo drwy'r wlad mae Wil ac Aeron yn cael profiad uniongyrchol o amodau bywyd anodd y bugail.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Elis James: Cic Lan yr Archif

Elis James: Cic Lan yr Archif - Chwaraeon a Ffitrwydd

Yn y bennod hon, mae Elis yn gofyn pam mae Cymru'n cael ei hystyried yn un o'r gwledydd lleiaf ffit yn y byd. Sut mae ein rhaglenni teledu wedi trin a thrafod ffitrwydd dros y degawdau, a pha fath o gampau a chwaraeon sydd wedi cael eu dangos ar y sgrin. O ymarferion sydd bron yn sicr o roi cefn tost i chi i'n sgiliau gyda gemau bwrdd, ac anwybyddu menywod - mae'r cyfan yma.

 • Isdeitlau Saesneg

22:00 Band Cymru 2018

Band Cymru 2018 - Uchafbwyntiau

Cyfle i fwynhau uchafbwyntiau'r gystadleuaeth eleni wrth i'r beirniaid gyflwyno'r perfformiadau disglair wnaeth argraff arnyn nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Llanifeiliaid

Llanifeiliaid

Mae hi'n wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mae nifer o bentrefwyr Llanifeiliaid wedi codi eu pac ac ymlwybro draw i'r Brifwyl. Tybed pwy fydd wedi llwyddo i gael llwyfan a'r safle gorau i'w carafan?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

23:30 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Cadw Cwmni gyda John Hardy

Bydd Ken Griffiths, asiant i'r ser yn Llundain cyn ei ymddeoliad, yn dweud wrthym am ei gyfeillgarwch gyda Sophia Loren a Carlo Ponti ymysg enwau mawr eraill. Hefyd yn y stiwdio mae Haydn Thomas, prifathro cyntaf Ysgol Glan Clwyd, a Janice Gwyn ac Alun Heddwyn - disgyblion cyntaf yr ysgol newydd ym 1956.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?