S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni i'r plant lleiaf: Ben Dant, Digbi Draig, Dwylo'r Enfys, Sbridiri, Jen a Jim Pob Dim, Ynys Broc Mor Lili, Tomos a'i Ffrindiau, Deian a Loli a'r Llwybr Llaethog, Dathlu 'Da Dona, Meic y Marchog, Tili a'i Ffrindiau, Sam Tan, Patrol Pawennau.

06: 00
Ben Dant - Ysgol Llanllechid

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol Llanllechid wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Adenydd Ysblennydd

Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n 'Adenydd Ysblennydd' ceidwad Pen Cyll. Ond pwy fydd ei bartner ffyddlon?

06: 25
Dwylo'r Enfys - Tamia

Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fon. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Mae hyn yn ysbrydoli iddynt greu llun a thegan arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Sbridiri - Gofod

Cyfres gelf i blant meithrin. Yn y rhaglen hon, mae Twm a Lisa yn creu roced ac yn mwynhau hedfan i'r gofod yng nghwmni plant Ysgol Bro Sion Cwilt.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Jen a Jim Pob Dim - Ble Mae Llew?

Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau - rhywbeth mae'n ei wneud bob dydd Sul. Ond yn anffodus, nid dydd Sul yw hi heddiw! Mae Llew wedi drysu dyddiau'r wythnos!

 • Isdeitlau Saesneg
07: 15
Ynys Broc Mor Lili - Siop Siafins!

Mae Lili'n darganfod nad peth hawdd yw rhedeg y siop!

07: 25
Tomos a'i Ffrindiau - Henri, Iechyd a Diogelwch

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Deian a Loli - A'r Llwybr Llaethog

Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Does dim amdani ond mynd ar wibdaith i'r lleuad er mwyn chwilio am fwy.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 50
Dathlu 'Da Dona - Parti Ffair Haf Elsi

Ymunwch a Dona Direidi wrth iddi gynnal parti pen-blwydd llawn gemau, hwyl, dawnsio a chanu. Heddiw, bydd Elsi yn cael parti ffair haf gyda Cadi o Ahoi!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Medalau

Mae Meic am ennill medalau - ond dydy o ddim yn meddwl am deimladau Galath a'r Dreigiau. Wedi i'w fedalau trwm ei rwystro rhag achub Sbarcyn sydd wedi ei ddal gan y Llychlynwyr, mae'n dysgu o'r diwedd bod ei ffrindiau'n bwysicach na dim!

08: 15
Tili a'i ffrindiau - Fflur yn Colli'i Llais

Mae Tili a'i ffrindiau yn dawnsio Dawns y Wigli-Wigli Ww, pan ddaw Fflur i geisio dwyn y sylw a chanu nerth ei phen. Yn anffodus mae hi'n colli ei llais ac mae'n rhaid i'r ffrindiau chwilio amdano. Mae gan Arthur syniad gwych ond mae'r lleill yn rhy brysur i wrando.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Sam Tan - Dafad Fach y Mynydd

Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tan a'r hofrennydd yn gallu eu hachub?

08: 35
Patrol Pawennau - Cwn yn Achub Helfa Drysor

Wrth helpu Maer Morus i gael trefn ar gaban Wilbert Wyllt mae Gwil yn darganfod map trysor ond mae Maer Campus yn cipio'r map ac yn rhedeg i ffwrdd i geisio darganfod y trysor iddo'i hun.

08:50 Penblwyddi Cyw

Penblwyddi Cyw

Os wyt ti'n dathlu dy ben-blwydd, dyma gyfle i ti weld dy lun ar Cyw.

 • Isdeitlau Saesneg

08:55 Pen-blwydd Pwy? Bachgen

Pen-blwydd Pwy? Bachgen - Teimlo

Cyfres adloniadol ac addysgiadol wedi ei hanimeiddio ar gyfer plant bach.

 • Isdeitlau Saesneg

09:00 Dal Ati: Bore Da

Dal Ati: Bore Da

Golwg ar rai o eitemau diweddar y cyfresi Heno a Prynhawn Da a chyfle i ymweld a phobl a llefydd o ddiddordeb penodol i'r rhai sy'n dysgu Cymraeg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Dal Ati

Dal Ati

Ymunwch a Nia Parry mewn rhaglen fydd yn edrych ar gystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni. Cawn gyfle i ddod i adnabod y dysgwyr gyrhaeddodd y rownd derfynol a gweld pwy enillodd y teitl yn y seremoni wobrwyo.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

11:00 Hanes Cymru a'r Mor

Hanes Cymru a'r Mor - Dihirod ac Arwyr

Diolch i awduron fel T Llew Jones, mae plant Cymru'n gyfarwydd iawn a mor-ladron fel Harri Morgan a Barti Ddu a llu o gymeriadau lliwgar eraill. Yn y rhaglen hon o 2006 cawn glywed hanes morladron, smyglwyr a dryllwyr llongau Cymreig, a chanmol dewrder aelodau badau achub Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
11: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

Prynhawn

12:00 Lliwiau

Lliwiau - Beth yw Lliw?

Yr arlunydd, y diweddar Osi Rhys Osmond, sy'n cyflwyno'r gyfres hon o 2009. Bydd Osi yn holi beth yn union yw lliw, ac yn gofyn a ydyn ni i gyd yn gweld yr un lliwiau?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

12:30 Codi Hwyl

Codi Hwyl

Mae John Pierce Jones a Dilwyn Morgan anelu am Dingle, tref hyfryd yn llawn ymwelwyr a thrigolion sy'n siarad Gwyddeleg. Dydy rhagolygon y tywydd ddim yn dda ac mae Dilwyn yn ofni y byddan nhw yn Dingle am ddyddiau. I ladd amser caiff Dilwyn flasu'r cwrw lleol. Gwers goginio sy'n mynd a bryd John.

 • Isdeitlau Saesneg

13:00 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon, cawn weld hen offer amaethyddol, blychau post a bathodynnau ceir.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Mae Cymru yn llawn o erddi hyfryd a phersonol ac yn y gyfres hon bydd Aled Samuel yn teithio'r wlad yn ymweld a rhai ohonyn nhw ac yn cwrdd a'r bobl sydd wedi eu creu. Yn y rhaglen gyntaf bydd e'n cwrdd a Teifion Ifans yn Llanychaer, Sir Benfro, sydd wedi creu rheilffordd a phentre' miniatur yn yr ardd; Enid Davies yn Y Betws, Rhydaman sydd wedi creu gardd deuluol, a Berwyn Jones yn Llanbedrog, Pen Llyn sydd wedi creu gardd enfawr uchelgeisiol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Pobl a'u Gerddi

Pobl a'u Gerddi

Cyfle arall i weld Aled yn ymweld a Dr Prydwen Elfed-Owens yn Wrecsam sydd wedi creu gardd tylwyth teg gydag arwyddocad arbennig; Don Knight ym Mro Morgannwg sydd a gardd Siapaneaidd drawiadol yn llawn Bonzai a John Rowlands yn Llandyrnog sydd wrth ei fodd a phys per.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:30 Portreadau

Portreadau - W.J. Gruffydd

Cyfle arall i weld portread o'r bardd a'r archdderwydd, W J Gruffydd a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym 1960. Dangoswyd y rhaglen gyntaf ym 1997.

15:00 Cegin Bryn

Cegin Bryn

Cyfle arall i weld y cogydd Bryn Williams yn ymweld a cheginau a chynhyrchwyr bwyd ar hyd a lled Cymru gan gynnig cymorth a chefnogaeth i unigolion brwd. Yn y rhaglen hon, Nia Erain o Gaerdydd sy'n cael dosbarth meistr yng nghegin Odette's ar sut i goginio cig eidion sy'n toddi yn eich ceg.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

15:30 Cegin Bryn

Cegin Bryn

Yn y rhaglen hon, Heulwen Davies o Fachynlleth sy'n cael cyngor gan Bryn ar sut i bobi cacennau bach a mawr.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Cegin Bryn

Cegin Bryn

Iolo Williams o'r Felinheli sy'n derbyn cyngor gan Bryn am sut i amseru wrth goginio pryd o fwyd. Bydd Bryn hefyd yn ymweld a theulu sy'n magu moch ym Mhen Llyn ac yn coginio porc ar y barbeciw er y glaw!

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

16:30 Nefoedd ar y Ddaear

Nefoedd ar y Ddaear - Hindwaeth

John Ogwen sydd ar drywydd celfyddyd a phensaerniaeth Hindwaeth. Ymysg y lleoliadau amrywiol a welir yn y rhaglen mae dinas Varanassi yn yr India, dinas boblog fwyaf hynafol y byd; Mamallapuram yn ne India lle mae Safle Treftadaeth Byd Unesco a Khajuraho lle mae'r cyflwynydd yn ymweld a themlau crefyddol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

17:00 Sgorio

Sgorio - Caernarfon v Derwyddon Cefn

Mae Uwch Gynghrair Cymru yn ol am dymor arall - ac mae Caernarfon yn ol hefyd. Ar ol bron deng mlynedd yn yr adran is mae'r Cofis yn dechrau'r tymor newydd gartref yn erbyn Derwyddon Cefn. Bydd Y Derwyddon yn gobeithio ailadrodd campau'r tymor diwethaf ar ol gorffen yn eu safle gorau erioed a chwarae yn Ewrop dros yr haf. Dylan Ebenezer, Owain Tudur Jones a Nicky John fydd yng nghanol y cyffro, gyda Nic Parry a Malcolm Allen yn sylwebu. Bydd y gic gyntaf ar Yr Ofal am 5.15.

 • Isdeitlau Saesneg

19:20 Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a Chwaraeon

Newyddion a chwaraeon y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2018 - Uchafbwyntiau

Ffion Dafis fydd yn bwrw golwg yn ol dros uchafbwyntiau'r cystadlu, y llwyfannau a'r stondinau o Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni.

 • Isdeitlau Saesneg

21:00 Cynefin

Cynefin - Dyffryn Banw

Cyfle arall i weld Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Sion Tomos Owen yn crwydro Dyffryn Banw ac ardal Y Trallwng er mwyn mynd ar drywydd straeon difyr a chudd yr ardal. O lonyddwch Camlas Trefaldwyn i ysblander Castell Powis mae digon i'w weld yn y rhan ogoneddus yma o Gymru. Ac fel y byddai rhywun yn ei ddisgwyl mewn ardal mor agos at y ffin, mae'r dyffryn wedi bod yn dyst i rai o frwydrau mwyaf gwaedlyd Cymru.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

22:00 Y Babell Len 2018

Y Babell Len 2018

Cyfle arall i ymuno a holl hwyl Y Babell Len yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

22: 58
Y Tywydd

Y Tywydd.

23:00 Gwyn Thomas: Gwr Geiriau

Gwyn Thomas: Gwr Geiriau

Cyfle arall i glywed y bardd a'r awdur, y diweddar Gwyn Thomas, yn holi beth sy'n gyrru pobl i fod yn greadigol. Bydd yn gofyn oes 'na'r fath beth ag 'awen' ac yn trafod ei waith ei hun yn ogystal a gwaith artistiaid o bob math. Bydd yn holi ai'r un grym sy'n ysbrydoli'r cerflunydd John Meirion Morris a'r canwr Gai Toms, yr artist Gareth Parry a'r cyfansoddwr Owain Llwyd. Trwy gyfrwng nifer o sgyrsiau difyr, cawn olwg o'r newydd ar waith yr artistiaid yma, ac ar yrfa Gwyn ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?