S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Rhywun yn Gadael

Mae Jaff wedi clywed Heti ar y ffon yn dweud y bydd yn rhaid i un o'r anifeiliaid adael y fferm, ac mae'r anifeiliaid i gyd yn eu tro yn poeni'n arw mai nhw fydd yn gorfod mynd.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Y Camera Hud

Ar ol darganfod hen gamera hud mewn dror llychlyd mae Betsi yn dechrau ei ddefnyddio. Ond y trafferth yw nid cymryd lluniau yn unig mae'r camera.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Gwely a Falwyd

Mae Guto'n malu'r gwely wnaeth ei dad iddo ac mae'r ymdrech i'w drwsio yn mynd a fo, Lili a Benja, ar daith anturus.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Trwbwl Dwbwl

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwyliau'r Gwenyn

Mae'r teulu bach yn mynd ar eu gwyliau, ond does dim digon o le i bawb yn y car.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Boj a Balwn

Mae Daniel yn clymu balwnau parti at ei degan pengwin er mwyn iddo allu hedfan. Ond pan gaiff ei gludo i ffwrdd ar yr awel, dim ond syniad Boj-a-gwych fydd yn gallu achub y dydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Jen a Jim Pob Dim - Y Bel Goll

Mae Cyw, Plwmp a Deryn wedi colli eu pel tenis ac felly'n methu parhau a'u gem. Tybed a fydd gan Jim rywbeth siap sffer - fel y bel tenis - yn ei fag Pob Dim?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Carwen Cangarw

Mae Peppa a George yn cyfarfod Carwen Cangarw a'i brawd Colwyn. Mae Peppa'n dysgu Carwen sut i neidio mewn pyllau mwdlyd ond cyn hir maen nhw'n cystadlu pwy all neidio uchaf.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Bing - Pobi

Mae Bing a Fflop yn gwneud bisgedi bwni sinsir i Charli a Coco.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Asra - Ysgol y Gelli, Caernarfon

Bydd plant o Ysgol y Gelli, Caernarfon yn ymweld ag Asra yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Yr Enfys Bwdlyd

Mae Enfys eisiau cysgu, sy'n profi ychydig yn anodd gyda'r holl swn sydd yn y nen heddiw.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Sali Mali - Model Perffaith

Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. Mae Sali eisiau peintio llun o Jac Do, ond a fydd Jac yn gallu eistedd yn llonydd yn ddigon hir?

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
08: 15
Cwpwrdd Cadi - Y Gacen Ben-blwydd

Ymunwch a Cadi a'i ffrindiau ar antur hud yn y gyfres gartwn i blant meithrin.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Y Brodyr Coala - Tali'n Dysgu Gwrando

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Mae'r awyren fach yn sgleinio a Glan a Mostyn yn barod i helpu unrhyw un sydd mewn trwbwl. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a'r Trywydd Trafferthus

Wrth geisio dangos ei sgiliau dilyn trywydd mae Meic yn rhuthro yn ei flaen heb gymryd sylw o'r hyn mae Sbarcyn yn ei ddarganfod ac mae pawb felly'n mynd ar goll. Y wers iddo ei dysgu ydy mai trwy fod yn araf deg ac yn bwyllog mae dilyn trywydd.

08: 55
Marcaroni - Peiriant Anhygoel Wali Odl

Mae'n ben set ar Oli - gormod i'w wneud a dim digon o amser i'w wneud o! Mae hi'n penderfynu defnyddio'i sgwter i helpu gyda'r gwaith o lanhau T?r y Cloc. Ond o! Weithiau mae gormod o frys yn ein harafu! Yna daw Roli heibio efo stori wych am beiriant anhygoel g?r Anti Poli - sef Wali Odl. Hwn oedd y peiriant mwyaf bondibethma, gwych ych sanau sych yn y byd i gyd! Ac ydy - mae hyn yn gwneud i drwyn Marcaroni gosi! Hwre! Mae 'na gan newydd ar y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Tarten Geirios Stiw

Mae Stiw a Nain yn coginio tarten geirios ar gyfer cystadleuaeth, ond mae goriadau garej Taid ar goll yng nghanol y ceirios!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Siencyn Ahoy!

Er bod Siencyn yn trwsio popeth sydd yn ymwneud a'r mor dyw e erioed wedi bod ar y mor. Mae Oli a Beth yn ceisio dod o hyd i ffordd o'i gael e i'r mor, ond maen nhw'n sylweddoli ei fod yn nerfus iawn. Ond mae'n dod dros ei nerfusrwydd pan fo'n gweld bod y ddau mewn trafferth.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Nodi - Plismon Plod a'r Telor Hud

Mae Nodi yn mynd i wylio adar gyda Phlismon Plod.

09: 45
Do Re Mi Dona - Eifion Wyn- Y Gofod

Ymunwch a Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog i ddysgu can 'Y Gofod,' a'i pherfformio o flaen cynulleidfa. A fyddan nhw'n llwyddo mewn pryd? Bydd Dona'n helpu'r criw gyda'r paratoadau, ac yn rhoi ambell syrpreis iddyn ar hyd y ffordd!

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Pen-blwydd Jaff

Mae'n ddiwrnod arbennig ar fferm Hafod Haul achos mae'n ben-blwydd ar Jaff. Ond a ydy Heti'n cofio? Daw'r anifeiliaid eraill i'r adwy i greu picnic i'w gofio iddo ar y mynydd.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Adenydd Ysblennydd

Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n 'Adenydd Ysblennydd' ceidwad Pen Cyll. Ond pwy fydd ei bartner ffyddlon?

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Gath a'r Llygoden Fawr

Mae Sami Wisgars wedi hel Dili Minllyn a'i chywion o'u cartre', a heb i gath flin Mr Puw sylweddoli be' sy'n digwydd mae Guto'n ei defnyddio i ddatrys y sefyllfa.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Cranci'r Craen Gwichlyd

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Morgan y Casglwr

Mae Morgan yn dysgu sut mae creu casgliad o bethau arbennig.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Boj - Boj yn brysur

Dydy gwenyn Mr Clipaclop heb ddychwelyd yn ol i'w cwch gwenyn. Felly mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych i'w hannog yn ol gydag ychydig o help gan ei ffrindiau!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 10
Jen a Jim Pob Dim - Ble Mae Llew?

Mae Llew wedi cau'r caffi a mynd i'r jyngl i weld ei ffrindiau - rhywbeth mae'n ei wneud bob dydd Sul. Ond yn anffodus, nid dydd Sul yw hi heddiw! Mae Llew wedi drysu dyddiau'r wythnos!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Endaf y Cowboi

Mae Endaf Ebol yn esgus bod yn gowboi go iawn, gan adrodd straeon yn y gwersyll mae wedi ei godi yn yr ardd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Bing - Atishw

Mae Bing yn paratoi i fynd i dy Swla ond mae o'n tisian ac yn boeth ac felly mae Fflop yn penderfynu ei gadw gartref rhag i neb arall ddal ei annwyd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Asra - Ysgol Tregarth

Bydd plant o Ysgol Tregarth yn ymweld ag Asra yr wythnos hon. Mae gwesty ar y blaned Asra ac mae'n colli p?er. Rhaid ennill ser er mwyn ennill p?er - a fydd plant y ddaear yn gallu helpu Seren?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bro: Papurau Bro

Bro: Papurau Bro - Eco'r Wyddfa

Mewn rhifyn o 2011, bydd Iolo Williams a Shan Cothi'n ymweld ag ardal papur bro Eco'r Wyddfa - ardal cylch Llanberis. Fe fydd Shan yn cael cyfle i arbrofi a math o sebon sy'n cael ei gynhyrchu wrth droed yr Wyddfa, a bydd Iolo'n cyfarfod Sara Burman sy'n rhedeg Ysgol Karate yn Llanberis. Cyn gadael yr ardal, bydd y ddau hefyd yn dringo i gopa'r mynydd mawr - Iolo ar droed a Shan ar y tren.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Chez Dudley

Chez Dudley

Mewn cyfres o 2006, mae Dudley Newbery a'i dim yn dewis wyth o gogyddion amatur gorau Cymru i gystadlu am wobr fawr - y cyfle i fynychu ysgol goginio Raymond Blanc yn Le Manoir aux Quat'Saisons, Swydd Rhydychen. Bydd y lleill, fesul un, yn cael eu gyrru adre' fesul rhaglen.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

13:30 Cadw Cwmni gyda John Hardy

Cadw Cwmni gyda John Hardy

Mewn rhifyn o 2013, mae'r darlledwr yn sgwrsio a Mark Roberts fydd yn rhannu ei brofiad o fyw gyda chyflwr sydd wedi peri iddo fynd yn ddall a Mark Williams fydd yn adrodd ei hanes ar noson trychineb Hillsborough.

 • Isdeitlau Saesneg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Catrin Thomas fydd yma'n coginio y Te Prynhawn perffaith, Marion Fenner sy'n rhannu cyngor harddwch, a Ion a Leusa Thomas fydd yn edrych nol dros uchafbwyntiau yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae wynebau newydd ar y stad. Ar ol gwyliau ym Mharis mae Harri a Barbara yn ymddangos yn hapus iawn. Ond mae newyddion syfrdanol yn disgwyl John Albert.

15:30 Pedwar Cae

Pedwar Cae - Leinster

Mewn cyfres o bedair rhaglen o'r archif, mae Lyn Ebenezer yn crwydro taleithiau Iwerddon. Yn y rhaglen hon o Leinster mae'n cyfarfod ffermwr sy'n gwrando ar Radio Cymru wrth odro, ac yn ysgwyd llaw a phaffiwr a fu farw ym 1822.

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Sara a Cwac, Jen a Jim Pob Dim, Bing, Twt, Asra.

16: 00
Sara a Cwac - Yr Asyn Trist

Mae Sara yn gwarchod Asyn heddiw, ac yn poeni ei fod yn drist. Mae hi'n ceisio pob math o bethau i godi ei galon.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 10
Jen a Jim Pob Dim - Pen-blwydd Pwy?

Mae Llew wedi cyffroi'n lan. Mae'n credu ei fod yn ben-blwydd arno heddiw! Yn anffodus, yfory mae ei ben-blwydd. Mae Llew druan wedi drysu dyddiau'r wythnos.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 25
Bing - Ffon Symudol

Mae Bing yn chwarae gem 'letys yn siarad' ar ffon Fflop pan mae'n gollwng y ffon ac yn ei dorri ar ddamwain.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 30
Twt - Twt a'r Morfil

Mae'n oer yn yr harbwr heddiw. Wrth fynd allan i'r mor, mae T?t a Tanwen yn dod o hyd i forfil yn sownd yn y rhew. Bydd angen cymorth un o'u ffrindiau cryfaf, Pop i'w ryddhau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Asra - Ysgol Y Ddwylan

Bydd plant o Ysgol y Ddwylan yn ymweld ag ASRA yr wythnos hon.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Chwilen Ffrwydrol

Mae'r llanc newydd yn anwadal iawn ac yn colli ei ben yn hawdd. Mae Coch, Melyn a Brown yn ceisio ei helpu i beidio a chynhyrfu.

17: 05
Fideo Fi

Cyfres sy'n llawn dop o fideos a flogs am bob peth dan haul. Manylion hefyd sut i wneud tag graffiti, haciau bywyd a mwy.

17: 25
Angelo am byth - Sioe Gelf

Cartwn yn dilyn Angelo, bachgen deuddeg oed, wrth iddo geisio rheoli ei fywyd gyda help ei ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
17: 35
Sgorio

Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer crynodeb o benwythnos agoriadol Uwch Gynghrair Cymru. Mae clybiau Caernarfon a Llanelli yn ol yn y brif adran ac mae hi'n addo bod yn dymor cyffrous dros ben.

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Cymoedd Roy Noble

Cymoedd Roy Noble

Heno, bydd Roy yn ymweld a Chwmtawe gan gynnwys Castell Craig y Nos a phentref Cwmgiedd. Bydd e hefyd yn clywed am ffatri Tic Toc, gwaith nicel Clydach a bywyd y diweddar awdur Dafydd Rowlands.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Hwylio'r Byd

Hwylio'r Byd

Cyfle arall i ddilyn Elin Haf Davies wrth iddi wynebu'r sialens o groesi'r Mor Tawel yn y ras hiraf yn y byd - Ras y Clipper o Amgylch y Byd 11/12. Ar ol rhwyfo ar draws Mor yr Iwerydd a Chefnfor India, mae Elin Haf wedi penderfynu hwylio ar draws y Mor Tawel. Bydd hyn yn golygu ei bod wedi croesi'r tri chefnfor mwyaf yn y byd. Ond cyn mentro ar y moroedd tymhestlog, bydd yn rhaid iddi ddysgu sut mae hwylio mewn cwch 68 troedfedd o hyd mewn ychydig o fisoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio

19:00 Heno

Heno

Dyma ddechrau 'Wythnos y Sioeau' ar Heno, yn cynnwys hanes Sioe Amaethyddol Llambed. Mi fyddwn hefyd yn dathlu Wythnos y Te prynhawn ac yn croesawu Hana Evans i'r stiwdio am sgwrs a chan.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Caiff y pentref sioc pan mae DI Davies yn arestio un o drigolion y cwm ond ydy hi ar y trywydd cywir? Daw Ffion o hyd i gysur mewn man annisgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 3 Lle

3 Lle - Georgia Ruth Williams

Mae taith y cerddor a'r cyflwynydd radio Georgia Ruth Williams yn cychwyn yn Aberystwyth, ac yn symud ymlaen i Goleg Newnham yng Nghaergrawnt lle astudiodd am ei gradd. Pen Llyn yng Ngogledd Cymru yw ei thrydydd dewis - lle sy'n amlwg yn ei bywyd personol a cherddorol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 O'r Galon: Irfon

O'r Galon: Irfon

Blwyddyn ym mywyd Irfon Williams a fu farw ym mis Mai 2017 ar ol brwydr hir yn erbyn cancr. Yn y portread arbennig yma, cawn olwg cignoeth ar fywyd y dyn a ddaeth i sylw'r genedl yn sgil ei ymgyrch 'Hawl i Fyw'. Cawn ddod i adnabod Irfon yr ymgyrchydd, y g?r, y tad, a'r awdur, sy'n agor clawr y llyfr mae'n ysgrifennu am ei fywyd. Ac er gwaetha'r cymylau duon, cawn weld Irfon yn gwireddu breuddwyd wrth fynd ar daith rygbi i Rufain, i weld Cymru'n chwarae'r Eidal.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Cyfle arall i weld Tim Gauchosgelliwen yn brwydro yn erbyn Tim Glynllifon mewn tasgau adloniannol sydd wedi eu cynllunio i brofi eu sgiliau i'r eithaf. Bydd y ffermwyr yn cael cyfle i ddangos eu doniau drwy chwarae pwl ar fwrdd anferth mewn 'skid steer', gwisgo mwgwd a cheisio adnabod bridiau defaid, ac adeiladu berfa allan o ddeunyddiau sgrap. Bydd y beirniaid, Caryl Gruffydd Roberts a Wyn Morgan, hefyd yn profi eu gwybodaeth amaethyddol ar y tarw rodeo!

 • Isdeitlau Saesneg

23:30 Doctoriaid Yfory

Doctoriaid Yfory

Mae'r myfyrwyr ifanc yn wynebu profiad newydd anodd y tro hwn wrth ddelio a chleifion a chancr am y tro cyntaf. Rhan arbennig o'u hyfforddiant yw dilyn claf sydd a chancr am gyfnod i weld dros eu hunain pa effaith mae'r afiechyd yn ei chael ar y claf a'r teuluoedd.

 • Isdeitlau Saesneg
00: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?