S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
Hafod Haul - Pedol i Pedol

Mae'n ddiwrnod cyffrous ar fferm Hafod Haul ac mae'r gof yn dod i bedoli Pedol.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Troi a Throsi

Mae'n Hirddydd Haf ac mae Digbi a Cochyn eisiau codi'n gynnar i weld y dydd yn gwawrio. Ond dydy Cochyn ddim yn gallu mynd i gysgu o gwbl.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes Yr Un Wnaeth Ddianc

Mae Guto, Lili a Benja yn cyfarfod yr enwog 'Jac Siarp', y pysgodyn mawr na wnaeth hyd yn oed tad Guto lwyddo i'w ddal. Maen nhw'n penderfynu ei ddal a chael gwared arno unwaith ac am byth, ond yn dysgu'n fuan bod dal pysgodyn yn llawer mwy anodd na'r disgwyl.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Sodor Slip

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Anghenfil Sionyn

Mae Sionyn yn codi braw ar Mali a Dani ac maen nhw'n penderfynu talu'r pwyth yn ol.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Mas o'r Bocs

Mae Boj, Mimsi a Tada yn cael eu gwahodd i dy'r Blaas am swper. Ond pan mae pethau yn dechrau torri lawr, mae Boj yn perswadio'r Blaas bod modd cael hwyl heb declynnau drud.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Heini - Anifeiliaid

Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd 'Heini' yn ymweld a Pharc Anifeiliaid.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
07: 25
Twm Tisian - Pysgota

Mae Twm Tisian yn edrych ymlaen at ddal pysgodyn gyda'i wialen fawr. Ond y cwbl mae e'n llwyddo ei ddal ydy esgidiau glaw ac ymbarel.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 35
Bing - Tren

Mae Bing a Pando yn arbrofi gyda thren tegan Bing yn y parc chwarae.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 45
Deian a Loli - A Dydd Mawrth Crempog

Mae hi'n Ddydd Mawrth Crempog! Ond mae 'na broblem - does dim blawd ar ol yn y ty! Mae Deian a Loli yn rhewi eu rhieni ac yn mynd i chwilio am felin wynt.

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Sara a Cwac - Y Ffair

Mae Sara a Cwac yn mynd i'r parc ac yn gweld bod ffair wedi cyrraedd.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 05
Y Diwrnod Mawr - Owen Dafydd

Dydy Owen ddim yn byw ar fferm, ond wedi tyfu'n ddyn bod yn ffermwr fyddai ei swydd ddelfrydol. Yn y gwanwyn mae hi'n dymor wyna ac mae angen mynd o gwmpas y defaid yn aml i wneud yn si?r eu bod yn iawn. Diwrnod mawr i Owen fyddai gweld oen bach yn cael ei eni - 'sgwn i a gaiff ei freuddwyd ei gwireddu?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 20
Wmff - Band Wncwl Harri

Mae Wncwl Harri'n rhoi trwmped bach i Wmff, a gyda help Walis a Lwlw, maen nhw'n dechrau band. Mae pawb wrth eu boddau, heblaw am rieni Wmff!

 • Isdeitlau Saesneg
08: 30
Y Brodyr Coala - Siwsi a'r siop

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Thrysor yr Enfys

Er iddo addo helpu Sblash i drefnu parti enfys, y funud mae Meic yn clywed bod trysor ym mhen draw'r enfys mae e'n anghofio am y parti wrth ruthro i geisio dod o hyd iddo. Ond pan ddaw i'r amlwg mai meipen ydi'r trysor, mae ganddo gryn waith i'w wneud i gadw'i addewid i Sblash.

08: 55
Marcaroni - Y Draenog Lliwgar

Wel, mae 'na lwch yn Nhwr y Cloc heddiw - ond wedi tipyn bach o frwsio a sgwrio, mae'r lle'n lan unwaith eto.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 10
Stiw - Siwpyr Stiw

Mae Stiw'n dod yn arwr ac yn Siwpyr Stiw wrth helpu Mam-gu, sydd yn sownd ar y grisiau ynghanol y nos.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 20
Oli dan y Don - Lleidr Tanfor

Pan mae pethau pert yn diflannu o arbrofion gwyddonol Oli a Beth mae'r ddau'n cyhuddo Sid a Crannog. Mae Beth ac Oli yn gosod trap i ddal y lleidr ac maen nhw'n cael sioc fwyaf eu bywydau.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 35
Nodi - Gem y Mor-Ladron

Mae'r mor-ladron yn dod i'r dref.

09: 45
Tecwyn Y Tractor - Sgidiau Newydd

Mwy o anturiaethau gyda'r tractor bach coch.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
Hafod Haul - Ben Heb Dalent

Mae Ben yn teimlo'n ddigalon iawn gan nad oes ganddo dalent arbennig. Ond mae ar ben ei ddigon pan mae'n plymio i'r dwr a ffeindio breichled Heti.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Dim Dwr

Mae prinder dwr ym Mhen Cyll. Mae Digbi a'i ffrindiau'n ceisio dysgu pam.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Twneli Coll

Mae Benja ar goll mewn rhwydwaith o dwneli o dan y ddaear felly gwaith Guto a Lili ydy dod o hyd iddo a'i achub.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Llew o Sodor

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Gwenynen Gwrtais

Mae Morgan yn dysgu gwers bwysig iawn, sef sut i fod yn gwrtais.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Boj - Amser Gwely i Rwpa

Mae angen i Rwpa fynd i'r gwely'n gynnar er mwyn gorffwys cyn ei chystadleuaeth gymnasteg fawr. Ond gyda'r holl swn sy'n dod o'r Hwylfan Hwyl, mae'n amhosib iddi gysgu. Tybed a all Boj helpu?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Heini - Gwisg Ffansi

Cyfres llawn egni a chyffro yng nghwmni'r cymeriad lliwgar "Heini". Yn y rhaglen hon bydd "Heini" yn ymweld a'r siop gwisg ffansi.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Twm Tisian - Pitsa

Mae Twm Tisian yn mynd i fwyty Eidalaidd heddiw ac yn cael cyfle i wneud pitsa mawr blasus.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Bing - Chwarae Cuddio

Mae Bing yn chwarae cuddio gyda Swla, Pando a Coco.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Deian a Loli - A'r Llwybr Llaethog

Mae Deian a Loli wedi bwyta caws Dad i gyd a does ganddo fo ddim byd i fwyta i ginio. Does dim amdani ond mynd ar wibdaith i'r lleuad er mwyn chwilio am fwy.

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Bad Achub Porthdinllaen

Bad Achub Porthdinllaen

Cyfle arall i weld y gyfres o 2013 yn dilyn criw bad achub yr RNLI ym Mhorthdinllaen.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • Sain ddisgrifio
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Gwyn Thomas: Gwr Geiriau

Gwyn Thomas: Gwr Geiriau

Cyfle arall i glywed y bardd a'r awdur, y diweddar Gwyn Thomas, yn holi beth sy'n gyrru pobl i fod yn greadigol. Bydd yn gofyn oes 'na'r fath beth ag 'awen' ac yn trafod ei waith ei hun yn ogystal a gwaith artistiaid o bob math. Bydd yn holi ai'r un grym sy'n ysbrydoli'r cerflunydd John Meirion Morris a'r canwr Gai Toms, yr artist Gareth Parry a'r cyfansoddwr Owain Llwyd. Trwy gyfrwng nifer o sgyrsiau difyr, cawn olwg o'r newydd ar waith yr artistiaid yma, ac ar yrfa Gwyn ei hun.

 • Isdeitlau Saesneg

13:30 Gerddi Cymru

Gerddi Cymru - Gerddi Castell Powis a Gardd Goedwig Penllergare

Cyfle arall i ymuno ag Aled Samuel wrth iddo ymweld a Chastell Powis a gardd goedwig Penllergare.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd Heno'n agor drysau'r Clwb Llyfrau, yn croesawu Carys Tudor yn y gornel steil, ac Alison Huw fydd yma yn rhannu cyngor bwyd a diod i blant. .

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae'n greisus ar John Albert - unwaith eto, a does gan Harri fawr o gydymdeimlad. Mae pethau'n poethi rhwng Barbara ac Owi a chawn gip ar ?r busnes ifanc sy'n si?r o wneud argraff.

15:30 Ar Garlam

Ar Garlam

Cyfres o 2006 am geffylau ac am rasio pwynt-i-bwynt sy'n dilyn Brychan Llyr wrth iddo ddilyn ei freuddwyd a cheisio dod yn joci. Yn rhaglen gynta'r gyfres, bydd Brychan yn chwilota am geffylau addas i'w prynu a bydd ei dad, y prifardd, y diweddar Dic Jones, yn esbonio'r effaith mae ceffylau wedi cael ar ein gwareiddiad.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Olobobs, Blero yn Mynd i Ocido, Digbi Draig, Deian a Loli a'r Blodau Parablus, Rapsgaliwn.

16: 00
Olobobs - Coesau

Mae Cwyn-wr yn cael parti, ond gyda'r holl westeion dyw'r Olobobs ddim yn gallu ffeindio eu ffordd adref!

16: 05
Blero yn Mynd i Ocido - Methu Dal y Pwysau

Tybed pam bod dysgu sut mae lifer yn gweithio yn arwain at wneud amser bath yr anifeiliaid yn hwyl a sbri?!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Hudlath Betsi

Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod sydd wedi ei guddio rhywle ym Mhen Cyll.

16: 30
Deian a Loli - A'r Blodau Parablus

Cyfres newydd am efeilliaid direidus a'u pwerau hudol. Mae Mam yn sal yn ei gwely gydag annwyd trwm ac mae Deian a Loli yn dianc o'r ty er mwyn chwilio am dusw o flodau gwyllt i godi ei chalon. Ond mae problem fach, dydy'r blodau ddim eisiau cael tynnu eu coesau.

 • Isdeitlau Saesneg
16: 45
Rapsgaliwn - Cwpan

Mae Rapsgaliwn -rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) - yn ymweld a chrochendy yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae cwpan yn cael ei chreu.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Troellwr

Mae Melyn yn hyfforddi ei dafod i droelli platiau ond mae ei dafod yn penderfynu troelli pob dim!

17: 05
Ben 10 - Yn Eich Dyblau

Mae'r syrcas yn y dref ac mae Gwen a Tadcu wedi gwirioni ac yn edrych ymlaen at gael mynd. Ond mae Ben yn darganfod yn fuan iawn nad syrcas cyffredin mohoni.

17: 25
Pwy Geith y Gig? - Yws Gwynedd

Y canwr poblogaidd Yws Gwynedd fydd yn mynd yn ol i Ysgol y Moelwyn i gael sgwrs efo Lara ac i berfformio gig arbennig ar gyfer y disgyblion. Bydd y panel yn trafod y clyweliadau o'i gan enwog 'Sebona Fi'. 5/8

17: 50
Pat a Stan - Perygl! Pry!

Pat a Stan - dau gyfaill hwyliog sy'n llwyddo i droi pob sefyllfa yn antur lloerig!

18:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
18: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

18:05 Dibendraw

Dibendraw - Cell Dannwydd Grove

Golwg o'r archif ar sut y gwnaeth dyfais a grewyd yn y 1840au gan y Cymro o Abertawe, William Grove, helpu pobl i deithio i'r gofod. Nol ym 1839 fe wnaeth Grove greu dyfais i gynhyrchu trydan sydd heddiw yn cynnig cyfle i achub ein planed. Mae cell dannwydd yn dod a dau nwy at ei gilydd, sef Heidrogen ac Ocsigen, er mwyn ffurfio trydan, a'r unig wastraff yw d?r glan gloyw. Fe fydd y rhaglen yn ail greu arbrawf William Grove, ac yn dangos sut y gwnaeth NASA ddefnyddio ei ddyfais er mwyn galluogi

18:30 Caru Casglu

Caru Casglu

Ifan Jones Evans sy'n cwrdd a phob math o bobl sydd wrth eu boddau yn casglu pethau. Yr wythnos hon, byddwn yn gweld casgliad o gwdih?s, Groggs a gwisgoedd clasurol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

19:00 Heno

Heno

Byddwn yn fyw o Sioe Amaethyddol Sir Benfro, ac yn mwynhau 'Diwrnod y Merched.' Hefyd, mae'n wythnos y Rhandiroedd, a chawn ddysgu mwy am hyn gyda Gerallt.

 • Isdeitlau Saesneg

20:00 Pobol y Cwm

Pobol y Cwm

Caiff Gaynor ei llorio pan mae Julie yn ei chyhuddo o drio adennill cariad Hywel - sy'n arwain at ffrae danbaid. Mae gan Kelly amheuon am Ffion a Gethin.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

20:25 Adre

Adre - Tony ac Aloma

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn ymweld a chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy'n byw ynddyn nhw. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref y cantorion adnabyddus Tony ac Aloma.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

21:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion 9 S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
21: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

21:30 Rhyfel Fietnam

Rhyfel Fietnam - Deja vu

Yn rhaglen gyntaf y gyfres, dysgwn am y sefyllfa hanesyddol a gwleidyddol wnaeth arwain at y trafferthion cyntaf. Wedi rhyfel creulon a hir, mae chwyldroadwyr dan arweiniad Ho Chi Minh yn rhoi stop ar bron i ganrif o reolaeth gan y Ffrancwyr. Mae'r Rhyfel Oer yn dwysau ac mae Fietnam yn cael ei rhannu'n ddwy yn Genefa. Mae'r Comiwnyddion yn y Gogledd yn gobeithio ail uno'r wlad, tra bod America yn cefnogi trefn newydd Ngo Dinh Diem yn y De. Dyma ddechrau ar gyfnod anodd iawn i'r ddwy wlad

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
22: 28
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:30 Heddlu

Heddlu - G.I. Cymraeg

Hanes bywyd William Ellis Roberts - Cymro o ardal Bethesda aeth i chwilio am fywyd newydd yn America, ac oedd yn gorfod mynd i Fietnam fel G.I. yn y 60au. Cafodd brofiadau erchyll gyda'r Medical Corps ac roedd yn falch i ddychwelyd yn fyw. Adeg y darllediad cyntaf ym 1999, roedd yn byw yn Chicago ac yn rhedeg busnes bach yn gwerthu diffoddwyr tan. Dyma oedd y tro cynta' iddo fe siarad Cymraeg ers dros 30 mlynedd.

 • Isdeitlau Saesneg

23:00 Ar y Dibyn

Ar y Dibyn

Yn y gyfres yma bydd 10 anturiaethwr amatur yn brwydro i ennill pecyn antur gwerth #10,000. Yng nghanol mynyddoedd Eryri bydd Lowri Morgan a'r arweinydd antur profiadol, Dilwyn Sanderson-Jones, yn gwthio'r deg i'r eithaf. Yn y bennod gyntaf, bydd sgiliau cydweithio'r anturiaethwyr yn cael eu profi wrth iddyn nhw abseilio i lawr craig frawychus a chwblhau cwrs ffitrwydd heriol.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
23: 33
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?