S4C
Menu

Navigation

Amserlenni

Bore

06:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

06: 00
TiPiNi - Treorci

Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn yn Nhreorci - lle perffaith felly i TiPiNi lanio! Gyda help ffrindiau o Ysgolion Ynyswen a Bronllwyn, mae Kizzy a Kai yn dysgu am bobl enwog iawn yr ardal - rhai cerddorol a rhai chwim!

 • Isdeitlau Saesneg
06: 15
Digbi Draig - Cefnder Dewr

Mae Dewi, cefnder Digbi, yn ymweld a Phen Cyll. Ar ol yr holl frolio a dangos ei hun mae'n edrych yn debyg bod straeon arwrol Dewi ymhell o fod yn wir.

06: 25
Guto Gwningen - Hanes y Barcutiaid Coll

Mae Benja wedi cael ei gipio i'r awyr gan farcud sy'n hedfan yn wyllt! Fydd Guto a Lili yn rhoi'r gorau i ffraeo er mwyn achub eu ffrind?

 • Isdeitlau Saesneg
06: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Bore Godwr

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
06: 50
Ty Mel - Gwyl y Goleuadau

Mae yna edrych ymlaen at ?yl y Goleuadau, ac yn arbennig i weld pwy fydd yn cael troi'r goleuadau ymlaen eleni.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 00
Boj - Dwbl Clipaclop

Mae Mr Clipaclop mewn picil. Mae cymaint o waith i'w wneud yn yr Hwylfan Hwyl heddiw ond mae e'n llawn annwyd. Tybed a all Boj a'i ffrindiau helpu Mr Clipaclop?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 10
Gwdihw

Byddwn yn cwrdd a neidr Cian ac yn gweld aderyn ysglyfaethus arbennig wrth ei waith yng Nghaerdydd.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 25
Peppa - Capten Dadi Ci

Mae Mami Ci a Carwyn wedi cyffroi! Mae Dadi Ci wedi dod adref o'i fordaith ac mae ganddo anrhegion i bawb. Tybed beth fyddan nhw?

 • Isdeitlau Saesneg
07: 30
Teulu Ni - Dysgu ac Ymarfer

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yr wythnos yma, mae pawb yn dysgu sgiliau newydd. Mae Efa yn dysgu chwarae'r ffliwt ac mae Noa yn ymuno a thim pel-droed.

 • Isdeitlau Saesneg
07: 40
Llan-ar-goll-en - Cadw'n Heini

Mae pawb yn edrych ymlaen at wersi cadw'n heini Mrs Tomos Ty Twt, ond pan mae Enid, beic un olwyn Mrs T yn diflannu, daw'r wers i ben a rhaid galw Prys ar Frys a Ceri'r ci-dectif!

 • Isdeitlau Saesneg

08:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

08: 00
Cymylaubychain - Bod yn Baba Pinc

Mae Baba Pinc wedi blino'n lan. Mae ganddi gymaint i'w wneud. A fydd yn llwyddo i gyflawni popeth?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 10
Olobobs - Diwrnod Gwobrwyo

Mae hi'n ddiwrnod gwobrwyo ond mae Bobl a Tib yn genfigennus o wobr Lalw.

08: 15
Cwpwrdd Cadi - Y Da, Y Drwg a'r Gwirion

Mae'r plant yn symud gwartheg ar hyd y paith.

 • Isdeitlau Saesneg
08: 25
Y Brodyr Coala - Anrheg Ben-blwydd Pegi

Mae'n ddiwrnod newydd arall i'r Brodyr Coala a'u ffrindiau i gyd. Tybed pwy fydd angen eu cymorth heddiw?

 • Isdeitlau Saesneg
08: 40
Meic y Marchog a'r Trysor Hapus - Meic y Marchog a Syr Trolyn

I ennill gornest mae'n rhaid i Meic guro marchog arall, ac mae'n dewis Trolyn i fod yn farchog! Ond does gan Trolyn ddim syniad sut i fod yn farchog, ac mae'n drist gan nad ydy o'n gallu chwarae'r gem yn iawn. Ond mae'n rhaid i Meic ddysgu bod chwarae'n deg yn bwysicach nac ennill.

08: 50
Marcaroni - Y Mynydd

Heddiw mae 'na stori am fynd yr holl ffordd i ben y mynydd. Beth sydd i'w weld oddi yno tybed? Wel, mi fydd Marcaroni'n dweud wrthym ni yn ei gan newydd fendibompom!

 • Isdeitlau Saesneg
09: 05
Stiw - Dawns Stiw

Wedi i Esyllt berswadio Stiw i gystadlu mewn cystadleuaeth ddawns, mae o ac Elsi'n dod at ei gilydd ac mae eu dawns yn werth ei gweld.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 15
Oli dan y Don - Sglefrod Mor

Caiff yr harbwr ei oresgyn gan sglefrod mor dieithr. Pan mae ymddygiad y slefrod yn effeithio ar y bywyd ecolegol naturiol rhaid i Oli a Beth fynd a nhw 'nol i'w cynefin naturiol.

 • Isdeitlau Saesneg
09: 30
Nodi - Nodi yn Brysur

Mae'r Coblynnod yn rhoi stop ar hwyl Nodi drwy ei gadw yn brysur drwy'r dydd.

09: 40
Ben Dant - Ysgol y Graig

Ymunwch a Ben Dant a'r mor-ladron o Ysgol y Graig wrth iddynt fynd ar antur i ddod o hyd i bedair allwedd aur a chist llawn trysor.

 • Isdeitlau Saesneg

10:00 Cyw

Cyw

Rhaglenni llawn hwyl a sbri i'r plant lleiaf.

10: 00
TiPiNi - Llangollen

Mae TiPiNi wedi cyrraedd Llangollen ac mae criw o ffrindiau o Ysgol Gwernant yn helpu Kizzy a Kai i ganu a dawnsio am ?yl sy'n denu pobl o bedwar ban byd!

 • Isdeitlau Saesneg
10: 15
Digbi Draig - Hudlath Betsi

Pan mae hudlath Betsi yn torri cyn iddi fynd i'r Gwersyll Teg mae Digbi'n penderfynu mynd ar antur i ddarganfod hen Hudlath y Corrachod sydd wedi ei guddio rhywle ym Mhen Cyll.

10: 25
Guto Gwningen - Hanes y Cyrch Crai

Wedi iddo ddifetha holl gnau'r Wiwerod efo un o ddyfeisiadau Mr Sboncen, mae Guto a'i ffrindiau yn mynd ar daith beryglus i Ynys Tylluan i geisio cael cnau yn eu lle nhw.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 40
Tomos a'i Ffrindiau - Y Rhyfeddod Pinc

Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau.

 • Isdeitlau Saesneg
10: 50
Ty Mel - Dawns y Glaw

Mae Morgan yn dysgu bod planhigion angen d?r i dyfu, ond beth sydd i'w wneud yn ystod cyfnod o dywydd sych?

 • Isdeitlau Saesneg
11: 00
Boj - Ffrindiau Fflach Ffrwydrol

Pan mae Daniel yn torri roced newydd Carwyn yn ddamweiniol, mae Boj yn cael syniad Boj-a-gwych a fydd yn creu roced i Carwyn sydd yn hedfan go-iawn. Mae hefyd yn helpu trwsio cyfeillgarwch ei ddau ffrind!

 • Isdeitlau Saesneg
11: 15
Gwdihw

Heddiw byddwn ni'n cwrdd a gafr Ifan, morlewod a chi arbennig sy'n gofalu am ei berchennog.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 25
Peppa - Gardd Peppa a George

Daw Taid Mochyn a hadau i Peppa a George. Mae Dadi Mochyn yn helpu trwy fod yn fwgan brain.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 35
Teulu Ni - Pen-blwydd Hapus

Yn y gyfres hon, Efa Haf Thomas o Gaerfyrddin fydd yn ein tywys ni drwy'r digwyddiadau mawr a bach sy'n digwydd yn ei theulu hi. Yn y bennod yma, mae Efa a'i brawd, Noa, yn dathlu eu pen-blwyddi o fewn dyddiau o'i gilydd.

 • Isdeitlau Saesneg
11: 45
Llan-ar-goll-en - Het Radli

Yn dilyn damwain (arall!) gyda'i feic, mae het Radli'n mynd ar goll. Pwy fyddai eisiau cael gafael ar het ddyn post a pham?

 • Isdeitlau Saesneg

Prynhawn

12:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
12: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

12:05 Arfordir Cymru: Llyn

Arfordir Cymru: Llyn - Llanberis - Trefor

Cyfle arall i weld Bedwyr Rees yn dilyn llwybr arfordir Llyn o Gaernarfon i Borthmadog ar drywydd enwau a hanesion yr ardal. Heddiw, mae'n pysgota am frithyll yn y Afon Seiont, yn clywed am hanes rhwydo eogiaid yn y Fenai ac yn mynd ar drywydd hanes enw pentref chwarelyddol Trefor.

 • Isdeitlau Saesneg
 • /
 • /
 • Arwyddo

12:30 Straeon Tafarn

Straeon Tafarn - Pen-y-Gwryd

Hanes trasiedi, llwyddiant a thorri cwys newydd yw straeon gwesty Pen-y-Gwryd. Pa drasiedi fawr a ddigwyddodd ar daith gyntaf tren yr Wyddfa i gopa'r Wyddfa? Cawn glywed mwy mewn rhaglen o 2011 yng nghwmni Dewi 'Pws' Morris.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg
 • /
 • Sain ddisgrifio

13:00 Seiclo: Le Tour de France

Seiclo: Le Tour de France - Geraint a'r Tour de France

Wedi llwyddiant y Cymro Geraint Thomas yn Le Tour de France 2018, cyfle arall i fwrw golwg dros rai o uchafbwyntiau'r seiclo yn ystod y ras hanesyddol eleni.

14:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
14: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

14:05 Prynhawn Da

Prynhawn Da

Bydd criw'r Clwb Clecs yn rhoi'r byd yn ei le, cawn eitem goginio, a Lowri Cooke fydd yn edrych ar beth fydd yn y sinema dros y penwythnos.

 • Isdeitlau Saesneg

15:00 Newyddion S4C

Newyddion S4C

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
15: 03
Y Tywydd

Y Tywydd.

15:05 Pengelli

Pengelli

Mae Anwen yn gwneud penderfyniad tyngedfynol. Daw Annette yn ol ond a fydd hi'n aros?

15:30 Dei A Tom

Dei A Tom - Rio Bio Bio

Yn y rhaglen hon o 1998, mae Dei a Tom yn dechrau eu taith yn Santiago, Chile, ar eu ffordd i groesi afon fwya'r wlad, y Biobio sydd dros 200 milltir o hyd. Yn ystod eu taith i lawr yr afon, mae'r brodyr yn dringo mynydd Kaiaki.

 • Isdeitlau Saesneg

Noson

16:00 Awr Fawr

Awr Fawr

Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ol ysgol: Ynys Broc Mor Lili, Guto Gwningen, Digbi Draig, Traed Moch.

16: 00
Ynys Broc Mor Lili - Help!

Mae Heti'n rhy falch i ofyn am help pan mae hi'n mynd i drafferthion ar y mor.

16: 10
Guto Gwningen - Hanes Cyrch Mefus Benja

Wrth i Benja arwain yr ymgyrch i ddwyn mefus o ardd Mr Puw mae'n dod i ddeall yn fuan nad ydy'n hawdd bod yn arweinydd da!

 • Isdeitlau Saesneg
16: 20
Digbi Draig - Ysgol Hedfan Teifion

Wrth hedfan efo Glenys un bore mae Teifion yn cael damwain ddrwg ac yn codi o'r llwyni wedi anghofio pwy yw e. Ond yn fwy na hynny mae o hefyd wedi anghofio sut i hedfan. Mae Digbi'n penderfynu rhoi gwersi hedfan i Teifion - er nad ydi o ei hun yn gallu hedfan.

16: 35
Traed Moch - Ymddygiad Gorau

Cyfres gartwn am deulu o foch a'u ffrindiau ar y fferm.

 • Isdeitlau Saesneg

17:00 Stwnsh

Stwnsh

Hwyl a sbri a chyfresi di-ri ar gyfer plant a phobl ifanc.

17: 00
Larfa - Coesau a Breichiau

Mae Coch a Melyn yn sylweddoli nad oes ganddynt freichiau na choesau. Maen nhw'n defnyddio ychydig o DIY i ddatrys y broblem.

17: 05
Y Dyfnfor - Jim Digwmni

Mae rhywun wedi dwyn y crwban mwyaf prin yn y byd ac mae'r teulu Nekton yn chwilio amdano. Ond mae'r person sydd wedi'i ddwyn eisiau eu cipio nhw hefyd!

17: 25
Pwy Geith y Gig? - Candelas

Dyma'r tro olaf i'r panel glywed y clyweliadau cyn penderfynu pwy geith y gig! Bydd Candelas yn mynd 'nol i Ysgol y Berwyn, Bala. Pa atgofion sydd yn dod 'nol i'r cof a sut ymateb bydd y disgyblion yn rhoi i'r band?

17: 50
Gogs - Ogof 2

Hwyl a sbri gyda chymeriadau digrif Oes y Cerrig.

18:00 Adre

Adre - Tony ac Aloma

Nia Parry sy'n cael y pleser o fusnesa yn nhai rhai o enwogion Cymru yn y gyfres 'Adre'. Byddwn yn ymweld a chartrefi amrywiol ar hyd a lled Cymru gan ddod i adnabod y cymeriadau difyr sy'n byw ynddyn nhw. Yr wythnos hon byddwn yn ymweld a chartref y cantorion adnabyddus Tony ac Aloma.

 • Isdeitlau Saesneg a Cymraeg

18:30 Heno

Heno

Ry' ni'n fyw o Bontypridd wrth i Fragdy Twt Lol lansio gwydrau newydd sbon. A'r actor Sion Ifan fydd yn gwmni i ni yn y stiwdio i son am lwyddiant y ddrama Nos Sadwrn O Hyd yn y 'Steddfod.

 • Isdeitlau Saesneg

19:00 Newyddion 9

Newyddion 9

Newyddion S4C a'r tywydd.

 • Isdeitlau Saesneg
19: 01
Y Tywydd

Y Tywydd.

19:30 Sgorio

Sgorio - Aberystwyth v Met Caerdydd

Mae criw Sgorio ar lan y mor wrth i Aberystwyth gwrdd a Met Caerdydd ar ail benwythnos y tymor. Bydd y ddau glwb eisiau dechrau da ar ol diweddglo siomedig i'r tymor diwethaf. Collodd Aberystwyth yn rownd derfynol Cwpan Cymru ar ol treulio'r tymor yn y gwaelodion. Ac fe gollodd Met Caerdydd yn rownd derfynol y gemau ail gyfle am yr ail dymor yn olynol. Pwy fydd yn ennill? Cic gyntaf, 7.35, Coedlan y Parc.

 • Isdeitlau Saesneg

21:45 Uchafbwyntiau Maes B 2018

Uchafbwyntiau Maes B 2018

Rhaglen arbennig o'r brifddinas. Bydd Elan Evans a Garmon ab Ion ynghanol y cyfan yn cyflwyno uchafbwyntiau'r ?yl gan gynnwys perfformiadau byw gan Yr Ods, Band Pres Llareggub, Yr Eira, Adwaith a mwy!

 • Isdeitlau Saesneg
22: 48
Y Tywydd

Y Tywydd.

22:50 Gwlad yr Astra Gwyn

Gwlad yr Astra Gwyn

Dilynwch Trefor a'i selogion wrth iddyn nhw deithio o gwmpas yn y tacsi. Mae hi'n argyfwng ar fam Trefor ac mae Bryn yn cael ei hun mewn tipyn o bicil hefyd.

 • Isdeitlau Saesneg

23:20 Galw Nain Nain Nain

Galw Nain Nain Nain

Cyfres newydd. Mae rhywun yn chwilio am gariad a hynny ym mwyty Galw Nain Nain Nain. Byddant yn cael tri det gwahanol dros bryd o fwyd tri chwrs ac yn cael cyngor gan eu nain yn eu clust! Bydd nain y tu allan i'r bwyty ac yn gweld a chlywed bob dim! Bydd hi'n gallu cynnig cyngor a rhoi sylwadau. Ar ol y tri det bydd gan nain y cyfrifoldeb o ddewis un o'r tri i fynd ar ail ddet; y tro yma heb nain! Yn y rhaglen hon, bydd Catrin o Rydaman yn chwilio am gariad gyda help ei nain Maureen o Felin Foel

 • Isdeitlau Saesneg
23: 53
Y Tywydd

Y Tywydd.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?